Bygg billiga ungdomsbostäder i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 15

Alla känner till att det råder bostadsbrist i Umeå speciellt för studenter och ungdomar, därmed har jag lämnat in en motion till kommunfullmäktige angående detta.

Bygg billiga ungdomsbostäder i Umeå

Flera kommuner har under senare år genomfört satsningar på bostäder för unga vuxna för att möta behovet av boende och stävja bostadsbristen bland unga. Idag återfinns många unga vuxna på en osäker andrahandsmarknad och allt fler tvingas bo kvar hos föräldrarna i brist på bostad. Istället för "bostadslös" används idag ofta begreppet "mambos" som beteckning för det stora antal unga som tvingas bo kvar hos sina föräldrar. Miljöpartiet vill att Umeå bygger bort mambos.
Bristen på billiga bostäder för unga vuxna är även ett problem för Umeå studenter. I Umeå finns idag ett antal studentbostäder. När de som bor i dessa avslutar sina studier står många utan möjlighet till eget boende i Umeå. Många unga vuxna har inte råd att köpa sig en bostadsrätt och tvingas flytta bort från Umeå. Det rimmar illa med Umeås mål att växa till 200 000 invånare år 2050. Miljöpartiet vill att vi skapar goda möjligheter för unga vuxna att bo kvar i Umeå också efter studietiden.

Det finns redan idag goda exempel som Umeå kan inspireras av. I Stockholms stad pågår ett projekt för billiga bostäder för unga i samarbete mellan Stockholmshem och intresseorganisationen jagvillhabostad.nu. Genom god planering och smarta lösningar lyckas man producera billiga hyreslägenheter som attraherar de unga vuxna som man bygger för, utan att tumma på boverkets byggregler. Ett liknande projekt genomfördes i Huddinge.

 

Miljöpartiet anser att det är hög tid att Umeå initierar byggprojekt som syftar till byggandet av billiga bostäder för unga vuxna. Vi ser gärna att man använder sig av den modell som jagvillhabostad.nu och Stockholmshem konstruerat, där de tilltänkta hyresgästerna – i detta fall ungdomar – är med genom hela planeringsarbetet. På så vis tror vi att man kan uppnå bästa möjliga resultat och minska onödiga kostnader i form av dyra investeringar som inte motsvarar brukarnas önskemål och behov.
 
De planerade bostäderna på Olofsdal kan bli en del av lösningen genom att kommunen beslutar att på sin del av området i huvudsak bygga hyresrätter som riktar sig mot ungdomar och som redan i planeringsprocessen är anpassade efter den målgruppens behov.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
Att Umeå
 kommun initierar byggandet av billiga ungdomsbostäder i Umeå
Att Umeå kommun verkar för att unga vuxna involveras aktivt i planeringsarbetet för ungdomsbostäder.

 
Nasser Mosleh
 

Strategi för Grön IT

Av , , Bli först att kommentera 12
Umeå Kommun behöver en strategi för Grön IT, därmed lämnade jag in en motion till Kommunfullmäktige angående detta, här kan ni läsa om det.
Vår kommun är en av 229 kommuner som saknar en strategi för Grön IT. Det visar tidningen MiljöAktuellts nya rankning ”Sveriges Miljöbästa Kommuner 2012”. Avsaknaden av strategi för Grön IT gör att vi går miste om miljö- och effektivitetsvinster i kommunen.  Det har vi inte råd med!
Klimatfrågan är en av samhällets stora utmaningar och den är inte en fråga som löses enbart på nationell eller internationell nivå. Även kommunerna har ett ansvar i klimatfrågan. Åtta av tio kommuner har egna klimatmål och kommunerna kan även bidra till att internationella och nationella klimatmål nås. 
En enkel och relativt billig insats för att minska de klimatpåverkande utsläppen, spara energi och skattemedel är att investera i grön IT. Besparingspotentialen med grön IT i kommunerna är avsevärd visar en aktuell studie, finansierad av bland andra IBM och TeliaSonera. Totalt kan Sveriges kommuner spara sju miljarder kronor med grön IT – genom att lära av varandra och använda befintlig teknik. Besparingspotentialen baseras inte på optimistiska antaganden. Beräkningarna av potentialen bygger på konkreta exempel på satsningar på grön IT som både stora och små kommuner gjort.
Grön IT handlar dels om att den IT-hårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energi- och miljöprestanda, dels om enkla åtgärder som att stänga av datorn när man går hem från jobbet, det vill säga själva användningen. Minst 700 miljoner kronor kan sparas redan inom 12 månader om Sveriges kommuner utnyttjar dagens resurser mer effektivt, gör dubbelsidiga utskrifter, ställer in energisparlägen på datorer, etc. 
Den stora besparingspotentialen med Grön IT ligger dock i kärnverksamheten. Det är när IT används strategiskt inom exempelvis ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner som de stora miljövinsterna görs. Kommuner som offensivt utnyttjat IT i sin verksamhet har minskat miljöbelastningen genom t.ex. minskat resande, bättre planering, och strikta miljökrav på sina leverantörer. Möjligheter att arbeta mer flexibelt, obundet av plats, har för många kommuner varit en viktig del i att spara både pengar och miljö.
Vi anser att vår kommun bör ta fram en strategi för Grön IT och att ett första steg bör vara att låta en oberoende tredje part genomföra en så kallad ”Grön IT Audit”, en genomlysning av kommunens verksamhet inom området Grön IT. En sådan genomlysning besvarar frågor som: Hur arbetar vi med IT i dag? Vari ligger potentialen med IT för just vår kommuns hållbarhetsarbete? Genomlysningen blir en gemensam grund för hur politiker, kommunledning och förvaltningar tillsammans kan arbeta med Grön IT.
Miljöpartiet de Gröna föreslår följande:
-Att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en så kallad Grön IT Audit 
-Att kommunen därefter omgående tar fram en kommunövergripande strategi för Grön IT.