Ny humanitär strategi för att hjälpa människor i nöd

Av , , Bli först att kommentera 4

Fler människor än någonsin är i behov av nödhjälp. Idag tar regeringen en ny humanitär strategi för att bättre nå fram med hjälp till de människor som behöver den.

 Regeringen tar  en ny humanitär strategi för att bättre nå fram till kvinnor, män och barn i nödsituationer. Sverige är en av världens största givare till människor som drabbas av i krig och kriser. Stödet ska rädda liv och bidra till hopp och tro om framtiden.

Över 130 miljoner människor i världen är idag i behov av nödhjälp. 80 procent av de humanitära behoven är i konfliktsituationer och det blir allt svårare att nå nödställda.

Sveriges regering tar upp kampen för sexuell och reproduktiv hälsa

Av , , Bli först att kommentera 4

I veckan beslutade Donald Trump att stoppa bistånd som på något sätt kan kopplas till abort. Det var väntat och är djupt olyckligt. Att göra det svårare för kvinnor att göra abort innebär inte att färre aborter görs, utan att kvinnor kommer göra osäkra aborter istället. Det riskerar kvinnors liv och hälsa och beslutet riskerar att drabba miljontals kvinnor runt om i världen.

Nästa vecka bjuder Isabella Lövin in oppositionen till ett möte på Utrikesdepartementet om frågor som rör sexuell- och reproduktiv hälsa, SRHR. Syftet är att informera om regeringens plan för att skapa allianser med likasinnade länder för att de framsteg som tagits för kvinnors och flickors rättigheter inte ska rullas tillbaka samt diskutera gemensamma strategier över partigränser.

Sverige är en av världens största givare till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, till exempel abortfrågor, sexualundervisning och preventivmedel. Vi kommer göra ännu mer nu, både själva och tillsammans med andra länder och givare.

Björnlandets nationalpark i Åsele kommun

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag föreslår regeringen att två av Sveriges värdefulla nationalparker ska utvidgas. Det handlar om Tivedens nationalpark och Björnlandets nationalpark. Därmed tas ytterligare steg för att skydda värdefull natur och bevara den biologiska mångfalden i Sverige.

Sveriges nationalparker är unika områden. De har stor betydelse som skyddade naturlandskap med höga naturvärden, och bidrar dessutom till att göra naturupplevelser tillgängliga för människor.

Björnlandets i Åsele kommun, Västerbottens län bildades 1991. Syftet med nationalparken är att bevara ett värdefullt berg- och urskogsområde. I regeringens utvidgningsförslag tillförs stora arealer med väldokumenterade och höga naturvärden. Parkens karaktär som urskogsområde stärks och ytterligare naturtyper tillförs, till exempel våtmarker. Utvidgningen innebär att parken mer än fördubblar sin storlek från 1 130 hektar till 2 369 hektar.

En svensk flygstrategi

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag presenterar regeringen en svensk flygstrategi för flygets roll i framtiden. Flyget är en stor utmaning för klimatet. Samtidigt är det en del av vårt transportsystem som behöver utvecklas i samverkan med övriga trafikslag för att få ett så effektivt och hållbart transportsystem som möjligt.

Flygets stadigt ökande utsläpp innebär en stor utmaning för de ambitioner regeringen har satt för miljön. För att verka för en långsiktigt hållbar utveckling av flyget har regeringen tagit fram en strategi. Den ska både främja en konstruktiv dialog med branschen, se till att schyssta villkor gäller och flygsäkerheten behålls. Samtidigt som vi minskar flygets klimat- och miljöpåverkan.

Förutsättningarna för flyget i Sverige ska förbättras. Den snabba samhälls- och omvärldsutvecklingen ger både möjligheter och utmaningar för flyget i framtiden. Samtidigt som det finns ett ökande behov av tillgänglighet, nationellt såväl som internationellt, måste också utmaningarna adresseras. Det kommer t.ex. att krävas ytterligare åtgärder för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

I strategin står att:

Flyget, liksom övriga trafikslag, ska bidra till målet om Sverige som ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Flyget ska bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås.

Sverige ska vara pådrivande i EU och Icao för effektiva krav och styrmedel för att minska flygets miljö- och klimatpåverkan.

En utredning om hur en svensk flygskatt kan utformas överlämnandes till regeringen den 30 november 2016. Genom en skatt på flygresor kan flyget i högre utsträckning bära sina egna klimatkostnader. Regeringens ambition är att skatten ska införas.

Energimyndigheten har tilldelats särskilda medel för samordning av en omställning av transportsektorn till fossilfrihet, vilket bl.a. inkluderar att ta fram en strategisk plan.

Sverige ska fortsätta att vara ledande i utvecklingen av effektiviseringen av luftrummet i samverkan med andra länder.

Även momsen på e-böcker sänks

Av , , Bli först att kommentera 3

Digitaliseringen är en viktig fråga även för bokbranschen. För att marknaden för digitala böcker ska kunna växa ytterligare krävs att alla böcker – oavsett format – behandlas så likartat som möjligt. Regeringens förslag innebär därför att momsen även på e-böcker kommer att sänkas till 6 procent. Syftet är att förbättra konkurrenssituationen för e-boksutgivning och därmed möjligheten att erbjuda bl.a. bibliotek och läsare e-böcker.

Vill sänka momsen på digitala publikationer

Av , , Bli först att kommentera 3

Så snart EU-reglerna gör det möjligt kommer regeringen att lägga fram ett förslag om att sänka momsen på digitala publikationer, så att nyheter på nätet beskattas på samma sätt som papperstidningar. Det görs som en del i arbetet för att förbättra journalistikens villkor. När kostnaden sänks för nyheter på nätet ökar möjligheterna för att alla ska kunna ta del av kvalificerad journalistik oavsett var i landet man bor. Även e-böcker kommer att omfattas av ett förslag om sänkt moms för digitala publikationer.

Digitaliseringen och internet skapar möjligheter för medierna att nå ut till medborgarna. Men ett problem är att digitala publikationer beskattas hårdare än traditionella tidningar på papper. Det minskar mediernas möjligheter att använda den potential som digitaliseringen innebär.

I dag betalar mediehusen 25 procent i moms om de publicerar nyheter på nätet, men bara 6 procent om samma nyheter trycks på papper. Det är inte rimligt – det viktiga är det journalistiska innehållet, om det finns på papper eller webb är sekundärt. Därför ser regeringen nu till att digitala publikationer så snart som möjligt ska få samma förutsättningar som fysiska produkter.

 

Igår rasistiska, idag partner

Av , , Bli först att kommentera 5

Anna Kinberg Batra var med på SVT agenda för cirka fem månader sedan. Där sa hon att SD är ett rasistiskt parti som hon inte vill samarbeta med. Igår sa hon helst plötsligt att moderaterna vill samarbeta med SD. Nu blir den stora frågan, vad har hänt under dessa fem månader? Är det moderaternas opinionssiffror som sjunkit? Eller är Sverigedemokraterna inget rasistiskt parti längre?

Att Centerpartiet och folkpartiet säger nej till hennes utspel var inget nytt för henne, hon visste om deras reaktion. Den stora frågan är varför hon blev tvungen att göra detta just nu i denna tid, då hon har haft andra bättre tillfällen tidigare.

Siffror tyder på att många moderater övergår till SD, Batras orsak till ett framtida villigt samarbeta är kanske just pågrund av detta, hon vill inte förlora fler väljare. Det kan möjligen också bero på en intern påtryckning.

De enda vinnarna i denna situation är Sverigedemokraterna, Batra har legitimerat dem. Vad Batra och Moderaterna har förlorat kommer vi att få se i framtiden.

En sorgens dag

Av , , Bli först att kommentera 5

En sorgen dag när man nu tycker det är okej att göra sig beroende av främlingsfientliga krafter. Idag har Moderaterna öppnat för att fälla regeringen med stöd av SD.

Det är lättare att förenas kring vad man är mot, än vad man är för och det har centerpartiet och liberalerna bevisat idag.

 

Regeringsöverenskommelse om nationell livsmedelsstrategi

Av , , 1 kommentar 2

Regeringen har tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommit överens om målen för den svenska livsmedelsstrategin.

Överenskommelsen innebär att regeringen inom kort överlämnar en proposition till riksdagen om en livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Livsmedelsstrategin omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och hänsyn till nationella miljömål.

Investeringsbudget i Umeåkommun

Av , , 1 kommentar 4

Jag såg att det var några politiker som uttryckte sig om investeringsbudget och om behovet att man måste bromsa investeringar i Umeå. Dem använder i debatten skräckscenarion om lånskulder.

Först och främst kan man inte besluta att Umeå ska växa till 200 000 invånare och att det ska vara en attraktiv stad som folk vill flytta till och sedan vill man bromsa investeringarna. Dem glömmer att folket som vill flytta hit frågar först om hur det är med skolorna och bostäderna.

Att sätta en gräns på investeringen t.ex. 500 miljoner kr/år anser jag är fel. Nödvändiga investeringar måste göras oavsett. Vi kan inte t.ex. säga till föräldrar och barn att ni måste stanna hemma på grund av att det inte finns lokaler till skolor.

Jag hoppas att alla politiker i Umeå tar sina ansvar angående nödvändiga investeringar som måste göras.