Positivt resultat för svensk skola i internationell studie

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag redovisas ett trendbrott i den internationella kunskapsmätningen TIMSS. Åttornas och fyrornas matteresultat förbättras och likaså åttornas naturvetenskap.

TIMSS är en internationell studie som organiseras av IEA*. Studien undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och årskurs 8. I TIMSS deltar länder från hela världen och studien genomförs vart fjärde år.

Det här är en ren arbetsseger för den svenska skolan. Bakom varje poäng ligger hårt arbete, lärare som hjälpt elever över hinder och elever som vågat ta sig lite längre. Vi har nu tagit de första stegen på en ny stig, men vägen framåt är lång. Undersökningen visar att ojämlikheten fortsätter växa.

Vi nöjer oss inte förrän alla elever får en bra skola.

 

Musikskolan

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag lyckades MP och S med  att säkra verksamheten på Musikskolan och för projektet Elsistema .

Här kan ni läsa pressmeddelande:

 

PRESSMEDDELANDE

S och Mp: Musikskolan är en viktig politisk prioritering

Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer tillsammans under För- och grundskolenämndens sammanträde idag att lägga nya förslag som dels rör Musikskolan och dels Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Samtliga partier har inför dagens nämndensammanträde som ska fastställa budgeten för 2017 kunnat ta del av de förslag som arbetats fram. I underlaget finns dock inte de medel som vid bokslutet skall fördelas av kommunstyrelsen till de nämnder som har kostnader för flyktingmottagandet med. Hans Lindberg (S) kommunstyrelsens ordförande och Nasser Mosleh (Mp) ledamot av kommunstyrelsen gör efter dialog med ekonomiavdelningen bedömningen att För- och grundskolenämnden vid bokslutet har rätt till minst 5,6 miljoner av dessa medel varför denna summa bokats av och förstärker nämndens budget.

Dessa medel läggs således in i budgeten för att ta bort det föreslagna besparingskravet på Musikskolan (motsvarande 4,6 mnkr) samt minska det effektiviseringskrav som i förslaget ligger på Kompetenscentrum för flerspråkighet (motsvarande 1 mnkr).

Musikskolan har länge varit och är fortfarande en viktig politisk prioritering för oss Socialdemokrater och Miljöpartister. Det är inte aktuellt att genomföra några besparingar på verksamheten.

  • Musikskolan är en viktig del i Umeås kulturliv, vi vill bevara och utveckla verksamheten säger Moa Brydsten (S) ordförande i För- och grundskolenämnden. 
  • Vi vill genom förändrade arbetssätt och gruppundervisning ge fler barn möjlighet att delta i verksamheten. Det tidigare projektet Elsistema kommer att implementeras och fortsatt bedrivas inom musikskolans verksamhet, tillägger Nasser Mosleh gruppledare för MP. 
  • Vi lägger idag gemensamt även ett uppdrag till förvaltningen om att utreda förutsättningarna för att skapa en kulturskola i kommunen. Detta i enlighet med de förslag som presenterades i september av professor Monica Lindgren som haft regeringens uppdrag att ta fram förslag till en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan säger Moa Brydsten (S). 
  • Inom skolans och kulturens verksamhetsområden finns ett flertal olika verksamheter som vänder sig till barn och unga med kulturella och estetiska upplevelser och pedagogiska aktiviteter.  Genom att samla dessa under en kulturskola vill vi öka tillgången till kultur för barn och elever avslutar Nasser Mosleh (MP). 

    För mer information:

    Moa Brydsten (S)                                    076-774 73 37

    Nasser Mosleh (MP)                                                          070-699 01 34

Utredning först- beslut därefter

Av , , Bli först att kommentera 6

Vi har haft i Umeå en gemensam förvaltning i ett antal år. Vilket ett x-antal politiker nu tycker är värdelöst då de anser att det inte bidragit till någon nytta. Det har dykt upp förslag om att man nu vill avskaffa den gemensamma förvaltningen innan utredningen och återgå till de gamla systemet.

En utredning om hur den gemensamma förvaltningen har fungerat under åren ska presenteras i början av nästa år.

Jag undrar, varför ska man fatta ett beslut, innan utredningen representeras?

Tanken är att vi ska ha en stabilitet i vårat system och inte skaffa kaos i onödan. Därför säger jag, vänta på utredningen och därefter kan man gå till beslut.

 

Så tar regeringen bort skatten på solel

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen presenterar idag en väg framåt som syftar till att ta bort skatten på egenproducerad solel. Förslaget innebär en trestegslösning för att ge lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk.

Regeringen har arbetat intensivt för ge solelen bästa möjliga skatteläge. Ambitionen är att helt ta bort skatten på den solel producenten själv förbrukar samt för de aktörer som äger flera anläggningar som sammanräknat överstiger gränsen 255 kW.

Feministisk politik för en jämställd framtid- regeringens jämställdhetsskrivelse

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag klockan 12.00 presenterade regeringen den jämställdhetspolitiska skrivelsen Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid, samt en tioårig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

En viktig åtgärd som presenteras i skrivelsen är att regeringen avser ta fram en handlingsplan för jämställda löner. En annan av åtgärderna i strategin är att regeringen avser att ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen för de utbildningar där det bedöms mest angeläget och där de studerande i sina framtida yrken kommer att möta våldsutövare och våldsutsatta.

Gränskontroller förlängs i tre månader enligt EU-direktiv

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter det att EU under fredagen beslutade att rekommendera vissa medlemsländer, däribland Sverige, att fortsätta med inre gränskontroller har regeringen beslutat att förlänga de inre gränskontrollerna i tre månader.

En gradvis avtrappning av kontrollerna i riktning mot stickprovskontroller behöver dock göras för att kunna bedöma konsekvenserna av ett framtida avskaffande.

Sveriges målsättning är en fungerande yttre gräns för EU och en återgång till den fria rörligheten inom hela Schengenområdet. Den svenska regeringen är medveten om att det från EU-kommissionens sida finns en stark önskan om att avsluta de inre gränskontrollerna efter denna 3-månaders period och kontrollerna ska i fråga om omfattning, frekvens, plats och tid vara begränsade till vad som är absolut nödvändigt.

Det beslut om förlängning av gränskontroller som nu fattats har noga övervägts av regeringen och vi kan se en positiv utveckling i hur tidsperioderna för förlängningarna blir kortare, samtidigt som 3-månaders perioden ses som en möjlighet att trappa ner kontrollerna i riktning mot stickprovskontroller inför ett eventuellt framtida avskaffande.

Höjda lärarlöner vinner i längden

Av , , Bli först att kommentera 6

Miljöpartiet var 2011 det första partiet att kräva att staten skulle föra till pengar för att kunna höja lärarlönerna. Lärarlönerna har halkat efter under alldeles för lång tid och kommunerna kommer inte klara att vända det själva. Tvärtom, när lönerna halkat efter och arbetsmiljön försämrats så har lärarbristen ökat. Det innebär att kommunernas lönemedel går till att konkurrera om lärare, vilket innebär att lönerna stiger när lärare byter arbetsgivare medan erfarenhet och kontinuitet inte värderas.

Mellan 2006 och 2011 lämnade var fjärde lärare yrket av andra skäl än pension. Regeringen investerar i att förbättra arbetsmiljön och höja lärarlöner. När vi bildade regering avsatte vi 3 miljarder i en extraordinär satsning för höjda lärarlöner. För Miljöpartiet har det varit viktigt att staten gör den här satsningen och att den värderar erfarenhet i yrket.

Systemet för Lärarlönelyftet har tagits fram tillsammans med fack och arbetsgivare. Det finns fyra framtagna kriterier och den lärare som får del av lönelyftet ska ha legitimation och ha uppfyllt minst ett av kriterierna. Kriterierna är alltså framtagna av fack och arbetsgivare och handlar om sådant som erfarna lärare i alla tider tagit ansvar för men tidigare inte värderats för, som att leda lärande i kollegiet, ha en avancerad utbildning utöver lärarutbildningen som t ex speciallärare, handleda yngre kollegor eller tar sig an de svåraste undervisningssituationerna.

Statens pengar räcker till många. Tillsammans med karriärtjänsterna kommer ca 70 000 av de 100 000 legitimerade lärarna i grund- och gymnasieskolan att få del av ett statligt lönelyft. På många skolor finns det fler lärare som uppfyller minst ett av kriterierna än vad statens satsning räcker till. Då är det huvudmannens ansvar att ge rektor verktyg att hantera satsningen på ett gott sätt. I en del kommuner (till exempel rödgröna Botkyrka) används Lärarlönelyftet för att tillsammans med satsningar ur välfärdsmiljarderna till kommunerna höja alla legitimerade lärares löner. Andra kommuner har använt sig av tydliga och transparenta system för vilka lärare som får del av Lärarlönelyftet först, till exempel baserat på tjänsteår.

Men i vissa kommuner görs implementeringen på ett sätt som inte ligger i linje med syftet med satsningen. Regeringen tar inte över ansvaret för lönebildningen från arbetsgivarna. Den statliga investeringen är ett tillskott till den lokala lönebildningen, men ansvaret att säkerställa att ingen lärare är felavlönad är slutligen arbetsgivarens. Om vi ska möta lärarbristen måste stat och kommun jobba ihop. De tre årliga statliga miljarderna är en viktig del av det, men det behövs också lokalt ansvarstagande.

 

 

Förenklade regler för flyttbara bostäder

Av , , Bli först att kommentera 6

Det ska bli enklare och gå snabbare att få tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostäder. Det föreslås i en promemoria från Näringsdepartementet som remitteras idag. Syftet är att lösa akut bostadsbrist på kort sikt.

Som en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet tagit fram en promemoria med förslag gällande tidsbegränsade bygglov för flyttbara bostadsbyggnader.  Regeringen remitterar promemorian idag till 85 remissinstanser med svarstid den 31 december 2016.

Det byggs mer än vad det gjorts på flera decennier, men trots det finns det akut bostadsbrist i många kommuner. Förslaget möter kommunernas behov av att kunna tillgodose det akuta bostadsbehovet med hjälp av tillfälliga bostäder. Det ska inte ersätta permanent bebyggelse.

I promemorian föreslås att det i plan- och bygglagen förs in en särskild reglering om tids­begränsat bygglov för flyttbara byggnader för bostads­ändamål. För­slaget innebär en förenkling i förhållande till de möj­ligheter som redan finns att uppföra bostäder med tidsbegränsade bygglov. Förenklingen inne­bär att det ska göras en bedömning endast av om byggnaden är flyttbar och inte av om behovet av åtgärden är tillfälligt, vilket krävs idag. Ett sådant tidsbegränsat bygglov får ges för sammanlagt högst 15 år.

Syftet med förslaget är att ­göra det möjligt att använda flytt­bara bostäder som ett komplement till per­manent byggna­tion där bostadsbehovet inte fullt ut kan till­godoses ge­nom ordi­narie plan- och byggprocesser. Förslaget skapar också större möjligheter till en effektiv markanvändning, bland annat. under pågående plan- och byggprocesser.

Det föreslås att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2017. Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för flyttbara byggnader för bostads­ändamål föreslås gälla för en begränsad tid. Bestämmelserna föreslås således upphöra att gälla den 1 juli 2023.

 

Fortsatta ID-kontroller i 3 månader

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen fattar idag beslut om att id-kontrollerna förlängs i tre månader. Regeringens målsättning är att vi ska kunna återgå till den fria rörligheten inom hela Schengenområdet så snart som möjligt. Om inte behovet av id-kontroller skulle visa sig kvarstå om tre månader ser regeringen att de då kan avskaffas.

ID-kontroller infördes 4 januari 2016 under sex månader och har sedan förlängts med ytterligare fyra månader och gäller därmed till 4 november 2016. Under fyramånadersförlängningen genomfördes en utvärdering som bland annat hämtat in synpunkter från relevanta myndigheter, Malmö stad och Region Skåne.

Regeringen har nu följt utvecklingen noga på flera områden för att kunna fatta ett så väl avvägt beslut som möjlig. Då situationen i vår omvärld fortfarande är osäker och utvecklingen inte går att förutse bedöms sårbarheten för viktiga samhällsfunktioner fortfarande vara sådan att förlängda id-kontroller kan motiveras. Beslut om en eventuell förlängning av de inre gränskontrollerna har ännu inte fattats och EU har inte heller fattat något formellt beslut än om gränskontrollerna kan fortsätta eller inte.

De två förlängningar av beslutet kring ID-kontroller som nu gjorts har noga övervägts av regeringen och vi kan se en positiv utveckling i hur tidsperioderna för förlängningarna blir kortare samtidigt som regeringen nu, för första gången, väljer att uttala att kontrollerna kan komma att avslutas, något man tidigare inte flaggat för.

Regeringens krafttag för klimat och miljö

Av , , Bli först att kommentera 3

Alliansens åtta år vid makten resulterade i ett sorgligt underskott på klimat- och miljöområdet. Sex större klimatutredningar genomfördes, men ingen ledde fram till en proposition. Miljöskatternas styrande effekt minskade, och deras andel av BNP sjönk stadigt. Klimatutsläppen tilläts öka, och tågunderhållet försummades medan skatterna sänktes. Alliansen prioriterade tydligt ned insatser för att nå klimatmålen på hemmaplan.

Sedan Miljöpartiet och Socialdemokraterna tog över regeringsmakten har vi arbetat hårt med att styra utvecklingen rätt igen. 25 miljarder har investerats i klimat och miljö hittills under mandatperioden. Flera viktiga reformer och förstärkningar har presenterats:

Lokalt klimatarbete

Klimatklivet ger sammanlagt 3,5 miljarder fram till 2020 som kan sökas av kommuner, regioner, organisationer och företag. De går t ex till laddstationer, biogasanläggningar, och energieffektivisering som kommer att minska koldioxidutsläppen med 600 000 ton. Det har redan lett till att antalet laddstationer i Sverige ökar med 200 procent, från 2000 till ca 6000 stycken.

Stadsmiljöavtalen ger 2,75 miljarder under mandatperioden till satsningar för mer kollektivtrafik och bättre stadsmiljö. Eftersom kommuner och regioner ska göra motprestationer ger det stor utväxling.

Internationellt klimatarbete

Utsläppsbromsen ger 300 miljoner om året fram till 2040 för att köpa in och annullera utsläppsrätter inom EU:s handelssystem. Biståndet utökas och därmed möjligheterna till klimatbistånd. Sverige är största givare per capita till Gröna klimatfonden som stödjer klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

Klimatlag

Miljöpartiet har länge drivit på för att Sverige ska införa ett klimatpolitiskt ramverk, med tydliga mål för utsläppsminskningar så att det blir ordning och reda i klimatpolitiken. Våren 2017 ska regeringen lägga ett skarpt förslag på bordet.

Naturskydd

För att bevara den biologiska mångfalden behöver mer värdefull natur skyddas och skötseln av områdena behöver förbättras. Regeringen har ökat miljöbudgeten med 73 procent sedan regeringsskiftet. En stor del av pengarna går till naturskydd.