Ylva Johanson får ett tydligare ansvar för att samordna politiken för etablering

Av , , Bli först att kommentera 6

Ylva Johanson får ett tydligare ansvar för att samordna politiken för etablering. Det innebär bland annat att hon kommer att ha ett ännu närmare samarbete med utbildningsminstern och bostadsministern som är två av Miljöpartiets ministrar.

Ylva Johansson har egentligen som arbetsmarknasdsminster hela tiden haft ett ansvar för samordningen av insatser som ledar till att människor får möjlighet att starta ett nytt liv och möjligheten till jobb.

När det nu kommit fler människor än någonsin tidigare direkt från kring och flykt är  det viktigt säkerställa att det också finns en organisation som gör att Ylva Johansson kan samordna arbetet med berörda departement.

REKORDMÅNGA BOSTÄDER BYGGS

Av , , Bli först att kommentera 6

Bostadsbyggandet ökar snabbt. Det visar att Sverige är på rätt väg och att det finns en vilja att bygga fler bostäder.

Fram till 2025 behöver 700 000 nya bostäder byggas. Vi är en bit på väg, men för att nå målen behöver byggandet öka ännu mer. För att klara det vill Miljöpartiet bygga hållbart – socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

Regeringen gör nu den största bostadssatsningen på 20 år. En sådan massiv investering skickar tydliga signaler till kommunerna och gör det möjligt för dem att bygga ännu mer än idag.

Det ska gå snabbt och enkelt att bygga bostäder!

Handelsavtalet mellan EU och USA

Av , , Bli först att kommentera 6

MP i Europaparlamentet har gjort en avgörande insats när det gäller att informera om de förhandlingar som pågår om handelsavtalet mellan EU och USA, det så kallade TTIP, och att, till de delar det är möjligt, utöva inflytande på avtalets innehåll. Vi informerar vanliga medborgare om vad som sker bakom de lyckta dörrar och hur det avtal som tas fram kommer att påverka vårt samhälle. Europaparlamentet antog i juli 2015 sina rekommendationer till handelsavtalet mellan EU och USA. Parlamentets resolution blev urvattnad, utan tydliga krav på förhandlingarna och Europaparlamentet borde ha ställt tuffare krav på TTIP, anser Miljöpartiets ledamöter i EU-parlamentet. Förslaget om ISDS är en urvattnad kompromiss. MP fortsätter att hålla medborgarna a jour med förhandlingarna.

Skatteflykt försvåras

Av , , Bli först att kommentera 8

MP i Europaparlamentet har sett till att skatteflykt försvåras. En ny lag som ska försvåra skatteflykt röstades igenom i EU-parlamentet .

Lagförslaget stärker öppenhet och transparens i företagsredovisningar och täpper till kryphål i skattesystemet. Alla stora bolag blir tvungna att redovisa hur mycket skatt de betalar i varje land. Det är framför allt det faktum att företagen tvingas redovisa per land som gör det enklare att spåra skattesmitning

Gröna framsteg i EU

Av , , Bli först att kommentera 11

Ett betänkande i syfte att se till att vi får fler gränsöverskridande elförbindelser i Europa fick en bred majoritet av ledamöterna bakom sig i en omröstning i Europaparlamentet i december 2015. Arbetet med betänkadet leddes av Peter Eriksson. EU-kommissionen börjar lagstfita kring energiunionen och elsammanlänkningen våren 2016. EU utvecklar regionala mål för att bygga bort flaskhalsar i elnätet. En europeisk gemensam elmarknad ger lägre priser för konsumenterna och industrin. Det ökar samtidigt möjligheterna att klara klimatmålen genom att det stärker konkurrenskraften för det förnybara. I ett gemensamt nät har vi överskott som flyter fram mellan olika delar av Europa där vinden kan balansera sig själv då kraven på annan balanskraft minskar väsentligt. Därmed kan vi få in betydligt mer av det förnybara i elsystemet, vilket i sin tur innebär att investeringarna i förnybart kan öka.

Bättre migrations- och flyktingpolitik

Av , , Bli först att kommentera 7

Miljöpartiet i Europaparlamentet har med framgång arbetat för en bättre och mer human migrations- och flyktingpolitik i Europa. Gröna gruppen i parlamentet har hela tiden betonat vikten av att vi får ett permanent system, inte en temporär ordning. EU måste kunna agera snabbt och alla länder måste ta ett ansvar.  De Gröna i Europaparlamentet har tillsammans med en bred majoritet av övriga partier verkat för att den aviserade mekanismen för fördelning av flyktingar mellan medlemsländerna ska vara bindande för att säkerställa att alla medlemsstater tar sitt ansvar.

Nya regler om återförening av familjer införs

Av , , Bli först att kommentera 4

Den 24 november 2015 meddelade regeringen att man kommer att införa en tillfällig lag som innebär att asylreglerna i Sverige under en treårsperiod anpassas till en miniminivå i EU. Ett förslag på en sådan lag har arbetats fram i regeringskansliet och kommer idag att skickas ut på remiss till berörda myndigheter och organisationer för synpunkter.

Trots många inskränkningar i möjligheterna att få uppehållstillstånd är det framförhandlade förslaget betydligt bättre än det som presenterades 24 november förra året.

Lagen är tillfällig och upphör efter tre år.

 

Lagen innebär bland annat att:

  • de personer som beviljas uppehållstillstånd kommer att få tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd, men de kommer att kunna få permanenta tillstånd om de har ett arbete eller företag som går att försörja sig på
  • möjligheten till familjeåterförening begränsas tillfälligt för dem som ansökt om asyl efter 24 november 2015 men undantag finns bland annat för personer med flyktingstatus, barn och för dem som ansökt nära beviljat uppehållstillstånd.

Miljöpartiets förslag om klimatlag stöds av enig miljömålsberedning

Av , , Bli först att kommentera 4

En klimatlag betyder att varje regering blir skyldig att minska klimatutsläppen i den takt som krävs för att nå målen.

Partierna inom Miljömålsberedningen har enats om klimatmål och förslag till klimatpolitiskt ramverk. Utsläppen av växthusgaser i Sverige ska minska med minst 85 % jämfört med 1990 års nivåer till 2045. Det klimatpolitiska ramverket ska också stärkas upp av en klimatlag.

Miljöpartiet har sedan 2012 uppmanat riksdagspartierna införa en klimatlag i Sverige. Klimatlagen ska följas oavsett vilka som sitter i regering. Vilka styrmedel och åtgärder som ska genomföras för att minska utsläppen i den takt som behövs är sedan upp till varje regering. Inspirationen hämtades från Storbritannien som 2008 antog motsvarande Climate Change Act.

ÖKADE KLIMATAMBITIONER I UTVECKLINGSBANKERNA

Av , , Bli först att kommentera 6

Den svenska regeringen kommer att driva på för att världsbanken ska fasa de fossila investeringarna och istället investera i förnybart.

Biståndsminister Isabella Lövin (MP) har varit med och beslutat om en ny svensk ägarstrategi för tre stora utvecklingsbanker. Enligt den nya strategin bör de tre berörda bankerna, Världsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken, sätta upp tidsatta mål för att öka utlåningen till förnybara projekt.

Utvecklingsbankerna fungerar som motor i omställningen i många utvecklingsländer. Om länderna kan hoppa över det fossila steget och kliva rakt in på framtidens energimarknad, så kan de 1,3 miljarder människor som idag saknar el få tillgång till ren energi.

Region Västerbotten behöver snabbspåret pilotprojekt

Av , , Bli först att kommentera 3

 
I maj i fjol tog Region Skånes personalnämnd beslut om att starta ett pilotprojekt, snabbspåret, för att snabbutbilda sjukvårdspersonal (läkare och sjuksköterskor) med utbildning från EU och utomeuropeisk utbildning. Projektet har varit givande, men Region Skåne har också stött på en del hinder på vägen som de nu hoppas kunna ändra på till framtiden.

Regeringen har tidigare ställt sig positiv till att ha ett snabbspår så att nyanlända kan komma in i hälso- och sjukvårdens yrken snabbare, men ännu är inte något beslut taget .

Region Wästerbotten behöver snabbspåret pilotprojekt.