Nej till uranbrytning

Av , , 2 kommentarer 14

 

Uranbrytning innebär ett allvarsamt hot mot miljön. Erfarenheter från länder där uranbrytning förekommit förskräcker. Förekomsten av prospektering efter uran innebär en risk för att uranbrytning faktiskt kan komma till stånd. Det lägger i sin tur en död hand över utveckling av annat slag på de orter där prospektering tillåts.

Vi bör ge klara besked till våra invånare att vi inte vill ha uranbrytning i vår kommun, då det medför att en starkt radioaktiv sörja kommer i dagen som restprodukt efter brytningen. De som bor i närheten och framför allt de som arbetar med uranbrytning blir mycket utsatta för radioaktiv strålning, som mångdubblar risken för cancer eller  risken för att barn föds med svåra genetiska skador.

Badhuset – feltänkt från början.

Av , , Bli först att kommentera 14

Nu när kommunen kommer att ta över badhusprojektet borde det finnas en ny chans att omvärdera beslutet och ändra planerna så att Umeå kan få ett badhus som är konkurrenskraftigt och som kan ge umeåborna något vi kan vara stolta över många år framöver.

Vi i Miljöpartiet de gröna har ändå från början varit emot den planerade placeringen av badhuset mitt i centrum. Platsen är inte tillräckligt stor för ett ordentligt badhus och det finns få möjligheter för utveckling i framtiden. Dessutom kommer de problem som redan idag finns med koldioxidutsläpp och partiklar i centrum inte att bli bättre med ett stort badhus samt 450 nya parkeringsplatser. 

Luftkvalitén i Umeå har inte förbättrats under de senaste 20 åren och kommunen har allt jämt svårt att nå de uppsatta miljömålen. Att tro att detta kommer lösas med en ringled som många i de övriga partierna tycks göra är rent av naivt. Biltrafiken i centrum har ökat och kommer förmodligen att öka ytterligare om planerna fortgår som de gör idag. Därmed kommer även koldioxidutsläpp och mängden hälsofarliga partiklar i luften att öka. I den antagna översiktsplanen för de centrala delarna återfinns det vid upprepade tillfällen ett krav på förändring. Ett krav på minskad biltrafik i centrum. Ett badhus mitt i centrum och en mängd nya parkeringsplatser gör att försöken med att minska de klimat- och hälsovådliga utsläppen är dömda till att misslyckas.

 

Samma problem som man har med nuvarande badhus idag kommer vi åter att skåda om 20 år när den här anläggningen börjar bli omodern. Miljöpartiet hade hellre sett en placering vid till exempel Nydala, Noliaområdet eller Hamrinsberget där det finns större möjligheter för utveckling i framtiden, vilket saknas i den centrala placeringen.

 

Ett badhus behöver inte, och ska helst inte, ligga mitt i en stad. Att åka till badhuset är oftast inte något som måste kombineras med ett besök i stadens kommersiella centrum. Det behöver heller inte vara svårare att ta sig till ett badhus utanför centrum än mitt i, vilket vi ser som huvudargumentet för en central placering. Med god planering av säkra gång- och cykelvägar samt goda bussförbindelser kan man underlätta för människor att gå eller ta bussen till badhuset. Det är dessutom säkrare för skolungdomar att på ett säkert sätt ta sig till badhuset om de slipper ta sig igenom centrum.

 

Så vi hoppas nu att när den nya detaljplanen ska genomföras, att man tänker igenom, en gång till, hur man bäst ska få till ett härligt nytt badhus för Umeborna och för badsugna besökare.

 

Nasser Mosleh,

Miljöpartiet de gröna i Umeå

Miljöpartiet vill säkra god vård på våra äldreboenden

Av , , Bli först att kommentera 8

 De många avslöjandena kring vanvården på äldreboenden har upprört oss alla. Det känns därför extra viktigt att nu lyfta frågan om att kvalitetssäkra äldrevården. Flera exempel har tydligt visat på bristande respekt för de äldre med företag som haft mål om att säkra en stor vinst snarare än en god kvalitet.

Därför har Miljöpartiet de gröna utarbetat en handlingsplan för kvalitet i Äldreomsorgen där man bland annat vill införa ett krav på minimibemanning. Handlingsplanen beskriver att varje kommun ska fastställa miniminivåer för bemanning av äldreboenden och andra biståndsbedömda ärenden. För att detta ska efterföljas vill man vidare att en nationell tillsynsmyndighet ska skapas för att försäkra att kraven på god vård och bestämd personaltäthet efterföljs samt att man inrättar äldrevårdsinspektörer i alla kommuner.
Idag finns en skyldighet att alla vårdgivare ska ha en medicinskt ansvarig sköterska (MAS) som ansvarar för den medicinska säkerheten i verksamheten. Idag är den ansvariga sjuksköterskan rapporteringsskyldig till huvudmannen Miljöpartiet vill utvidga detta till att synpunkter och kritik som framförs av MAS även når fram till beslutande politiker. Misstankar om vanvård ska på ett enkelt och lättillgängligt sätt kunna anmälas till den föreslagna nationella tillsynsmyndigheten. Detta är några av de konkreta förslag som finns i handlingsplanen.
Miljöpartiet har nu tillsammans med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna kommit överens om krav på att regeringen ska ge socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för bemanning i hela äldreomsorgen och ge lokala riktlinjer för bemanningen med krav på personaltäthet per äldre. Miljöpartiet har även drivit förslaget om lagstiftning som tvingar kommunerna att ta fram regler som anger exakt hur mycket personal som ska finnas per äldre vårdtagare på äldreboenden och nu har parterna nått en överenskommelse.
Vi i miljöpartiet i Umeå vill att kommunen tar till sig av dessa förslag redan nu så att socialnämnden kan jobba för att förbättra den vårdkvalitet som finns på våra äldreboenden. Vi anser att det inte ska spela någon roll vem som är vårdgivare, man ska ändå kunna säkras en god standard och en hög personaltäthet på våra boenden.
Nasser Mosleh, 

kommunfullmäktigeledamot för Miljöpartiet de gröna i Umeå