Äntligen en samtyckeslagstiftning!

Av , , Bli först att kommentera 10

Miljöpartiet har länge arbetat för att modernisera sexualbrottslagstiftningen och öka skyddet för dem som utsätts för sexuella övergrepp. Redan 2007 tillsatte vi en skuggutredning för att driva på arbetet i riksdagen. Nu äntligen – tio år senare – finns det en parlamentarisk enighet för en modern sexualbrottslagstiftning som säger det självklara. Sex ska vara frivilligt.

Förslaget i korthet:

Det blir förbjudet att ha sex med en person som inte uttryckligen har sagt ja eller aktivt visat att den vill delta. Det ska alltså inte längre krävas att gärningsmannen har använt sig av våld, hot eller utnyttjande av offrets särskilt utsatta situation för att kunna dömas för våldtäkt.

Regeringen föreslår att två nya brott införs, oaktsam våldtäkt och oaktsamt sexuellt övergrepp med ett fängelsestraff på högst fyra år. Oaktsamheten tar sikte på omständigheten att den andra personen inte deltar frivilligt.

Minimistraffet för grov våldtäkt och grov våldtäkt mot barn höjs från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.

Det straffrättsliga skyddet vid sexualbrott mot barn stärks vid oaktsamhet hos gärningsmannen i fråga om barnets ålder. Ändringarna syftar bland annat till att komma bort från problemet att alltför stor vikt tidigare har lagts vid barnets kroppsutveckling.

Den som utsätts för ett sexualbrott ska få stöd tidigare i processen. När en förundersökning om sexualbrott inleds ska en anmälan om målsägandebiträde göras omedelbart.

Regeringen har därför avsatt 5 miljoner kronor per år 2018–2020 till Brottsoffermyndigheten för informations- och utbildningsinsatser på sexualbrottsområdet.

Regeringen skapar fler incitament för bostadsbyggandet.

Av , , Bli först att kommentera 6
Under mandatperioden har regeringen visat att vi satsar på att tackla bostadsbristen och med goda resultat. Det har på flera decennier inte byggts som det gör nu och bara i år så kommer över 73000 bostäder att börja byggas. Efter en lång tid, där det rådig passivitet på bostadsmarknaden så har vi röd-gröna lyckats få fart på byggandet igen för den breda massan.
Under mandatperioden har vi röd-gröna riktat investeringstöd och stimulanser riktade mot kommuner för att kunna öka bostadsbyggandet. Detta har bla skett genom utdelning av byggbonus, där man har frigjort statlig mark och fastigheter för bostadsbyggande med det övergripande målet att få igång mer bostadsbyggande. Vi har ställt krav men också förbättrat förutsättningar för att  kommunerna ska planera för ett bostadsbyggande som möter framtidens behov. Och genom Boverket har det tillkommit uppdrag på att utreda hur vi ska kunna förkorta ledtider och sänkta byggkostnaderna generellt.
Men arbetet stannar inte och med tanke på att bostadsbristen är en av de största utmaningar vi står inför så känns det riktigt spännande att igår så fick regeringen och bostadsministern ta emot ett betänkande om förbättrad bostadsfinansiering.  En grundläggande förutsättning för att det under längre tid ska kunna byggas bostäder i hela Sverige är tillgång till finansiering och detta blir ännu viktigare som ett incitament där vi kan få in fler aktörer på bomarknaden som vill bygga bostäder där människor får möjlighet att bo och verka i hela Sverige. Genom detta kan vi också underlätta finansieringen av bostadsbyggande på mindre orter vilket kommer stimulera landsbygden och skapa förutsättningar för att återfå en levande landsbygd och skapa en ny attraktivitet för etableringar i dessa områden.
Vidare kommer regeringen att utreda:
• Kreditgarantier 2.0
• Statliga marknadskompletterande topplån via Almi
• Hyresförlustgaranti vid osäkerhet om framtida efterfrågan
• Startbidrag till byggemenskaper
• Översyn av K3-reglerna
Tidigarelagt investeringsstöd
Som jag har skrivit innan så är det viktigt att vi bygger hållbart för framtiden men också skapar mångfald på bostadsmarknaden där vi har en blandning av olika boendeformer och där bostadsmarknaden är öppen och tillgänglig alla. Vi måste också se över hur vi bygger så att byggandet får så låg klimatpåverkan som möjligt, detta gäller själva byggandet men också vad vi bygger med och hur produktionsleden ser ut.
Vi röd-gröna sett till att byggandet tagit fart igen. Inte sedan miljonprogrammens dagar har vi sett rekordnivåer inom bostadsbyggandet som nu. Med facit i hand kan man se hur vår bostadspolitik ger resultat bla så 2015 påbörjades ca 50 000 bostäder, 2016 ca 67 000 och i år ser det ut att bli uppåt 72 000 lägenheter.

Miljöpartiet presenterar – tre nya förslag till minskat matsvinn

Av , , Bli först att kommentera 3

Miljöpartiet presenterar i dag tre förslag till minskat matsvinn. Varje år slänger vi hundratusentals ton ätbart i onödan. Den mat som kastas hade kunnat tas bättre tillvara och bidra till ett hållbart samhälle. Det finns stora möjligheter att minska matens klimatpåverkan;  genom förbättrade produktionsmetoder, minskat matsvinn, bättre avfallshantering och förändrade kostvanor.
Miljöpartiet vill:

lagstifta om ett förbud för större aktörer som regelbundet hanterar stora mängder livsmedel att slänga mat som är ätbar

att det ska vara obligatoriskt för kommuner att samla in matavfall

att arbete för mer klimatsmart mat ska vara normen i offentlig sektor

Ny överenskommelse om trygga pensioner

Av , , Bli först att kommentera 5

Förra veckan presenterades pensionsgruppens nya överenskommelse om långsiktigt hållbara och trygga pensioner. Överenskommelsen innehöll åtgärder för att reformera och förstärka grundskyddet för pensionärer:

att säkerställa att pensionerna är långsiktigt hållbara i takt med en ökad medellivslängd

att satsa på arbetsmiljö- och utbildningsrelaterade åtgärder för ett hållbart arbetsliv

att inrätta en delegation för äldre arbetskraft

att vidta åtgärder för mer jämställda pensioner

att modernisera placeringsregler för AP-fonderna och reformera premiepensionssystemet.

Det som fick mest uppmärksamhet var att pensionsåldern kommer att höjas. Vad som är viktigt är att även andra gränser höjs som LAS-åldern och åldersgränsen för kringliggande trygghetssystem. De som haft ett långt arbetsliv kommer dessutom kunna ta ut pension vid lägre ålder.

I slutändan är den höjda pensionsåldern resultatet av något positivt, nämligen att vi lever längre. I nuläget ökar medellivslängden så mycket som 3,5 timme per dygn. Det leder till att vi efterhand behöver höja pensionsåldern för att säkerställa rimliga pensioner i framtiden och inte lämna över en ekonomisk skuld till kommande generationer.

MP kommer fortsatt jobba för bättre villkor för pensionärer. Framförallt de som har det sämst ställt. I början av 2018 kommer en stor utredning om grundskyddet presenteras som blir underlag för framtida diskussioner inom detta område.

 

 

 

Regeringen skapar fler förutsättningar för att leva hållbart

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har vår röd-gröna regering satsat ytterligare med att göra det enklare att ställa om till en mer hållbar livsstil. Detta genom att införa ett ladda hemma stöd där småhusägare kan få uppåt halva kostnaden subventionerad när man installerar en ladd enhet hemma för el-bilar.

Idag är transportsidan en av de största utmaningarna när det kommer till klimatomställningen och transporterna står idag för uppåt en tredjedel av Sveriges totala utsläpps netto. El-bilen har nu äntligen börjat ta marknaden med storm och det är viktigt att regeringen skapar förutsättningar som denna för att underlätta och göra det enklare för fler och fler att välja fossil fria transporter.

Det nya ladda hemma stödet börja gälla från första februari 2018, men kommer täcka de installationer som görs redan från årsskiftet och täcker en max kostnad på 10000kr. Detta skapar verkligen förutsättningar för fler att enklare kunna göra hållbara investeringar som detta. Tillsammans med de tidigare satsningar som regeringen presenterat för att gynna övergången till fossil fri transporter så har man nu verkligen öppnat dörren för att gå över till ett modernt och hållbart sätt att transportera sig.

 

Det rådande systemfelet med hyrläkare

Av , , 1 kommentar 12

Arbetssituationen för landets sjuksköterskor har blivit alltför ohållbar, det vittnas om hur kvaliteten och säkerheten inom vården försämrats, hur vårdplatser tas bort då det saknas bemanning, hur medarbetare bränns ut både psykiskt och fysiskt då arbetes belastningen är för mycket och orätt. Verksamheterna måste spara och spara vilket blir till en ond cirkel där personalen får betala priset och i slutändan också patienterna. Våra sjuksköterskor befinner sig en en vardag där man inte får en rättvis löneutveckling eller utvecklings möjligheter.

Men samtidigt kan man i gårdagens VK läsa om hur en hyrläkare kostat landstinget uppåt 100000kr för en helgs arbete. Men fenomenet med hurläkare är inget nytt och varje år kostar detta landstinget ofantligt många miljoner som istället kunde ha stärkt befintliga verksamheter och personal. Detta bekräftar det systemfel som finns inom landstinget och hur illa det har prioriterats när det gäller att få unga att söka in till läkarprogrammen. Det är idag helt orimliga krav för att bli antagen till läkarprogrammen, man håller medvetet ned antal platser vilket gör att hundratals duktiga individer som skulle bli utmärkta läkare hamnar utanför och blir ej antagna, detta som samtidigt som i har brist på läkare och kompetens inom specialist sjukvård. Denna brist på läkare ger bemanningsföretagen ett ”säljarens” övertag och kan debitera ofantliga summor för att vi ska kunna hålla vården levande och fungerande. Detta visar också den skeva orättvisa som råder inom vården och som ligger till grund för den flykt vi ser från andra vård yrken som tex sjuksköterskor.

Vi måste lägga resurser så att det finns fler medarbetare, fler läkare och där vi suddar ut de rådande strukturer och snedvridna system så att vi kan före alla medarbetare med en rättvis lön och möjlighet till kompetens utveckling. Detta är en av grund pelarna för att vi ska kunna säkra framtidens vård, en vård som blir mer hög-specialiserad vilket kommer kräva fler medarbetare och fler medarbetare som specialist utbildar sig. Medarbetarna inom vården är den viktigaste resurs som finns och vi måste investera i dessa så vi kan ta oss ur vård krisen.

Ett moderniserat pensionssystem

Av , , Bli först att kommentera 7
Vi röd-gröna visar att vi tar ansvar för människan och samhället och genom vår politik kommer vi kunna balansera samhällets villkor och sänka skatten för ca 1,5 miljoner pensionärer där vi också samtidigt höjer bostadstillägget för över 300 000 av dem. Genom vår politik så har det också blivit billigare för våra pensionärer att få hjälp via hälso centralerna samt att gå till tandläkaren.
I en tid då vi har en ökad livskvalitet och en vård som möjliggör att vi lever längre och kan hålla oss friskare så är det hög tid att pensions systemet ses över så att vi kan effektivare förhålla oss till de nya förutsättningar vi lever efter i modern tid så att vi kan också fortsättningsvis garantera våra äldre en trygg pension och skapa ett system som långsiktigt tar ansvar. Ställer vi inte om systemet för att anpassa den efter den ökade medellivs längden så riskerar vi att skapa en situation där pensionerna blir lägre där resurser inte räcker till, vilket vore helt fel väg att ta.
Det är med bakgrund till detta som vi nu kan se att med vår regering i spetsen så har vi röd-gröna nu lyckats med en bred överenskommelse där vi kan långsiktigt höja och trygga pensionerna inför framtiden och där vi skapar stabilitet och långsiktigt tänkande i pensionssystemet. Några viktiga detaljer som kommer utforma det nya systemet är bla att dem som har det sämst ställt bland pensionärerna kommer nu få tydliga förbättringar, där vi utökar garantipensionen med ett tilläggsbelopp och höjer taket i bostadstillägget så att den skall kunna möta utvecklingen av hyresnivåerna. Vi stärker också möjligheterna för personer med garantipension så att de ska ha möjlighet att förbättra sin ekonomi genom att välja att kunna jobba längre. Samtidigt så möjliggör vi att dem som har jobbat länge ska kunna få ett extra särskilt skydd där dem som jobbat i minst 44 år ska kunna ha rätt till garantipension redan vid 65 års ålder.
Det är viktigt att vi ser över premiepensions systemet och moderniserar den till vår tid och vår tids förutsättningar. Vi måste skapa ett långsiktigt hållbart och tryggt pensionssystemet för nuvarande och blivande pensionärer. Vi måste skapa en tilltro till systemet och stoppa de företag som har som mål att tjäna pengar på våra pensioner genom att fodra sina egna fickor. Alla ska ha rätt till en trygg och bra pension. Det är den svenska modellen. Vi röd-gröna tar ansvar.

Vi måste ta våra ungas oro på större allvar, de är ju framtiden.

Av , , Bli först att kommentera 12

Som jag skrev här om dagen så upplever 9 av 10 medborgare att klimatförändringarna är allvarliga och det finns en oro inför framtiden och majoritet av dessa tror också på att framtidens klimat kommer påverka oss i Sverige i allra högsta grad. Samtidigt så har det kommit siffror att för unga mellan 18-29 så är klimatet och miljön den viktigaste frågan. Samtidigt så visar samma grupp en stark oro att klimat och miljöfrågor inte kommer få det dominerande utrymme det bör få i den politiska debatten under valet.

Jag anser att inget parti ska komma undan miljöfrågan i valet. Och då behöver det inte bli så sorgligt som den här mätningen visar, att unga prioriterar vissa frågor men tror att det är helt andra frågor som kommer dominera. Vi måste alla ta klimatomställningen på allvar, den måste börja genomsyra vårt samhälle på alla nivåer. Vi står inför en tid där de kommande åren kommer ha en avgörande roll om vi ska kunna hantera klimatförändringarna. Jag är glad över de satsningar som vi röd-gröna har gjort här i Umeå kommun och de satsningar som kommer, vi har tagit många viktiga beslut och nu gäller det att vi tar från ord till handling.

#metoo lever vidare och kräver att vi tar ansvar

Av , , 1 kommentar 8

Som jag har påpekat innan så måste vi alla gemensamt vägra låta #metoo upproret stanna vid en hashtag. Det känns bra att se den utvecklingen upproret har fått och alla de olika kampanjer som födds ur den, tjejer och kvinnor har fått en röst i kampen mot övergrepp och trakasserier.

En av de uppror som föddes från #metoo var #tystiklassen och med bakgrund till detta är det riktigt bra nyheter som kommer från regeringen att stiftelsen allmänna barnhuset får en halv miljon kronor till projekt för att sprida information och stödmaterial om sexuella trakasserier till samtliga grundskolor och gymnasieskolor. Det är viktigt att stödja skolor i att fånga upp och arbeta med frågor om sexuella övergrepp och trakasserier i skolmiljö och att lära våra unga om vilka värderingar som är rätt och fel, det är dessa som sedan kommer bli den nya kraften i samhället som kommer bryta de gamla ”gubb-normerna” och förtryck kulturen som finns idag. Samtidigt som det är viktigt att ”vi vuxna” jobbar med att sudda ut dessa så måste vi också se till att våra unga inte ärver denna snedvridna kultur och har en grund för att säga emot och förändra. Att barn och unga ofta är särskilt utsatta för övergrepp och har särskilt svårt att anmäla har vi vetat länge och den här satsningen är ytterligare ett steg för att stärka skyddet och tryggheten.

Samtidigt idag så blir jag riktigt stolt som miljöpartist att se vår minister Alice Bah Kuhnke presentera de första tio stegen för att förändra mentaliteten och förtrycket inom kultursektorn där man bland annat återfinner – Ökat fokus på att motverka sexuella trakasserier inom filmbranschen och mer resurser för att motverka diskriminering.

Följderna av #metoo har skakat om hela vårat samhälle och detta kräver att vi alla nu tar vårt ansvar och det arbete som nu presenteras är bara början, början på det uppror då vi verkligen en gång för alla säger NEJ till övergrepp och trakasserier.

Människan blir mer medveten om klimatförändringarna

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag träffas världens ledare i Paris för att följa upp arbetet med klimatavtalet, som jag har skrivit om innan så måste man skruva upp målen för att kunna nå 2graders målen och påskynda klimatomställningen. Vår mest avgörande fråga inför framtiden är hur vi ska lyckas hindra den ökade globala uppvärmningen innan den når nivåer som vi inte längre klarar av att hantera.

Effekterna av den globala uppvärmningen blir mer och mer tydliga, bara i år har vi runt om i världen haft extrema naturkatastrofer och oväder, låga vatten nivåer och extrem torka. I de fattigare delarna av världen kan vi också börja se de första tendenserna på klimat flyktingar. De omväxlande väderförhållandena gör också till att vi upplever sämre jordbruk och brist på föda.

Samtidigt som vi upplever dessa negativa effekter så blir vi människor mer medvetna om vår egen mänskliga faktor som har en oerhört stor påverkan på klimatet. Omständigheterna runt om oss har gjort oss mer medvetna om klimatförändringarna och dess effekter och uppåt 9 av 10 medborgare upplever att klimatförbättringarna är allvarliga och att vi måste agera nu. 5 av 10 anser att klimatförändringarna blivit så påtagliga att de direkt påverkar oss i Sverige, denna siffra var 2 av 10 för några år sedan och det är verkligen bra att fler blir mer och mer medvetna om de utmaningar vi står inför och är beredda att agera där efter. Det är också riktigt bra att se siffror som visar att 7 av 10 amerikaner är oroliga över klimatförändringarna, detta ger ett tydligt tecken att trotts att man har en president som förnekar klimathoten och vill dra sig ur Parisavtalet, detta är ett tydligt tecken om att USAs befolkning tillsammans med resten av de ledande länderna inom klimatomställningen bryr sig inte om Trump och hans fasoner.

En av de frågor som man kommer måste behandla är finanserna för klimatomställningen och hur vi alla gemensamt ska kunna underlätta för varandra, inom många utvecklingsländer ser vi idag de största klimatförändringarna men också en mer långsam omställningsarbete och mycket av detta kan kopplas till kapital och resurser. Det är viktigt att man nu tar fram internationella finansierings avtal så att utvecklingsländer kan få det stöd som behövs för att kunna påskynda omställningsarbetet. Men också ta fram investerings modeller där man främjar och subventionerar fossilfria investeringar.