Hur får man fart på byggandet i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är glädjande att alla är överens om att det behövs krafttag mot bostadsbristen i Umeå. Lennart Holmlund har lyft många anledningar till att bostadsbyggandet går trögt, och det finns förstås ingen enkel lösning, utan det är många faktorer som samverkar här.

Men jag saknar en åtgärd som alltför sällan lyfts när dessa frågor diskuteras.

Parkeringsnormen, som kräver att ett visst antal parkeringar per lägenhet måste anläggas, innebär både extra produktionskostnader och att värdefull mark tas i anspråk. I den nya översiktsplanen för universitetsstaden fick vi in möjligheten att minska parkeringstalet mot att åtgärder görs för att främja mer hållbara färdmedel. Den möjligheten borde finnas i hela kommunen, och skulle kunna minska produktionskostnaderna.

Det verkar svårt att släppa föreställningen om att nästan varje hushåll ska ha sin egen bil, trots att möjligheterna att resa kollektivt eller ta sig runt på andra sätt är stora i Umeå idag. Och trots att intresset för att ha en egen bil minskar, särskilt bland många unga, som istället väljer att dela bil med andra genom exempelvis bilpooler.

Bara på Ålidhem har bostaden 163 lediga bilplatser, varav ca 120 st är bilplatser med el, som man kan utgå från att de är på markplan. Med plats för att backa in och ut inräknat tar en bilplats upp ca 25 kvadratmeter. Det innebär att dessa 120 lediga bilplaster tar upp uppskattningsvis 3 000 kvadratmeter. Det är mycket yta om kunnat användas på bättre sätt. 

I hela Umeå har Bostaden runt 450 lediga bilplatser.

En parkeringsplats kostar ungefär 700 kr i månaden med drift och underhåll och räntor, men ändå ligger hyran för en parkering i anslutning till bostaden runt 200 till 300 kronor.  Idag är det sällan den som använder parkeringsplatsen som betalar hela kostnaden. Istället subventioneras parkeringarna genom t ex skatt, hyra, produktkostnader och fastighetspriser. Det innebär att även de som inte har bil står för kostnaderna för parkeringar.

Lennart Holmlund nämner att byggföretagen oroar sig för att unga inte ska ha råd att betala hyrorna. Om byggherrarna inte behöver bygga lika många parkeringsplatser sjunker produktionskostnaderna. Då kan man sätta en lägre hyra, och fler ungdomar har råd att betala den.

Alliansregeringen har gett boverket i uppdrag att utreda vilka tillgänglighetsregler som kan tas bort för att få till ett billigare boende. Att bygga lägenheter som inte är tillgänglighetsanpassade innebär att människor med vissa funktionsnedsättningar riskerar att stängas ute från att besöka släkt och vänner.

Det är också praktiskt att lägenheter planeras och byggs tillgängliga redan från början så behövs färre insatser ifall den boende skulle råka ut för något och plötsligt vara i behov av en anpassad lägenhet.

Anmärkningsvärt att tillgängligheten verkar vara förhandlingsbar för regeringen, men att subventionerade bilplatser verkar vara heliga.

 

Eftersom att P-normen anger hur många parkeringar man MINST måste anlägga, inte hur många man får bygga som mest, skulle en sänkning av p-normen inte påverka de projekt där byggherren verkligen ser ett behov av parkeringsplatser. Den skulle däremot tillåta fler projekt med en högre täthet i centrala lägen. Då kan marken, pengarna och servicen nyttjas bättre.

 

 

MP och regeringen överens för barnens bästa

Av , , Bli först att kommentera 5

Miljöpartiet och regeringen är överens om att göra det lättare för barn och deras familjer att få stanna i Sverige. Vi ändrar bestämmelsen för barn från “synnerligen ömmande omständigheter” till “särskilt ömmande omständigheter”. Det kan till exempel handla om barn som är sjuka eller som har bott i Sverige en lång tid. De barn som har fått slutliga avslagsbeslut och ska avvisas kan ansöka om verkställighetshinder om det kommit fram nya omständigheter. Även den bestämmelsen ändras nu så att det blir en mer generös bedömning för barn.

De förändringar som nu genomförs tillhör de sista delarna av migrationssamarbetet som Miljöpartiet och regeringen inledde 2011 och som varar under mandatperioden.

Hundlatrinerna gör en efterlängtad comeback!

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har tekniska nämnden  på grund av en tidigare felräkning hittat tre miljoner och avsätter med stöd av MP en del av dessa till hundlatriner.

 

Det fanns en felräkning på 3 miljoner kronor. Men backar inte från budget, utan vill att staden ska vara fin under 2014.
Det handlar om bland annat pengar till:
400 000 hundlatriner
300 000 klotter
Belysning
Med Miljöparitiets budget hade tekniska nämnden inte tvingats till alla de nedskärningar som gjorts, men vi är glada att man nu ändå lyckats lösa problemet med  hundlatrinerna för året.

 

Hundlatrinerna gör en efterlängtad comeback!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har tekniska nämnden  på grund av en tidigare felräkning hittat tre miljoner och avsätter med stöd av MP en del av dessa till hundlatriner.

 

Det fanns en felräkning på 3 miljoner kronor. Men backar inte från budget, utan vill att staden ska vara fin under 2014.
Det handlar om bland annat pengar till:
400 000 hundlatriner
300 000 klotter
Belysning
Med Miljöparitiets budget hade tekniska nämnden inte tvingats till alla de nedskärningar som gjorts, men vi är glada att man nu ändå lyckats lösa problemet med  hundlatrinerna för året.

 

 

Bra kollektivtrafikstrategi för Umeå kan vässas ytterligare

Av , , Bli först att kommentera 5

En strategi för Umeås kollektivtrafik klubbas inom kort. Förslaget är välgjort och innehåller många positiva förslag. I den uppdaterade versionen har några ändringar gjorts i linje med Miljöpartiets synpunkter, men det finns fortfarande saker som kan förbättras.

Miljöpartiets uppmaning att skärpa kollektivtrafikstrategins koppling till globala miljöfrågor har fått gehör i den uppdaterade versionen. Miljöpartiet har också efterfrågat fri övergång till lokalbussarna i anlutning till resa med länstrafiken -något som den nya kolletkivtrafikstrategin öppnar upp för, och som kan innebära en betydande kosntadsminskning och ett ökat incitament för boende på landsbygden att åka kollektivt.

Miljöpartiet har följande synpunkter på kollektivtrafikstrategin:

– Ett kommunalt återtagande av kollektivtrafiken bör utredas. En utredning om kommunalt övertagande av stadstrafiken bör tillsättas. Ett kommunalt ägande möjliggör stora, långsiktiga satsningar. Det blir lättare att samordna och genomföra beslut och reformer om kollektivtrafiken är kommunalt ägd. För de anställda skulle det innebära en tryggare anställning där de slipper byta arbetsgivare vart fjärde år. Kommunalt ägande ger ökad insyn och det blir tydligt för medborgarna vart ansvaret ligger.

– Daniel Naezéns gata vid NUS bör stängas för biltrafik. Blandad trafik på busshållplatsen innebär en ökad trafikfara. Kring sjukhusområdet rör sig människor som kan vara påverkade av mediciner eller stressade över ett sjukhusbesök och inte hittar i staden. Bussförare som står på båda sidor av bussen och lastar på och av bagage hamnar i en desto mer utsatt situation ju högre trafiken är.

–  Maxavstånd till hållplatser på stomlinjerna bör sänkas till 250 m istället för 500 m. Det är viktigt att kollektivtrafiken är lättillgänglig. 500 meter motsvarar ungefär avståndet mellan Vasaplan och Västra Esplananden, och är ett långt avstånd för en person med t ex rullator eller rullstol. Att ta bort adminsitrationen på bussarna och ge kollektivtrafiken företräde i trafiken är åtgärder som har större betydelse för restiden än antalet stopp.

–  Tillgänglighetsfrågorna bör lyftas fram tydligare. t ex avseende utformning och förekomst av rullstols-/barnvagnplatser och ramper på bussarna och andra åtgärder för att underlätta för personer med funktionsnedsättning.

–  Ambitionen bör vara att det ska gå att ta med cykel på bussen i framtiden. Samverkan med andra kollektiva färdmedel bör utvecklas ytterligare. Det skulle förlänga kollektivtrafikens räckvidd ytterligare och kunna locka dem vars destination ligger längre bort än gångavstånd.

Miljöpartiet presenterar EU-valmanifest

Av , , Bli först att kommentera 7

Miljöpartiet  presenterade  partistyrelsens förslag till valmanifest för EU-valet. Innehållet i manifestet fokuserar på de frågor som seglat upp som EU:s viktigaste de senaste åren:

  • att rasismen och de extrema partiernas frammarsch kräver att EU blir hårdare i kampen för mänskliga rättigheter,
  • att klimathotet kräver att EU slutar finansiera motorvägar och i stället satsar på järnväg,
  • och att finanskrisen visat att den EU-skatt på finansiella transaktioner som 11 EU-länder planerat införa nästa år verkligen måste bli av.

Eftersom Miljöpartiet alltid har varit månt om att pariets medlemmar ska vara med och påverka politiken kommer medlemmarna att få rösta om det slutgiltiga innehållet i valmanifestet.

Därför vill MP avskeda chefen för Trafikverket

Av , , 1 kommentar 8

Efter upprepade tågurspårningar och avslöjanden om kaos i underhållsorganisationen är det dags att ministern gör sitt jobb och avskedar chefen för Trafikverket.

Miljöpartiet kräver att regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) gör sitt jobb och ser till att det blir ett ansvarsutkrävande, både för den senaste tidens tågurspårningar och de upprepade avslöjandena om kaos i säkerhets- och underhållsorganisationen på Trafikverket.

Vi menar att ansvar bör utkrävas genom att ministern avskedar Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm, vars förtroende vi anser vara förbrukat.

Skälen är flera:

  • Bristande säkerhetskultur. Ett antal mycket allvarliga urspårningar har skett senaste tiden. Det har visat sig att akuta rapporterade brister på spåren har lämnats därhän och inte åtgärdats. Säkerheten på järnvägen har minskat och det är rena turen att det inte skett någon ännu allvarligare olycka.
  • Förlorat fackets förtroende. Generaldirektören har inte längre något förtroende från facket. De som arbetar på spåren rapporterar om att viktig kunskap om brister och vad som behöver göras akut inte tas på allvar.
  • Flyttat ut för mycket ansvar. Trafikverkets ledning klarar uppenbarligen inte av uppgiften att hålla ihop en fungerade underhålls- och säkerhetsorganisation i myndighet som har lagt ut allt underhåll på entreprenad.
  • Tar ej kritiken på allvar. Regeringens senaste utredning pekar på stora brister i underhållsorganisationen, men generaldirektören viftar undan förslag om att börja ta tillbaka underhållet i egen regi för ökad tydlighet och samordning.

Fler saker behöver göras för att Sverige ska få en bättre underhållen och säkrare järnväg. Det handlar både om att mer pengar och en fungerande underhållsorganisation. Att få en fungerande ledning för Trafikverket är ett nödvändigt steg i det arbetet.

Förintelsen minnesdag i Umeås skolor

Av , , Bli först att kommentera 8

Den 27 januari är det den internationella minnesdagen för förintelsen, och vi beslutade nyligen i för- och grundskolenämnden att dagen ska uppmärksammas i Umeås skolor. Det sägs att de som inte kommer ihåg historien är dömda att upprepa den, och i en tid när högerextrema krafter är på frammarsch är det viktigare än någonsin att minnas vilka resonemang och tankegångar som ledde fram till den tragedi och katastrof som förintelsen var. Därför är det bra att dagen kommer att uppmärksammas i Umeås skolor. Under andra värdskriget förintades några miljoner judar, och det är helt rätt att det ska uppmärksammas. Men många gånger glöms det bort att judarna inte var den enda folkgrupp som drabbades, utan att minoriteter var utsatta för nazisternas förtryck. Därför begärde jag när beslutet om minnesdagen skulle tas att även andra grupper som drabbades under förintelsen skulle bjudas in till dagen, och jag är glad att jag fick gehör för detta hos övriga i nämnden.

Minst en halv miljon romerdödades av nazisterna under andra världskriget. Till koncentrationslägren och gaskamrarna fördes även hundratusentals funktionshindrade och tusentals homosexuella. Den 27 januari 1945 befriades de överlevande fångarna i koncentrationslägret Auschwitz, och var en viktig vändpunkt i ett av mänsklighetens mörkaste kapitel. Det är en bra dag att påminnas om alla människors lika värde och uppmärksamma alla dem som ständigt kämpar för mänskliga rättigheter. Vi har fortfarande en hel del att göra.

Moderaterna vill att våra barn och barnbarn ska betala för vårt bilägande.

Av , , 1 kommentar 12
Under alliansens sju år vid makten med moderaterna i spetsen har Sverige tappat i rankningen när det gäller klimatpolitik, och får sämre betyg än länder som Mexico, Kina och Indien. Alliansen lever på gamla meriter, och det det är kommande generationer som får betala.
Enligt grundläggande principer som de flesta i Sverige är överens om är det den som förorenar som ska betala för skadorna.
Med en skatt på koldioxidutsläpp gör vi att de som står för de farliga utsläppen får betala för konsekevenserna av dem till en större del, samtidigt som vi uppmuntrar till ett minskat bilkörande. För genomsnittsbilisten blir det en hundring i månaden, som i in tur kan användas till andra åtgärder för att öka det hållbara resandet som tåg, buss och cykel. Den investeringen tror jag många gärna gör för framtiden.
Frågan är hur moderaterna har tänkt finansiera sina satsningar när de ger bort några miljarder i skattesänkningar till de rikaste? När det kommer till kritan verkar alliansen inte ha någon plan för det alls. I sin senaste budget minskar alliansen underhållet till järnvägen med en miljard 2014 jämfört med kostnaden 2013, och stödet till förnybar energiproduktion sänks med 70 miljoner nästa år. Omställningen till ett fossiloberoende samhälle kan skapa massor av jobb, men med alliansens politik är det tydligt att det inte kommer bli i Sverige.
Det finns ingen motsättning mellan att stimulera ett minskat bilkörande med förbättringar för kollektivtrafik och cyklister. Miljöparitet vill satsa på detta också. Det är några av många nödvändiga åtgärder för att undvika alltför stora klimatförändringar orsakade av människans missbruk av fossila bränslen.
Edward Riedl påstår att vi är bilarnas fiende. Men han glömmer att i bilen sitter en människa -och det är henom som Miljöpartiet värnar i sin politik. Tillsammans med barnen i baksätet, människor i fattiga länder och framtida generationer. En kortsiktig politik likt den moderaterna för är människofientlig. Och det är värre.

Högre lärarlöner räcker inte

Av , , 1 kommentar 10

Välutbildade och engagerade lärare är det viktigaste för en skola av hög kvalitet. Genom mer karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön blir läraryrket mer attraktivt. Då kommer fler unga utbilda sig till lärare.

Istället för en växande hög pappersarbete vill Miljöpartiet se till att lärarna får vara lärare. Minskad administration och fler vuxna i skolan ger lärarna mer tid för undervisning och samtal med elever.

Sedan alliansen bildade regering 2006 har lärarna fått ägna mer tid åt att fylla i papper samtidigt som fler än 10 000 medarbetare fått lämna skolan. Färre personer ska alltså göra mer jobb, och konsekvensen blir att fler elever inte får den tid de behöver.

Elever och lärare har fått betala för alliansens skattesänkningar och kontrollbehov. Det vill vi vända på.