Lagring av övervakningsuppgifter måste förhandsprövas

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår lämnade EU-domstolen sitt förhandsavgörande i målet mellan Tele2 och Post- och telestyrelsen PTS. I domen konstaterar EU-domstolen det som Miljöpartiet hela tiden hävdat, nämligen att masslagring av information om människors mejl, telefonsamtal m.m. inte är förenligt med EU-rättens skydd för enskildas personliga integritet.

Domstolen slår fast att lagring av uppgifter i och för sig får ske för att bekämpa grova brott, men att den då inte får gå utöver vad som är nödvändigt varken vad gäller vilka som övervakas eller hur länge. Dessutom måste lagringen förhandsprövas.

Nästa steg i rättsprocessen är att kammarrätten i Stockholm avgör tvisten mellan Tele2 och PTS med utgångspunkt i EU-domstolens avgörande. Politiskt kommer Miljöpartiet nu att verka i regering för att göra om lagstiftningen och se till att vi kan bekämpa grov brottslighet utan massdatalagring och massövervakning.

Specielkosten är inte längre tillåten i Piteå

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi slutar aldrig förvånas utav hur vissa människor agerar i samhället och restadels av världen. Istället för att blicka framåt och försöka utvecklas ännu mer, är det alltid någon som drar oss tillbaka i tiden.

Att Piteåkommun beslutat att inte erbjuda specialkost efter årsskiftet är absurt. Och för att få specialkost i Piteå måste man besöka läkaren och få läkarintyg. Detta är gällande laktosintoleranta eller liknande.

Min fråga blir då, om man inte kan äta något av religiösa skäl som till exempel en jude eller muslim. Vem kan man besöka och få ett intyg ifrån då?

Bakom varje beslut ligger en tanke. Kan någon säga mig, vad har de för tanke i Piteå?

Då vi lever i en tid där det är viktigt för människans överlevnad och planetens välmående att äta mindre kött väljer Piteå kommun att göra motsatsen till detta. Det väljer dessutom att kränka alla människor som utav religiösa skäl behöver andra alternativ.

Regeringen skyddar marina områden för tumlare

Av , , Bli först att kommentera 2

Fyra nya marina Natura 2000-områden för tumlare ska inrättas och två redan befintliga områden utökas. Regeringens beslut innebär att en betydande areal kommer att tillföras Natura 2000-nätverket och att Sverige når målet att skydda minst 10 procent av de marina områdena till år 2020.

Ett av områdena, Hoburgs bank och Midsjöbankarna som tillhör Kalmar län och Gotlands län, är det största område som Sverige någonsin föreslagit som ett Natura 2000-område. Arealen är drygt 1 miljon ha. De övriga nya områdena för tumlare är Nordvästra Skånes havsområde, Havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten. De fyra nya Natura 2000-områdena har en sammanlagd areal på drygt 1,1 miljoner hektar. Samtliga ligger i Skånes län.

Vi kommer fortsätta jobba aktivt för att skyddet ska bli än bättre, men regeringens beslut är ett betydelsefullt steg i rätt riktning.

Amin, Lillemets, Mutt och Schlyter tillbaka i riksdagsgruppen

Av , , Bli först att kommentera 3

MP riksdagsgruppen har under eftermiddagen genomfört årets sista gruppmöte. Under mötet meddelade riksdagsledamöter Annika Lillemets, Valter Mutt, Carl Schlyter och Jabar Amin efter diskussioner att de väljer att återigen ansluta till riksdagsgruppens arbete, på samma villkor som alla andra ledamöter, efter att under en tid ha stått utanför riksdagsgruppen.

De fyra riksdagsledamöter, som sedan i somras inte deltagit i riksdagsgruppensmöten, återgår nu till gruppen. Efter lång dialog med gruppledare och övriga i riksdagsgruppen om hur gruppen på bästa sätt kan arbeta tillsammans har man nu nått samsyn och är överens.

Miljöpartiet behövs mer än någonsin. För att driva vår politik och genomföra det gröna samhällsbygget krävs en fungerande riksdagsgrupp som kan skänka det politiska uppdraget sitt fulla engagemang. Det är glädjande att vi nu har lyckats hitta en samsyn kring riksdagsgruppens interna arbetsformer och att de återigen kan ansluta till gruppens arbete.

Regeringen föreslår en samlad kulturarvspolitik

Av , , Bli först att kommentera 4

Genom en samlad kulturarvspolitik slår vi fast i lag och praktik att museerna har ett tydligt kunskapsuppdrag. Att samla in, förvalta och sprida kunskap om vår historia och hur den påverkar där vi är idag. Kulturarvet behöver nå ut till fler människor för att det ska kunna vara levande och relevant. Våra gemensamma samlingar ska inte finnas i magasin i Stockholm, de ska kunna nå ut till alla och för det behövs en samlad kulturarvspolitik.

62 nya lokala klimatprojekt får stöd genom kilmatklivet

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår meddelade Naturvårdsverket att 62 nya lokala klimatprojekt får stöd genom klimatklivet. Det innebär att ännu mer MP-politik kommer börja realiseras runt om i landet inom kort.

Totalt leder de 582 beslutade projekten till årliga utsläppsminskningar motsvarande 40 % av utsläppen från uppvärmning av alla Sveriges bostäder och lokaler.

Klimatklivet bygger vägen för ett fossilfritt samhälle och de projekt som tidigare fått investeringsstöd visar på tydliga resultat.

Transporter, biogasproduktion, energieffektivisering och energikonvertering är de kategorier som störst mängd pengar investeras i den här omgången ─ totalt cirka 125 miljoner kronor. Klimatinvesteringar i biogasprojekt skapar en infrastruktur med produktion, rörledningar, uppgraderingsanläggningar och tankställen som har potential att fungera i många år framöver.

 

Regeringen beslutar om krav på nära-noll-energibyggnader

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag beslutades om en ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) som genomförs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

Dagens beslut innebär att regeringen på ett övergripande plan fastställer vad en nära-nollenergibyggnad är och hur energiprestandan ska beräknas men att Boverket även fortsättningsvis sätter nivåerna på vilken energiprestanda som måste uppfyllas. Boverket tar också fram en detaljerad beräkningsmetod.

 

Bedömningen kommer efter utredningen

Av , , Bli först att kommentera 6

Många reaktioner från politiker har uppstått kring VK:s granskning om resor inom Umeå kommun. Självklart välkomnar man all typ av granskning, men dessa resor var ej hemligt stämplade utan de var öppna för allmänheten att kunna ta del av.

Faktum är att vi politiker inte känner till dessa resor och har ej fattat några beslut kring dem. Detta blir något vi får titta närmare på i framtiden och åtgärda som politiker.

Det som är viktigt för tillfället är att vi ska vänta på utredningens resultat och sedan fatta beslut om åtgärder om så behövs.

Försämrade resultat för jämlikheten

Av , , Bli först att kommentera 5

Mätningen från PISA visar en försämring vad gäller jämlikheten som mäts inom fokusämnet som i år är naturvetenskap. Senast jämlikhet mättes inom naturvetenskap var 2006 och det har skett en försämring i jämlikhet sedan dess. Mätningen visar att uppväxtvillkor förstärker skillnader och har större betydelse i Sverige än i OECD* i genomsnitt.

Det är tydligt att skillnaden har ökat från 2006 till när proven skrevs i mars 2015 och resultaten innebär en oacceptabel ojämlikhet där hemförhållanden spelar allt större roll. Uppväxtförhållanden som hur många böcker som finns i bokhyllan, om man har ett eget rum att studera i eller tillgången till datorer är avgörande för resultaten.

Dessa klyftor är det allvarligaste problemet i svensk skola idag. Vi måste ha ett samhälle och en skola som kompenserar för orättvisa uppväxtvillkor. Precis som att ingen elev ska hållas tillbaka så ska svensk skola inte lämna någon elev bakom. Skolan ska minska klyftorna i samhället – inte öka dem. Det är så vi stärker samhällsbygget.

En arbetsseger för Sveriges lärare, rektorer och elever!

Av , , Bli först att kommentera 4

Resultatet i den PISA undersökning som idag offentliggörs visar en uppgång i samtliga ämnen som mäts. En glädjande nyheten skall ses som en arbetsseger för Sveriges lärare, rektorer och elever!

PISA 2015 visar en uppgång på samtliga ämnen som mäts men med undantaget att uppgången i naturvetenskap inte är statistiskt säkerställd. Överlag är resultatet tillbaka på nivåer likt PISA 2009.

Det är nu tredje tillfället i höst som vi ser viktiga positiva skolresultat: behörigheten till gymnasiet har förbättrats, TIMSS visade på positiva resultat och nu även PISA-undersökningen som släpps var tredje år.Resultaten som idag presenteras är baserat på prov som skrevs i mars 2015.

Sverige är nu på rätt väg.