Lägst arbetslöshet i EU 2020

Av , , Bli först att kommentera 15

Regeringens mål är arbete åt alla. Jobbet är för de allra flesta en väldigt positiv och viktig del av livet. Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Att alla människor arbetar och försörjer sig möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökad jämlikhet. Alla människors talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser ska tas till vara. Det är kraften hos alla de som utbildar barnen, håller uppe kvaliteten i vården, bygger bostäder, kör bussar, skapar mode och musik, står i kassan, programmerar appar och bygger upp framtidens småföretag som bygger Sverige stark.

Regeringens hela arbete kommer att vägledas av målet att Sverige till år 2020 ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU 2020.

Klyftorna har vuxit i Sverige. Vi ska vända den utvecklingen Vi ska ta ett gemensamt solidariskt ansvar för varandra och hålla samman Sverige.

Sverige behöver en politik för jämlikhet, med investeringar i jobb, skola, klimatomställning och välfärd.

Steg ska tas för att ta bort klyftan mellan beskattning av pension och lön.

Målet om giftfri miljö i skolan behöver förtydligas

Av , , Bli först att kommentera 9

Enkel fråga till Margareta Rönngren, ordförande i för- och grundskolenämnden

 

Ett av Umeås lokala miljömål är att: Senast år 2012 ska inga gifter förekomma som påverkar miljön eller hälsan för barn på skolor, förskolor, lekplatser och idrottsytor.

Precis som livsmiljöbokslutet konstaterar så är kommer vi inte att uppnå det målet. Nu är det 2014 och det finns fortfarande många risker att barn exponeras för hälsofarliga kemikalier. Bly och hormonstörande ftalater är trots reglering vanligt förekommande i leksaker.

För att kunna uppnå en giftfri vardag för barn måste kemiska risker beaktas när förskolor, lekplatser och idrottsanläggningar byggs eller renoveras. Dessutom bör det ställas krav i upphandlingen av andra produkter som barn kommer i kontakt med, till exempel leksaker.

Målet om en giftfri miljö behöver förtydligas. Vad begreppet ”gifter” betyder måste definieras. Det måste finnas planer på och hur problemen ska åtgärdas och förebyggas.

Med anledning av detta undrar jag:

Vilka miljö- och hälsofarliga kemikalier som finns kvar i skolmiljön idag bedömer du som mest brådskande att åtgärda?

Vilka åtgärder har gjorts och vilka rutiner finns för att säkerställa att leksaker och utrustning barn använder inte innehåller hälsofarliga ämnen?

Finns det definierat vilka kemikalier som inte ska finnas i skolmiljön idag?

Vad görs idag för att förtydliga målet och så att det kan arbetas med i för- och grundskolans miljöer?

 

Nasser Mosleh

Miljöpartiet de gröna i Umeå

 

 

 

 

 

Ett Sverige som håller ihop

Av , , Bli först att kommentera 10

För första gången är Miljöpartiet med i regeringen och lägger fram en statsbudget till riksdagen.

Med Miljöpartiet i regeringen blir det mer grön politik i statsbudgeten. Det märks, inte minst på följande områden:

Skydda naturen

Naturen är hotad. Därför är skydd av natur en storsatsning. Det blir extra pengar både till att skydda och sköta om värdefull skog och värdefulla havsområden.

Tåg i tid

Tåg är klimatsmart. I dag är järnvägen eftersatt och dras med förseningar. Med oss i regeringen blir det därför rejält med extra pengar till att ta bättre hand om järnvägen!

Tid för varje elev i en jämlik skola

Vi satsar på fler anställda i skolan och mindre barngrupper i förskolan. Extra pengar till skolor med större behov, för att öka jämlikheten mellan skolor, finns med. Så även framtida anslag för höjda lärarlöner.

Läs mer

Miljonprogram ska renoveras klimatsmart

Av , , Bli först att kommentera 15

Den rödgröna regeringen vill införa ett statligt stöd till fastighetsägare som satsar på energieffektivisering i miljonprogramsområdena. Totalt avsätts 1,7 miljarder kronor under mandatperioden.

För bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) är energieffektivisering av bostäderna i miljonprogramsområdena en prioriterad fråga. Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att fastighetsägare som, i samband med en renovering eller upprustning, också satsar på åtgärder som leder till lägre energianvändning ska kunna få statligt stöd.

Fri entré på statliga muséer

Av , , Bli först att kommentera 14

Fri entré införs på statliga museer som är myndigheter.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att 80 miljoner kronor avsätts för reformen från och med 2015.

Reformen innebär att fri entré ska gälla vid följande av statens museer: Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum, Medelhavsmuseet, Moderna museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

 Regeringens avsikt är att fri entré ska införas på de berörda museerna under våren 2015

Nu satsar vi på tåg i tid

Av , , Bli först att kommentera 9

Tåg är ett modernt och klimatsmart sätt att resa och transportera gods. När fler resenärer och företag väljer tåget är det en vinst för både klimatet och miljön.

Tågets utsläpp är så små att det krävs hela 47 000 tågresor för att motsvara utsläppen från en enda bil, på sträckan Stockholm-Göteborg. En modern järnväg är avgörande för att sänka trafikens höga utsläpp.

De senaste åren har det bristande järnvägsunderhållet lett till att arbetspendlare står och fryser på perrongen när tågen inte kommer, och att företag inte får de råvaror de behöver levererade i tid. Det medför stora samhällsekonomiska kostnader.

Nu satsar vi på tåg i tid

Resenärer och företag måste kunna lita på att tågen går i tid och att vi har ett fungerande järnvägsnät. Därför föreslår den rödgröna regeringen 1,24 miljarder kronor extra till drift och underhåll av järnvägen, per år, den kommande mandatperioden.

Den nya regeringens föreslagna satsning är totalt ca 5 miljarder mer på fyra år, jämfört med vad den tidigare alliansregeringen aviserade. Nivån för i år, 2014, var 7,3 miljarder kronor. Det är alltså en ökning med nästan en sjättedel de kommande fyra åren.

Historisk satsning på naturen

Av , , Bli först att kommentera 9

Det behövs en tydlig ambitionshöjning för att nå de satta målen för biologisk mångfald. Regeringen gör därför en historisk satsning på svensk natur i förslaget på ny statsbudget.

Sammanfattning:

– Satsning med 640 miljoner kr per år för att omedelbart stoppa avverkning av skyddsvärd skog.

– Utöver det 350 miljoner kr per år för att bevara arter och förbättra skötseln av skyddad natur.

– Skogsvårdslagen ska ses över för att stärka miljöhänsynen.

– Artprojektet ”Nationalnyckeln” ska fortsätta sitt viktiga arbete. Det får därför 15 miljoner kr per år.

– Totalt uppgår hela regeringens satsning till 1,1 miljard kronor på skydd av skog och åtgärder för natur och hav per år.

Tid för varje elev i en jämlik skola

Av , , Bli först att kommentera 14

Idag har regeringen presenterat åtgärder för att vända utvecklingen i skolan. Fokus är att höja resultaten genom tidiga insatser, höja attraktiviteten i läraryrket och öka jämlikheten i skolan.

Höja kunskapsresultaten genom tidiga insatser

Tidiga insatser är det effektivaste sättet att förebygga skolsvårigheter – men idag sätts stöd ofta in alltför sent. För att möta elevernas behov krävs att lärarna får tillräcklig tid med varje elev. Därför satsar regeringen på flera tidiga insatser:

 • Mer personal och mindre barngrupper i förskolan
 • Att anställa fler för att lärare ska få mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre i lågstadiet, exempelvis lärare speciallärare, specialpedagoger och fritidshemspersonal.
 • Kunskapskrav i läsförståelse i årskurs 1 och läsa-skriva-räkna-garanti i lågstadiet

Höja attraktiviteten i läraryrket

Alla elever ska få möta kunniga och engagerade lärare som känner sig högt värderade i sitt yrke. Men bristen på behöriga lärare är stor – och förväntas öka. Regeringen vill öka attraktiviteten i läraryrket genom höjda löner, större möjligheter till kompetensutveckling och mer tid för undervisningsuppdraget. Regeringen satsar på:

 • En nationell samling för läraryrket
 • Höjda lärarlöner
 • Bättre kompetensutveckling för lärare, förskolans personal och rektorer
 • Nationella skolutvecklingsprogram
 • Bättre studiemedel för KPU-lärare inom bristämnen

Öka jämlikheten i skolan

Alla skolor ska vara bra skolor. Men idag ökar skillnaderna mellan skolor. Skolor med störst behov behöver ges mer stöd och tillgång till stöd och hjälp utanför skoltid ska inte vara beroende av föräldrar och betalningsförmåga. Regeringen satsar därför på:

 • Samverkan för bästa skola – statliga resurser till skolor med tuffast förutsättningar och lägst resultat
 • Högre lärarlöner i dessa skolor
 • Stöd till nyanlända elevers undervisning
 • Läxhjälp för alla – läx-RUT avskaffas
 • Ökad undervisning på skollov
 • Stärkt elevhälsa

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Av , , Bli först att kommentera 7

Miljöpartiet de gröna är nu överens med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om en gemensam syn på vinster i välfärden.

Målet med överenskommelsen är att vi ska kunna garantera att de skattepengar vi lägger in i till exempel en friskola kommer eleverna till del, samtidigt som vi värnar mångfald och alternativ i välfärden.

Läs hela överenskommelsen: Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Ett globalt föregångsland för miljön

Av , , Bli först att kommentera 11

Att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen är en av vår generations största uppgifter. En framåtsyftande miljöpolitik kan lösa miljöproblemen skapar nya möjligheter för jobb och utveckling.

Med ny grön teknik är det inte bara möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också att skapa nya resurser för att utveckla vårt välfärdssamhälle.

Genom att minska vår förbrukning eller återanvända och återvinna de produkter vi använder kan vi minska belastningen på jordens gemensamma resurser.

Både globalt och i Sverige går utvecklingen går dock åt fel håll. I dagsläget är prognosen att enbart två av 16 nationella miljömål nås.

 • De nationella miljömålen ska klaras. Avgörande steg ska tas för att göra detta möjligt. Arbetet med minskade klimatutsläpp, för en giftfri miljö, biologisk mångfald och bättre havsmiljö ska prioriteras. Ett miljömålsråd inrättas.
 • Förbjud farliga kemikalier. När EU:s regelverk inte räcker till ska Sverige ha ambitionen att gå före med nationell lagstiftning. Platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, ska vara giftfria. Ekonomiska styrmedel ska användas strategiskt.
 • Insatser mot överfiskning behövs. Fisket och haven ska skyddas genom fler marina reservat, områden fria från bottentrålning och kraftfulla åtgärder mot övergödning. Livskraftigt kustfiske ska värnas.
 • Skyddet för biologisk mångfald ska utökas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen.
 • Minska avfallet och öka återvinningen. Gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjligheter att källsortera avfall genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna. Avfallshierarkin förs in i miljöbalken.
 • Rent vatten är en livsförutsättning. Det behövs stärkt skydd och mer förebyggande åtgärder för att skydda dricksvattnet.
 • Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är viktig för Sverige. Vi vill skapa nya modeller för att utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intresse ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas.