Barn och ungdomsidrotten, en av samhällets hörnstenar.

Av , , Bli först att kommentera 13

Sedan mandatperiodens start har vi röd-gröna ökat stödet till barn och ungdomsidrotten med ca 227 miljoner och inför 2018 föreslår vi ett ökad stöd med ytterligare 19 miljoner. Regeringar presenterar också fler satsningar som ska främja idrotten i landet och folkhälsan.

Jag tycker det är en mycket viktig satsning som vi gör nu på barn och ungdomsidrotten. Förutom att idrotten främjar hälsan hos barn och ungdomar är idrott och föreningslivet en plattform för mångfald, integration och jämlikhet. Idrott och föreningslivet ger många en tillhörighet där man möter individer utifrån alla olika socio och ekonomiska bakgrunder. Ungdomar får en samhörighet och förståelse för varandra. Idrotten stärker också barn och ungdomar och ger dem verktyg för att klara vardagen i helhet. Idrotts och föreningslivet har också utgjort en ovärderlig bas för integration för flyktingar som har genom idrott skjutsats in i det svenska samhället och fått stärkas som individer på en ny plats och genom idrotten få känna samhörighet med sitt nya samhälle. Barn och ungdoms idrotten främjar leken, glädjen och lusten, en plats där alla får vara med. Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Det ger idrottsrörelsen ett stort ansvar och vi måste se till att verksamheterna har de resurser som krävs så att de bedrivs på ett bra sätt.

Jag hoppas också att vi ska kunna satsa mer på dam idrotten som tyvärr fortfarande får allt för litet utrymme både ekonomisk och medialt än vad herridrotten får. Det är viktig att vi ser till att det finns utrymme för kvinnliga förebilder inom idrott och jag är glad över de satsningar som vi i Umeå kommun gjort för att stärka dam idrotten här hos oss. Vi i Umeå kommun har också varit duktiga på att förvalta och stödja idrotts och föreningslivet, med de nya resurserna från regeringen kommer vi kunna stärka arbetet ännu mer. Hatten av till fritidsnämnden och dess ordförande Ari Leinonen (S) för det arbete och satsningar Ni gör för idrotts och föreningslivet i Umeå. 

Upphandlingsprocessen måste ses över.

Av , , Bli först att kommentera 2

Just nu håller regeringen på att se över regelverket och processerna vid offentliga upphandlingar och mycket fokus ligger på överklagningsprocessen som finns tillgänglig idag. Jag välkomnar detta, det finns idag ett allt för generöst system där man enkelt kan överklaga utan att det finns någon konsekvens innebörd i det hela.

Självklart måste vi se till att alla upphandlings processen går helt rätt till och jag tror att det finns många områden inom detta som vi också behöver se över och stärka dem som jobbar med denna process ute i kommuner och landsting. Men allt oftare ser vi hur upphandlingsprocesser överklagas och ny statistik visar att Sverige är det land i Sverige där det överklagas mest i hela EU. Tyvärr ser vi också hur det generösa systemet tillåter aktörer att överklaga i rena strategiska syften för att skapa obalans hos dess konkurrenter i anbudsförfarandet eller där man söker skadestånd. Detta kan leda till domstolsprocesser och förseningar inom verksamheter men också så måste ärenden tilldelas mer resurser för att frågan ska hanteras klart och allt detta leder till stora mång miljardkostnader för skattebetalarna.

Jag tror på att det vore bra om man införde ett avgifts system vid överklagningar av denna typ, där aktören får betala en kostnad då man vill överklaga, jag tror detta skulle få bort dem som sätter i system att överklaga för egen vinnings skull, men jag tror också att man ska införa en lucka för överklagan tidigt i processen så att man ska kunna komma med synpunkter, men efter det så ska avgift beläggas.

Dessa problem finns också i Umeåkommun, jag hoppas verkligen att man finner nya lösningar i processen, skattepengar ska gå till medborgare och kommunens verksamheter och där behov finns. Inte ska dem försvinna iväg i en byråkratisk spindelväv.

Alla behövs eller hur liberalna?

Av , , Bli först att kommentera 12

Vad har Liberalerna gjort för Umeå eller Sverige, lokalt kommer jag inte på något förutom att man åter och åter lyfta frågor som redan behandlats. Jag tycker faktiskt att det är lite synd att Liberalernas gruppledare tyvärr bara verkar kunna gnälla men aldrig komma med konkreta förslag. På riks nivå så var Liberalernas partiledare den som drev den svenska skolan i botten.

Jag tycker det är märkligt att Liberalernas gruppledare inte kan se de gröna framgångar som vår regering har, antingen är hen naiv eller så är det svårt att se omvärlden från där man står i Moderaternas skugga. Javisst MP har fått kompromissa i många frågor, många har varit kritiska men lika många hyllat. Men faktum är den att MP gör skillnad och vi får saker att hända…

Med MP i regeringen så är vi på väg att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid. Tre år in i mandatperioden har det resulterat i att ett klimatpolitiskt ramverk införts, transportsektorn ställer om från fossilt till hållbara bränslen och elektrifiering, och stora investeringar görs i förnybar energi och energieffektivisering. Genom Klimatklivet har regeringen hittills satsat 2 miljarder kronor på regionala och lokala initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser. Investeringar sker i bland annat laddstolpar, biogasanläggningar, järnvägsunderhåll och energieffektivisering. Stöd till sol- och vindkraft ökas och målet är 100 procent förnybar elproduktion. Regeringen har gjort de största satsningarna någonsin på klimat- och miljö. I och med de klimat- och miljösatsningar som görs i budgeten för 2018 innebär detta totalt en fördubbling av tidigare regerings klimat- och miljöbudget 2014. Med MP i regeringen så driver vi också på klimatarbetet inom EU och ger ett unikt stort bidrag till FN:s gröna klimatfond. Med MP i regeringen har Sverige  antagit en klimatlag och tydliga klimatmål vilket gör att vi nu ligger i framkant i det globala klimatarbetet och med MP hat vi tagit internationellt ledarskap för klimatet.

När Liberalerna hade hand om skolan så nådde den botten nivå, med dåliga reformer, usla kunskapsresultat och en allmän dålig skola. Med MP i regeringen har vi sedan början av mandatperioden gjort stora investeringar i skolan. För 2017 är satsningarna uppe i mer än 11 miljarder kronor i särskilda satsningar riktade till skolan. Tre år in i mandatperioden har detta resulterat i 20 000 fler anställda i skolan, högre personaltäthet i förskoleklass och lågstadiet, de minsta barngrupperna i förskolan på 25 år, höjda löner och en bättre arbetsmiljö för fler lärare. Kunskapsresultaten ökar i internationella mätningar. Med MP i regeringen får vi en likvärdig skola där inget barn lämnas efter. Med MP i regeringen har förutsättningarna för alla elever stärkts med en likvärdig skola och höjda kunskapsresultat. Med MP i regeringen ger vi också stöd till de skolor och elever som har det allra tuffast för att vända den utvecklingen. Antalet sökande och antagna till lärarutbildningarna ökar. Vi möjligheterna till ett livslångt lärande och vi har ökat regeringens satsning på kunskapslyftet, och ett stort antal utbildningsplatser inom bland annat universitet och högskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och folkhögskola. 

Så jag uppmanar Liberalernas gruppledare att komma ut från Moderaternas skugga och berätta för oss hur du tycker att alliansens klimatpolitik ska kunna hantera den klimatomställning vi står inför.

Jag tycker också att Liberalernas gruppledare kanske skulle tänka på sitt eget fallande korthus tillika sitt parti.

Vi röd-gröna på i regeringen och i Umeå gör skillnad, vi tar ansvar för samhället och individen, för skolan, välfärden och miljön.

Alliansen gömmer huvudet i sanden

Av , , Bli först att kommentera 8

I en tid då de viktigaste klimatbesluten och de viktigaste klimatåtgärderna måste ske nu så att vi ska kunna trygga vår egen framtid men också kommande generationers framtid är det mycket oroande att se hur allianspartierna struntar i klimatfrågan. Det är nu vi har chansen att göra skillnad, att hinna agera. Allianspartierna ville kapa klimatbudgeten med en fjärdedel och nu lovar Moderaterna att ta bort flygskatten om de vinner valet. Tyvärr visar också alliansens gröna alternativ – centerpartiet att man har en klimat politik, men det är tyvärr inte samma sak som att vara beredda att göra vad som krävs, vilket inget av allianspartierna är beredda att göra.

Alliansens ansvarslösa politik fungerar inte längre. Man kan inte vara blind inför klimatproblemen. I en tid då vi allt oftare får bevittna klimatkatastrofer som stormar och översvämningar, och krig som växer i torkans spår, så tycker alliansen att det är viktigare att sänka inrikesflyget med 60kr. Rent ut sagt ansvarslös politik där alliansen gömt huvudet i sanden.

De viktigaste klimatbesluten i både min, din och våra barns framtid fattas nu. Det är de närmaste åren som det avgörs om vi ska lyckas minska utsläppen i tid. Vår röd-gröna regering har genomfört den historiskt mest omfattande klimatoffensiven och klimatinvesteringar någonsin. Vi ser hur klimatfrågan blivit en stor del av olika valrörelser ute i Europa och den måste också få ännu mer utrymme i Svenskpolitik. 

Gemensamt måste vi tackla klimathoten.

Av , , Bli först att kommentera 4

I en tid där världen befinner sig i obalans, där det råder krig och motsättningar och klimat hotet har blivit moderntids största utmaning. I en tid som denna är det av yttersta vikt att alla världsledare tillsammans jobbar mot gemensamma mål där vi hanterar klimatet och främjar fred och rättvisa över världen. Tillsammans ska vi ta ansvar.

Det är förödande att ledaren för världens mäktigaste nation väljer att bortse från klimathoten och samtidigt provocera omvärlden till att skapa mer obalans. När Trump valde att bortse och inte erkänna Parisavtalet skapa det obalans i den världsomfattande klimatoffensiven, att som Trump frångå Parisavtalet och istället vilja utöka Gruv och kol verksamheterna med andra flera klimatnegativa åtgärder så blir hens agerande ett hårt slag för det internationella arbetet.  

Trotts att USA pgd av Trump inte längre tar del av Parisavtalet så har många ledare i olika stater fortsatt engagera sig i klimatfrågan och har uppnått positiva resultat. Man har genom för mängder av regionala satsningar och genom fört lagändringar för att aktivt ändå delta i klimatomställningen.

14 amerikanska delstater har genomfört ett samarbete som kallas the U.S. Climate Alliance. Som har som mål att jobba efter Parisavtalet. Tillsammans utgör dessa stater 36 procent av USA:s befolkning och cirka 38 procent av landets totala BNP och inställningen är att fler delstater ska ansluta. Det är också spännande att trotts motståndet från sin president så har klimat-alliansen haft stora framgångar och nya rapporter indikerar att man kommer inte bara klara flera av målen utan också överträffa dem. Ett av de mest omfattande målen var att minska utsläpp av växthusgaser med 25 procent till 2025 jämfört med 2005, där man redan lyckat nu uppnå en minskning på 15 procent.

Resultaten och de framgångar som detta har inbringat visar på vikten av regionala initiativ och ett engagerat ledarskap för att tackla klimatförändringarna. Ledarskap som vågar säga ifrån och ta kamp för världens bästa och framtiden. Som en protest mot Trumps utträde ur Parisavtalet som guvernörerna Andrew Cuomo, Jay Inslee och Jerry Brown startade USA: s klimat allians, deras mål var att genom de rättigheter och möjligheter som varje amerikansk stat har genom lagar enkelt samordnad statlig åtgärd och säkerställa att USA fortsätter att bidra till de globala insatserna för att hantera klimatförändringar. Dessa grundare av klimat alliansen lade tre principer som grundstenar för att sedan utveckla arbetet.

–  Stater fortsätter att leda till klimatförändringar: Alliansen konstaterar att klimatförändringar utgör ett allvarligt hot mot miljön och våra invånare, samhällen och ekonomin.

–   Klimatåtgärder på statligt nivå gynnar våra ekonomier och stärker våra samhällen: Alliansmedlemmar växer våra rena energiekonomier och skapar nya arbetstillfällen, samtidigt som luftföroreningar reduceras, förbättrar folkhälsan och bygger mer motståndskraftiga samhällen.

–   Stater visar nationen och världen att ambitiösa klimatåtgärder är möjliga : Trots att USA: s federala regering beslutar att dra tillbaka från Parisavtalet är Alliansmedlemmarna engagerade i att stödja det internationella avtalet och förföljer aggressiva klimatåtgärder för att göra framsteg mot sina mål

Jag tycker att detta är ett bra exempel på om det finns en vilja så finns det en väg och att hur viktigt det är att alla världsledare måste ta ett ansvar i klimatomställningen. Vi har ett gemensamt ansvar för framtiden och jorden. Tillsammans gör vi skillnad. 

Hållbar utveckling i kollektivtrafiken i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi i MP har tillsammans med S gjort omfattande satsningar på kollektivtrafiken och resultaten talar för sig själv. Under de senaste åren har antal personer som väljer att åka med buss ökat markant och varje år får vi rapporter om hur denna positiva trend fortsätter. Vi i MP och S har tillsammans satsat stort på kollektivtrafiken där det blivit enklare och smidigare att resa, med fler turer och linjer, kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. I november så antog kommunfullmäktige MPs motion om ett fossilfritt Umeå, en motion som vi lade fram med stöd av våra kollegor i S, med avstamp utifrån detta så har vi i MP och S satsat ytterligare resurser mot Sveriges mest hållbara kollektivtrafik och vår ambition har varit att den också ska bli fossilfri.

Därför känns det extra kul att vi nu kan äntligen se resultatet av det jobb och de satsning vi i MP och S gjort inom kollektivtrafiken och för ett mer hållbart och klimatsmart Umeå. Sedan mars 2017 är nu hela vår bussflotta för lokaltrafiken helt fossilfri. Vi har idag nio bussar som går på El och övriga bussar går på drivmedlet HVO (hydrerade vegetabiliska oljor.)

HVO är en mycket spännande komponent som är baserad på tallolja och animaliskavfall, vilket nu har ersatt dieseln i bussarna som förutom sina klimatsmarta egenskaper även är mer ekonomiskt.  Vi i Umeå har också valt den typ av HVO som är 100% fri från palmoljor eller PFAD vilket också får globala klimat främjande konsekvenser, en prioritering som vi ska vara stolta över att vi tagit. Det känns riktigt bra att se resultat av vår gröna politik som för kollektiv trafiken inneburit smarta miljövänliga körning, ett klimatsmart val av bränsle och fler resenärer. Jag hoppas också att vi i Umeå kan inspirera och påskynda arbetet med  Länstrafikens mål – att all kollektivtrafik i länet skall vara fossilfri 2025, tillsammans gör vi skillnad.

Med MP i styrande position i Umeå kommer vi jobba ständigt med att minska vår miljöpåverkan, ta ansvar och skapa förutsättningar för ett hållbart och klimatsmart Umeå. Vi i MP och S tar ansvar för Umeå, för skolan, välfärden och klimatet.

Vänsterpartiet far med osanning

Av , , Bli först att kommentera 17

Man kan inget annat än att ta sig för pannan när man ser hur Vänsterpartiet sprider felaktiga uppgifter och vrider sanningen för att få sig själva att se bättre ut, men det är väldigt genomskinligt och bekräftar bara att V i Umeå inte för en ansvarsfull politik och ej tar ansvar för sina egna beslut. Det börjar bli vardagsmat hur V med osanningar försöker desperat ”kidnappa” olika frågor, det som också är oroande i sammanhanget är också hur V gång på gång angriper kommunens tjänstepersoner, vilket är helt oacceptabelt.

Vänsterpartiet hävdar i sin oförmåga att samla billiga politiska poäng anklagat oss i S&MP har lagt en nedskärningsbudget inom välfärdsområdena för 2018 och att vi i S&MP backade ifrån tjänstepersonernas resursprioriteringsförslag utifrån att det blev så mycket motstånd i frågan. Man kan tyvärr inget annat påstå och det blir så genomskinligt att Vänsterpartiet far med osanning på detta sätt. Vi i S&MP sade redan från början att vi inte kommer gå på förslaget från verksamheten, vi ansåg att utfallet skulle få för allvarliga konsekvenser för de äldre, men istället för att som V skrika högt och sura, så är vi i S&MP medvetna om nämndens behov och utmaningar, vi jobbar istället aktivt för att finna lösningar som också ska fungera för nämndens olika verksamheter.

Att som V gör att anklaga oss i S&MP att vi har lagt en nedskärnings budget inom välfärdsnämnderna är en osanning och får mig att undra om V ens är med i verkligheten eller om de bara befinner sig i sitt luftslott. Sanningen är att i S&MP-budgeten för 2018 för Umeå kommun tillfördes 259,2 miljoner kronor i nya budgetmedel där prioritering skulle just läggas inom välfärdsnämnderna, där också de tre välfärdsnämnderna fick de största ramökningarna. För Äldrenämndens del blev det en ramökning på ca 4% som motsvarar 38,2 miljoner kronor.

Så att V kan få ett tillskott på nästan 260 miljoner och ytterligare satsningar på Äldrenämnden på över 38 miljoner till en nedskärningsbudget är för mig helt obegripligt, men bekräftar bara V´s brist på insiktsfull politik. Utöver detta har vi också övergripande investeringsmål tar vi tillskjutit extra medel och uppdragit till kommunföretagen att samverka och hitta nya lösningar inom samverkan där man också bla ska kunna bygga äldreboenden i olika former, vi i S&MP tar ansvar och visar att vi tar och verkställer våra välfärdsambitioner.

Äldrenämnden har alltså inför 2018 med S&MP:s budget som kommunfullmäktige antagit fått en budgetökning med 38,2 miljoner kronor för volymökningar. Det kan på inget sätt benämnas som nedskärningsbudget som V lögnaktigt påstår.

Vi i S&MP har drivit att heltid ska vara norm i Umeå kommun. Det är viktigt att kunna ge dem som jobbar inom vården rätt till en skälig lön och bra arbetsmiljöer, majoritet av dem som jobbar inom vården är kvinnor och heltidsmodellen är en stor jämställdhetsreform och det ger oss som arbetsgivare såväl utmaningar som möjligheter när det gäller personalplanering.

Gruppen äldre i Umeå växer kraftigt fram till år 2027 och då främst åldergruppen 80 år och äldre. Det innebär att vi behöver planera och investera för detta. Men det betyder även att vi måste effektivisera och vissa fall omprioritera, vi ska dock inte glömma att vi har en regering som också tar ansvar för Sverige och vi kan redan 2018 se tillskott till den omfattande börsen för Umeå kommun vilket förhoppningsvis möjliggör att vi kan se över resurs fördelningen och stärka äldrenämndens verksamheter ytterligare.

I V´s smutskastning med osanningar vill jag också avslutningsvis också markera om att vi i S&MP aldrig har haft som ambition att dra ned på arbetsuppgifterna som rehabassistenter och fysioterapeuter gör. Därför yrkade vi naturligtvis avslag på detta tjänstemannaförslag vid senaste äldrenämndens sammanträde .

Vi i S&MP i Umeå tar och har visat att vi tar ansvar för skolan, välfärden och miljön.

Umeå fortsätter som Fairtrade City

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi i Umeå kommun har varit diplomerad Fairtrade City sedan 2013, förre året valdes jag till politiska representanter i den styrgrupp som jobbar med Fairtrade här i Umeå och det är med stolthet  att vårt arbete lett till att Umeå blivit omdiplomerad till Fairtrade City för 2017. Genom Fairtrade jobbar vi i Umeå med att stärka för en rättvis handel och etisk konsumtion samt till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för människor i länder med utbredd fattigdom. Genom Fairtrade stärker vi arbetet för demokrati, jämställdhet och rättvisa.

Fairtrade-märkta produkter har skapat möjligheter till förändring. Genom att välja Fairtrade bidrar vi till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnads-villkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling. Fokus ligger på mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och ekologisk produktion, genom Fairtrade kan vi stärka arbetet med att främja ekonomisk, social och miljömässiga utvecklingen, detta genom att via Fairtrade så kan odlare få tillgång till nya marknader och öka sin försäljning vilket leder till bättre försörjnings möjligheter och när odlare säljer varor som uppfyller Fairtrade certifiering få en bonus som är riktad mot att främja och stärka investeringar i lokalsamhälle och verksamheten, där man inom samhällen gemensamt kan utveckla till exempel hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Detta främjar också demokratiutvecklingen, ickediskriminering och jämställdhet. Fairtrade ser också till att man producerar hållbart och målet är att majoritet av varorna ska vara ekologiska, genom att utveckla en hållbar produktion stärker man den biologiska mångfald i området där man skyddar naturområden och genom att undvika skadliga bekämpningsmedel så skyddar man grund och ytvattnet.

Umeå kommun är en av ledarna och visar vägen för Fairtrade, detta är viktiga frågor för oss, dem resultat och framgångar vi haft är något vi ska vara riktigt stolta över. Under året så har vi också stärkt arbetet med en samordnade för att stärka arbetet och kunna aktivt ha en dialog med butiker, restauranger och caféer för att fortsätta öka utbudet av Fairtrade-produkter i Umeå. I Umeå finns det också just nu 49 registrerade arbetsplatser som är med i ”Fairtrade på jobbet”, vi hoppas nu kunna driva på denna positiva utveckling.

I Styrgruppen för Fairtrade här i Umeå finns det förutom representanter från kommunen också med från näringslivet och civilsamhället, detta tycker jag är bra då vi kan stärka arbetet utifrån fler vinklar och med en bred förankring och ett brett genomslag och handlingskraft. Det är för mig en ära och en bekräftelse på att vi som sitter i styrgruppen och alla andra engagerade utför ett utmärkt jobb. Jag vill tacka alla butiker, restauranger och caféer som säljer Fairtrade-produkter, samt konsumenterna som konsumerar det. Tillsammans bidrar vi till en hållbar utveckling, ett tack till Umeå kommun, Visit Umeå, Coop Nord, Svenska kyrkan, SAK-Socialt arbetskooperativ, ABF och Lärarförbundet som alla är med i styrgruppen, men också ett tack till alla eld-själar och till Fairtrade internationellt, tillsammans gör vi skillnad.

 

Vården i fokus

Av , , Bli först att kommentera 13

Vår röd-gröna regering satsar ytterligare på Västerbotten där ca 184 miljoner kommer att vara öron märkta vårt landsting. Vi röd-gröna gör långsiktiga investeringar på vården, dels så att vi stärker dem som jobbar inom vården men också att vi kan garantera en kvalitativ och bra vård för alla.

Jag tycker det är mycket viktigt med den investering regeringen gör på 2 miljarder på de anställda inom vården, personalen och kunskap är vårdens viktigaste resurs och det är viktigt att vi ska kunna ge dem rätt arbetsvillkor, bra löner och möjlighet till utveckling. Vår personal inom vård måste tas om hand om så att dem ska orka och vilja jobba, vi måste vända trenden och få tillbaka attraktiviteten inom vårdyrket.

Ytterligare satsningar som är välkomnat här i Västerbotten är på just barn och ungdoms psykiatrin , där vi länge haft problem med långa köer och personalbrist. Och som jag bloggat om tidigare görs stora satsningar inom förlossningsvården som under den senaste tiden varit under all kritik, inte kanske just vården i sig men det faktum att förlossningen och kvinnokliniken delat lokaler vilket inte varit hållbart för varken patienter eller personal.

Jag tror att en av de absolut viktigaste utmaningarna vi har inom vården är självklart att vi ska kunna erbjuda en förstklassig vård till alla med den senaste läkekunskaperna, där vården har högsta kvalitet och att alla får rätt vård snabbt. Men för att klara detta måste vi se till att få personal som vill jobba inom vården och att få personal att stanna inom vårdyrket.  Personal situationen måste stärkas ur alla perspektiv, vi måste värna och utveckla den kompetens som finns inom vården. Det är bra att regeringen satsar på att utöka utbildningsplatserna för läkarprogrammen, men jag ser gärna också att man riktar mer medel åt sjuksköterskor och undersköterskor.

Vi visar vägen för Sverige

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi röd-gröna presenterar en stark budget där vi visar att Sverige går bra med röd-grön politik, en politik som tar ansvar för individen, skolan, välfärden och klimatet. Vi gör långsiktiga satsningar på vården, stärker skolan och ger alla elever möjlighet till en jämställd och god utbildning. Vi lägger extra resurser inom psykisk ohälsa och förlossningsvården. Och vi stärker socialtjänsten med över 250miljoner.

Inom skolan satsar vi så fler skolar i behov får mer resurser, skolan ska kunna anställa fler, ha mindre klasser och en bättre kompetens utveckling för lärare och elever. Men vi satsar också på att ge elever rätt stöd hemma, vi investerar i att ge föräldrar de verktyg och självförtroende som kan behövas för att stötta barnen med sina läxor och andra skoluppgifter.

Vi stärker stödet till att bygga fler klimatsmarta hyresrätter och fler studentbostäder. Vi satsar på klimatbistånd, fossilfri infrastruktur, en hållbar industri och vi satsar som aldrig förr på klimatklivet. Vi gör det enklare för medborgare att göra klimatsmarta val i sin vardag.

Vi tar också ansvar för välfärden då vi röd-gröna tar ansvar och stärker vardagen för dem som behöver det som mest samt stärka samhällets resurser genom att bla:

* Höjt barnbidrag: 4,5 miljarder kronor (mdr)

* Sänkt pensionärsskatt: 4,4 mdr

* Höjda försvarsanslag: 2,7 mdr

* Höjda polisanslag: 2 mdr

* Bättre villkor för vårdpersonal 2 mdr

* Stöd för företag som anställer för första gången: 1,8 mdr

* Statligt stöd för jämlik skola: 1,6 mdr

* Avdragsrätt för fackavgift: 1,3 mdr

* Stöd till förlossningsvården: 1 mdr

* Patientmiljard för bättre tillgänglighet i vården: 1 mdr

* Vården får 4,7 miljarder i extra satsningar

* Klimatklivet förstärks och förlängs för att stimulera klimatarbetet på lokal och regional nivå. År  2018 uppgår förstärkningen till 800 miljoner kronor som till 2020 vuxit till 2,3 miljarder kronor.

* Industriklivet införs. Svensk industri får 300 miljoner kronor per år till 2040 i omställningen mot nollutsläpp av växthusgaser.

* Bonus–malus-system för nya lätta fordon införs fr.o.m. den 1 juli 2018. Bonusen för fordon med nollutsläpp höjs från 40 000 till 60 000 kronor. För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. För en ny bil som släpper ut 150 gram koldioxid per km får köparen betala knappt 4 000 kronor extra i skatt per år. För 200 gram blir det drygt 8 000 kronor extra per år. Förslaget påverkar inte fordonsskatten för den befintliga fordonsflottan.

* Investeringsstödet för solceller förstärks och förlängs. Istället för 20 procent, får hushåll som sätter upp solceller på taket ett stöd med 30 procent av investeringskostnaden. Stödet ökas med 200 miljoner redan i år och 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Och vi satsar på mer vindkraft.

* 6 miljarder satsas extra för att bryta ojämlikheten i skolan, det är en unik satsning där staten går in och tar ansvar för att de skolor som har det tuffast kan få mest resurser.

För Umeås del blev det också en mycket framgångsrik dag och vi kan konstatera att förutom de nationella satsningarna som vi röd-gröna gör i budgeten så kommer 57 miljoner vara direkt öronmärkta till Umeå och de utmaningar och behov vi har inom välfärds verksamheterna förutom dessa kommer tar vi del av ytterligare 11miljoner till skolan och barn och ungas hälsa. Det finns ytterligare 49 miljoner som vi kan exklusivt få ta del av i sökbart stöd. Där vi redan också tilldelades 5 miljoner för extratjänster.