Regeringen vill öka takten att byta ut problemkemikalier

Av , , Bli först att kommentera 3

Regeringen vill intensifiera arbetet för att förverkliga målet om en giftfri vardag. Regeringen ser därför behov av att inrätta ett centrum för substitution med ambitionen att öka takten att byta ut farliga kemikalier. Målsättningen är att centrumet ska ge stöd till företag och andra aktörer att minska användningen av problemkemikalier och finna bättre alternativ.

Vi vill att alla ska vara trygga med att de produkter vi köper till våra barn, maten vi äter och kläderna vi har på oss, inte är skadliga för oss eller vår miljö. Att förbättra förutsättningarna för företag och andra aktörer att få mer kunskap om farliga kemikalier i varor så man kan byta ut de farligaste till bättre alternativ är en viktig del i detta arbete.

Kvinnor ska vara delaktiga i fredsarbetet

Av , , Bli först att kommentera 4

regeringen driver en feministisk utrikespolitik. Inom den utvecklas stödet till att kvinnor ska vara med i arbetet för fred före, under och efter konflikter. tt kvinnor och män ska medverka på samma villkor i alla delar av samhället är en självklarhet. När forskning dessutom visar att jämställda fredsavtal har en större chans att överleva så är det ett bevis för att vår politik är såväl rättvis som smart.

Vila i frid Zaida Catalan

Av , , 2 kommentarer 6

Sent i går kväll fick vi bekräftat att den tidigare anställda på riksdagskansliet, och tidigare språkröret för Grön Ungdom, Zaida Catalan har mist livet under ett FN-uppdrag i Demokratiska Republiken Kongo. Våra tankar är i denna svåra stund med Zaidas familj och vänner.

Vi känner stor tacksamhet för det arbete Zaida gjort för Miljöpartiet. Hennes uppdrag i Demokratiska Republiken Kongo var talande för hennes drivkraft att kämpa för en mer rättvis värld. Hennes engagemang för de mänskliga rättigheterna och särskilt kvinnors och flickors rättigheter var grundmurat och tog henne till Afghanistan, Palestina och nu till DRK på olika uppdrag. Att svenskar engagerar sig inom FN är viktigt och har en oerhörd betydelse.

Ändrad beräkning av bilförmån

Av , , Bli först att kommentera 2

Med anledning av att det föreslås införas ett nytt s.k. bonus–malus-system där miljöanpassade fordon med relativt låga utsläpp av koldioxid premieras vid inköpstillfället genom en bonus medan fordon med relativt höga utsläpp av koldioxid belastas med högre skatt (malus) föreslås vissa justeringar i bestämmelserna om beräkning av bilförmånsvärdet.

Förslaget i korthet:

  • Fordonsskatt ska inte ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet. Fordonsskatten ska i stället tillkomma som en ytterligare post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet vid beräkningen av förmånsvärdet. Förslaget ska gälla bilar av tillverkningsår 2018 eller senare som har registrerats i vägtrafikregistret den 1 juli 2018 eller senare

  • Till följd av att fordonsskatten inte ska ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet ska prisbasbeloppsdelen sänkas från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp vid beräkning av bilförmån för dessa bilar.

  • För bilar som erhåller bonus enligt det nya bonus–malus-systemet föreslås ingen ändring av nuvarande regler eftersom nedsättningen av förmånsvärdet enligt befintliga regler om permanent nedsättning för vissa miljöanpassade bilar i allt väsentligt bedöms motsvara de effekter en bonus medför.

  • Förmån av betald trängselskatt och infrastrukturavgift ska inte ingå i det schablonmässigt beräknade förmånsvärdet. Om det i bilförmånen ingår förmån av sådan skatt eller avgift för förmånsbilen, ska denna förmån beräknas till marknadsvärdet.

 

Sverige överlägset etta i klimatmätning!

Av , , Bli först att kommentera 2

Miljöpartiets mål är att Sverige ska ta på sig ledartröjan i klimatpolitiken och nu visar en ny mätning att Sverige ligger överlägset bäst i EU för att nå målen från Parisavtalet!

Carbon Market Watch, ett paraplyorgan för cirka 800 organisationer och akademiker från ett 70-tal länder, har tittat på hur EU-länderna ligger till för att nå Paris-målen om minskade utsläpp av växthusgaser. Länderna får poäng utifrån hur väl de följer EU-kommissionens generella mål, målen i fråga om handeln med utsläppsrätter (ETS), om inhemsk politisk uppföljning samt nationella ambitionsnivåer.

Earth Hour – världens största miljömanifestation.

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag Lördag 25 mars 2017 klockan 20.30-21.30 lokal tid tar  uppmärksammas planetens tillstånd genom Earth Hour. Det är ett viktigt initiativ, även om vi tycker att varje timme egentligen borde vara Eart Hour. Miljöproblem diskuteras ofta som en fråga avskild från andra, men i Miljöpartiet är vi övertygade om att ekonomiska och sociala problem hänger ihop med miljökrisen. Därför måste hållbarhetsaspekten tas i beaktande i varje fråga. Vi har länge levt över våra tillgångar, och när resurserna inte längre räcker till för att upprätthålla dagens system haltar ekonomin med ökade sociala problem som följd.

Många har idag insett behovet av att förändra vår livsstil inte bara för miljöns skull, utan också för vårt framtida välmående. Allt fler efterfrågar ekologiskt och lokalproducerat och många lyfter fram andra värden än de materiella. Omställningsrörelser, sociala företag, lokala ekonomier och gröna näringar växer fram och fungerar som inspirationskällor.

I norra Sverige har vi speciella förutsättningar med långa avstånd och ett kallt klimat, samtidigt som vi är rika på förnyelsebara resurser. Därför är det extra viktigt för att samla de krafter och den kunskap som finns här för att hitta lösningar som är anpassade för våra lokala förhållanden. Här har Umeå möjligheten att spela en nyckelroll, och vi tänker fortsätta arbeta för att Umeå blir en stad som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle och som tar hänsyn till miljön i varje beslut. Varje timme.

Bristen på dricksvatten behöver vi alla ta på allvar

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag fick jag och Stina Bergström en debattartikel som är publicerat på ETC Umeå. Här kan ni läsa den.

Tillgången på rent dricksvatten i Sverige är något som vi länge tagit som en självklarhet. Men det tilltagande miljöhotet gör att vi inte längre kan ta detta för givet. Spridning av gifter, exploatering av vattentäkter och torka till följd av klimatförändringar gör att vi måste samla kraft för att säkra vårt vatten i framtiden.

Tillgången på rent dricksvatten i Sverige är något som vi länge tagit som en självklarhet. Men det tilltagande miljöhotet gör att vi inte längre kan ta detta för givet. Spridning av gifter, exploatering av vattentäkter och torka till följd av klimatförändringar gör att vi måste samla kraft för att säkra vårt vatten i framtiden.

2016 drabbades flera platser av vattenbrist, särskilt Öland och Gotland. Redan nu i början av 2017 nås vi av larmrapporter som pekar att situationen är allvarlig även i år och att flera delar av landet kan drabbas. Det handlar om större delen av Götaland, östra Svealand och södra Norrlands kustområden som har låga grundvattennivåer.

Det kräver politisk handlingskraft. Miljöpartiet har i regeringen drivit igenom flera förslag som är mycket viktiga för framtidens vattenförsörjning. Inte minst skydd av värdefull natur och höjd skatt på naturgrus. Vi vill utöver det göra dricksvattnet till ett riksintresse. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner ska också ha tydliga uppdrag att utreda hur klimatförändringar, bostadsbyggande och jordbrukets behov påverkar tillgången på rent dricksvatten. Miljöpartiet driver också på för att Vänern, Vättern och Mälaren ska få tillräckliga vattenskyddsområden och att alla regioner och kommuner ska ha en vattenförsörjningsplan.

Larmen om de låga grundvattennivåerna måste också sättas i ljuset tillsammans med andra klimatlarm. Arktis var i februari 24 grader varmare än normalt och koldioxidhalten i luften har nu passerat 400 ppm, vilket är en katastrofalt oroande siffra. Ett förändrat klimat gör att vi inte kan ta det liv som vi lever i dag för givet, till exempel lyxen att kunna hämta rent dricksvatten direkt ur kranen.

Ska vi säkra dricksvattnet i framtiden behöver världen och Sverige en klimatoffensiv. Det är vad väljarna förväntar sig av ett miljöparti i regeringsställning och det är precis vad vi har påbörjat under vår första tid i regeringen.

Vi fortsätter nu klimatoffensiven med förslag för långsiktig lösning för ökad användning av förnybara bränslen, förflyttning av trafik från lastbilar till järnväg och sjöfart, nytt skatteväxlingssystem för fler miljöbilar, flygskatt, en nationell infrastrukturplan för att stärka järnvägen, miljövänligare bilbränslen och sänkt hastighet i trafiken. Dessutom ska kommuner och städer få mer självbestämmande att själv reglera biltrafiken, 700 miljoner kronor för Klimatklivet som stöttar klimat-smarta projekt och 750 miljoner kronor för Stadsmiljöavtalen för investeringar i kollektivtrafik och cykelinfrastruktur.

Med en ambitiös politik för hållbar förvaltning av vårt dricksvatten och en offensiv klimatpolitik kan tillgången på rent vatten säkerställas. Oppositionspartierna med Centerpartiet i spetsen försöker dock med kirurgisk precision stoppa det mesta som kan minska utsläppen, som till exempel flygskatt och politik för att flytta gods från lastbil till järnväg och sjöfart. Men Miljöpartiet tänker inte låta kortsiktiga intressen få hota det viktigaste vi har.

 

Stina Bergström & Nasse Mosleh (MP)
Stina Bergström (MP), riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson, Nasser Mosleh (MP), gruppledare

Bonus-Malus, grön bilskatteväxling

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu växlar vi upp klimatarbetet och bromsar utsläppen ytterligare inom transportsektorn genom att förverkliga ett vallöfte och införa Bonus-malus – en bilskatteväxling. Detta är en del av regeringens offensiva politik för att minska transportutsläppen och ett lyckat grönt framsteg!

Idag presenterar regeringen en skatteväxling för bilar -så kallad Bonus-Malus. Det innebär att den som köper den allra bästa miljöbilen får en bonus på upp till 45 000 kronor, medan skatten höjs för de bilar som är sämst förklimatet.

Nu när det säljs fler bilar än någonsin behöver det vara lätt att göra rätt för konsumenten. Ska vi nå klimatmålen så måste vi nu få in mer miljöanpassade fordon med mycket lägre koldioxidutsläpp. Det är detta som bonus-malus syftar till.

 

Nattågen ska räddas

Av , , Bli först att kommentera 5

Fler ska kunna resa klimatsmart i Sverige. Då behöver vi tåg som också går på natten. Därför gör regeringen en särskild satsning på nattågen.

Att Sverige har nattåg som går är viktigt om fler ska kunna resa klimatsmart och för ett Sverige som håller ihop. Därför gör regeringen en särskild satsning som innebär att vi säkrar nattågen på lång sikt. I satsningen ska en operatör få i uppdrag att bedriva nattågstrafik under en viss tidsperiod, för att skapa förutsättningar att investera och rusta tågen.

Nattågen är inte bara viktiga för miljön och klimatet. De har också en stor betydelse för jobb och besöksnäring, inte minst i norra Sverige.

Transporterna står idag för en tredjedel av Sveriges utsläpp. Målet är att de här utsläppen ska minska med 70 procent till 2030. Därför levererar regeringen en klimatoffensiv. I den ingår att fler ska kunna välja tåget framför flyget, både dag och natt.

Vi vill att fler resenärer och mer gods ska gå på räls. Därför satsar regeringen stort på järnvägunderhåll. Anslaget till järnvägsunderhållet har ökats med över en miljard kronor per år jämfört med när den borgerliga regeringen styrde.

Regeringen kommer att återkomma med detaljer kring satsningen under året.

 

 

Sänkt moms på guidning av naturområden

Av , , Bli först att kommentera 3

Mervärdesskatten ska sänkas från 25 till 6 procent på guidning av naturområden. Det föreslår Finansdepartementet i en promemoria som skickas ut på remiss inom kort.

Regeringen vill öka möjligheterna att bedriva naturturism, inte minst i mindre företag och utanför storstadsområdena. Därför föreslås en sänkning av mervärdesskatten på naturguidning som innebär att naturturism likställs med liknande turismtjänster.

Enligt nu gällande regler beskattas förevisning och guidning av naturområden med 25 procent mervärdesskatt. Jämförbara turismtjänster såsom djurparksbesök och vissa sightseeingturer beskattas med 6 procent mervärdesskatt. Även vissa tillhandahållanden av naturturismtjänster beskattas med 6 procent mervärdesskatt i de fall det bedömts att den huvudsakliga delen av tjänsten utgörs av persontransport.

Regeringen har sedan tidigare gjort stora satsningar på nya naturreservat, skötsel och underhåll av befintliga skyddade områden. Från och med 2016 har 940 miljoner kronor per år investerats i åtgärder för – och skydd av – värdefull natur.