Biogas är en utvecklingsmöjlighet för Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

I början av året slogs ett rekord i Umeå som vi helst varit utan. Umeå kommun bröt för första gången mot miljökvalitetsnormen för hälsofarliga partiklar i centrala staden. Detta inte långt efter att det på globalt plan uppmätts den nya rekordnivån på 400 ppm koldioxid i atmosfären.

Samtidigt ser Umeås invånare hur bensinpriserna fortsätter stiga. Det är uppenbart att vi måste frigöra oss från fossilberoendet och hitta nya, rena energikällor.

Mot den bakgrunden anser vi att det är dags att lyfta samtalet om biogas till en ny nivå i Umeå. När det talas om luftkvaliteten i Umeå lyfts biogasen då och då av ledningen i Umeå fram som en hälsofara, senast i samband med införandet av en miljözon i centrala Umeå. I debatten som följde ställdes biogasen mot el och beskylldes för att orsaka farliga utsläpp av kväveoxider.

Det är jättebra att det i Umeå satsas så stort på ren el, men inget enskilt energislag kommer räcka till för att göra oss kvitt från beroendet av fossil energi. Där har både el, biogas och andra drivmedel en roll att spela.

Det finns forskning som visar på att förbränningen av biogas ger något lägre nivåer av kväveoxider än förbränning av fossila bränslen, men varken bensin- och dieseldrivna fordon eller biogasdrivna fordon klarar lagkraven för utsläpp av kväveoxider utan efterbehandling. Därför är frågan om kväveoxidutsläpp främst en fråga om att ta fram bra katalysatorer och filter som hindrar att farliga ämnen kommer ut i luften.

Biogasen har generellt sett renare utsläpp än fossila bränslen. Den släpper ut mindre hälsovådliga partiklar och är en förnybar energikälla som inte tillför mer koldioxid till atmosfären och alltså inte bidrar till växthuseffekten. Biogasen har också fördelen att den kan produceras lokalt och bli ett ytterligare ben att stödja sig på för våra lokala lantbrukare och en möjlighet för det lokala näringslivet.

Genom produktionens olika moment, från projektering till distribution, skapas arbetstillfällen som gynnar landsbygden och det närliggande samhället.

Det finns inget drivmedel som på egen hand kan ersätta fossila bränslen. Inte ens med alla förnybara drivmedel kan vi räkna med att fortsätta som vi gör i dag.

Vi behöver både utveckla tekniken och ställa om vårt konsumtionsmönster. Debatten om förnybar energi måste ta avstamp i vårt behov av hållbara lösningar, baseras på kunskap och präglas av öppenhet och framtidstro. Det är en grundförutsättning för att trygga och utveckla välfärden i både stad och landsbygd både i dag och i framtiden.

Nasser Mosleh
kommunfullmäktigeledamot (MP) och gruppledare i Umeå

EGEN EL!

Av , , Bli först att kommentera 11

I dag är det fullt möjligt att göra el själv. Elen du behöver hemma kan komma direkt från solceller på taket på ditt hus. Eller från vindkraft, som du äger ihop med andra. Under 2000-talet har den tekniska utvecklingen gått framåt med stormsteg. Solceller och vindkraft blir allt billigare, samtidigt ger de mer el tack vare ökad effekt. Det finns i dag ett alternativ till att vara ofrivilligt beroende av stora kraftverk, men politiken saknas.

Miljöpartiet föreslår därför ett mål om att 500 000 hushåll ska ha egen el inom fem år.

Miljöpartiet vill genomföra en aktiv politik för egen el. Vi vill att det miljövänliga valet ska löna sig och att Sverige får en folkrörelse likt många andra länder. Vi vill att staten skapar tydliga spelregler och gör det lätt att räkna hem en investering i solceller eller vindkraftsandelar, över rimlig tid. Avgörande är att sätta ett statligt mål om hur mycket antalet hushåll med egen el ska öka. Vårt förslag är en halv miljon hushåll inom fem år som gör egen el. Målet innebär att cirka 4,5 TWh el – motsvarande en mindre kärnkraftsreaktor – produceras av svenska villa- och lägenhetshushåll.

Grön IT strategi

Av , , Bli först att kommentera 12

Idag hade jag en motion i kommunfullmäktige om en genomlysning av IT-verksamheten, med målet om en strategi för Grön IT. Den blev tyvärr avslagen av kommunfullmäktige. Nedanför kan ni läsa om strategin !

IKT-strategin för Umeå som utformades 2006 innehåller många bra mål och poänger, men miljöperspektivet saknas helt, den aspekten tas över huvud taget inte upp. I kommunen har ändå en del åtgärder gjorts på IT-området som varit energibesparande och positiva ur miljösynpunkt, men när miljöaspekten inte finns inskriven i IT-strategin riskerar det att glömmas bort eller bli beroende av att de personer som arbetar med IT-frågor har ett miljöengagemang. Kommunens miljöarbete ska inte vara personberoende utan det vara inbyggt i systemet för att skapa långsiktighet.
Genom att strategiskt arbeta med Grön IT kan kommunen spara mycket pengar. Enligt en undersökning som gjordes 2009 av företag i branschen kan Sveriges kommuner tillsammans spara 700 miljoner kronor genom att utnyttja sina befintliga resurser mer effektivt. Görs ytterligare investeringar kan vinsterna bli betydligt större, både genom minskad energiförbrukning och utsläpp, och genom effektivisering av administrationen. De största effekterna fås i kärnverksamheten. Där kan IT användas för att samordna arbetet i kommunen så att mindre resurser läggs på planering och resande, och mer på att ge en bättre service till medborgarna.
Kommunen har en genomarbetad IT-strategi, men varför inte låta ett par nya ögon titta på kommunens arbete och tillsammans med nyckerpersoner i verksamheterna se om det finns ytterligare åtgärder som kan utveckla kommunens IT i en mer miljövänlig riktning och ytterligare besparingar som kan göras?
En Grön IT-audit får ofta större effekt i städer och kommuner som redan har kommit en bit på väg i sitt IT-arbete. Då finns redan den vanan att arbeta med IT-frågor och en mer öppen attityd mot detta. Då blir Grönt IT-audit ett verktyg där man kan se över sin verksamhet ytterligare och öppna upp nya möjligheter som ger snabbare effekt. I många kommuner där man kommit längre är det ofta uppföljningen som brister, och därför kan det vara bra att göra en audit för att se hur långt man har kommit, få feedback och nya idéer på vad som kan bli nästa steg.
Malmö, Västerås och Örnsköldsvik är tre städer som styrs av en rödgrön majoritet och som har gjort liknande Grön IT-audits. Malmö har gjort ett mycket långtgående arbete där även sociala och etiska aspekter tas i beaktande i IT-strategin.

Skicka inte svenska soldater till döden

Av , , 1 kommentar 9

Jag läser med oro om planer för att skicka svenska soldater till Golanhöjderna i Syrien. Medan andra länder som Österrike drar tillbaka sina soldater precis som Kanada och Japan gjort tidigare så läser man om Carl Bildts tankar om att göra motsatsen. Regionen kokar på grund av kriget som är numera är ett religiöst krig mellan shia- och sunnimuslimer och inte en demokratisk frigörelse. Nu har USA beslutat att försörja de syriska rebellerna med vapen vilket kommer att göra situationen mer komplicerad. Jag hoppas att Carl Bildt tänker noga innan han skickar dessa soldater till Syrien och att han gör ett klokt val som Finland valde att göra – tackar nej.

Nya Jobb

Av , , Bli först att kommentera 13

Det behövs nya jobb i Sverige, men Alliansens arbetslinje gör det i stället tufft att vara arbetslös eller sjuk. Det ger inte några nya jobb. Vi vill satsa på småföretagens möjligheter att växa, fler anställda i skolan och vården samt en hållbar industri. Då kan fler få ett jobb att gå till.

Vi vill sänka kostnaderna för företagare att anställa och göra det enklare och mindre riskfyllt att driva små och medelstora företag

Genom investeringar i utbildning, forskning och utveckling vill vi ge vår industri möjligheter att fortsätta utvecklas. Sverige kan bli ledande på hållbar produktion av varor vi och världen behöver.

Miljöpartiet vill

  • sänka arbetsgivaravgiften kraftigt, särskilt för småföretagen,
  • slopa sjuklöneansvaret och minska regelkrånglet för företagen,
  • investera i kollektivtrafik, moderna bostäder och förnybar energi,
  • satsa på gröna innovationer och modernisera industrin.

"Mot regeringens passivitet ställer Miljöpartiet konkreta förslag för fler jobb, ökad kvalitet i skolan och klimatansvar.”

 

 

 

Billigare att vara miljövän

Av , , Bli först att kommentera 11

Miljöpartiets grundläggande princip är att den som smutsar ner eller förstör miljön ska betala för sig, medan de individer och företag som agerar miljövänligt och långsiktigt hållbart ska premieras. Vi vill införa skatter, bidrag och investeringar som gör det enklare och billigare att agera miljövänligt.

Vi människor lever på en planet med begränsade resurser. Det är nu den mänskliga påverkan den huvudsakliga kraft som driver stora förändringar i miljön. Konsekvenserna av detta kan bli katastrofala för en stor del av mänskligheten.

All miljöförstöring sker lokalt, men konsekvenserna är ofta gränslösa. Det kräver kraftfulla lokala och nationella åtgärder samtidigt som det internationella samarbetet är viktigt. För att kunna vara pådrivande inom EU och internationellt behöver Sverige en bättre miljöpolitik på hemmaplan. Väl i förhandlingar behöver vi prioritera miljön i stället för särintressen eller kortsiktiga ekonomiska kostnader.

Låt barnen ärva levande miljö, inte miljöförstöring

Av , , Bli först att kommentera 12

Miljöpartiet står upp för naturen när den hotas av kortsiktiga intressen. Vi drivs av en kärlek till naturen och en stark solidaritet med människor och kommande generationer. Vi accepterar inte den politik som gör att Sverige misslyckas med 14 av 16 miljömål.

Denna omfattande miljöförstöring gör att hela ekosystem och därmed vår livskvalitet hotas. Det handlar i förlängningen om vårt ansvar att ge kommande generationer möjligheten att leva ett gott liv.

Miljöproblemen har byggts upp under lång tid. Det ställer stora krav på en politik som inser naturens värde. En politik som sätter miljön före kortsiktiga ekonomiska intressen, på ett helt annat sätt än vad som sker i Sverige i dag. Och det måste ske snart. I längden är detta goda investeringar som säkrar livskvaliteten samtidigt som det skapar utveckling. Miljöpartiet vill öka de statliga satsningarna, stärka miljöskyddet och satsa mer på miljöforskning. Vi prioriterar miljön:

  • Miljöpartiet sätter barnens rättighet att andas frisk luft framför bilarnas rätt att alltid få köra på alla gator med vilken typ av bil eller däck som helst.
  • Miljöpartiet vill bevara och återskapa våtmarker och i lag skydda grundvatten som är viktiga för vår vattenförsörjning.
  • Miljöpartiet vill att artrika ängs- och hagmarker ska värnas, att strandskyddet stärks och att Sveriges värdefulla naturskog skyddas.

Jämställdhet och jämlikhet

Av , , Bli först att kommentera 12

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Sveriges ökar individens frihet och samhällets utveckling. Därför är Miljöpartiet ett feministiskt parti.

Traditionellt kvinnodominerade yrken som vård och service har lägre lön är traditionellt mansdominerade yrken som industri och finans. Och även inom samma yrke har kvinnor lägre lön än män. Sveriges politiker och arbetsgivare behöver därför prioritera lönerna inom de kvinnodominerade yrkena, men också att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det handlar även om rimliga arbetsvillkor, trygga anställningsformer samt rätten till heltid.

Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet genom barnomsorg eller vård av föräldrar. För en jämställd arbetsmarknad krävs även en bra äldrevård samt barnomsorg, även på kvällar, helger eller nätter.

Alla elever ska ges det stöd och den uppmärksamhet de behöver, oavsett könstillhörighet. Diskussionen kring alla människors lika värde ska vara en naturlig del redan från skolstarten. Stereotypa könsnormer, mobbning och diskriminering ska aktivt motarbetas.

Hållbart fiske

Av , , Bli först att kommentera 16

Konsumenter ska inte behöva hålla reda på vilken fisk som går att äta med gott samvete. I stället ska all fisk vara hållbart fångad. Miljöpartiet är drivande inom EU för att stoppa överfisket och plundringen av andra länders vatten. När Sverige och EU fördelar fiskekvoterna ska de i första hand gå till fiskare som använder sig av hållbara metoder när de fiskar. Upp till 20 procent av Sveriges hav behöver skyddas från fiske och FN bör ges ansvaret att skydda de internationella haven.

Den kraftiga algblomningen i Östersjön är ett symptom på övergödning av våra vattendrag. Gifter i havet gör att det är farligt att äta till exempel Östersjölax. Miljöpartiet arbetar för att minska utsläpp av farliga ämnen, ett förbättrat avloppsnätet, att miljöfarliga produkter byts ut och att utsläppen från jordbruk och transporter ska minska.

Du har rätt till ditt privatliv

Av , , Bli först att kommentera 18

Istället för det övervakningssamhälle som skapas behöver skyddet för mänskliga rättigheter stärkas. Oavsett var, när eller hur vi kommunicerar

 Internet ger nya möjligheter till kommunikation och åsiktsutbyte. Men de lagar som skyddar dina rättigheter och ger företag och myndigheter möjligheter att lagra känsliga uppgifter om dig är för svaga idag. Möjligheterna att ställa samman uppgifter ökar, samtidigt som våra möjligheter att skydda oss försämras

Din rätt till privatliv måste gälla även på Internet. Miljöpartiet är motståndare till de nya FRA-lagarna och Ipred-lagen av rättssäkerhetsskäl.

Miljöpartiet vill också att den som utsätts för hemliga tvångsmedel, exempelvis teleavlyssning, ska få reda på att den blivit avlyssnad i efterhand (om oskyldig) och att oskyldigt avlyssnade ska ha rätt till skadestånd. Vi vill inrätta en myndighet för integritetsskydd för att skärpa kontrollen av hur personuppgifter används.

"Statens uppgift ska vara att skydda dina rättigheter, inte att spåra allt du gör på nätet.”