Ensamkommande ungdomar i asylprocessen kan få bo kvar trots att de fyllt 18 år

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen och Vänsterpartiet föreslår idag ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten för att säkerställa att kommunerna har möjlighet att låta de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Att ensamkommande tvingas flytta från den plats där de börjat etablera sig, går i skolan, fått vänner och skapat sig ett sammanhang är olyckligt. Resultatet kan i vissa fall bli att den ensamkommande tvingas avbryta sina studier och börja om från ruta ett i en ny kommun och på en ny skola. Det leder till en försämrad etableringsprocess, vilket är negativt både för den enskilde och för samhället. Det riskerar för den enskilde också att bli mycket uppslitande och bidra till en försämrad psykisk hälsa.

Miljöpartiet har under en längre tid arbetat för att få till en lösning på problemet och möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år under tiden som asylsökande att bo kvar i samma kommun och kunna fullfölja sina studier utan avbrott. Ett sådant förslag bifölls också nyligen av kongressen.

Skydd av Ojnareskogen står fast

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det skydd av Ojnareskogen som regeringen beslutade om den 31 augusti 2015 står fast. Beslutet prövades i Högsta förvaltningsdomstolen efter att två bolag som äger fastigheter inom området krävt att det skulle upphävas.
Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen att skydda Ojnare genom att föreslå området som nytt Natura 2000-område till EU-kommissionen. Beslutet var en stor seger för Miljöpartiet. Samma höst ansökte två bolag som äger fastigheter inom berörda områden om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Bolagen ansåg att beslutet skulle upphävas av domstolen. HFD har i dag meddelat dom i rättsprövningsmålet. Domen innebär att regeringens beslut ska stå fast.
Beskedet att skyddet av Ojnare står fast är glädjande. Regeringen kommer inom kort att underrätta kommissionen om att förslagen i beslutet gäller.
Det är många inom Miljöpartiet, och utanför, som har engagerat sig för att skydda Ojnareskogen. I Ojnare finns värdefulla naturtyper och arter av vilda djur och växter som behöver skyddas för att bidra till det europeiska nätverket till skydd för den biologiska mångfalden – Natura 2000. Bland annat finns det inom dessa områden förekomster av både karsthällmarker och basiska berghällar som är karaktäristiska, delar av de globalt sett mycket ovanliga alvarmarkerna.

NEJ till Almedalen, för demokrati och mänskliga rättigheter, för mångfald och allas likavärde.

Av , , Bli först att kommentera 5

I år väljer jag att säga nej till att fara till Almedalen, genom detta väljer jag att säga NEJ till Nordiska motståndsrörelsen.  Det är för mig helt ofattbart att en så öppet rasistisk och främlingsfientlig, nazist organisation ska få närvara i Almedalen. För mig som Miljöpartist, som en medborgare av världen så står NMR för allt jag är emot. Jag tänker inte stå för att dessa rörelser normaliseras genom att fara till Almedalen.

Många har i debatten sagt att vi har yttrandefrihet, vilket är sant men för mig är inte en nazistisk organisation som bygger på en grund av hat och terror, en organisation som genom rädsla och rasdiskriminering försöker normalisera rasistiska och nazistiska tendenserna i vårt land. För mig är det inte rätt att yttrandefrihet ska gälla när man aktivt och medvetet propagerar mot FN:s mänskliga rättigheter som slår fast att alla människor är födda lika i värde och rättigheter. För mig är detta en ny och utvecklat sätt att begå hets mot folkgrupp, vilket även är straffbart.

Att låta NMR delta på Almedalen känns för mig som att nazisternas budskap legitimeras.  Mitt svar blir nej, vi som medborgare måste säga nej, annars finns risken att Sverige förlorar hela sin legitimitet som en global bärare av demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Vi måste tillsammans värna om mångfald och allas lika värde.

Almedalen är en plats som jag förknippar med gemenskap och där det förs samtal om demokrati och utveckling, inte en plats för hat och rasism.

Så säg NEJ till Almedalen, för demokrati och mänskliga rättigheter, för mångfald och allas likavärde.

En viktig seger för alla kvinnor i Umeå, i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är nu klart att Arbetsdomstolen givit Hand i Hand för kvinnofrids ordförande Jenny Eriksson rätt mot Polismyndigheten. Detta innebär att Polismyndighetens beslut om att Jenny inte ska kunna kombinera sin roll som polis med att vara ordförande i Hand i Hand inte gäller.

Jag är så glad och tacksam för detta beslut, att man från polisens sida ens försökt att begränsa Jenny och genom det också Hand i Hands arbete mot mäns våld mot kvinnor känns helt overkligt. Men nu har det kommit en viktig seger, inte bara för Hand i Hand, utan detta är en markering och ställningstagande från arbetsdomstolen som sätter en ny norm och stärker alla som jobbar med detta.  Nu är det tid att vi som medborgare, olika myndigheter osv, enas tillsammans och stärka dem som arbetar med att stötta våldsutsatta kvinnor.

Nu måste vi tillsammans jobba för att Lex Lotta blir en verklighet, med Lex lotta kan myndigheter få de verktyg och stöd som behövs för att lagföra de män som utövar våld mot kvinnor, Lex Lotta stärker och stödjer den som är utsatt för våld, Lex Lotta visar att det finns en väg ut. Med Lex Lotta kan vi rädda liv.

Jag är också mycket glad att vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna i vår gemensamma budget riktat resurser till att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och att vi har stärkt upp de verksamheter som jobbar med detta.

Låt denna seger bli en markering mot byråkratin att vi inte tänker låta oss tystas eller begränsas. Kampen är redan igång – NU ÄR DET NOG!!!

Viktigt att blicka framåt än att hela tiden jobba bakåt.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag läste här om dagen mot min förvåning att biltillverkaren Audi i sin framtidsvision tror på dieselmotorer, detta trotts utsläppsskandaler och diskussioner om dieselfria miljözoner i några av de större europeiska storstäderna. Man kan undra vart Audis ledning hållit hus under de senaste årens klimat-diskutioner, aldrig har klimat utmaningarna varit så påtagliga och i fokus som nu, man kan undra om Audis ledning satt och kolla repriser av serien Huset Fullt när Parisavtalet tog form?? Nä detta uttalande är för mig helt ofattbart.

Glädjande nog så kan vi se att resten av bil industrin har hängt med på tåget om att vi måste byta ut bilens drivmedel till fossilfria alternativ, det ska bli också riktigt intressanta att följa utvecklingen inom den övriga maskin och transport industrin, både Mercedes och Tesla jobbar på framtidens fossilfria lastbilar.

Som jag har påpekat flera gånger innan så är det viktigt att vi inom politiken skapar förutsättningar för dem som bor och verkar i våra städer att kunna enkelt ställa om till en mer hållbar och klimatsmart vardag, något också vi har börjat arbetet med här i Umeå kommun, vilket också man ser    i vår gemensamma budget som Miljöpartiet och Socialdemokraterna lagt och fått igenom nu i senaste kommunfullmäktige.

Skärpta regler vid vapenexport.

Av , , Bli först att kommentera 2

För mig som Miljöpartist och en medborgare av världen så är det av yttersta vikt att få stopp på vapenexporten till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

Regeringen genomför nu ett förslag utifrån den KEX-utredning som påbörjades 2012 vilket resulterat i att Sverige blir det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport samtidig som man skärper flera av de avgörande riktlinjer och normer gällande vapen exporten.  Det känns också riktigt positivt att det finns ett brett övergripande stöd inom alla blocken för demokratikriteriet och de övriga förslagen för vapenexporten, detta är viktigt för att politiken ska hålla över tid.

I praktiken kommer demokratikriterium innebära att mottagarlandets samlade demokratiska status ska beaktas i en helhetsbedömning. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme finns att bevilja tillstånd. I fall det förekommer grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för tillstånd.

Ökat politiskt ansvar. Vid avsevärda försvars- och säkerhetspolitiska skäl kan tillstånd efter en noggrann prövning ändå ges. Vi anser att det är naturligt att regeringen fattar beslut i denna typ av fall då det borde anses vara av principiell betydelse. Syftet är att hålla politiker ansvariga i eventuellt kontroversiella ärenden.

Skärpningar sätter de mänskliga rättigheterna i fokus och kommer att vara ett centralt villkor i prövningen. Man sänker tröskeln från ”grova och omfattande” till ”allvarliga och omfattande” kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Skärpning gällande följdleveranser och efterkontroller stärks också.  Det parlamentariskt tillsatta Exportkontrollrådet får ökad befogenhet och kommer höras om situationer i mottagarlandet av vapen försämras avsevärt. Inspektionen för strategiska produkter blir den myndigheten som får ansvaret för efterkontroller och med detta fler verktyg och ett mer tydligt uttalat mandat-

Det ska även finnas en ökad öppenhet och transparens med bättre uppföljning där en redovisning av tillståndsgivningen ska ges till Utrikesnämnden vid regelbundna tillfällen. Den årliga skrivelsen till riksdagen om strategisk exportkontroll ska göras tydligare och mer övergripande.

Skärpningarna av vapenexporten är viktiga steg framåt för oss i  Miljöpartiet och alla som är emot vapenexport till diktaturer. Vi i Miljöpartiet står samtidigt fast vid målet om att helt sluta exportera vapen till diktaturer.

Bygg LSS-Boenden i Umeå i trä

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag har under en tid nu följt ett mycket spännande projekt i Kallfors utanför Södertälje där man bygger ett LSS-boende i trä. Byggnaden har byggts med isolerande och bärande väggar som bara består av trä och luft, man har på detta sätt lyckats eliminera giftiga material samt täck material i plats. Projektet har av bygg branschen fått titulera sig  –Sveriges mest miljövänliga LLS-boende.

Det är riktigt spännand att följa utvecklingen inom byggsektorn och de innovativa lösningar som hela tiden utvecklas för att minska klimatpåverkan. Byggnaden i Kallfors blir dessutom också genom sin byggkonstruktion ”värmetrögt” vilket leder till att man kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 15-20% en annan bonus är också att denna process ger en kortare byggtid än ett ”vanligt bygge”.

Så genom att bygga i trä så kan vi under byggfasen minska klimatpåverkan med upp till 50%, vi använder dessutom ett levande material som har en positiv inverkan på koldioxiden i luften. Genom att bygga på detta sätt får vi även en positiv energi omställning vilket gör att vi får en hållbar drift av fastigheten. Att bygga i trä får också en positiv effekt på skogsindustrin och kommer skapa fler gröna jobb. Dessutom har det nu kommit flertalet vetenskapliga studier att trä i möbler och väggar är bra för vår hälsa och välbefinnande.

IsoTimbers foto.

 

 

Företaget som jag har följt i detta projekt heter IsoTimber och finns i Östersund. Jag hoppas att dessa innovatörer ska kunna leda branschen på en ny bana och att detta blir den nya normen. Vi står inför många utamningar och behov där vi måste bygga nytt, nya bostäder och nya lokaler för olika verksamheter, jag hoppas och kommer att aktivt jobba för att vi inom Umeå kommun sätter detta som vår nya ”byggnorm”, även om själva investeringskostnaden kan bli några procent dyrare än en traditionell betongkloss så kommer man att ta igen detta med de sänkta driftskostnaderna. Man får heller inte glömma den cirkulära effekt detta kommer ha då man skapar fler gröna jobb men också det absolut främsta, den positiva effekt detta har ur ett miljö och klimatperspektiv.

Jag hoppas att vi inom Umeåkommun kan komma överens om att vi måste bygga smartare och klimatsmart, oavsett om vi står mot höger, vänster eller i mitten, så står vi inför klimatutmaningarna gemensamt, vi har ett gemensamt ansvar, nu idag, att säkra upp framtiden för kommande generationer, att tillsammans säkra upp vår framtid och ge Umeå, Sverige och alla världens medborgare rätt förutsättningar för ett klimatsmart och hållbart levende.

Demokratikriterium för vapenexport införs

Av , , Bli först att kommentera 2

Att få stopp på vapenexporten till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter är en hjärtefråga för Miljöpartiet.

2012 tillsatte dåvarande regeringen en parlamentarisk kommitté (KEX) för att se över frågan. 2015 kom betänkandet ”Skärpt export av krigsmateriel”. Resultatet är en kompromiss med brett stöd i Sveriges riksdag. Regeringen genomför nu förslagen tillsammans med samtliga partier som stod bakom KEX-utredningen, dvs. M, C, L och KD. Sverige blir därmed det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport. Utöver demokratikriteriet sker flera andra viktiga skärpningar av vapenexporten. Att det finns ett brett stöd för demokratikriteriet och de övriga förslagen har varit viktigt för att politiken ska hålla över tid.

Skärpningarna av vapenexporten är viktiga steg framåt för Miljöpartiet och alla som är emot vapenexport till diktaturer. Miljöpartiet står samtidigt fast vid målet om att helt sluta exportera vapen till diktaturer. Under mandatperioden har MP också sett till att det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien har avslutats och att myndigheten för att främja vapenexport har lagts ner.

Att förebygga torka och fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser

Av , , Bli först att kommentera 1

Gustav Fridolin, Isabella Lövin och Karolina Skog presenterade en regeringssatsning på att förebygga torka och fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser. Fjolårets och årets låga grundvattennivåer ger en föraning om en framtid där vattenbrist och torka kan bli allt vanligare. Grundvatten påverkar vår dricksvattenförsörjning, jord- och skogsbruk, industri och turism. Den påverkar också förutsättningarna för växter och djur. Regeringen presenterar därför en satsning på att förebygga torka och fördjupa kartläggningen av grundvattenresurserna.

Kommunerna bär det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa tillgång till rent vatten. Arbete pågår men mer behöver göras. Regeringen och de statliga myndigheterna arbetar med flera olika åtgärder för att hantera vattensituationen på både kort och lång sikt. Som en del i detta arbete presenterar regeringen idag en satsning på 200 miljoner inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser. Satsningen innefattar flera delar:

Förebygg torka

Huvuddelen av medlen investeras i att stärka landskapets egna förmåga att buffra och balansera vattenflöden, öka tillskottet till grundvattnet och öka vattenrening. Mera vatten ska kunna magasineras och hållas kvar i markerna, framförallt genom att restaurera och anlägga våtmarker.

Att fördröja vatten har stor betydelse för att fylla på grundvattnet men har också andra positiva effekter. Våtmarker som restaureras och nyanläggs bidrar till biologisk mångfald, klimat och att minska övergödningen. Att bromsa upp och hålla kvar vatten kan göras på flera olika sätt, anpassat till omgivningen. Stödet ska kunna användas i jord- och skogsbruk såväl som i tätort. Naturvårdsverket kommer inom kort att få i uppdrag att ta fram en våtmarksstrategi där frågan om risken för torka får särskild betydelse.

Fördjupa kartläggningen av våra grundvattenresurser

Kunskapen om grundvattenresurser i utsatta regioner behöver öka för att kommunerna ska kunna vita relevanta åtgärder

I höstens budgetproposition kommer SGU (Sveriges geologiska undersökning) få förstärkta resurser för att kunna bistå kommuner och län med fördjupade kartläggningar av grundvattenresurser i särskild utsatta regioner.

Öka medel till nationella vattenkatastrofgruppen VAKA

VAKA är en viktig stödfunktion som kommuner kan åberopa vid dricksvattenkatastrofer. VAKA har byggts upp genom tillfälliga medel och nu säkerställer regeringen att verksamheten kan fortsätta. Regeringen förstärker redan innevarande år resurserna för den nationella vattenkatastrofgruppen, VAKA och gruppen kommer att tillskjutas medel i höstens budgetproposition för att säkerställa verksamheten mer långsiktigt.

1000:e klimatåtgärden beslutad!

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår fattade Naturvårdsverket beslut om den 1 000:e klimatåtgärden inom ramen för Klimatklivet. Totalt har nu 1003 ansökningar fått stöd. Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt klimatarbete genom stöd till klimatinvesteringar, exempelvis i en stad, kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län.  Endast projekt som ger rejäla utsläppsminskningar per investerad krona beviljas stöd.

Hittills har över 9 000 laddpunkter för elbilar, 200 åtgärder för energikonvertering och 23 åtgärder för produktion av biogas fått stöd genom Klimatklivet. Förväntad utsläppsminskning från åtgärderna är 652 258 ton per år vilket motsvarar de årliga utsläppen ifrån 81 000 bensindrivna bilar.