Bäst i världen!

Av , , 2 kommentarer 13

Vi vill att Sverige ska vara ett föregångsland utan klimatutsläpp men fullt med kollektivtrafik, solceller på taken och ekologisk mat. Vi föreslår en klimatlag som gör att politikerna får detta ansvar. Då kan vi få andra länder att följa efter. Vi vill också satsa på ökad klimat-diplomati och att hjälpa fattiga länder med deras klimatarbete.

I mataffären och i styrelserummet ska det vara billigare att välja klimatsmart, än att inte göra det. Vi vill höja skatten på utsläpp och satsa pengarna på allt från tåg och solceller till eko-mat. Att satsa på klimatet ger också nya jobb.

Umeå kommun avskaffar medborgarförslagen

Av , , Bli först att kommentera 13

Kommunfullmäktige har beslutat att möjligheten att lämna in medborgarförslag upphör från och med den 24 februari 2015. Vi från miljöpartiets sida har gjort allt vi kunde för att behålla den. Och vårat yrkande i kommunfullmäktige var (med bakgrunden att andelen kommuner som använder medborgarförslag ökar, skulle det vara besynnerligt om Umeå kommun avskaffar det. Miljöpartiet anser att medborgarförslag är ett bra verktyg för de som inte är knutna till ett parti att ha möjligheten att kunna påverka. Att minska kontaktytan mellan medborgare och politiken ökar risken för politikerförakt.)

Detta beslut har gett oss ett nytt uppdrag, och det är att hitta andra alternativ istället för medborgarförslag.

FP vill ha kommunala vårdare för sjuka barn

Av , , Bli först att kommentera 17

Folkpartisterna Cecilia Wikström, EU-parlamentariker, och Lars Markstedt, ordförande i kommunrevisionen i Järfälla, kommer nu med ett förslag : De vill se ett återförande av kommunala barnvårdare som kommer hem till familjer och tar hand om de sjuka barnen.Något som fanns fram till1984.

På 70-talet fanns barnvårdare anställda i en del kommuner. De gick hem till de sjuka barnen och föräldrarna gick till jobbet. Yrkesgruppen dog ut när möjligheten ”vård av sjukt barn” kom.

Frågan är om skattemedel ska användas till detta?vab bekostas av arbetsgivaravgiften  medan en tjänst utförd av annan åt dig av samhället, finansieras av skatt.

Hur många ska accepteraom att en främling får vårda sina barn, och jag tror knappt att något barn vill ha en främmande famn när de är sjuka.

Nationella prov kommer inte längre vara obligatoriska.

Av , , Bli först att kommentera 15

De nationella proven i NO- och SO-ämnena i årskurs 6 kommer inte längre vara obligatoriska. En översyn av de nationella provens omfattning, effekter och syfte ska genomföras. Med digitalisering och central rättning ska den administrativa bördan minskas.

I de länder som har bäst skolresultat kommer politikerna oftas överens om förutsättningarna för skolan i brett samförstånd. Då vet lärare och elever att det som sägs en dag gäller också nästa. Jag hoppas detta är ett steg mot att Sverige också är på väg dit.

Fortsatt betyg från årskurs 6

Av , , Bli först att kommentera 16

Regeringen och de borgerliga partierna har gjort en överenskommelse om skolpolitiken. Fram till nu har Sverige stått inför risken att alla elever skulle betygsättas från årskurs 4 – på tvärs emot forskning och expertis. Med överenskommelsen får skolan långsiktiga spelregler fram till 2020 och en sänkning av betygsåldern genomförs endast på försök.

Överenskommelsen innebär att betygsåldern kvarstår som i dag, från och med årskurs 6. Istället för sänkt betygsålder genomförs ett begränsat försök med betyg från årskurs 4. Hela det nya betygssystemet utvärderas grundligt och redovisas år 2020.

Vi skapar en långsiktighet i skolan med spelregler som ger arbetsro till landets elever och personal till och med 2020. Innehållet i överenskommelsen kan förändras om alla partier är eniga om det.

Varför var ni tysta i 8 år under regeringstiden?

Av , , 1 kommentar 19

Under perioden då alliansens regering var i styr hade Sverige ett vapenavtal med Saudiarabien, som undertecknats under socialdemokraternas tid år 2005. Detta avtal har man valt att fortsätta med under 8 års tid. Nu efter maktskifte upptäcker man att Saudiarabien är ett diktatoriskt land och Alliansen skriker högt om att vi måste avsluta avtalet.

8 år ger många tillfällen till att ställa frågor och krav, vart har ni varit? Varför har det blivit så viktigt helt plötsligt och varför har ni gjort det till en av de största aktuella frågorna inom politiken idag.

”Klimat och miljö” i ägardirektivet

Av , , Bli först att kommentera 18

När vi i MP-Umeå gick igenom klimat och miljö i ägardirektivet ansåg vi att det var en luddig mening, som inte uppfyller miljömålen som vi har i Umeå kommun, med hänvisning till att vi vill bli miljöhuvudstad.

Här kan ni läsa meningen som vi i MP-Umeå vill ändra:

Klimat- och miljömål. Bolaget skall aktivt driva miljö- och klimatfrågor i sin verksamhet. Bolaget skall upprätta mätbara mål som genom årsredovisningen följs upp årligen

Här kommer vårt yrkande:

Klimat och miljö

Bolaget ska aktivt driva miljö- och klimatfrågor i sin verksamhet i syfte att minska utsläppen av växthusgaser, minska förbrukningen av ämnen från berggrunden samt minska användningen av syntetiska (onaturliga) ämnen.
Bolaget ska verka för energieffektivisering, resurseffektivitet samt fossilfria transporter.
Bolaget ska upprätta mätbara mål inom detta område som genom årsredovisningen följs upp årligen.

Socialt ansvarstagande
Bolaget ska följa de av FN antagna mänskliga rättigheterna, verka för ökad jämställdhet och mångfald samt värna god arbetsmiljö både för den egna personalen och för underleverantörernas personal.
Tyvärr fick vi avslag på vårt yrkande från samtliga partier.

Människor och varg ska kunna leva tillsammans

Av , , 1 kommentar 22

Det har varit för många politiker och politiska intressen som har bestämt om vargen tidigare. Om vi ska nå en livskraftig vargstam så måste det vara lugn och ro i vargförvaltningen och besluten måste vila på vetenskaplig grund. Detta har Miljöpartiet drivit på för i regeringen.

Det är bra att Naturvårdsverket och Jordbruksverket får i uppdrag att utreda gynnsam bevarandestatus samt uppdaterad sårbarhetsanalys på bred vetenskaplig grund.

Den nyinrättade Vargkommittén gör  att de olika intressenterna har en arena att träffas på och komma överens. Det är bra för vargen.

Vi ska ha livskraftiga bestånd av våra stora rovdjur. Det ska också vara möjligt att bedriva djurhållning för att hålla markerna öppna och att bedriva jakt. Syftet med de åtgärder som regeringen nu genomför är att människor och varg ska kunna leva tillsammans.

Nu har vi kunnat enas om hur vi går vidare med en vargpolitik som innebär ett antal uppdrag till myndigheterna och internt arbete som gör att vi kan ta frågan framåt.

  • En permanent vargkommitté – utarbetandet av en hållbar nationell vargpolitik.

  • Uppdrag till Naturvårdsverket att, i samråd med Jordbruksverket, utreda gynnsam bevarandestatus för varg. I uppdraget ingår att ta fram en uppdaterad sårbarhetsanalys utifrån en bred vetenskaplig grund.

  • Viltangrepp och viltskador på tamdjur – öka anslagen för viltskydd samt ge ett uppdrag till Jordbruksverket att utreda möjliga nya och effektivare skydds- och stödåtgärder.

  • En utredning i regeringskansliet genomförs för att föreslå en transparent och rättssäker processgång för licensjaktbeslut som är förenlig med EU-rätten. (vår ingång är att vi föredrar skyddsjakt istället för licensjakt)