Ett grönt sjukvårdspolitiskt program skapar en tryggare framtid och vård.

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu har vi i miljöpartiet presenterat vårt sjukvårdspolitiska program inför valet där vi presenterar en politik som tar vidare ansvar för bland annat nära vården och psykisk ohälsa.

Vi i miljöpartiet har länge haft en bred och ansvarstagande sjukvårdsplan vilket också fått bra genomslag under mandatperioden tillsammans med Socialdemokraterna, men inför valet vill stärka sjukvården ytterligare genom att införa en 24-timmars vårdgaranti som innebär att patienter ska ha rätt att få en medicinsk bedömning av primärvården inom ett dygn. Bedömningen ska kunna ske via ett fysiskt besök, per telefon eller via ett digitalt vårdbesök vilket som går hand i hand med den digitaliserings satsning som vi röd-gröna genomfört. Jag tror verkligen att digitaliseringen och nya innovativa lösningar kommer göra vården tillgänglig och effektiv för alla. Detta kommer att vara en av pusselbitarna som behövs för att korta ner tiden från dagen sju dagar till en dag. Genom att stärka helhetsperspektivet i vårdplaneringen med patienten i centrum kopplat till fler yrkeskompetenser kan vi förbättra vårdens tillgänglighet och kontinuitet. Det kommer spara både mänskligt lidande och samhällsresurser.

När det gäller vårdval slår det nya programmet fast att ”det bör i slutändan vara möjligt för sjukvårdshuvudmannen att bestämma var en vårdcentral geografiskt ska få etablera sig”. Det skulle innebära att dagens lagstadgade rätt till etableringsfrihet i primärvården i lagen om valfrihetssystem, LOV, försvinner vilket också säkrar upp att vi kan stärka kvaliteten inom vården men det måste också finnas dialog med sjukvårdshuvudmannen när beslut om etablering ska fattas

Som jag har skrivit om innan är psykisk ohälsa ett område som vi röd-gröna prioriterat högt och ett område vi behöver jobba mer med. Därför föreslår vi från miljöpartiets sida en ytterligare skärpning av vårdgaranti i barn- och ungdomspsykiatrin till 20 dagar för förstabesök jämfört med dagens 30 dagar. Dessutom vill vi att psykiatrin i likhet med cancervården ska få standardiserade vårdförlopp som slår fast ledtiderna i vården. Där vi också föreslår möjligheten till egenremiss till terapi. Barn och unga som mår psykiskt dåligt ska måste få hjälp snabbare och målet är en köfri barnpsykiatri.

För oss i miljöpartiet handlar det om att forma samhället så att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras mycket högre än idag. För att nå en bättre och mer jämlik hälsa är det nödvändigt att ha ett aktivt hälsoarbete på såväl strukturell som individuell nivå. Den påverkbara ojämlika ohälsan kan och ska överbryggas. Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. För att möta samtidens och framtidens utmaningar måste vi stärka primärvårdens roll, satsa på psykisk hälsa och det förebyggande hälsoarbetet

Vi röd-gröna stärker ytterligare förutsättningarna för dem som jobbar inom vården

Av , , Bli först att kommentera 3
Tillsammans med SKL så presenterar vår röd-gröna regering ytterligare satsningar inom vården, denna gång med fokus på medarbetare. Genom den så kallade professionsmiljarden satsas ytterligare uppåt två miljarder för att stärka förutsättningar för sjukvårdens medarbetare och utveckla vårdens verksamheter.
För att kunna säkra vården och en god kvalitet så är det A och O att vi har tillräckligt många anställda med rätt kompetens men som också känner en glädje och engagemang men att dessa också får rätt förutsättningar för att göra sitt jobb gentemot patienterna.
Samhället står inför nya utmaningar en av dem är den förändrade demografin, det föds fler barn och vi blir allt äldre. För att klara denna utmaningen satsar vi röd-gröna på välfärden genom att öka resurserna för kommuner och landsting så att man kan anställa fler specialistsjuksköterskor, barnskötare och medarbetare inom vården så att man kan fortsätta med satsningar på kompetensförsörjning och att fler än tidigare och i större utsträckning kan erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning. Det ökar karriärmöjligheterna för sjuksköterskorna och bidrar till kvalitetsutveckling. I takt med ökad digitalisering behöver medarbetarnas kompetens också utvecklas men också användas på andra nya sätt så att vi kan höja vårdens tillgänglighet och kvalitet.

Regeringen stärker vården med totalt 5,5 miljarder kronor 2018. Där satsningar på medarbetare inom vården kommer omfattar 1 999 miljoner kronor, varav 1 975 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för satsningar inom bland annat följande områden:
 – Utveckla medarbetarnas arbetssituation och arbetsvillkor
 – Tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens, öka bemanningen och fler som jobbar heltid.
– Ledarskap för att stärka medarbetarnas arbetssituation.
– Stärka arbetsmiljö för medarbetarna att göra ett bra jobb, som får arbetsplatsernas möjligheter att locka och behålla medarbetare.
– Fler insatser för att behålla och utveckla medarbetare som bland annat innefattar kompetensutveckling och möjligheten till utbildningslön och att utbilda sig inom en befintlig anställning.

Lagförslag om ensamkommande ungdomar

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu är lagförslaget färdigt som ska ge de flesta ungdomar som kom som ensamkommande 2015, men som har fått avslag efter de fyllt eller bedömts vara 18 år, en ny möjlighet att stanna.

Lagförslaget kommer att skickas ut i dag, den 30 januari, på remiss till olika myndigheter och  organisationer som därefter har 3 veckor på sig att komma med synpunkter. Ambitionen är att lagen ska träda i kraft i sommar, därför är tidsplanen hårt pressad.

I höstas presenterade Miljöpartiet och Socialdemokraterna ett lagförslag som ska ge de flesta ungdomar som kom som ensamkommande 2015, men som har fått avslag efter att de fyllt eller bedömts vara 18 år, en ny möjlighet att stanna. Det är något som vi i partiet har jobbat hårt för sedan vår kongress förra året och det är ett viktigt förslag för oss, de ensamkommande ungdomarna och det medmänskliga Sverige.

Cykeln måste få mer utrymme i stadsplaneringen

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag har kommunfullmäktige behandlat en motion om att införa cykelparkeringar i kommunala parkeringshus. För oss i MP är detta en självklar satsning men tyvärr så ville majoriteten i fullmäktige  avslå motionen. Cykel och kollektivtrafiken måste och ska få en breda plats i Umeå och måste börja prioriteras. Samtidigt som vi ser att allt fler tar cykeln så satsar vi från Umeå kommuns sida på att just främja cyklandet, men en viktig del som vi tyvärr ligger efter i är just att kunna erbjuda bra cykelparkeringar som också har ett bra väderskydd. Jag tycker att denna motion går i linje med de övriga hållbarhetssatsningar som vi genomfört i kommunen.

Vi måste kunna erbjuda bra cykelparkeringar som en del av det mål vi har för att kunna erbjuda bra service till cyklisterna som också främjar ett mer fungerade stadsrum. Om cykelparkeringar saknas, finns på fel plats eller är felaktigt utformade så kommer de inte användas och resultatet blir istället att cyklar parkeras på ett mindre bra sätt eller att man väljer bilen istället.
I det yttrande som lämnats till motionen från UPAB så menar de att detta ej skulle vara förenligt med de ägardirektiv som finns genom att detta skulle leda till minskade intäkter. Detta går emot många av de beslut som vi tagit i fullmäktige samt att om man ser utifrån kommunens mål och den politik som drivs på riksplanet, där man vill se socialt och ekologiskt ansvarstagande så faller UPABs argumentation. Det presenteras inte heller konkreta alternativ som skulle visa att man med alvar jobbar med problematiken fast på annat håll.

Nya satsningar för att förebygga barn och ungdomskriminaliteten.

Av , , Bli först att kommentera 5

Som jag har skrivit om innan så har vi röd-gröna fattat beslut om flera uppdrag till Socialstyrelsen i syfte att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården. En av delarna i satsningen är att stärka resurserna för att förebygga att barn och unga far illa eller begår brott. Med bakgrund till detta så har regeringen fattat beslut om lagförslag för att stärka rättssäkerheten och tryggheten för barn och unga som vårdas på särskilda ungdomshem som tillhör Statens institutionsstyrelse. Målet är att kunna stärka och säkra rättssäkerheten, delaktigheten och tryggheten för de barn och unga som vårdas vid särskilda ungdomshem och för intagna som vårdas på LVM-hem.

Det måste finnas resurser för att kunna hjälpa och stödja de barn och unga begår brott eller fastnar i missbruk och det är viktigt att kunna ge dessa en tillvaro med stöd och behandling utanför den skadliga miljöer de befinner sig i idag. Jag håller också med om att en placering ska vara det sista alternativet och att man måste jobba hårdare och stärka det förebyggande arbetet vilket vi röd-gröna nu också gör genom att lägga stora resurs åtgärder inom området.

Förslaget som presenterats ger också tydligare regler vid placering på för behandling där nu bla personal vid särskilda ungdomshem och LVM-hem får två nya befogenheter dvs möjlighet att genomföra rums visitationer och skyddsvisitationer för att kunna söka efter föremål som intagna inte får inneha.

Jag hoppas också att man i det förebyggande arbetet verkligen ser till att stärka många av de satsningar som gjorts av civilsamhället och föreningslivet, ett bra exempel på detta är den så kallade avhoppat verksamheten på Fryshuset som hjälper barn och unga att hoppa av kriminella gäng och ta sig ur den organiserade brottsligheten. Det finns idag 800 barn och unga som har direkt kopplats till organiserade gäng och som skrämmande en hög tillgång till skjutvapen. Det är också viktigt att se till att föreningslivet har de resurser som behövs så att dem kan hjälpa utsatta barn och unga på plats i deras egna områden, att det finns förebilder som kan hjälpa och inspirera så att det första brottet aldrig begås eller att missbruket aldrig påbörjas.

Vår röd-gröna regeringen satsar totalt nästan 500 miljoner kronor 2018 på den sociala barn- och ungdomsvården. Där också Socialstyrelsen ska fördela statsbidrag på 360 miljoner kronor i år till kommuner för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården och dels fördela statsbidrag på 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka kompetensen om psykisk ohälsa bland barn och unga som socialtjänsten kommer i kontakt med.

 

Effektiviseringar som främjar den gröna omställningen

Av , , Bli först att kommentera 5
Regeringen tillsätter en utredning om hur vi bättre ska främja en den gröna omställningen, detta genom att se över miljöprövningen av exempelvis stålindustri, livsmedelsindustri, vindkrafts- eller gruvverksamhet. Syftet är att undersöka om miljöprövningen fungerar på ett sätt som främjar investeringar som driver teknik- och metodutvecklingen mot minskad miljöpåverkan.
Utredaren ska föreslå åtgärder för att prövningen av verksamhet enligt miljöbalken ska främja investeringar som bidrar till en grön omställning. Målet är också att få en effektivare process för just miljöprövning.
Att effektivisera miljöprövningen är nödvändigt verktyg  för en grön omställning. Med de mål vi tagit för Agenda 2030 så måste vi nu öka tempot för att ställa om till en fossilfri ekonomi och för att nå miljömålen med 2graders målet innan det blir för sent.
Det är också extra viktigt att processen för miljöprövning effektiviseras för att främja gröna investeringar och säkra så att de inte hamna i länder med svagare miljölagstiftning. Detta är en viktig del av regeringens strategi för Smart industri, där Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion av varor och tjänster

Ny strategi for att minska plaster och mikroplaster i hela EU

Av , , 1 kommentar 7

Nu har EU-kommissionen presenterat sin plaststrategi för EU. Målet är att den ska leda till en ökad återvinning av plast, minskade utsläpp av mikroplast och minskad nedskräpning. Men den presenterar också åtgärder för att minska användningen av fossil råvara vid plastproduktion.

Detta är ett avgörande verktyg för klimatomställningen och extra viktigt att det blir en omfattande strategi för hela EU, det är viktigt att det finns samverkan och gemensamma åtgärder för att nå klimatmålen i Parisavtalet. En av de viktigaste delarna i klimatomställningen är att minska de negativa miljöeffekterna från plast och det är bråttom och frågan måste få högt prioriteras och vår röd-gröna regering är och ska bli ett föredöme för övriga EU länder. Detta har också varit en prioritets fråga för oss röd-gröna i Umeå där vi lagt mål/uppdrag i vår budget för 2018 med att minska användandet av plaster för att minska miljö och klimatpåverkan.

Det är mycket positivt att strategin innehåller förslag som kommer att begränsa den avsiktliga användningen av mikroplaster i kosmetika, konstgräsplaner och många andra produkter.

Sverige och Frankrike har varit pådrivande i frågan och genom många påtryckningar där vi betonat hur kommissionen måste lägga vikt på riktlinjer där hela EU tar ansvar för att det plastavfall som skapas men också se till det som exporteras utanför EU:s gränser, där vi måste ha tydliga direktiv hur materialåtervinns på ett sätt som är säkert för människors hälsa och miljön. Vilket har lett till att kommissionen också i strategin beskriver vikten av internationella åtgärder.

Plaster och framför allt mikroplaster är en av de största miljöbovarna idag, mikroplaster belastar vår natur och vattnet. De ger skadliga effekter på dagvattnet, fiskar och landdjur och till sist hittar mikroplaster sig in i oss människor och skapar ohälsa. Vi måste ta ansvar idag och investera  för att vi ska kunna efterlämna ett ekosystem till nästa generation som fortsatt har kapacitet att leverera de så livsavgörande Ekosystemtjänsterna.

Alla får tillgång till internet och digitala lösningar.

Av , , 3 kommentarer 7

Idag befinner vi oss i en tid av digitalisering, allt från vår dagstidning till Tv utbud men också vårdtjänster får en mer digitaliserad fram ton. Vi kommunicerar med varandra världen över tack vare digitaliseringen. Trotts att vi bor lite utspritt med långa avstånd mellan varandra så ser digitaliseringen en möjlighet av att allt inte är så långt borta. Med tanke på detta är det är allt mer viktigt att kunna få tillgång till digitala tjänster oavsett var i landet man bor eller arbetar.

Regeringen inför därför nu för första gången en garanti att alla ska ha möjlighet att få en internetanslutning på 10 Mbit/s. Garantin införs för att möjliggöra moderna kommunikationslösningar, även för hushåll och företag som inte har tillgång till bredband eller en bra mobiltäckning.

Beslutet innebär att ett stöd införs för att ge privatpersoner och företag tillgång till telefoni och internet med en hastighet på minst 10 Mbit/s. Stödet ges för uppkoppling i en fast punkt och kommer att administreras av Post- och Telestyrelsen som fått uppdraget från regeringen. Stöd kommer att kunna lämnas för den del av kostnaden som överstiger 5000 kr upp till 400 000 kr.

Regeringens beslut betyder att det inte blir en ekonomisk belastning för hushåll eller företag för få en uppkoppling till internet som gör det möjligt att delta i samhället på ett fungerande sätt. Det är avgörande för samhällsutvecklingen att ingen lämnas utanför.

Det är viktigt att politiken skapar förutsättningar så att man har möjligheten att bo och verka vart man vill, genom digitalisering så kan vi genom ny teknik och innovativa lösningar erbjuda samhällsservice till alla. 10Mbit/s är idag tillräckligt för att exempelvis kunna titta på SVT Play, sköta sina företagsärenden och myndighetskontakter och prata med vänner och familj på Skype.

Vår röd-gröna regering har också tidigare stärkt resurserna för att bygga ut bredbands och fibernätet över större delar av landet, nu ger vår politik ännu mer positiva resultat där vi möjliggör för alla att kunna få tillgång till moderna kommunikationslösningar och innovativa tekniska lösningar genom digitala tjänster oavsett var i landet man bor eller arbetar.

VA-problematiken i Västerbotten får kritik av EU

Av , , 2 kommentarer 8

VA fråga är en av de större utmaningar som vi står inför och vi står inför omfattande åtgärder som kommer kräva enorma resurser. Fler börjar bosätta sig utanför centrum fyrkanten och närliggande ”villaområden”, fritidshus etableras med permanent boende. Samtidigt bevittnar vi konsekvenserna av enskilda avlopp som är uppbyggda på gammal teknik som har förödande konsekvenser på miljön, konsekvenser som lett till den omfattande VA debatt som finns idag. Vi behöver få bort enskilda avlopp som släpper ut för höga mängder av fosfater och föroreningar ut i naturen som leder till en kraftig biologisk obalans och rubbar ekosystemen, med förödande konsekvenser för vatten, natur och djurlivet.

EU-kommissionen har sedan 2010 riktat kritik mot Sverige för att det finns svenska avloppsreningsanläggningar som inte klarar avloppsdirektivets krav på rening och kontroll. Kritiken omfattar också tyvärr oss i Västerbotten. I de direktiv som finns har EU-kommissionen rätten att inleda överträdelseärenden om den anser att en medlemsstat inte följer ett direktiv och i förlängningen stämma medlemsstaten inför EU-domstolen.

Det är mot bakgrund till detta som regeringen nu håller möten med ansvariga kommuner och länsstyrelser om hur vi ska kunna åtgärda problematiken, en problematik som varit kända i flera år men som nu börjar få allt för omfattande konsekvenser om ingen åtgärd sker snarast. Det är angeläget att de reningsverk som berörs blir åtgärdade så fort som möjligt annars riskerar i förlängningen mycket höga böter samt att problematiken bara blir värre och värre och situationen kommer sluta med att vi står inför en akut problematik som kommer kräva ännu mer resurser samt ha haft en större negativ påverkan på miljön, detta är en risk vi inte har råd att ta.

Vid mötet kommer miljöministern, tillsammans med tjänstemän från Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket och Svenskt Vatten, att gå igenom om de brister som EU-kommissionen har pekat på, vilka skyldigheter kommunerna och länsstyrelserna har och vilket stöd myndigheterna och organisationerna kan ge. Jag hoppas att detta också får upp ögonen för berörda statsråd och myndigheter om vilka utmaningar vi som kommuner står inför, det talas om kostnader i miljardklassen samtidigt som enskilda boende står inför en hög anslutnings kostnad. Jag anser att det bör övervägas ett större statligt stödpaket för detta så att ekvationen ska kunna gå ihop. Jag hoppas också på att regeringen kan ta fram resurser och direktiv som omfattar hur ny teknik och innovativa lösningar ska kunna bli ytterligare ett verktyg för att säkra miljön, ekosystemen och den biologiska mångfalden samtidigt som man kan förse med hållbara VA-lösningar.

Bättre förutsättningar för fossilfria transporter

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är viktigt att skapa förutsättningar för medborgare att enkelt kunna ta ett aktivt kliv och få en klimatsmart och hållbar vardag. Det är upp till oss i politiken att se till att detta blir så smidigt som möjlig för att få fler att aktivt ändra sina vanor så att vi får en bättre klimatpåverkan. Vi ser också nu hur tekniken och nya innovativa lösningar ger oss nya möjligheter att transportera oss fossilfritt. Vi ser varje dag hur bla hur el och biogas transporter tar allt mer marknadsandelar och det är viktigt att vi ser till att ha rätt infrastruktur tillgänglig får att stimulera dessa marknader ännu mer.

Med bakgrund till detta är det en mycket viktig pusselbit i klimatomställningen att regeringen nu har beslutat att ge Trafikverket i uppdrag att göra en översyn av hur tillgången till ladd infrastruktur längs större vägar och hur detta ska kunna byggas ut kan främjas.

Idag har tillgången till snabbladdare ökar i Sverige men att det fortfarande finns områden med begränsad tillgång exempelvis längs vissa större vägar, vilket nu Trafikverket ska se över och utveckla vidare. I uppdraget ingår även att:

-Bedöma hur behovet av ladd infrastruktur på större vägar förväntas utvecklas

-Analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av snabbladdare längs större vägar kan föra med sig

-Analysera möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad.

Tack vare regeringens satsning på ladd infrastrukturen har många kommuner satsat på infrastruktursatsningar inom centrum områden. Nu ger vi röd-gröna ytterligare möjligheter att ta nästa steg för att också kunna öka ladd infrastrukturen längs större vägar i hela landet