Vem har ansvaret och skyldigheten att investera i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 3
Nu har jag lagt märke till att det är några partier i alliansen som inte är nöjda med att Miljöpartiet vill investera mer i Umeå.
 Om Umeå ska växa måste kommunen ta sitt ansvar. För att kommunen ska vara så attraktivt som möjligt för företag att komma och etablera sig i Umeå, samt att många ska våga starta eget så att det leder till fler arbetstillfällen, måste man investera i fler bostäder, skolor, service etc. Detta för att ha en så attraktiv miljö som möjligt.
 Åter, om Umeå kommun inte investerar i grunderna, vem ska annars göra det. Och om kommunen inte gör dessa nödvändiga investeringarna kan vi glömma tillväxt i Umeå.
Till slut blir min fråga, vem har ansvaret och skyldigheten att investera i Umeå?

Miljöpartiet och Sverige tar ledarskap för klimatet.

Av , , Bli först att kommentera 3

I en tid då klimatförändringarna blir allt mer påtagliga behöver Sverige ta ytterligare steg för att nå klimatmålen. Miljöpartiet har i regering redan genomfört en rad klimatoffensiva åtgärder och många förslag som handlar om att ställa om till en mer hållbar ekonomi. Vi har bland annat på börjat en skatteväxling där skatten på utsläpp höjs medan skatten på företagande, jobbskapande och reparationer sänks. Men mycket mer behöver göras och nu tas nästa steg när partistyrelsen lägger fram flera konkreta förslag för att gynna omställningen till ett fossilfritt välfärdsland i propositionen ”En hållbar framtid – en ekonomisk politik för miljö och jobb” till kongressen.

Hållbarhetsarbetet i näringslivet har i många fall kommit långt, nya moderna och miljöeffektiva produkter och företagsidéer växer fram och möjligheterna till gröna jobb är större än någonsin. Möjligheterna är stora – nu krävs politiskt ledarskap för att politiken ska kunna styra ekonomin och arbetsmarknaden på ett sätt som ger långsiktighet och bidrar till den gröna omställningen.

Propositionen innehåller bland annat förslag på en större skatteöversyn med grön skatteväxling, framtidens gröna jobb och cirkulär ekonomi och gröna finansmarknader.

Vi måste stärka dem som är i utsatta relationer.

Av , , Bli först att kommentera 3

Här om dagen skrev jag här på bloggen om att vi i Umeå kommun måste se över normerna och riktlinjerna för ekonomiskt bidrag, där dessa ska delas lika mellam båda parter inom hushållet. Att dela på bidragen ökan jämställdheten samt hjälper att undvika kvinnor att hamna i en undergiven position mot mannen i hushålet där man måste hela tiden be om pengar till mat och annat, detta lägger en grund för ekonomisk förtryck mot kvinnor och kan leda till ekonomiskt våld. Man ökar kvinnors kontroll och självständighet.

Nu framgår det också om hur kvinnor som utsätts för våld i nära relationer blir bestraffade och belastade när det kommer till att hyra bostad. Många av dessa kvinnor får ta belastningen och svartlistas av hyresvärdar. Det framgår även att dem som lever under skyddad identitet ofta har svårt med referenser när det kommer till att söka ny bostad med hänvisning till sekretessen. Ofta blir det även kvinnan som belastas med den anmärkning som sker vid eventuell störningsanmälan.

Det känns som att man måste se över rutiner för hur detta system funkar idag, det måste finnas en lyhördhet och ett utrednings skede innan man utfärdar en störningsanmälan. Hur i hela friden kan man belasta en människa med att hen varit för högljud då man tex har skrikit ut i smärta under en misshandel, helt obegripligt. Jag kommer ta upp detta i Umeå kommun, hur ser situationen ut i Umeå, har vi samma dilemma, hur ser våra rutiner ut och hur hanterar vi detta isåfall. Som ledamot i AB Bostaden kommer samma ske där, det är viktigt att vi ser över rutinerna inom våra verksamheter. Det är också av ytterst vikt att vi lyckas förankra detta inom den privata bostadsmarknaden också.

Det är viktigt att vi skapa förutsättningar för alla som vill ta sig ur relationer som är kantade av våld och förtryck. Ge verktyg för att öka självkänslan och självständigheten, ge styrka och visa vägen framåt.

Umeå får mer grön politik

Av , , Bli först att kommentera 2

Vi i MP vill göra Sverige till ett miljövänligt föregångsland där el och annan energi kommer från förnybara källor som sol, vind och vatten. Allt som går på el kan och ska gå på el från vattenkraft, vindkraft, solceller eller skog.

Senast 2040 ska all el som produceras i Sverige vara förnybart. Dessutom tas en färdplan fram för att bygga ut förnybart energi med hjälp av statliga satsningar.

Med 100 procent förnybart el tar Sverige ett avgörande steg i bygget av ett hållbart samhälle, och en ledarposition i det internationella klimatarbetet. Vår röd-gröna regering har internationellt på sig ledartröjan i klimatomställningen vilket känns riktigt bra då vi även får gehör internationellt där fler och fler länder ansluter mot en klimatoffensiv.

Vi i Miljöpartiet har också fått ett genomslag för vår gröna politik för ett hållbart och klimatsmart Umeå. Och det känns riktigt bra att vi vid gårdagens sammanträde i byggnadsnämnden har vi miljöpartiet de gröna fått genom vårt förslag med nya riktlinjer som gäller för småhus, i form av en- eller tvåbostadshus. Det innebär att det krävs inget bygglov för att montera solceller, solpaneler, solfångare upp till 30 kvadratmeter på taket.

Det är viktigt att vi som kommun skapar förutsättningar för våra medborgare att leva hållbart. Det ska vara enkelt för privatpersoner samt verksamheter att medvetet satsa och investera i klimatsmarta miljö investeringar

Svenskt klimatledarskap

Av , , Bli först att kommentera 4

Världen behöver ledarskap i klimatfrågan mer än någonsin. Sveriges regering visar vägen. Vi har höjt Sveriges miljö- och klimatbudget med 73 procent och siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi har också presenterat en klimatlag, som tvingar även kommande regeringar att ta hänsyn till planetens ramar. Ett historiskt beslut, och ett exempel på Sveriges offensiva klimatpolitik.

Nu går vi vidare med fler förslag för minskade utsläpp från transporter. Genom dem får vi också renare luft, mindre buller, fler cykelbanor och mer plats i städerna för annat än bilar. Det är det moderna Sverige vi vill bygga.

Viktigt att skapa rätta förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi i Miljöpartiet de gröna Umeå anser att det ska vara enkelt att medvetet satsa och investera på hållbara och klimatsmarta lösningar. Det är viktigt att vi som kommun skapar förutsättningar för våra medborgare att ta leva hållbart.

En av dem är att ta bort avgiften på bygglov för installation av solpaneler. Detta skapar också möjligheter för bygglovs handläggare att kunna lägga mer tid på andra frågor.

Vi ser även nu hur de kommunala bolagen satsats mer och mer på hållbara miljö investeringar. Vi har via de kommunala bolagen även satsar på att enkelt möjliggöra projekt som gör det enkelt att satsa klimatsmart.

Vi ser även på regeringsnivå om att man vill gå vidare med förslag på flera förenklingar i lagen om bygglov där inkluderat solceller.

Vi röd-gröna har under mandatperioden jobbat med att få till klimat investeringar för en klimatsmart framtid, där vi skapar rätt förutsättningar för medborgarna. Därför känns det riktigt bra att byggnadsnämnden beslutat idag att inom riktlinjer för solceller m.m antagit att det ska vara bygglovs fritt att montera anläggningar upp till 30kvm.

Min förhoppning blir även att efter regeringens utredning så kommer installation av solceller bli helt bygglovs fri oavsett storlek, samt att vi på lokalnivå ska kunna införa att kommunen också bistår med rådgivning för den som vill skapa sin egen solel. Inom de kommunala bolagen ska vi satsa på att investera i solceller på offentliga byggnader och underlättat mikroproducenters anslutning till nätet

Vem är det som saknar kunskap egentligen.

Av , , Bli först att kommentera 4

Liberalernas kortsiktiga och ansvarslösa politik blir bara mer och mer bekräftad efter deras utspel. Liberalernas gruppledare i Umeå väljer att angripa Miljöpartiets riksdagsman som deltog i debatten gällande kilometerskatten i Dorotea genom att ifrågasätta hens kunskaper. I sin blogg skriver Liberalen att då Miljöpartisten är från Skåne så saknar hen kunskaper om hur det ser ut i Norrland, i samma inlägg menar Liberalen även på att det ej finns någon problematik med utländska åkare i Sverige.

Att vi tycker olika i frågan är det ingen tvekan om, utan det är till och med bra, det skapar politik och debatt. Men tyvärr från Liberalernas sida blir det inget av detta heller då man bara gnäller och tycker allt är fel men samtidigt inte kommer med några egna förslag eller lösningar, man presenterar inga andra alternativ. Att kalla Miljöpartiets riksdagsman okunnig känns lite på dagisnivå och får mig att ställa frågan om vad som ger Liberalernas gruppledare rätten att uttala sig på detta sätt, vad har Liberalerna åstadkommit för något som ger rätt till ett sådant utspel??

I sin blogg skriver Liberalen att 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri och jag tolkar det som att Liberalerna menar att det ej finns en problematik med utländska åkerier eller chaufförer känns också lite oroande. Det Liberalerna behöver lära sig är granska och vara mer källkritisk mot sina källor och kanske se vad för ändamål och resultat källan vill uppnå. På samma sätt som Liberalerna skulle kunna presentera underlag som stödjer sitt 80% påstående så skulle jag kunna presentera för det motsatta. Ger detta rätt att kalla någon okunnig….nej det gör det inte. Utan det är utspel som detta samt avsaknaden av förslag och lösningar, avsaknaden av närvaro i den politiska debatten från Liberalernas sida som får mig att ifrågasätta deras kunskaper.

Att kilometerskatten lades på is för tillfället var för att vi röd-gröna ville omstrukturera förslaget, vi i MP har hela tiden haft en linje om att kilometerskatten inte ska ha samma inverkan och få samma genomslag där det saknas alternativ till väg transporter som exempelvis Norrland. Vi vill också bygga ut och utveckla infrastrukturen så att transporter blir mer och mer oberoende av fossila drivmedel. Men jag antar att detta också är något Liberalerna glömt att läsa på sig om. Jag finner det också oroande hur Liberalerna väljer att demonisera de företag i Sverige som väljer att satsa på hållbara och klimatsmarta lösningar, ett exempel på detta är träindustri jätten Martinssons. Jag hade istället välkomnat förslag från Liberalerna om hur man kan motivera och utveckla förutsättningar för företag som satsar som Martinssons, men tyvärr inget där heller.

 

Resekostnaderna i Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår på kommunfullmäktige hade Arbetarpartiet ställt en interpellation angående kommunens kostnader för studie resor. Jag håller med om att för en kommun i Umeås storlek och med den utvecklings potential vi har så är kostnaderna inte höga.

Det är viktigt att vi inom kommun har möjlighet till att vidare utvecklas och få bredare kunskaper och erfarenheter genom utbildningar. Att vi reser ger oss även möjligheter att dela erfarenheter med andra och marknadsföra Umeå, vi får möjlighet att bygga broar och relationer som gagnar Umeå. Det är också viktigt att vi i kommunen har en bra omvärldsbevakning.

Vi i Umeå står inför en tid av utveckling och tillväxt där vi tar oss mot en hållbar och klimatsmart riktning och i detta är det viktigt att vara uppdaterad om vad som händer runt om oss.

Dock är det också viktigt att vi i kommun inte spenderar hejvilt och att varje resa ska vara väll motiverat, vi bör nog också se över om hur vi kan bli mer digitala och utnyttja ny teknik och mötesformer.

Friskvårdstimme?!

Av , , Bli först att kommentera 3

Att stärka folkhälsan är något vi absolut ska eftersträva. Starkare och friskare medarbetare är en prioritering. Det är av högsta prioritering att få ner sjukskrivningstalen inom våra mest utsatta verksamheter. Dock ser jag inte hur moderaternas förslag ska kunna genomföras samt hur den ska kunna få den effekt de menar på. De verksamheter som har mest sjukfrånvaro och mest utsatta arbetsmiljöer som tex: vård, omsorg och skola kommer ej kunna ta del av detta, där ett fåtal medarbetare kommer kunna nyttja frisktimman. Detta medför en risk att skapa klyftor mellan olika yrkesgrupper samt ojämnställt inom kommunen då de yrken som all förmodan ej kommer kunna ta del av detta i sin verklighet är kvinno dominerade.

Hur kostnaderna för detta ska finansieras är heller ej utrett samt det saknas återkoppling från kommunens olika verksamheter om utfallet av denna motion och hur den kommer påverka de olika nämnderna. Det är behövs en konsekvensanalys och därför har vi i MP med S yrkat på att ärendet ska återremitteras. Det är viktigt att få en återkoppling av alla verksamheter och dess personal och ledare.

Umeå kommun ska inte ålders pröva EKB

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har vi i MP Umeå i kommunfullmäktige debatterat och yrkat avslag till Sverigedemokraternas motion – Kommunal åldrsprövning av EKB
Vi i Umeåkommun ska lägga fokus på dem som kommit hit, ge stöd och trygghet där vi skapar en stabil tillvaro.Det handlar i grunden om att säkerställa att barnen växer upp under trygga och goda förhållanden och att deras behov av omsorg tillgodoses.

Vi i MP Umeå anser därtill att det inte är lämpligt ur ett barnrätts perspektiv att kommunerna som har i ansvar att tillgodose barnens behov samtidigt ska göra åldersbedömningar av desamma. Vår uppgift är att ta ansvar för individer som kommer till vår kommun oavsett vilket utfall som kommer i framtiden. Ansvaret för åldersbestämning ligger hos statliga Migrationsverket, det ligger under dem att pröva och avgöra detta. Det är inte kommuns plats eller ansvar att utföra detta vi ska istället ska vi hjälpa ensamkommande asylsökande barn med frågor rörande bland annat frågor om boende, skolgång och att utse god man och särskilt förordnad vårdnadshavare.

De barn som kommer hit har haft en otroligt tuff resa. De står ensamma i världen när de kommer över gränsen till vårt land. Då är det vår uppgift att göra allt vi kan för att ge dem stöd på bästa möjliga sätt. Barn är barn, oavsett om de är födda i Sverige eller om de har kommit till Sverige från andra länder, själva eller tillsammans med sina föräldrar. Att vara barn innebär att ha särskilda rättigheter vilka fastslås i barnkonventionen. Vi i Umeå kommun ska ge stöd och trygghet till alla individer som kommer till Umeå kommun, oavsett utfallet för dem i framtiden så måste vi under tiden finnas där och skapa trygghet och hjälpa dem bygga en grund i sin nya tillvaro.