Kommundelsnämnderna

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag beslutade kommunfullmäktige att kommundelsnämnderna upphör den 30 november. Under debatten så visade det sig att det var dålig kommunikation mellan Umeås ledning och ansvariga politiker i kommundelsnämnderna angående frågan. I kommunstyrelsens sammanträde reserverade vi oss mot förslaget att lägga ned kommundelsnämnderna. Det är vår uppfattning att beslut ska fattas så nära de berörda som möjligt och där fyller kommundelsnämnderna en viktig funktion. Idag i kommunfullmäktige yrkade vi en återremiss på ärendet, men det fick ingen majoritetsstöd och då yrkade vi på avslag som inte heller fick någon majoritetsstöd.

Tack till alla Umeåbor!

Av , , Bli först att kommentera 7

Stort tack till alla som röstat på oss under EU-valet här i Umeå! Med ert förtroende har ni gjort oss till det näst största partiet i Umeå med hela 18.5%. Med detta nya förtroende har vi fått ett större ansvar. Vi var tydliga under valet med vad vi ville göra gällande EU-frågor och vi tänker följa samma princip med vad vi vill göra under kommande val här i Umeå.

Politikermingel med lärarförbundet

Av , , Bli först att kommentera 10

Ikväll var jag på ett politikermingel, där alla representanter från de olika partier i Umeå var närvarande. Varje representant fick en chans att berätta vilka prioriteringar och planer de planerar att göra i Umeå kommuns förskola,fritidshem och skola efter valet i höst. Jag fick också berätta om vår plan för att lösa skolans problem som inte bara handlar om resurser, men om vi ska försäkra oss om att varje elev får den tid de behöver med sin lärare så måste vi minska de administrativa arbetsuppgifterna och anställa fler i skolan. Vi behöver höja lärarlönerna och förbättra arbetsmiljön i skolan. Detta är inte gratis med det är en investering i våra barn. Dessa skolsatsningar kommer att finansieras genom att höja skatten för de som tjänar över 40 000kr, så låter vi höginkomsttagare bidra med 300kr till i månaden.

Låt kolet ligga – satsa på ett kolfritt EU

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är vansinne att fortsätta med kolkraft, när planeten är hotad. Miljöpartiet föreslår att EU ska sluta med kol och istället satsa på förnybar energi.

Klimatkrisen har gått in i en ny fas. Den nuvarande politiken har inte lyckats sänka de globala utsläppen. FN:s klimatpanel säger nu att det är mycket bråttom, men också att förändringarna som behövs är lättare att genomföra än många tror.

Den stora merparten av jordens fossila bränslen måste stanna kvar i marken. Investeringar i fossil energi måste vändas mot förnybart och effektivisering. Vi föreslår därför att EU ska blir kolfritt.

Miljöpartiet vill:

skapa en energiunion, alltså en gemensam energipolitik i EU. En sol- och vindunion, istället för en kol- och stålunion. Medlemsstaterna har idag olika mål med sin energipolitik, vilket leder till konflikter mellan dem som förespråkar kol och de som förespråkar förnybar energi. Samarbetet om energipolitiken måste fördjupas .

förbjuda allt kol år 2030. Användning av kol i kraftverk förbjuds från år 2030. Investeringar i nya kolkraftverk förbjuds från 2017. Utvinning av skiffergas genom så kallad fracking förbjuds också.

styra pensionsfonder från kol och olja till sol och vind. Inom EU har pensionsfonder, banker och försäkringsbolag för närvarande investerat 1 000 miljarder euro i fossil utvinning och energiteknik. Reglerna för investeringar behöver ändras så att investeringar flyttas över från fossila energikällor till förnybar energi och effektivisering, särskilt utanför OECD-länderna.

införa en gemensam lägsta skatt på koldioxid. Ett pris på utsläpp av koldioxid behövs för att minska utsläppen. Handelssystemet med utsläppsrätter behöver kompletteras med en gemensam miniminivå för koldioxidskatt i medlemsländerna.

införa ett klimatpolitiskt ramverk. För att genomföra energiunionen behöver EU ett nytt ramdirektiv som lagfäster utsläppsminskningar i den takt som enligt vetenskapen krävs för att jordens temperatur inte ska öka med mer än två grader. Det pågående arbetet med att ta fram klimatmål för 2030 bör sättas in i ett sådant sammanhang.

Lösning för tiggeri (fattigdom)

Av , , 2 kommentarer 14

Under de senaste veckorna har de varit diskussioner angående tiggeri i Umeå. De senaste diskussionerna tog plats på Café station där många politiker/Umeåbor deltog. Alla var överens om att det är fattigdom som är problemet. Så vad är lösningen till problemet? Ett flertal vill att de rumänska myndigheterna ska ta ansvar för sina medborgare. Andra anser att EU också ska ha ett ansvar för dessa EU-medborgare. Men vi pratar idag om en aktuell fråga som pågår just nu i Umeå och tanken är att hitta en lösning för problemet här i Umeå, eftersom dessa EU-medlemmar har rätt att befinna sig här enligt lag. Som Umeåbo och politiker här i Umeå anser jag att lösningen helt enkelt är att hjälpa dessa människor, det vill säga, ge dom ett tak över huvudet och ge dom mat på bordet. När det gäller ”tak över huvudet” så har Umeå kommun många tomma lokaler och det är inget problem att öppna en av dessa lokaler för att ge dom en boplats. När det gäller mat så tillagar Umeå kommuns måltidsservice ca 23000 portioner varje dag inom skola och delar av socialtjänsten, så att tillägga ca 100 portioner till är inget problem. Så varje Umeåbo kommer att kunna säga att med deras skattepengar har Umeå kommun erbjudit dom tak över huvudet och mat på bordet. Ingen Umeåbo behöver gå runt med ett dåligt samvete. Sedan är det upp till varje person ifall de vill skänka pengar på gatan eller inte. Detta är mitt förslag.

All plast i hela EU ska återvinnas

Av , , Bli först att kommentera 9

Plastavfall i haven är ett av de största globala miljöproblemen. Farliga miljögifter som PCB fastnar på mikroskopiska plastpartiklar och skadar djur och ekosystemet – och i slutändan människan. Vi i Miljöpartiet vill stoppa plastkrisen i Europa.

Här är våra fem förslag för hur vi ska nå vår vision att all plast i hela EU ska återvinnas:

Återvinning ska bli obligatoriskt i alla EU-länder. Uppmaningar räcker inte, det behövs bindande krav!

EU-pant på alla plastflaskor. Med en gemensam EU-pant kan alla flaskor pantas över allt.

Ingen plast på öppna soptippar. Det ska bli förbjudet att slänga plast på öppna soptippar i hela EU.

Ingen mikroplast i hygien- och hushållsprodukter. Plastpartiklar som finns i många skönhetsprodukter förstör våra hav.

Använd mindre plast. De som tillverkar plastprodukter ska få riktlinjer för hur de kan använda mindre plast

 

Unga arbetslösa har blivit en EU-valfråga

Av , , 1 kommentar 8

Den ekonomiska krisen har slagit särskilt hårt mot EU:s unga befolkning. Arbetslösheten bland unga i EU är över 20 procent. Detta hotar på allvar EU:s framtid. Många unga ser framför sig ett liv utan hopp om jobb eller försörjning. Det är ett oåterkalleligt slöseri med mänskliga resurser. Vi kan bättre

.

För ett grönare EU vill Miljöpartiet:

  1. skapa nya, hållbara jobb för unga genom klimatinvesteringar,
  2. satsa på EU:s ungdomsgaranti som garanterar att alla unga i EU erbjuds arbete eller utbildning inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa. För att ungdomsgarantin ska fungera behövs det nya investeringar i utbildningsinsatser för unga,
  3. utveckla studentutbytesprogrammet Erasmus och utbytesprogrammen för unga som inte studerar på högskolan,
  4. att det ska bli betydligt lättare att få utbildning och yrkeserfarenhet från ett EU-land erkänd i ett annat,
  5. underlätta för utomeuropeiska medborgare att studera i Europa,
  6. skärpa EU:s regler för reklam riktad till barn och unga. Vi vill också ge medlemsstaterna möjlighet att göra ytterligare skärpningar för att skydda barn från skadlig reklam.

För ett grönare EU.

Av , , Bli först att kommentera 9

Vill Miljöpartiet införa ett klimatpolitiskt ramverk på EU-nivå. Ramverket ska sätta successiva mål för EU:s minskade utsläpp så att utsläppen är nära noll år 2050. Vi anser att målet till år 2030 ska vara att minska utsläppen med 60 procent inom EU, jämfört med 1990 års nivåer. Ramverket ska innehålla bindande utsläppstak, tydliga regler och en oberoende kontroll.

Miljöpartiet vill förbjuda alla farliga kemikalier i produkter som säljs inom EU. Vi vill skärpa EU:s kemikalieregelverk (Reach) för att snabbare kunna begränsa användningen av nya farliga kemikalier och för att farliga ämnen ska kunna kontrolleras också när de förekommer i mindre mängder,införa nationella förbud mot farliga kemikalier om EU:s regelverk inte räcker till,vi vill också ta kampen mot EU-kommissionen för att upprätthålla nationella förbud när det krävs för skydda medborgarnas hälsa.

Ett öppet och humant Europa.

Av , , Bli först att kommentera 8

Rasismen och de extrema partiernas frammarsch kräver att EU blir hårdare i
kampen för mänskliga rättigheter, för en human flyktingpolitik och för ett öppet
samhälle. När det blåser kalla vindar i Europa behövs en varmare politik.

Miljöpartiet vill skapa lagliga vägar till EU för asylsökande,stärka arbetet för mänskliga rättigheter inom EU och skapa ett mer demokratiskt och öppet EU.

Alla människor som lever i Europa ska känna att deras rättigheter skyddas av EU.
Vi tolererar inga former av diskriminering och vi står upp mot rasism och
främlingsfientlighet. Vi vill att EU ska få fler och mer effektiva verktyg för
att kunna agera när ett medlemsland bryter mot grundläggande krav på demokrati,
respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd för minoriteter