Tiggeriet är inte organiserat av Maffia

Av , , Bli först att kommentera 6

Angående utspelet som kom från M idag att ”förbjuda organiserat tiggeri” vill jag bara påpeka om att tiggarna organiserar sig själva genom att ha gemensamma bussresor, eller att dela tiggarplatser mellan varandra. Detta kan vi kalla för en ”organisering” men inte på det sättet som man tror att det är.

Det är fattigdom som är orsaken till allt detta, människor flyr ifrån sina länder för att söka trygghet men, jag kan hålla med Moderaterna om att man måste sätta hårdare press på Rumänien och Bulgarien om att ta ansvar för sina medborgare.

Jag förstår att M och KD har förlorat många av sina väljare till SD och detta kanske är ny strategi för att kunna locka tillbaka dem, eller hur?

En fundering.. Hur kan man möjligtvis veta om en tiggare tillhör en organisation eller inte? Eller är syftet att man ska utgå från att alla tillhör en organisation.

Vattenfall planerar att stänga Ringhals 1 och 2

Av , , Bli först att kommentera 7

Det finns överskott av el i Norden och Tyskland. Vattenfall har byggt flera stora vindkraftsparker som snart tas i drift.

Ringhals 1 och 2 går med förlust delvis på grund av kärnkraftskatten, men också för att de är dyra i drift av andra skäl. Vattenfall vill därför stänga reaktorerna Ringhals 1 och 2.

Det är ett affärsmässigt beslut där de väljer att stänga den minst lönsamma produktionen men de byter också inriktning genom detta.

Den nya regeringen har börjat styra vattenfall aktivt så att nya investeringar sker i  förnybar energiproduktion.

Vår regeringen (S+MP) är överens om att:

”Ett helhetsgrepp tas om Vattenfall och styrningen av bolaget i syfte att göra det ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi. Vattenfalls planer på att förbereda för byggandet av ny kärnkraft avbryts.”

 

 

Utbyggnad av elproduktion globalt

Överenskommelse om försvaret

Av , , Bli först att kommentera 7

Fem partier (MP, S, M, C och KD) har enats om en försvarsöverenskommelse för perioden 2016 – 2020. Regeringen kan nu lägga fram en långsiktig politik för försvaret som har bred förankring över blockgränserna.

Överenskommelsen innebär att vi stärker den operativa förmågan i krigsförbanden och att vi säkerställer den samlade förmågan i totalförsvaret. Försvarsanslagen höjs med 10,2 miljarder över perioden 2016-2020.

VKs chefredaktör ute och cyklar

Av , , Bli först att kommentera 5

Detta är en kopia av min artikel i dagens VK.

Jag har ett arvoderat uppdrag som gruppledare för Miljöpartiets kommunfullmäktigegrupp och ledamot av kommunstyrelsens arbetsutskott i Umeå. I denna min offentliga roll har jag alltid varit tillgänglig för medborgarna och för media.

 

Jag har dessutom ett ideellt uppdrag som sammankallande för Miljöpartiets ledningsgrupp i Umeå. I den rollen finns det många interna partiangelägenheter som inte per automatik alltid är något som jag kan eller vill gå ut med i media även om jag blir angripen i den rollen. Detta för att kunna hantera frågorna internt med respekt för varandra, och utan att ta heder av varandra i media. Jag är inte unik i detta sammanhang. Även många andra partier har sina interna angelägenheter och periodvis haft sina interna strider som de inte alltid velat göra offentlighet av det.

 

Jag är vald av mitt parti med det största stödet i ryggen. Jag är dessutom den miljöpartist på kommunal nivå i Umeå som har fått störst förtroende av väljarna i det senaste valet. Jag är tacksam över det förtroendet. Detta förtroende förpliktigar att jag inte eldar på så fort VK har lust till detta. Mitt interna uppdrag förpliktigar mig och alla andra i vår styrelse att på bästa möjliga sätt och i samförstånd föra en konstruktiv dialog internt med de som har kritiska synpunkter eller har annan uppfattning.

 

Vi i Miljöpartiet har hundratals partimedlemmar bara i Umeå. Av dessa finns en begränsad minoritet som har tagit kritiken utåt för att klä av den andra parten så mycket som möjligt.  Kritiken har uteslutande varit om interna partipolitiska angelägenheter, och inget om kommunpolitiken i sig eller om det uppdrag som vi för på kommunal nivå.

Jag har full förståelse för att VK och dess chefredaktör för att maximera läsarantalet vill helst att alla vi som har olika uppfattningar ska ge oss in i ett öppet bråk på VK, men jag betackar mig för sådant. Det som förvånar mig är inte chefredaktörens önskan om ett fullskaligt öppet krig på VK utan är när han kritiserar mig för att jag inte vill svara på hans tidning när den vill veta om partipolitiska interna frågor. Synd att våra kära chefredaktör inte förstår skillnaden mellan att inneha ett offentligt kommunalt uppdrag och att inneha ett frivilligt partipolitiskt internt partiuppdrag. Han är helt enkelt ute och cyklar.

 

 

Nasser Mosleh /MP

“Ett Sverige som håller i hop”.

Av , , 3 kommentarer 9

Temat för vårändringsbudgeten är: “Ett Sverige som håller i hop”.

“Sverige ska vara en global förebild, i vår utveckling, vår jämlikhet, vår jämställdhet och vårt ledarskap i klimatomställningen. Ett land som kännetecknas av alla människors lika värde, självförtroende, solidaritet och tron på att framtiden går att förändra.”

Regeringen och Vänsterpartiet lade ett budgetförslag redan i höstas. En majoritet av de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna röstade då igenom ett annat budgetförslag. Det förslaget innehöll bland annat en del av regeringens satsningar på utbildning, men många av reformerna i budgeten har inte kunnat påbörjas förrän i den här vårbudgeten. Vårbudgeten kommer att gå igenom som ett resultat av decemberöverenskommelsen.

Läs mer:

Hela budgetpropositionen

Investeringar i Järnväg, biogas och lokala klimatåtgärder

Av , , Bli först att kommentera 6

I dag presenterar regeringen satsningar på järnväg och Biogas. Dessa satsningar bidrar till att uppfylla regeringsöverenskommelsen på flera sätt. Förutom att de förbättrar järnvägen är de också exempel på de långsiktiga investeringar som ska leda till en god ekonomisk utveckling och nya jobb. Regeringens mål är att ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020.

En fungerande järnväg är avgörande för jobb,konkurrenskraft och för klimatomställningen

Skriande brist på bostäder

Av , , 1 kommentar 7

Idag har jag fått en debattartikel i VF här kan ni läsa den

 

DEBATT. Vi kommer behöva lägga om fokus och investera mer i bostadsbyggandet, skriver Christer Lindvall (S) och Nasser Mosleh (MP

2008-2013 byggdes 150 000 nya bostäder. Våra partier gick till val på att öka bostadsbyggandet.

Målet är att få i gång byggande av 250 000 nya bostäder under perioden 2015-2020. Bostadsbristen är ett av de största problemen för jobb och tillväxt i vår kommun.
Bostadsbristen hindrar människor från att ta jobb, börja studera, flytta hemifrån eller flytta ihop och bilda familj. Särskilt stor är bristen på hyresrätter.

Nya uppgifter från bland annat SABO/SCB visar att det kan behöva byggas ännu mer. Sverige investerar relativt litet i bostadsbyggande. Av det statliga stöd som går till bostadssektorn är den absoluta merparten stöd till ombyggnation; ROT.
Det är dags att lägga om kursen, minska ROT något och gå från att bygga om till att bygga nytt.

Därför har regeringen presenterat ett antal reformer. Införa ett investeringsstöd till byggande av hyresrätter i kommuner med bostadsbrist.
Det kommer att ställa krav på att bostäder som får stöd har rimliga hyror, att det finns tydliga krav på energieffektivitet och att de förmedlas öppet genom en kommunal bostadsförmedling eller i annat samarbete med kommunen. Stödet kommer att vara särskilt stort för små lägenheter.

Stödet kommer att underställas riksdagens beslut i höst, men för att undvika att bostadsbyggande stoppas fram till dess kommer stödet att omfatta nybyggnation som påbörjas snarast.
Utöver detta föreslås ett stöd utgå till kommuner som tar sitt ansvar för bostadsbyggandet. Såväl kommunernas inställning som kapacitet i detaljplanering och handläggning av byggnationsärenden, samt kommunernas möjlighet att anlägga vägar, förskolor, skolor och annan samhällsservice är en nyckel för att öka bostadsbyggandet. De exakta villkoren för att få del av stödet kommer att presenteras i höst.

Regeringen föreslår också ett riktat stöd till energieffektivisering och upprustning av hyresrätter.
Detta kommer även leda till att fler befintliga hyresrätter hyrs ut och/eller blir mer attraktiva. Det stärker därmed både jämlikheten och bostadsförsörjningen.

Regeringen föreslår vidare ett stöd till nybyggnation av bostäder för äldre, samt stöd till kommunerna för utbyggnad och stärkt kapacitet i kollektivtrafiken.
Detta kommer både att möjliggöra förtätning av befintliga bostadsområden och göra mer mark attraktiv för bostadsbyggande.

Regeringen aviserar slutligen en rad förbättringar och förenklingar av regelverket för nybyggnation, såsom nya regler för trafikbuller och en bättre process för överklagande av PBL-ärenden.
Sammantaget utgör detta en bostadspolitik med en helhetssyn.
Det handlar om de ekonomiska villkoren för byggande, regelförändringar såväl som markfrågor. I jämförelse med de utfästelser vi gjorde i valrörelsen 2014 är det ett ännu mer ambitiöst reformprogram, men det är också vad verkligheten kräver för att Sverige ska bli ett land som håller ihop.

Christer Lindvall (S)

Nasser Mosleh (MP)

 

 

 

 

Fler får sitt första egna hem

Av , , Bli först att kommentera 6

Bostadsbristen är idag ett avgörande hinder för att människor ska kunna leva det liv man vill leva. Möjligheten till arbete, studier eller att bilda familj hänger på möjligheten att få en bostad.

Särskilt stor är bristen på hyresrätter, och byggande av hyresrätter har successivt fått sämre villkor jämfört med småhus och bostadsrätter.

Regeringen föreslår ett stöd för nybyggnation av hyresrätter och studentbostäder i kommuner med bostadsbrist.

Stödet gäller nybyggnation som påbörjas från och med  den 25 mars 2015 och kommer att vara anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner.

Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 m2 och innefattar krav på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på ett öppet sätt.

För att få ta del av stödet måste lägenheterna uppfylla tydliga miljökrav:

  • Byggnaden måste uppnå minst 20 procent bättre energiprestanda än Boverkets krav för en ny byggnad.
  • Om byggnaden har ännu bättre energiprestanda (motsvarande 45 kWh per kvm i klimatzon III), berättigar det till ett förhöjt stöd med 75 procent.
  • Den värme som alstras i byggnaden genom brukandet återanvänds.

Förslaget innebär att stöd kan ges till ungefär 15 000 lägenheter per år. Ett viktigt bidrag till regeringens mål om att minst 250 000 bostäder behöver byggas till år 2020.

Miljöskatter räddar miljön

Av , , Bli först att kommentera 6

Det ska vara enklare och billigare att vara miljövänlig – och dyrare att släppa ut. Miljöpartiet och Socialdemokraterna i regeringen höjer miljöskatterna, för att kunna satsa på tåg och annat klimatsmart.

Det är vår generations stora utmaning att minska klimatutsläppen och stoppa miljöförstöringen. Vi släpper idag ut mer växthusgaser än vad som är krävs för att hålla temperaturhöjningen på jorden till under 2 grader.

Miljöpartiet och Socialdemokraternar i regeringen föreslår att energiskatten höjs, av två skäl. Dels för att finansiera andra viktiga reformer, dels för att stärka skattesystemets styrande effekt i klimatomställningen.

Vi höjer energiskatten för att kunna satsa på järnvägen, moderna energisnåla bostäder och ytterligare klimatsatsningar.