Uppgörelse om försvar och migration

Av , , Bli först att kommentera 10

Miljöpartiet har förhandlat fram en uppgörelse med Socialdemokraterna om försvaret och vapenexporten. Uppgörelsen går ut på att vi tillsammans ska genomföra försvarsberedningens förslag samtidigt som vi ska skärpa reglerna för vapenexport.

Försvarsberedningens förslag innebär förstärkning av försvaret med bland annat inköp av nya JAS-plan . Vi accepterar detta eftersom beredningens förslag har ett majoritetsstöd i riksdagen. Miljöpartiets viktigaste fråga som också finns med i försvarsberedningens rapport är ett bättre skydd mot olika sorters hot, som konsekvenser av klimatförändringar, pandemier, terrorism och cyberattacker. Målet för vår säkerhet är att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla demokrati och mänskliga fri- och rättigheter.  Miljöpartiet och Socialdemokraterna är också överens om att lägga mycket kraft på arbetet med konfliktförebyggande åtgärder, fredlig konfliktlösning och nedrustning. Därför är det glädjande att vi är överens om en skärpning av regelverket för vapenexport och att myndigheten som främjar krigsmaterielexport ska läggas ner.

Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och förtryck. Det finns särskilda skäl att eftersträva en bred uppslutning kring migrationspolitiken. Regeringen ska därför eftersträva breda uppgörelser i riksdagen när nya lagförslag läggs inom migrationspolitiken.

  • Den tidigare regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om migrationspolitiken ligger fast

  • Alla Sveriges kommuner ska ta ett solidariskt ansvar för flyktingmottagandet.

  • Sverige ska verka inom EU för att skapa fler lagliga vägar in i EU för att söka asyl samt för att öka mottagandet av kvotflyktingar.

Tack!

Av , , Bli först att kommentera 18

Jag vill börja med att tacka alla väljare som har gett oss i Miljöpartiet sitt förtroende. Vi kommer att göra vårt yttersta för att förvalta ert stöd för att uppnå det vi gick till val på.

Jag vill även tacka våra medlemmar för det arbete som de har lagt ner för att föra ut partiets politik.

Jag vill tacka alla våra förtroendevalda, medarbetare och engagerade vänner för all det arbete de gjorde under valrörelsen.

Tack vare våra eldsstjärnor har vi hittills fått hela 5.650 röster. Även om det är en minskning med 176 röster jämfört med 2010 så måste det ses som en bedrift med tanke på att ett nytt parti FI, som tagit en hel del av våra väljare, kommer in i fullmäktige, och med tanke på att vissa krafter offentligen, mycket intensiv och under lång tid smutskastat Miljöpartiet i Umeå och bokstavligen uppmanat väljarna att inte rösta på Miljöpartiet.

Det som är mest glädjande nu är att vi i Sverige får en ny regering; en rödgrön regering som kan göra verklighet av sina förslag.

KULTUR OCH FRITID I UMEÅ

Av , , Bli först att kommentera 11

Miljöpartiet de gröna vill att alla människor ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Ett rikt kulturliv ger ett kreativt samhälle där människor får möjlighet att mötas, utvecklas och tänka fritt. Politikens uppgift är att skapa möjligheter för kulturen att frodas, framför allt de former som inte är tillräckligt kommersiella för att stå på egna ben ekonomiskt. Demokrati, integration och jämställdhet är viktiga mål för kultur- och fritidspolitiken. Genom satsningar på särskilda grupper kan kulturpolitiken ge positiva integrations- och jämställdhetseffekter och en mer levande demokrati.

Därför vill vi:

– Sprida kulturevenemang och rikta information så att fler känner sig välkomna och inkluderade oavsett vart man bor i kommunen eller vilka samhällsgrupper man tillhör.

– Öka stödet till musikskolan samt avsätta medel så att integrationsprojektet El sistema blir en del av musikskolans ordinarie verksamhet.

– Satsa på samisk kultur även efter kulturhuvudstadsåret 2014.

– Jobba för en inkluderande fritid där mångfald och jämställdhet ska främjas och bredd ska gå före elitsatsningar.

Näringslivet och MP Umeå

Av , , Bli först att kommentera 17

Umeå har en fantastisk entreprenörsanda – tycker man att något saknas eller borde göras annorlunda, så ordnar man det själv. Oavsett om det rör en musikklubb, en anti-rasismdemonstration eller en teknisk innovation.

Denna anda och glöd ska näras av frihet och kreativitet för en fortsatt stark utveckling av näringslivet. Miljöpartiet de gröna i Umeå, har en stor förståelse och insikt i att det finns många olika drivkrafter bakom förtagandet i kommunen. Några drivs av ett intresse som omformulerats till en affärsidé, andra drivs av värderingar och samhällsutveckling som de kan bidra till genom sitt företagande, några ser ett behov som de lyckas lösa genom kooperativt företagande och ytterligare några drivs av kunskapsutveckling, personlig utveckling eller möjligheten till nya innovationer. Oavsett bakgrund är denna drivkraft väsentlig för Umeås framtid och en viktig del för att skapa en hållbar utveckling inom de ekologiska och sociala ramarna.

Miljöpartiet driver nationellt flera konkreta åtgärder för att ge fler möjlighet att starta företag, utveckla affärsidéer och möta nya marknader. Kunskapsstaden Umeå har som centrum för utbildning och forskning en central plats på den norrländska kartan. Lärande sker också i en rad olika företag och samverkansprojekt i regionen, vilket i många fall bidrar till en positiv näringslivsutveckling inom de ekologiska och sociala ramarna. Det är denna typ av näringslivsutveckling som vi i Miljöpartiet vill stärka, lyfta och göra Umeå ledande inom.

MP i Umeå vill:

– Främja innovation genom att öppna upp för företag att använda kommunens projekt som testyta för utveckling och marknadsintroducering av tekniker och metoder som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling och gröna jobb.

– Driva på för fler samverkansprojekt mellan kommunen, universitet och företag i syfte att ta fram, testa och implementera innovativa lösningar som bidrar till en hållbar utveckling, nya företag och därmed gröna jobb.

– Bidra till utvecklingen av grönt entreprenörskap, bland annat inom företagsinkubatorer.

– Verka för att kommunen i samverkan med externa parter, inrättar en grön investeringsfond, i syfte att stimulera det regionala näringslivet med fokus på små och medelstora företag, genom investeringar för innovation och företagande som bidrar till en hållbar utveckling.

 

Skolan i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 15

I skolan ska varje barn lära sig att läsa, skriva och räkna, skapa och delta i samhällsdiskussionen, samarbeta och umgås med andra och påverka sin egen livssituation. Eleven ska vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter samt få förutsättningar och möjlighet att kritiskt granska och påverka både samhället och sin egen skolsituation. Alla elevers nyfikenhet och kreativitet ska uppmuntras. Utbildningarnas viktigaste uppdrag är att ge alla invånare goda förutsättningar att få ett jobb eller starta ett inkomstbringande företag. För att Umeå kommuns olika utbildningar ska kunna leverera högkvalitativ undervisning vilar ett stort ansvar på våra lärare och övrig personal.

Därför vill vi:

-Satsa på lärarna och ge dem förutsättningar att finnas där för varje elev.

– Skapa möjligheter till extra stöd till skolor och elever som är i behov av det.

– Stärka kontakten mellan näringsliv och skolan genom utökad praktik, för SFI-elever ska mentorskap/praktikplats i första hand ges inom det yrkesområde man tidigare verkat.

– Att förskoleplats eller plats i familjedaghem ska kunna erbjudas i närområdet, samt att Umeå ska nå målet om max femton barn i grupperna på förskolan.

– Aktivt arbeta för mångfald och en så miljömässigt och socialt hälsosam miljö som möjligt i skolor och förskolor.

förbättra umeå kommuns äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 10

Goda välfärdsinstitutioner som tillhandahåller vård och omsorg på lika villkor när vi behöver det ger människan frihet och trygghet. För att trygga en hög kvalitet inom omsorgen behöver fler lockas till att utbilda sig till undersköterskor och sjuksköterskor. Personalen är stommen i allt omsorgsarbete, goda arbetsförhållanden bidrar därför till ökad kvalitet inom omsorgen. Den ständiga drivkraften är en så hög livskvalitet som möjligt för de som tar del av kommunens omsorgsarbete.

Därför vill vi:

-Ge anställda inom omsorgen tryggare anställningsvillkor och bättre arbetsförhållanden.

– Att privata alternativ inom välfärden inte ska få drivas i vinstsyfte.

– Införa traineetjänster för sjuksköterskor inom kommunens verksamhet.

– Öka tillgängligheten till ungdomsgårdar genom att se över antal, placering och öppettider, samt rikta aktiviteter så att de lockar ungdomar från både högstadiet och gymnasiet.

– Fler akutplatser och boenden ska skapas för kvinnojouren.

– Utreda möjligheten att ha jourfamiljer/jourboenden hos privatpersoner.

Föreningspolitisk debatt

Av , , Bli först att kommentera 8

Ikväll var jag på en föreningsdebatt där vi diskuterade många viktiga frågor t.ex. stöd till föreningslivet och nationella överenskommelser, där har jag framfört miljöpartiets vilja om att staten ska ge mer i bidrag till föreningslivet och idrotten. Dessutom öka samarbetet mellan föreningslivet, kommuner och myndigheter.

För varje krona som kommunen satsar på föreningslivet får samhället massor tillbaka eftersom stödet betyder att människor känner att deras engagemang uppmuntras och underlättas. Jag har också berättat om att miljöpartiet är det enda partiet som har lagt i deras budgetförslag 2,5 miljoner kronor som stöd till föreningslivet.

Miljö i Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 14

Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet är en grundsten iMiljöpartiets politik. Ett fungerande ekosystem, frisk luft och rent vatten äravgörande för människans framtid. Idag har vi byggt upp ett samhälle och enlivsstil som tär på naturen och hindrar framtida generationers möjligheter till ett rikt liv. I omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle krävs att vi alla tar ansvar för vår gemensamma värld. Miljöarbetet ska samverka med sociala och ekonomiska mål, för ett globalt ansvarstagande och en hållbar utveckling av hela Umeå kommun. Vid större beslut som innebär en konflikt mellan ekonomisk tillväxt och långsiktigt ekologiskt hållbart utveckling – ska miljön prioriteras.

Därför vill vi:

– Integrera ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i kommunens alla beslutsprocesser, planer och verksamheter.

– Ta fram ambitiösa, uppföljningsbara och genomförbara lokala miljömål, utifrån genomförda rapporter och aktuell forskning.

– Ta ställning mot verksamheter i regionen som direkt eller indirekt allvarligt kan skada miljön i Umeå kommun, såsom kärnkraftverket i Pyhäjoki och gruvprojekt i Rönnbäcken.

– Främja den biologiska mångfalden genom nytänkande lösningar i stadsplaneringen, information till allmänhet och turister samt ett aktivt miljövårdsarbete