En modern universitetsstad

Av , , Bli först att kommentera 9

Universitetet är en nyckel till utveckling och en symbol för bildning och kreativitet. Miljöpartiet vill att området kring universitetet utvecklas till en stadsdel som andas hållbarhet och framtidstro. För att skapa en modern stad gäller det både att utveckla och bygga nytt och att ta tillvara på de kvalitéer som redan finns.

 

Umeå växer så det knakar och är i stort behov av fler bostäder och lokaler, vilket innebär att vi behöver förtäta staden för att kunna planera effektivt och hållbart. Förtätningen av universitetsstaden bör i huvudsak göras på redan exploaterade ytor, och främst genom att det byggs på höjden. Både bostäder och verksamhetsfastigheter bör ha en genomgående ekologisk profil med exempelvis passivhus, utrymme för stadsodling, solceller eller odlingsplatser på taket, kretsloppsanpassade hus och möjligheter till samnyttjande.

 

Genom förtätning ökar vi förutsättningarna för en bra kollektivtrafik. Universitetsstaden bör planeras för ett förändrat resemönster där miljövänliga alternativ spelar huvudrollen. Det är mycket viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt att busshållplatsen utanför sjukhuset stängs för genomfartstrafik så att resenärer, personal och förbipasserande kan kunna röra sig tryggt i området.

 

Allt vi önskar i en stad behöver heller inte byggas -vissa saker får vi på köpet av naturen om vi bara låter den finnas kvar. Exempelvis är skogar bra utflyktsmål för stora och små, och har även visat sig hjälpa mot stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom. Vi vill därför att Hamrinsberget avsätts som park i den nya översiktsplanen och att det genom viss röjning och montering av belysning och papperskorgar görs till ett ännu mer uppskattat rekreationsområde. Genom att bevara grönområden och integrera växtlighet i staden skapar vi en trivsam och stimulerande miljö att bo och verka i.

 

Universitetet är en plats där människor från hela världen möts och utbyter idéer. Där finns en stor mängd kunskap och kreativitet och många unga människor som vill vara med och forma ett hållbart samhälle. För oss är det självklart att den stadsdel som omger universitetet ska spegla det nytänkande och den framtidstro som utgör dess kärna.

 

Nasser Mosleh och Ellika Nordström

Språkrör, Miljöpartiet de gröna i Umeå

Tack skräpplockare!

Av , , Bli först att kommentera 8

Häromdagen publicerade VK en bild på nedskräpningen i Umeå. När vi från MP Umeå plockade skräp längst älven bekräftades denna mycket nedslående bild. Detta fotografi tog vi nedanför SF den dagen, och det är inte den bild vi vill att kulturhuvudstaden 2014 ska förknippas med. Skräpet är inte heller bra för djur och natur. För att bidra till en trivsam stad har politiker och medborgare ett gemensamt ansvar att minska nedskräpningen. Från kommunens sida bör vi se över papperskorgarna så att det blir enkelt att göra rätt, och gärna källsortera på fler ställen. Som medborgare kan vi föregå med gott exempel och inte slänga skräp på marken. Ett extra tack till alla som medverkat i skräpplockardagarna!

 

 

EN RÄDDNINGSPLAN FÖR YRKESGYMNASIET

Av , , Bli först att kommentera 8

Allt för många ungdomar har svårt att komma vidare från skolan ut till det första riktiga jobbet. Nu presenterar Miljöpartiet en räddningsplan för yrkesgymnasiet.

Utbildningssystemet har två grundläggande uppgifter. Den ena är att ge unga människor verktyg att kunna växa, utvecklas och leva bra liv i ett modernt demokratiskt samhälle. Den andra är att ge unga människor möjligheten att när de når vuxen ålder kunna skaffa sig ett yrke och en försörjning.

Miljöpartiets linje kan sammanfattas i två punkter:

1- Kunskapsinnehållet i alla utbildningar ska vara så högt att ungdomar inte stängs ute från framtida val.

2- Alla ungdomar ska ges så bra kontakt med arbetslivet som möjligt.

Yrkesutbildningarna tappar elever

Elevantagning i yrkesutbildningar, 2007-2012.

.De senaste sex åren har antagningen till yrkesutbildningarna minskat från 45 356 till 29 030 elever. Minskningen är störst inom barn- och fritid, handel och administration och industriprogrammet.

Tio förslag för utbildning och jobb

  1. Satsning på sommarjobb
  2. Praktikplatser för unga
  3. Handledarutbildning för företag
  4. Bättre studie- och yrkesvägledning
  5. Studierna måste åter bli högskoleförberedande
  6. Praktik i alla yrkesförberedande gymnasieutbildningar
  7. Riktig lärlingsutbildning
  8. Validering och behörighet
  9. Även teoretiker ska kunna bli praktiker
  10. Entreprenörsutbildning

 

Biologisk mångfald i rika skogar

Av , , Bli först att kommentera 7

När den biologiska mångfalden krymper så hotas de ekosystem som mänskligheten är beroende av för ren luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas långsiktigt hållbart.

Skogen är viktig för kulturarvet, friluftslivet, turismen och den biologiska mångfalden. Sverige behöver skydda de gamla skogar som finns kvar, och dessutom avsätta ytterligare skog som kan utveckla en mångfald av arter och åldrar. Värdefull biologisk mångfald finns också i jordbrukslandskapet, vattenområden, till och med i våra städer.

Inom skogsbruket behövs mer skog med blandade arter och ålder. Ett hyggesfritt skogsbruk är varsammare mot naturen samtidigt som det kan ge jämnare intäkter, arbetsbelastning och fler arbetstillfällen. Skogsbolagen ska ha samråd med de boende i området före en avverkning.

Ett samhälle utan missbruk och narkotika

Av , , Bli först att kommentera 4

Missbruk orsakar samhället enorma kostnader och drabbade individer ett stort mänskligt lidande. Personer med missbruk har precis som alla andra rätt till bästa möjliga vård. Målet är ett narkotikafritt samhälle.

Runt varje människa som missbrukar finns anhöriga och vänner som också berörs. För varje människa som missbrukar ökar det mänskliga lidandet och samhällets kostnader.

Förebyggande arbete ska premieras. Alla som har behov av det ska i ett tidigt skede erbjudas verksam behandling för att kunna bryta sitt missbruk. För att bekämpa missbruk bland unga är det förebyggande arbetet viktigt, det kräver tillgängliga ungdomsmottagningar, skolor med fungerande elevhälsa och bra fritidsverksamheter. Barn till missbrukare ska erbjudas gruppverksamhet.

Missbrukare ska erbjudas bästa möjliga stöd, behandling och vård för att komma ur sitt beroende, exempelvis genom sprututbytesprogram och successiv avvänjning med medicinering.

Frukostmöte med lärarförbundet

Av , , Bli först att kommentera 2

Igår var jag på ett frukostmöte med lärarförbundet där vi diskuterade många frågor, bl.a förskola, fritidshem, skola och lärarens status i samhället.

Vi talade om att det inte bara handlade om att höja lönerna utan också höja den akademiska statusen för lärare genom att höja antagningspoängen som krävs. Vi diskuterade också många lokala frågor bland annat arbetskläder för fritidsledare.

Det var en mycket intressant träff och vi har kommit överens om att det ska bli fler möten för att hålla kontakt och fortsätta dela åsikter med varandra.

Ställningstagande för hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Cirka 20 mil från Umeå, i Finska Pyhäjoki, planeras ett nytt kärnkraftverk. För Umeås del innebär det att vi kommer att få ett kärnkraftverk på betydligt närmare avstånd än vi haft tidigare och att vårt säkerhetsläge kommer att förändras. Umeå kommun bör aktivt ta ställning mot alla planer på utbyggnad av kärnkraftanläggningar i vårt närområde.
Kärnkraft är inget hållbart energislag. Förutom den risk det skulle innebära för människor, djur och natur i Umeåregionen vid ett kärnkrafthaveri är det oklart vilka andra effekter ett kärnkraftverk skulle kunna få på vårt närområde. Huvudströmmarna går norrut vid den finska kusten och söderut vid den svenska och vi vet inte hur den stora mängden varmvatten som släpps ut från anläggningen påverkar livsmiljön för de fiskar som lever i Bottenviken. Det är också tänkbart att den orörda natur som är en stark konkurrensfördel för Norrland förlorar sin dragningskraft om ett kärnkraftverk byggs i närheten.
Att risken för ett kärnkrafthaveri är liten används ofta som ett argument, men skulle olyckan vara framme kan konsekvenserna bli mycket kostsamma, både humanitärt och ekonomiskt. Frågan om slutförvaring av avfallet är inte heller löst ännu.
Projektet i Pyhäjoki görs i en tid när industrin signalerar att byggnationen av kärnkraftverk är ett alltför stort risktagande och att de ser större lönsamhet i förnyelsebar energi. Att inget kärnkraftverk har byggts utan statliga subventioner, visar vilket riskabelt och olönsamt projekt det är. Umeå har mycket lite att vinna på ett kärnkraftverk i Finland, men vi har desto mer att förlora.
Umeå har ambitionen att bli en hållbar storstad i Norrland och bör agera därefter. Vi bör sända en tydlig signal till andra städer och investerare att förnyelsebar energi är framtiden. 
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
Att Umeå kommunfullmäktige av hänsyn till miljön, kommande generationer och Umeåregionens framtida attraktionskraft beslutar att aktivt ta ställning mot alla planer på byggnad eller utbyggnad av kärnkraftanläggningar kring Bottenviken och i vårt övriga närområde. 
Miljöpariet de gröna i Umeå
Nasser Mosleh
Ellika Nordström
Alireza Mosahafi
 Cecilia Lindmark
Patrik Hockum
Solomon Tesfalidet

Bra mat från ekologiskt jordbruk

Av , , Bli först att kommentera 4

Jordbruket är viktigt för Sveriges sysselsättning, miljö och inte minst för livskvaliteten. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket.

Miljöpartiet vill genomföra ett kvalitetslyft för maten i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Maten ska lagas på plats, i stället för mat som körs långa sträckor och sedan bara värms upp. Ekologisk och närproducerad mat ska eftersträvas och därför behöver lagen om offentlig upphandling ses över, så det blir tillåtet att främja lokala inköp.

Ett bra liv för alla äldre

Av , , Bli först att kommentera 3

Sverige är ett land där vi lovat att ta hand om varandra. Det är ett generationskontrakt. De som har gått i pension och de som har plats i äldreomsorgen har byggt Sverige. Samhällets ansvar är bra pensioner och hög kvalitet i äldreomsorgen.

Sveriges befolkning blir allt äldre. Det är så klart positivt att många får vara friska längre. Men om ska vi få behålla hälsan upp i åren krävs en trygg äldreomsorg som ger god omvårdnad och erbjuder äldre delaktighet. Därför är rapporterna om missförhållanden i äldreomsorgen extra nedslående. Att ge äldre möjlighet till ett rikt liv är en god investering.

Alla ska kunna lita på omsorgen i Sverige, alldeles oavsett vem som utför den. För kvaliteten är det inte avgörande vilken skylt som finns utanför boendet, utan med vilken värme, värdighet och delaktighet man bemöts som omsorgstagare. Miljöpartiet vill öka bemanningen, kompetensutveckling och genomföra en arbetstidsförkortning för personalen i äldreomsorgen.

Miljöpartiet vill ha en flexiblare övergång mellan arbetslivet och pensionen. Vi vill underlätta för dem som närmar sig pensionsåldern att gå ned på deltid. Samtidigt ska den som kan, vill och orkar ha möjlighet att jobba längre än till 67 år.