Scharinska villan

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har arbetsutskottet beslutat att uppdra åt Mark och exploatering att förhandla om försäljning av Scharinska villan till AB bostaden i Umeå. Detta är linjen som miljöpartiet har drivit länge.

Scharinska har status av byggnadsminne med kulturellt värde. Efter att man renoverat villan står lokalerna tomma utan hyresgäster. Umeå kommun har tidigare beslutat att sälja de fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet. På grund av att AB bostaden har behov av fler arbetsplatser skulle tillgång till lokaler i närheten möjliggöra en expansion.

Det var viktigt för AB bostaden att lösa parkeringsproblemen, plus att man har investerat 2,5 miljoner i det så kallade stallet. För en av de modernaste nyckelhanteringssystemen i landet.

När vi behåller Scharinska villan i kommunal ägo kan det ge kulturnämnden möjlighet att utföra olika aktiviteter, samt att man kan vara öppen för olika förslag.

Det fanns inte och finns inte en riksdagsmajoritet för att ändra ägardirektiven.

Av , , Bli först att kommentera 4

 Vattenfall har presenterat att de vill sälja hela Vattenfalls tyska brunkolverksamhet till det tjeckiska bolaget EPH.

2010 antog riksdagen nya ägardirektiv för Vattenfall. Miljöpartiet lade ett alternativt förslag med tydligare klimatstyrning, vilket röstades ner. Efter att Miljöpartiet tagit plats i regeringen avbröts Vattenfalls planer på expandering av brunkolsverksamheten. Senare under hösten meddelade Vattenfall att de hade planer på att sälja den tyska brunkolsverksamheten.

 Utifrån dessa förutsättningar har Miljöpartiet undersökt framkomliga vägar för Vattenfall istället för att sälja skulle planera för avveckling av brunkolet.

Det är omöjligt att utifrån dagens ägardirektiv stoppa försäljningen av klimatskäl. För det hade andra ägardirektiv krävts när Vattenfall offentliggjorde sina planer på försäljning. Det fanns inte och finns inte en riksdagsmajoritet för att ändra ägardirektiven.

Bostadsfrågorna i regeringens vårproposition

Av , , Bli först att kommentera 7

Det har kommit klagomål och synpunkter om bostadspolitik och det beror på att några vill ha en lösning på en dag och att all tidigare fel under många år ska rättas omgående men låt oss läsa vad regeringen säger:

Bostadsbristen är ett hinder för en fungerande arbetsmarknad, skriver regeringen i den ekonomiska vårpropositionen . Särskilt problematisk är bristen på hyresrätter. För att bostadsbyggandet ska öka behövs kommunala och statliga insatser samt förbättrade förutsättningar för de företag som vill bygga bostäder

vårpropositionen klargör regeringen sina aktuella bostadspolitiska ambitioner:

  • Det behövs långsiktiga spelregler på bostadsmarknaden vilket kräver breda politiska överenskommelser. Regeringen har därför tagit initiativ till bostadspolitiska samtal med Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
  • Ledtider och kostnader för byggande måste minskas. Byggnormerna behöver ses över och förutsättningarna för industriell tillverkning av förfabricerade bostadshus förbättras, samtidigt som den svenska bostadsstandarden ska vara god även i fortsättningen.
  • Om kommunerna inte tar ansvar för att det byggs tillräckligt med bostäder i förhållande till de behov som finns är regeringen beredd att se över kraven på kommunernas planering för bostadsbyggande. Man utesluter inte att dessa krav kan bli bindande.
  • Byggkapaciteten behöver öka genom utbildningsinsatser som ger fler jobb i byggbranschen och även attraherar fler kvinnor. Regeringen vill se en kraftig ökning av antalet utbildningar som kan ge arbetslösa möjligheter att arbeta i branschen.
  • Fler utländska byggföretag som konkurrerar på schysta villkor kan också bidra till en ökad byggkapacitet. Regeringen ser också över om statliga bolag kan bidra till att det byggs fler bostäder.
  • Det befintliga bostadsbeståndet behöver används mer effektivt, men åtgärder inom skatteområdet måste ses långsiktigt och hanteras varsamt, eftersom en stor del av de svenska hushållen påverkas av sådana åtgärder.
  • Det av riksdagen redan beslutade investeringsstödet kan komma att kompletteras med nya former av hyresgarantier och insatser för att förbättra kapitalförsörjningen till mindre aktörer.

Avslutningsvis kan regeringen få chansen att jobba i lugn och ro.

Umeå får 49 418 649 kronor

Av , , Bli först att kommentera 7
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och landsting föreslår

regeringen att 10 miljarder kronor tillförs kommunsektorn för 2017 och framåt. Pengarna till

kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det kommunalekonomiska

utjämningssystemet(kronor per invånare), dels med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till

antal asylsökande och nyanlända.

Av det tillskott som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och landstingen

30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal asylsökande och nyanlända får

kommunerna 80 procent och landstingen 20 procent.

Den fördelning som visas nedan är endast preliminär och kommer att uppdateras

inför den slutliga fördelningen 2017. Detta eftersom beräkningarna grundas sig på

statistik som kommer att uppdateras under året. Siffrorna nedan ger således endast en

ungefärlig bild av hur resurserna fördelas. I slutet av detta dokument finns en fördjupad

beskrivning kring hur fördelningen har beräknats.

Västerbotten:

BJURHOLM 2 935 725

DOROTEA 4 953 560

LYCKSELE 11 730 891

MALÅ 3 135 589

NORDMALING 7 230 932

NORSJÖ 6 015 933

ROBERTSFORS 5 248 684

SKELLEFTEÅ 59 566 025

SORSELE 5 902 141

STORUMAN 8 601 351

UMEÅ 49 418 649

VILHELMINA 10 134 674

VINDELN 7 639 134

VÄNNÄS 6 033 222

ÅSELE 8 406 317

 

Vårbudgeten-starkare ekonomi och ansvar för miljön

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag presenterar regeringen sin vårbudgetproposition. Regeringens har medvetet satsat på att stärka samhället genom  att få fler i arbete, få en bättre skola och ta ledningen i klimatomställningen.

Det ger resultat:Arbetslösheten pressas ner, skolorna anställer tusentals fler och Sverige leder klimatomställningen. Svensk ekonomi utvecklas starkt

Vårbudgeten innehåller ett antal satsningar för ett hållbart samhällsbygge:

-Ett paket som gör det lättare och billigare att vara miljövän.

-Investeringar i ett effektivt mottagande och tio initiativ för bättre etablering.

-Vårbudgeten aviserar även en investering om 10 miljarder kronor årligen – för ökad kvalitet och fler anställda i välfärden.

Vissa förbättringar i lagen om tillfälliga uppehållstillstånd

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag presenterade migrationsminister Morgan Johansson lagrådsremissen för lagen som tillfälligt lägger Sverige på EU:s miniminivå vad gäller asyl- och migrationspolitiken och som ingår i migrationsuppgörelsen som gjordes i höstas.

Lagrådsremissen som presenterades innehåller några förbättringar jämfört med det förslag som gick ut remiss. Den första innebär en viss möjlighet för barn med svåra hälsotillstånd att få permanenta uppehållstillstånd. Den andra innebär att det införs en liten möjlighet för familjer att återförenas som annars inte skulle ha rätt till det. Den tredje innebär att nyanlända ungdomar kommer att kunna gå gymnasiet och därefter söka jobb och därmed ha möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Även om de förändringarna går i positiv riktning finns fortsatt stora problem med exempelvis tillfälliga uppehållstillstånd och begränsningar i rätten till familjeåterförening.

Nu fortsätter vi arbetet med att göra lagen så tillfällig som möjligt, med stort fokus på att förbättra etableringen och höja kapaciteten i mottagningssystemet.

 

 

Avdragsrätt för klimatkompensation

Av , , Bli först att kommentera 2

Det ska bli billigare att göra rätt! Därför vill vi göra det lättare för företag att ta klimatansvar. Regeringen föreslår ett avdrag för företag och enskilda näringsidkare som vill klimatkompensera. Avdraget ska ta bort utsläppsrätterna, vilket är bra för miljön.

De företag som gynnas är till exempel de som sysslar med transporter och kör bilar i verksamheten, men även de företag som har sin egen uppvärmning, exempelvis hotell och stuguthyrare.

10 Miljarder till kommunerna 2017

Av , , Bli först att kommentera 4

I den kommande Vårbudgetpropositionen från regeringen, föreslås att kommuner och landsting ska få 10 Miljarder kronor årligen från 2017. Pengarna utbetalas som generella statsbidrag. Inledningsvis ska pengarna styras så att de särskilt stöttar de kommuner och landsting som har störst behov av investeringar när Sverige växer.

Vi är mycket nöjda med denna permanenta satsning, inte minst för att den möjliggör satsningar på skola och mottagande.