Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är viktigt att vi har en jämställd skola där alla elever har lika möjligheter. En elev ska inte hindras av föräldrarnas betalningsförmåga med att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Därför satsar vi röd-gröna 363 miljoner kronor i år för att elever ska kunna få hjälp med sina läxor. Samtidigt ser vi också många grupper i samhället som ej har egna resurser med att hjälpa sina barn och många elever riskerar då att inte klara kraven. Detta kan leda till större problem i framtiden med utanförskap och att man hamnar i en negativ spiral senare i livet. En bra skolgång lägger en ovärderlig grund för framtiden. Vi måste kunna garantera att elever som behöver extra tid vid sidan av schemat ska ha möjlighet till det. Vi investerar i en jämlik skola och i eleverna så att ha chansen att klara sin skolgång.

Satsningen kommer delas ut till kommunala och fristående skolor som bedriver läxhjälp. Och genom detta hoppas jag att fler skolor får resurser för att kunna bedriva läxhjälp. Hälften av statsbidraget fördelas ut nu och den andra hälften till hösten.

Statsbidrag för läxhjälp kan sökas av huvudmän som anordnar hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever. Bidrag kan även sökas av ideella läxhjälpsföreningar som anordnar läxhjälp för elever. Genom denna satsning ger vi en ökad möjlighet för elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande, och bidra till en ökad likvärdighet. Där vi skapar en stabil grund för deras framtid.

Bättre villkor för svenskt kött.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är viktigt att vi ser över vart vår mat kommer ifrån och att vi lämnar en sån liten koldioxid avtryck som möjligt vid vår mat konsumtion. Handlar vi lokalproducerad mat främjar vi också våra lokala bönder och vi får fart på den lokala ekonomin. Den mat vi stoppar i oss ska också vara så naturlig som möjlig och fri från kemikalier och antibiotika. Därför tycker jag att det är bra om vi inför en skatt på importerat kött som framställts genom att proppa friska djur fulla med antibiotika.

Svenska bönder är idag ledande inom EU för en sund djurhållning, men det råder en ojämn konkurrens, där svenska bönder får slåss mot billigt producerat kött som bidrar till ett av mänsklighetens mest allvarliga hälsoproblem, nämligen antibiotikaresistensen. Vi ser tyvärr i flera EU länder som exporterar kött till svenskabutiker att antibiotika används rutinmässigt under uppfödningen för att massproducera billigt kött.

Enligt WHO använder dessa producenter mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. Vi behöver ett förbättrat regelverk inom EU och globalt, men vi som politisk kraft i Sverige behöver ta ansvar för att en ansvarsfull djuruppfödning bär sig på marknaden redan här och nu. Genom skatt på detta ”ful kött” gynnar de djuruppfödare som satsar på förbättrade förhållanden för djuren, stärker deras hälsa och där antibiotikaanvändningen är låg och ansvarsfull, såväl inom EU som i andra länder som Sverige handlar med.

Skatten ska utformas så att den inte innebär någon extra kostnad eller administration för de bönder som använder antibiotika ansvarsfullt för att behandla sjuka djur. Sjuka djur har rätt till antibiotika men friska djur ska inte proppas fulla av antibiotika i onödan.

Vi måste skapa förutsättningar för en hållbar vardag och för ett bättre folk hälsa, både för djurens och människans skull.

Väljarna säger JA till flygskatt.

Av , , 2 kommentarer 0

Vi måste alla inse att klimat hotet är på riktigt, att flyget måste bära sina egna klimatkostnader på samma sätt som övriga transporter redan gör är inget Norrlandsfientligt utan ett måste för att vi ska kunna klara av klimatomställningen, att påstå annat är naivt och ett svek mot framtida generationer och vår planet. Klimatfrågan är mer aktuell än någonsin och fler börjar få upp ögonen för det som vi måste göra för att klara av klimatmålen. Detta blir också mer tydligt när 53% av väljarna säger JA till en flygskatt och bara 35% säger nej. Hos oss röd-gröna kan vi se hur majoriteten är för en flygskatt men det är också positivt att en majoritet av alliansväljare också är för en flygskatt vilket vore bra för allians politiker att äntligen hoppa på klimattåget. Att vi nu ser ett sådant brett stöd inom alla partier för flygskatten tvärs över vänster-högerskalan visar att klimatet inte längre är en partipolitisk fråga utan något som berör oss alla och där vi alla måste ta ett kollektivt ansvar.

1 april införs flygskatten vars syfte är att flyget ska bära mer av sina klimatkostnader. Den är avståndsbaserad och har tre nivåer; resor inrikes och inom Europa 60 kr, flygresor till länder utanför EU max 600 mil bort 250 kr samt över 600 mil 400 kr. Skatten tas ut vid start från svensk flygplats och gäller inte barn under 2 år.

Klimatskatten på flygresor har en positiv effekt på miljön, flyget måste ta sitt ansvar i klimatomställningen #NU.

Miljözoner är en möjlighet för ett bättre och mer hållbart Umeå

Av , , 4 kommentarer 1
Nu har regeringen get klartecken om att man kan börja införa miljözoner, ett mycket välkomnat besked som ger oss fler verktyg för att klara klimatomställningen. Så från och med år 2020 kan kommuner införa upp till tre miljözoner för fordonstrafiken i centrala delarna. På sikt kommer kommunerna kunna besluta att exempelvis bara tillåta elbilar och andra mer miljövänliga bilar i en stadskärna.
Redan idag kan vi se miljözoner i hela Europa. Det är ett viktigt verktyg för att göra luften renare och stadsmiljön bättre i. Samtidigt skapar detta viktiga riktlinjer och incitament där vi snabbare måste ställa om till miljövänlig teknik och visar företagen att resurser måste prioriteras på detta.
Det finns ingen tvekan om att den dominerande källan till kväveoxider i stadsmiljöer är avgaser. Dessa orsakar cancer, andra sjukdomar och tidiga dödsfall. Man ska inte behöva bli sjuk av luften i sin stad. Barn och vuxnas hälsa måste väga tyngre än att få köra bil precis överallt. Samtidigt kommer rapporter om att hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och står för en stor del av kväveoxid utsläppen utsläpp. Dessa transporter måste vi ersätta med cykel, gång, fossilfria transporter och kollektivtrafik.
Vi har allvarliga luft problem idag i centrala Umeå. Luftkvaliteten har under åren haft allt för dåliga värden. Den största boven är utsläppen av kväveoxider, som kommer från förbränning av diesel. Forskningen visar också på att partikelutsläppen från diesel är en allvarlig hälsofara. Det är viktigt att problemen åtgärdas. Och det behöver ske nu.
Vi har idag redan en miljözon som reglerar den tunga trafiken i Umeås centrala delar. Och jag ser gärna att man utökar detta till fossila transporter överlag där vi kan dirigera om trafiken ut i ”länken” och ta tillbaka den mark som bilen upptar i stadskärna, detta är mark som vi kan bättre använda till att bygga fler bostäder, utöka samhällsservicen och livs kvaliteten för våra invånare., fler cykelstråk och grön områden, möjligheterna är många.

Earth Hour

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag uppmärksammas planetens tillstånd genom Earth Hour. Det är ett viktigt initiativ, även om vi tycker att varje timme egentligen borde vara Earth Hour. Miljöproblem diskuteras ofta som en fråga avskild från andra, men i Miljöpartiet är vi övertygade om att ekonomiska och sociala problem hänger ihop med miljökrisen. Därför måste hållbarhetsaspekten tas i beaktande i varje fråga. Vi har länge levt över våra tillgångar, och när resurserna inte längre räcker till för att upprätthålla dagens system haltar ekonomin med ökade sociala problem som följd.

Många har idag insett behovet av att förändra vår livsstil inte bara för miljöns skull, utan också för vårt framtida välmående. Allt fler efterfrågar ekologiskt och lokalproducerat och många lyfter fram andra värden än de materiella. Omställningsrörelser, sociala företag, lokala ekonomier och gröna näringar växer fram och fungerar som inspirationskällor.

I norra Sverige har vi speciella förutsättningar med långa avstånd och ett kallt klimat, samtidigt som vi är rika på förnyelsebara resurser. Därför är det extra viktigt för att samla de krafter och den kunskap som finns här för att hitta lösningar som är anpassade för våra lokala förhållanden. Här har Umeå möjligheten att spela en nyckelroll, och vi tänker fortsätta arbeta för att Umeå blir en stad som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle och som tar hänsyn till miljön i varje beslut. Varje timme.

Cykeln i centrum.

Av , , 1 kommentar 3

En av de viktigaste uppgifter vi har är att uppmuntra fler människor gör hållbara och klimatsmarta val. Med detta är det viktigt att man som politiker inte ger upp eller surar för att majoriteten delar ens uppfattning. Vi måste skapa förutsättningar för hållbara transporter och vi måste börja planera våra städer utifrån att bilen ska ta så lite plats som möjligt, utan staden ska byggas utifrån att främja cykel och kollektivtrafik.

Cykeln som transportmedel är bra både för folkhälsan och klimatet. Och efter år av minskat cyklande måste vi vända utvecklingen. Som ett led i cykelstrategi lanseras nu landets första nationella cykelcentrum. Ökad forskning, utvecklingsarbete och kunskapsspridning är vägen till ökat cyklande. Cykelcentrum ska bland annat samla och sprida kunskap och öka det tvärvetenskapliga samarbetet. I Cykelcentrums uppgift ingår även att säkra en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom cykelområdet.

En nationell cykelstrategi kommer ge en ökad och säker cykling – som bidrar till ett hållbart samhälle med hög livskvalitet i hela landet. Och detta måste vara en prioriterad fråga. Genom den nationella cykelstrategin kan vi utveckla och stimulera långsiktigt hållbara transportlösningar. Syftet med strategin är bland annat att medborgarnas resor ska förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

I Umeå är vi duktiga på att cykla där vi går emot trenden och fler och fler tar cykeln.  Vi i kommunen har jobbat fram ett uppdaterat cykeltrafikprogram där trafiksäkerheten och förutsättningar för cyklister förbättras. Genom cykeltrafikprogrammet kommer vi kunna planera en bättre infrastruktur och framkomlighet för en cykel stad som är tillgänglig alla. Jag hoppas också att vi i Umeå kan bli ett föredöme och kunna inspirera det nya centret i dess arbete.

Krafttag mot matfusket.

Av , , 1 kommentar 5
Under den senaste tiden har vi kunnat läsa rubriker som -Var tredje köttfärs innehåller okänt kött eller -Utgångs datum ändrat på matvaror och -Norrländskt hjortkött kom från Nya Zeeland. Matfusket har blivit ett omfattande samhällsproblem och det är viktigt att vi ska kunna känna sig trygga med att maten vi köper och att den utger sig för att vara. Matfusk är väldigt allvarligt eftersom det kan få stora konsekvenser för oss människor, samtidigt som det skadar det svenska varumärket och förtroendet för svenska livsmedel.
Det är för mig välkomnat att vår röd-gröna regering nu presenterar ett nytt lagförslag där straffet för matfusk ska skärpas, där matfusk ska kunna leda till fängelsestraff. Jag tycker också att det är hög tid att regeringen ser över en ny lagstiftning där det ska finnas en obligatorisk varudeklaration på alla livsmedel där det tydligt och mer genomgående framgår så som ursprung men och också klimatpåverkan och om varan uppfyller rättvise och humanitära riktlinjer. Jag ser detta också som en självklarhet när det kommer till restauranger och snabbmats ställen.
I lagförslaget föreslår regeringen att fängelse på upp till två år införs i straffskalorna för allvarliga brott på områdena livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Böter ska även fortsättningsvis ingå i straffskalan samtidigt som vissa mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär föreslås kunna leda till sanktionsavgifter på minst 1 000 kr och högst 100 000 kr. I dag är böter det enda straff som kan dömas ut för brott mot livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter. Det är en viktig signal man sänder med att skärpa straffen då den blir proportionerlig till de konsekvenser matfusket har för människor och djur.

Hållbarhetsmärkning skapar förutsättningar för smartare val.

Av , , Bli först att kommentera 4

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att människor ska enkelt kunna göra hållbara och klimatsmarta val, för att omställningen ska lyckas så måste mycket gå smidigt och enkelt för medborgarna. Därför måste det vara högst rimligt och självklart att vi som konsumenter ska kunna ta del av varudeklaration där det framgår vilka material varan innehåller och att det finns en klimat/hållbarhets deklaration. Jag tror också att när man enkelt kan se och jämföra så blir det mer påtagligt hur klimatpåverkan blir och man gör då fler hållbara val.

Omställningen till ett digitaliserat och klimatsmart samhälle förutsätter tillgång till metaller och mineral. Solceller, batterier till elbilar, satelliter och mobiltelefoner innehåller en stor mängd metaller och mineral som till exempel kobolt och sällsynta jordarts metaller. Den mycket snabbt ökande efterfrågan har drivit en produktion av råvaror i länder som ofta saknar både miljöskydd och grundläggande arbetsvillkor. Men också skapar möjlighet att vi kan följa så att produkter blir framställda på ett hållbart sätt.

Myndigheten för tillväxt politiska utvärderingar och analyser ska analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning. Tillväxtanalys ska särskilt titta på vilka möjligheter som nya tekniska lösningar ger för att kunna säkerställa spårbarhet. Hållbarhetsmärkning av metaller och mineral innebär en möjlighet för svensk gruvnäring och återvinning.

Tack vare våra råvarutillgångar och den avancerad teknik som finns inom Svensk industri ar vi genom att skapa rätt förutsättningar möjligheter att ta en ledande position i omställningen mot en hållbar ekonomi. Där vi visar vägen för resten av världen. Sverige har goda förutsättningar att utvinna metaller och mineral på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt, vilket inte alltid är fallet i andra länder där vi ser hur en brist på modern teknik kombinerat med dåliga arbetsvillkor fått mycket svåra konsekvenser för både människor och miljö. Det är oftast också på dessa platser som tillgången på mer sällsynta metaller och mineraler är högre och vi ser också hur efterfrågan på just dessa ökat markant, det är vår skyldighet att som moderna industriländer se till att våra råvaror kommer från ”rätt förhållanden”.

I uppdraget till Tillväxtanalys ingår också att:

-analysera hur man kan stimulera en efterfrågan på hållbara råvaror och produkter som innehåller hållbart producerade metaller och mineral, inklusive stål med mycket låga växthusgas utsläpp, på internationella marknader.

-analysera hur staten kan skapa förutsättningar för att underlätta och stimulera utvecklingen av frivilliga, marknads drivna initiativ som kan genomföras på internationell nivå.

Moderaterna eldar på fördomar

Av , , Bli först att kommentera 4

”Våldsbrott, utpressning, bilbränder, bilstölder och knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för religiös radikalisering. Detta sker i vårt Umeå utvecklingen har gått snabbt ”.

Detta är den bild Moderaterna i Umeå vill förmedla via sin film på sociala medier, en bild som för mig känns helt missvisande och främmande. Det är en märklig bild som moderaterna vill förmedla av Umeå, för mig är Umeå en varm och öppen stad. Där tolerans och mångfald blandar sig väll med glädje och samvaro fylld med solidaritet.

Detta är inte första gången som Moderaterna gör tvivelaktiga utspel, vi börjar bli vana med att dem genom snedvridningar och genom att elda på fördomar och rädslor. Och att måla upp denna bild av lidelse och förtryck sakar jag ord för. Det ända som jag kan finna en förklaring för detta utspel är att moderaterna i ett desperat försök försöker att spela på fördomar och få över väljare från SD.

Men självklart finns det brottslighet i Umeå och ja viss statistik visar på att viss brottsligheten har ökat, men här måste man också ta i beaktning också kringliggande omständigheter. Jag delar också bilden som många andra att vi i Umeå har klarat oss skonsamt från den värsta brottsligheten. Detta tack vare en närvaro ute i samhället olika organisationer och eldsjälar men också pgd av satsningar från politiken. Men också tack vare det jobb som Polisen i Umeå gör, Polisen i Umeå har lyckats vid flera tillfällen punktmarkera och lagföra brottsligare och gäng innan dem ens hunnit etablera sig i vår stad.

En dag som vi uppmärksammar och själv granskar

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag är det internationella kvinnodagen, många gör missbedömningen att idag ska det firas men nej idag är en dag du vi ska uppmärksamma. Vi ska uppmärksamma alla kvinnor och tjejer samt som dagligen fråntas de rättigheter som är så självklara. Det kan handla om allt ifrån hur vi i samhället accepterar att kvinnor trakasseras eller missgynnas pgd av sitt kön till de kvinnor som lever i en vardag av förtryck och våld. De som fråntagits rätten över sin person och sina egna kroppar.

Idag som vi egentligen bör varje dag uppmärksammar vi alla kvinnor som kämpat för lika rättigheter och jämställdhet, idag skänker vi en extra tanke till dem som fått lämna oss pgd av den ohållbara samhällsstruktur som tillåter övergrepp och trakasserier mot kvinnor, kvinnor som fått offra sina liv då den bristfälliga byråkratin inte räcker till.

Idag som alla dagar bör vi män tänka till, gör vi allt vi kan, säger vi ifrån när vi ser en kvinna förtryckas, har vi själva rätt beteende? Gör vi som män allt vi kan och det vi behöver göra för att nå fram till ett jämställt samhälle?

2017 har haft en stor betydelse för arbetet för jämlikhet och lika villkor och har ändrat spelplanen både idag och för framtidens arbete. Med MeToo-rörelsen har många kvinnor fått styrkan att anmält sexuella övergrepp och satt ner foten mot orättvisor. Under 2017 hölls också den första Women’s march, då en halv miljon människor samlades på Washingtons gator i en demonstration för att främja kvinnors rättigheter och lyfta hbtq-frågor. Initiativet spred sig ut – hela 673 systerdemonstrationer hölls världen över. Det är allas vår skyldighet att se till inte låta kampen stanna här.