14 000 färre statliga jobb ute i landet

Av , , Bli först att kommentera 9

Från 2006 till 2011, under alliansens styre, har de statliga jobben flyttat från landsbygden till storstäderna. Mer än 14 000 jobb har därmed försvunnit utanför storstäderna.I Stockholm, Göteborg och Malmö har de statliga jobben blivit fler, men i resten av landet har 14 000 statliga jobb försvunnit under samma tid

.De försvunna jobben handlar om arbetsförmedlingar, försäkringskassekontor och annan offentlig service som är helt avgörande för att människor ska kunna leva och bo på landsbygden. Miljöpartiet tycker att politiker har ett ansvar för att hela Sverige ska fungera.

Antalet anställda inom statlig sektor i storstäder ökade med 1 697 mellan 2006 och 2011.

Antalet anställda inom statlig sektor i övriga landet minskade med 14 360 mellan 2006 och 2011

Nya mått för välfärd och hållbarhet

Av , , Bli först att kommentera 8

Debatten om nya mått på välfärd har kommit längre i andra länder än i Sverige. Att det behövs nya och fler mått inser allt fler. Att enbart ökande BNP är ett dåligt mått på samhälleilga framsteg blir allt mer tydligt. Men vad ska vi mäta istället? Och hur ska olika mått vägas mot varandra?

Miljöpartiet har nu tagit fram ett första utkast till nationella indikatorer för välfärd i Sverige. I vårt förslag låter vi BNP ingå som en av sexton indikatorer på välfärd. BNP-utveckling ställs bredvid andra mått som till exempel ökat välbefinnande, klimatutsläpp, arbetslöshet och social tillit.

För Miljöpartiet är ett rättvist och hållbart samhälle, där människor trivs och kan växa utifrån sina egna förutsättningar det övergripandet målet för politiken.

 

Sverige missar 14 av 16 miljömål

Av , , Bli först att kommentera 7

Naturvårdsveket meddelar att Sverige missar 14 av 16 miljömål, ett fullständigt misslyckande för både Alliansen och miljön. naturvårdsverket miljömålsuppföljning visar att politikerna måste agera, men alliansen fortsätter med att vara passiva. Behovet av flera åtgärder för att klara miljömålen har anmärkts av naturvårdsverket i många år.

Miljöpartiet presenterade i det senaste motförslaget till regeringens budget en rad konkreta förslag med ökade resurser till miljöarbetet, höjda skatter på miljöförstöring och statligt stöd till gröna investeringar.

Regeringen måste ta sitt ansvar för att klara miljömålen, de räcker inte med prat, det är dags att agera aktivt.

Varje elev förtjänar att möta engagerade, kompetenta och kunniga lärare.

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu i höst vill regeringen föra in nya karriärtjänster för lärare. De rör sig om tjänster som lektor och förstelärare. Kostanderna för de nya tjänsterna och dess lönehöjningar är upp till 10.000kr i månaden som staten ska stå för. Regeringen har till detta avsatt i budgeten nära 2,5 miljarder kronor under fyra år. Vi i Miljöpartiet vill att dubbelt så många lärare ska kunna ta del av de nya tjänsterna och därmed dubblar vi summan i vårt förslag till 5 miljarder kronor

I regeringens förslag är det bara ämneslärarna som ska kunna komma i fråga till de nya karriärtjänsterna men det tycker inte Miljöpartiet. Vi tycker att även personer med doktors- eller licenciatexamen inom utbildningsvetenskap, pedagogik, allmändidaktik och pedagogiskt arbete också ska kunna komma i fråga. Liksom förskollärare och fritidspedagoger.

Det handlar helt enkelt om prioriteringar, det är viktigare för oss att satsa på skolan och miljön än att t.ex. sänka bolagsskatten.

Högskoleutbildning hos kommunanställda chefer inom äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Högskoleutbildning hos kommunanställda chefer inom äldreomsorgen

Interpellation till Eva Andersson, ordförande i socialnämnden

I socialstyrelsens lägesrapport 2012 uppges att endast hälften av de kommunala enhetscheferna inom vård och omsorg av äldre har en treårig högskole- eller universitetsutbildning eller mer. 37 procent av enhetscheferna har som högst en tvåårig utbildning och tio procent av enhetscheferna inom den kommunala vård och omsorgen om äldre saknar eftergymnasial utbildning.

I de privata vårdföretagen säkerställs att enhetscheferna har relevant utbildning genom i tillståndsgivningsprocessen, och det tycker vi är bra. En högskoleutbildning är ingen garanti för att någon är en lämplig chef och på samma sätt kan en person utan högskoleutbildning självklart göra ett bra jobb. Dock är det konstigt att det ställs lägre krav på kommunanställda enhetschefer, trots att dessa ofta har fler medarbetare att ansvara för än privata utförare.

Enligt socialstyrelsens rapport har den genomsnittlige kommunala enhetschefen inom äldrevården 29 medarbetare att ansvara för. Det är ett stort ansvar, och för att säkra att den kommunala äldreomsorgen bedrivs med hög kvalitet, att de anställda kan arbeta under bra förhållanden och att enhetschefen själv kan känna sig nöjd med sin insats bör denne ha en högskoleutbildning i ryggen.

I Höst ges tillfälle för chefer i äldreomsorgen att komplettera sin utbildning genom en nationell ledarskapsutbildning på 30 högskolepoäng. Utbildningen är just nu under upphandling och kommer att ges på kvartsfart under fyra terminer.

Med anledning av ovanstående undrar jag:

-Vilka utbildningskrav ställs vid rekryteringen av enhetschefer inom vård och omsorg av äldre?

-Hur hög andel av kommunens enhetschefer inom vård och omsorg av äldre har en relevant högskoleutbildning på minst tre år? Hur stor andel har en relevant högskoleutbildning på två år, och hur många saknar högskoletbildning?

-Avser du att låta eventuella chefer med lägre högskoleutbildningsnivå gå ovan nämnda ledarskapskurs som en del i tjänsten?

Nasser Mosleh (MP)
 

Vad är ett svenskt utseende ?

Av , , Bli först att kommentera 11

I Stockholm så hade en busschaufför delat in passagerarna i olika bussar. En för "svenskar" och en annan för personer med "utländskt utseende". När passagerare från den "utländska bussen" frågade varför han delade in dem efter utseende, så var hans förklaring att den ena bussen var en direktbuss som inte skulle stanna, medan den andra skulle stanna vid hållplatser. Detta var en lögn och båda bussarna stannade som vanligt och kördes på exakt samma sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en individs agerande, men samtidigt så finns det ett stort ansvar som ligger hos samhället och alla partier som bekämpar etnisk segregation. Vi måste jobba tillsammans och satsa på att sådana händelser inte upprepas genom att ha en öppen debatt där alla kan uttrycka sig fritt.

Vi vill ha Earth Hour hela tiden

Av , , 1 kommentar 7

 

I helgen uppmärksammas planetens tillstånd genom Earth Hour. Det är ett viktigt initiativ, även om vi tycker att varje timme egentligen borde vara Eart Hour. Miljöproblem diskuteras ofta som en fråga avskild från andra, men i Miljöpartiet är vi övertygade om att ekonomiska och sociala problem hänger ihop med miljökrisen. Därför måste hållbarhetsaspekten tas i beaktande i varje fråga. Vi har länge levt över våra tillgångar, och när resurserna inte längre räcker till för att upprätthålla dagens system haltar ekonomin med ökade sociala problem som följd.

Många har idag insett behovet av att förändra vår livsstil inte bara för miljöns skull, utan också för vårt framtida välmående. Allt fler efterfrågar ekologiskt och lokalproducerat och många lyfter fram andra värden än de materiella. Omställningsrörelser, sociala företag, lokala ekonomier och gröna näringar växer fram och fungerar som inspirationskällor.

 

I norra Sverige har vi speciella förutsättningar med långa avstånd och ett kallt klimat, samtidigt som vi är rika på förnyelsebara resurser. Därför är det extra viktigt för att samla de krafter och den kunskap som finns här för att hitta lösningar som är anpassade för våra lokala förhållanden. Här har Umeå möjligheten att spela en nyckelroll, och vi tänker fortsätta arbeta för att Umeå blir en stad som är drivande i omställningen till ett hållbart samhälle och som tar hänsyn till miljön i varje beslut. Varje timme.

Earth Hour är inte bara en timma !

Av , , Bli först att kommentera 6

Earth Hour är inte bara till för att reducera förburkningen av energin tillfälligt, utan meningen bakom det hela är att få människor intresserade av miljöfrågor och därmed leva lite mer sparsamt utan onödigt slöseri.

En undersökning visar att att norrlänningarna är mest positivt inställda till Earth Hour, där vi i Västerbotten hamnade på en andra plats när man undersökte alla Svergies län. Det var jämtland som hamnade i första plats. Det kanske beror på klimatförändringen och att man tar miljön på större allvar, samt att kommunerna har varit bra på att informera angående Earth Hour.

Jag tror iallafall att vi är på rätt väg och det börjar alltid med att en själv tar ansvaret med att leva miljövänligt !

 

Nya badet driftas kommunalt

Av , , Bli först att kommentera 8

Miljöpartiet röstade idag  "ja" för att de nya badet skall driftas kommunalt. Det finns en hel del bra anledningar till att ett badhus driftas kommunalt. Den kommunala driften gör verksamheten pålitlig och stabil. Detta är viktigt för att kunna upphandla en entreprenad i framtiden. Badhusets innehåll måste planläggas så snabbt som möjligt, driften sätts på Umeå fritid som fått i uppdrag att ta fram en verksamhetsplan för badhuset. Den planen kommer att omfatta bl.a. beskrivning över driftorganisation, öppettider, storlek på simskoleverksamheten och föreningslivets behov och rättigheter. Det kommer också finnas en gymverksamhet i badhuset, fast den kommer styras av en extern part(entrepenör).

Kollektivtrafik och servicekvalitet

Av , , Bli först att kommentera 6

På den senaste undersökningen av kollektivtrafiken som Bussbranschens riksförbund gjort har man påpekat att bussåkandet har ökat med 40% de senaste 5 åren i Umeå. Frågan är dock om man har förbättrat kvalitén som man erbjuder umeåborna som ska motsvara ökningen utav antalet åkare. Nu har man minskat turtätheten på de områden där det finns få passagerare och jag anser det vara ett straff för människor som bor på ”fel” område. Man måste erbjuda alla umeåbor samma typ av servicekvalitet när det gäller kollektivtrafik.