Minska mobilstressen med tydlig gränsdragning

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag har jag fått en insändare på VK om mobilstressen här kan ni läsa om det

Smarta telefoner, datorer och mobila bredband har gjort det lättare att arbeta hemifrån inom vissa branscher. Det kan ge en större frihet att planera sitt arbetsliv efter egna önskemål och behov, men också göra det svårare att sudda ut gränserna mellan jobb och privatliv.

Undersökningar visar att en betydande andel tjänstepersoner är tillgängliga för sitt jobb via telefon eller mail utanför sin arbetstid dagligen. Den vanligaste anledningen att man vill underlätta för sina kollegor eller kunder.

Omtanke om sina kollegor och engagemang för sitt arbete är i grunden positiva egenskaper som ska värnas, men som inte fåt tillåtas skapa stress och ohälsa på längre sikt. Psykisk ohälsa är idag den största anledningen till sjukskrivningar, och stress lyfts i Unionens arbetsmiljöbarometer fram som den mest angelägna arbetsmiljöfrågan.

I Tyskland finns det arbetsplatser som stänger åtkomsten till jobbmail när arbetsdagen är slut, men det ska inte behöva gå så långt. Istället bör varje arbetsplats ta fram fungerande rutiner som möjliggör hemarbete och flextid, men samtidigt skyddar medarbetarnas fritid och återhämtning. När Miljöpartiet lyfte frågan i kommunfullmäktige visade det sig att Umeå kommun saknar sådana riktlinjer. Vi tycker det är viktigt att sådana utformas i verksamheterna tillsammans med medarbetarna för att värna de anställdas återhämtning och välmående.

Nasser Mosleh, gruppledare, miljöpartiet de gröna i Umeå

 

MP satsar på Umeå universitet

Av , , 1 kommentar 10

Sverige står inför omfattande utmaningar. Skolresultaten sjunker, ungdomsarbetslösheten biter sig fast kring 20 procent och allt fler unga och äldre slås ut i en allt hårdare arbetsmarknad. Samtidigt finns mycket arbete att göra för att ställa om Sverige, för att leda arbetet för ett bättre klimat. Det finns arbete att utföra.

I denna tid väljer regeringen att minska på utbildningsplatserna på högskolor och universitet. Fram till år 2016 vill regeringen minska antalet utbildningsplatser med 10 300, vilket medför att färre kan läsa vidare på högskola och färre kan förverkliga sina livsdrömmar. Samtidigt har anslagen till grundutbildningar urholkats med närmare sju miljarder kronor i jämförelse med 1993 års nivå. Regeringens prioriteringar leder till färre utbildningsplatser, sämre bredd i utbildningssystemet samt regional utarmning.

Miljöpartiet vill annorlunda och motsätter oss regeringens neddragningar och återtillsätter dessa platser. Vi anser att den högre utbildningen i Sverige är i behov av långsiktiga planeringsförutsättningar, ökad anknytning mellan utbildning och

forskning samt bättre villkor för såväl lärosätenas personal som deras studenter. Vi vill satsa på högskolan för att Sverige ska kunna ställa om. För att fler ska bli lärare, för att fler ska bli ingenjörer, sjuksköterskor eller filosofer. Vi satsar i vårt budgetförslag 470 miljoner kronor mer än regeringen till Umeå universitet åren 2014-2017 och dessutom satsar vi på 1000 nya platser på läkarutbildningen runt om i landet. Genom våra satsningar möjliggörs följande.

1) En undervisningsgaranti. Tid med lärare är den enskilt viktigaste frågan för många studenter. Miljöpartiet vill garantera lägst tio timmars lärarledd undervisningstid varje vecka för studenter i grundutbildning.

2) Praktik i alla utbildningar. Det saknas idag konkret arbetsmarknadsanknytning i många utbildningar. Även samhällsvetare, naturvetare och humanister ska ges möjlighet att möta den kommande arbetsmarknaden under utbildningstiden i form av praktik. Alla studenter och forskare ska även erbjudas stöd i karriärutveckling.

3) Universitet och högskolor öppna för fler. Utbildningen fungerar bäst när människor från olika bakgrund träffar varandra. Vi vill förändra resursfördelningssystemet till högskolan så det bättre stimulerar en rekrytering från socialt, etniskt och geografiskt underrepresenterade grupper och återinföra rätten för alla att studera gratis på svenska lärosäten.

4) Fler platser på högskola och universitet. Vi motsäger oss alliansregeringens nedskärningar på antalet utbildningsplatser. Lärosäten ska inte behöva lägga ner välfungerande högkvalitativa utbildningar och sparka lärare. Vi gör även en särskild satsning på fler platser på läkarutbildningen. I våra satsningar omfattande 470 miljoner mer än regeringen, tillhör dessutom Umeå universitet de lärosäten som får 200 extra platser till sin läkarutbildning

Miljöpartiets totala satsningar på den högre utbildningen uppgår till totalt till 9,5 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Satsningar av avgörande vikt för såväl nuet som framtiden. En väl fungerande högre utbildning och forskning är avgörande för Sveriges omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Nasser Mosleh, gruppledare MP Umeå

Jabar Amin

Riksdagsledamot (MP), utbildningspolitisk talesperson

 

Inflyttningskalas hos de gröna

Av , , Bli först att kommentera 9

Miljöpartiet de gröna i Umeå firade i förra veckan att de flyttat in i en ny kanslilokal i Ordenshuset på Skolgatan 48. Klippte bandet gjorde Miljöpartiets ena språkrör, Åsa Romson. Därefter bjöds umeåborna på tårta i det intilliggande caféet, där Åsa Romson talade och om de viktigaste frågorna inför valet och svarade på frågor från en enagerad publik. Då Romson under dagen hade besökt en gruva i länet och var mineralpolitik en ett givet ämne. Jobb och migration var några av de andra ämnen som hann behandlas innan det var dags för den långväga gästen att ta nattåget tillbaks till riksdagen.

GetAttachmentGetAttachment1

Mer eko i skolan

Av , , Bli först att kommentera 9

Ekologisk mat är på tapeten. Västerbottensnytt rapporterade igår att familjer som av etiska skäl vill ge sina barn ekologisk mat som specialkost får avslag av Umeå kommun. Ett flertal rapporter har den senaste tiden belyst de allvarliga riskerna för de arbetare som jobbar med besprutade grödor, och de negativa hälsoeffekter som kontinuerlig konsumtion av besprutad mat kan ge, särskilt för barn och unga.

Ett av kommunens beslutade miljömål är att minst hälften av all mat som serveras i skola och omsorg ska vara ekologisk senast 2012, Trots att det är 2013 har man bara kommit halvvägs. En anledning till detta kan vara att inköpspriserna för ekologisk mat ofta är högre. Då kommunen tvingats till nedskärningar är det svårt att hitta medel för att öka utgifterna för mat. En lösning på det problemet skulle kunna vara att öka andelen vegetarisk mat, som generellt är billigare, och lägga de insparade pengarna på att öka andelen ekologiska varor. Från och med nästa år kommer vegetariskt att serveras en gång i veckan inom kommunen, men det finns möjlighet att öka andelen vegetariskt ytterligare.

 

Skulle Du vara beredd att inom skola, vård och omsorg byta en portion mat ytterligare i veckan mot vegetarisk kost mot att den ekologiska andelen råvaror i maten ökade?

En fråga till mig

Av , , Bli först att kommentera 7

Har fått en intressant fråga från en medborgare i Umeå.
Här kan ni läsa frågan och mitt svar:
Kommer du som min förtroendevalda kommunrepresentant göra allt i din makt för att se till kommunen halverar sina utsläpp? Kommer du också agera för att ge oss medborgare de förutsättningar som krävs för att vi som privatpersoner också ska kunna halvera vår belastning på klimatet?

Klimatfrågan är vår tids största utmaning och hur vi hanterar den påverkar alla andra politikområden. Att minska utsläppen av växthusgaser är grundläggande för att kunna bibehålla en hög välfärd för våra nuvarande och framtida kommunmedborgare, och det handlar minst lika mycket om vilka skyldigheter vi har gentemot människor i andra delar av världen som lever under andra förhållanden, men som trots detta riskerar att påverkas mer av klimatförändringana än de rika länderna. Idag läggs mycket skuld och ansvar på den enskildes livsstil, och det är sant att det är viktigt att ta ett individuellt ansvar. Men för att kunna nå en verklig omställning ligger det stora ansvaret på politiken att göra det möjligt och främja, genom beslut om lagstiftning och investeringar, att både privatpersoner, företag och offentlig sektor ställer om. Som företrädare för miljöpartiet har jag ständigt detta i åtanke och lag kommer arbeta för en omställning till ett mer hållbart samhälle –där vi både mår bättre och lever inom naturens ramar.

Riktlinjer för tillgänglighet i Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 8

Enkel fråga till personalutskottets ordförande, Christer Lindvall.
Teknikutvecklingen har gått fort de senaste åren. Smarta telefoner, datorer och mobila bredband har öppnat upp många nya möjligheter. Det har blivit lättare att arbeta hemifrån inom vissa branscher, vilket kan ge en större frihet att planera sitt arbetsliv efter sina egna önskemål. Nästan oavsett tid och plats är många nåbara via mobiltelefon och mail.
Men denna ständiga uppkoppling riskerar också att skapa en hälsofarlig stress. Utveklingen har gått fort och rutiner i arbetslivet för att hantera dessa nya möjligheter har inte alltid hunnit utvecklas. Unionen rapporterar att många tjänstepersoner upplever svårigheter att dra gränser mellan arbetsliv och privatliv och känner en press att ständigt vara tillgängliga.
Denna press upplevs olika från person till person och kommer inte nödvändigtvis från direkta krav som arbetsgivaren ställer, utan beror ofta på kulturer som uppstår på vissa arbetsplatser.
Att vara tillgänglig för medarbetare och klienter även utanför kontorstid är ofta ett tecken på omtänksamhet och ett starkt engagemang för sitt arbete, vilket i sig är värdefulla egenskaper. Men för att må bra på lång sikt behövs tid för återhämtning utanför arbetet, annars finns risken att engagemanget resulterar i utbrändhet. Arbetsgivaren har ett ansvar för den psykosociala arbetsmiljön. Genom att ledning och anställda tillsammans utformar riktlinjer för tillgänglighet blir det tydligt för varje medarbetare vad som förväntas, och framför allt vad som inte förväntas, samtidigt som de fördelar som den nya tekniken ger kan finnas kvar.
Med anledning av detta undrar jag:
Finns det några riktlinjer för hur de anställda inom kommunen ska hantera jobbmail och jobbtelefon utanför kontorstid?
Om inte –Varför? Och finns det planer på att ta fram sådana?

Nasser Mosleh (MP)