Trots det känner jag mig ensam!

Barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020. Lagstiftningen kommer stärka barnets position som rättighetsbärare. Lagen medför att både förtroendevalda och Umeå kommuns anställda behöver utbildning och en strategi behöver utarbetas som omfattar både utbildning och uppföljning.

1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter och Sverige var 1990 ett av de första länderna att skriva på konventionen. Barnkonventionen, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0–18 år och innebär en förstärkning av barnets mänskliga rättigheter.

Konventionen består av 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
• Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
• Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem.

Hur väl förberedd är Umeå kommun och alla deras verksamheter på att Barnkonventionen blir lag 1januari 2020?
Det är en fråga vi i Centerkvinnorna och Centerpartiet i Umeå ställt oss.

Centerpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av lagstiftningen.

Vad vart då resultatet?
Motionen fick tyvärr inte bifall utan ansågs besvarad, det är bättre än ett avslag eftersom det innebär att ledande politiker i alla fall erkänner att Barnkonventionen blir lag och att frågan är aktuell.

Av svaret och debatten från talarstolen säger samtliga socialdemokrater att det redan jobbas med frågan och att barnkonventionen ligger som grund för nuvarande beslut.
Är det den nu planerade utbildningen som beskrivs i svaret som avses och därmed är ni nöjda?

För det kan omöjligt vara så att hanteringen av nedläggning av förskolor på intraprenad, uppsägning av dagbarnvårdare helt utan dialog eller de aldrig genomförda 15barn per barngrupp som avses.

Att svaret på motionen helt undviker ett besvarande för en strategiskaplan känns verkligen inte bra!
Hur viktig tycker ni att barnen, vår framtid är egentligen?

Dagens möte visar att endast 8st ledamöter röstar för en strategi för barnen medan majoriteten(55st) anser att det som görs räcker och 2st ledamöter tyckte frågan var så ointressant att de inte ens deltog i voteringen.
Visst det var 7 till som vill ha en strategi, trots det känner jag mig ensam!

IMG_1906 (002) Votering barnkonvetionen