Långtifrån alla får en harmonisk start på sitt föräldraskap

Att föda barn är en individuell upplevelse, som rymmer många känslor, trots det behöver alla föderskor en trygg miljö med stöd av en närvarande barnmorska, så ser det inte ut idag. 
För visst håller du med om att det ska vara lustfyllt och lagom utmanande att vänta, föda och fostra ett barn?
Tyvärr är det långtifrån alla föderskor och deras partner som får en harmonisk start på sitt föräldraskap och det måste vi ändra på! 
 

Sverige har en väl fungerande förlossningsvård samtidigt som vi paradoxalt nog har en kris inom svensk förlossningsvård till följd av dåliga politiska beslut.

 

Det är beslut som resulterat i nerlagda BB-avdelningar, sommarstängningar och beslut som resulterat i långt avstånd till närmaste BB och stora risker att förlossningen måste ske i bilen, på vägrenen eller andra riskfyllda platser. I vissa delar av landet saknas det plats på BB, i andra delar krävs en resa på 10, 20 eller 30 mil till närmaste BB. 
Förlossningsvården måste få en högre prioritet och få mer resurser att läggs på den viktiga vården vid livets start.  
 
Region Västerbotten bör förutom att säkerställa att BB-finns på hyffsat nära avstånd året om använder sig av ”Caseload-metoden” som alternativ till den traditionell förlossningsvård.
Metoden innebär att en barnmorska eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården då det leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning. Dessutom bidrar den till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna.

Centerkvinnorna vill också att det fastställs nationella riktlinjer för förlossningsvården för att få till stånd en miniminivå. Kvinnor ska ha rätt till trygg förlossningsvård i hela landet!

Regionen behöver prioritera

Regionen ställs som alla andra inför svårare tider utifrån det ekonomiska läget så nu gäller det att planera och prioritera för att kunna fortsätta bedriva en högklassig vård, bedriva framåtskridande forskning och effektivisera och förbättra verksamheterna.
Det finns två områden som inte fungerar så som en önskar, det är förlossningsvården och Barn- och ungdomspsykiatrin i regionen.

 

Om vi startar i livets början så är det önskvärt att fosterstadiet, förlossning och eftervård ska vara trygg och säker för föräldrar och barn. Idag är det sommarstängningar, långa avstånd , alldeles för kort tid för återhämtning på bb även för den som önskar det och en icke sammanhållen vårdkedja som skapar oro.

Därför behöver Region Västerbotten stärka och säkerställer en fungerande förlossningsvård årets alla 12 månader i hela länet genom att
 • Skapas sammanhållna vårdkedjor mellan MVC, förlossning och eftervården
 • Säkerställa en barnmorska per födande i aktiv förlossning
Vid psykisk ohälsa ska det gå snabbt att få hjälp. Idag har köerna till en bedömning kortats medan tiderna från bedömning till att få påbörja en behandling fortfarande är oöverskådligt lång för den som behöver hjälp och dennes anhöriga.

Därför behöver Region Västerbotten prioritera framtiden, våra barn och unga i behov av bedömning och vård inom Barn- och ungdoms psykiatrin genom att

 • Snabba på väntetiderna för barn och unga i behov av bedömning inom Barn och Ungdomspsykiatrin
 • Säkerställa att barn och unga får påbörja adekvat behandling snarast men senast inom en månad från bedömning.

Centerkvinnorna eftersträvar frihet

Centerkvinnorna arbetar med jämställdhetspolitik utifrån ett liberalt och feministiskt perspektiv för Sveriges bästa. Som liberaler feminist är frihet det centralt begreppet. En frihet som gynnar hela mänskligheten.

Varje människa är född fri och en människas frihet kan i grunden endast begränsas av hänsyn till andra människors lika rätt till frihet. Alla ska kunna bestämma över sina egna liv genom individuella och fria val. Alla människor, oavsett bakgrund, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller härkomst, ska ges möjlighet att utöka sina livschanser och känna frihet. Vi tror på jämställdhet som den viktigaste komponent för att nå frihet. Vi utgår från tre friheter som vi definierat som särskilt viktiga för att människor ska kunna nå sin fulla potential och leva hela sina liv i frihet.

Det handlar om handlar ekonomisk frihet 

Att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjligheter till ekonomiskt självbestämmande och egenmakt.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjligheter till ägande.

Att det obetalda arbetet ska delas lika.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt till lika lön för lika arbete.

Det handlar om sexuell frihet och kvinnors hälsa

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt och lika möjligheter till en god hälsa.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha lika möjligheter till kroppslig integritet.

Att kroppar inte ska behandlas som objekt och handelsvaror.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt och lika möjligheter att fritt utforma sin egen sexualitet.

Det handlar strukturell frihet

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt och lika möjligheter att fatta beslut över sitt eget liv.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt till frihet från diskriminering.

Att alla oavsett könsidentitet ska ha rätt att känna sig trygga i samhället.

Centerkvinnornas politik, för framtidens bästa 

Rättstrygghet NU!

Av , , 2 kommentarer 3

När utsatta kvinnor döms för förtal och utpekade män får ett oemotsagt medieutrymme är rättstryggheten inte bara usel, den är satt ur spel. När en av fem anmälda våldtäkter som leder till fällande dom förstår alla att rättssäkerheten är satt ur spel.  Det är inte tusentals kvinnor som ljuger – det är tusentals våldtäktsmän som går fria och nu kräver Centerkvinnorna en rad åtgärder för att slå vakt om kvinnors rättstrygghet.

 Utifrån den senaste tidens våldtäktsmisstänkta män, som senare friats från misstankarna i brist på bevis men som belönats med stor medial uppmärksamhet är det ofrånkomligt att fundera över hur långsamt och rättsosäkert det är att vara kvinna. Under 2020 anmälde 9000 kvinnor våld i nära relation och faktum är att knappt en av fem anmälda våldtäkter leder till en fällande dom. Antalet fällande våldtäktsdomar ökade under förra året men trots det var det bara 333 domar av 8 820 anmälda våldtäkter som leder till fällande dom.

Centerkvinnorna vill att personer som har utsatts för brott ska få sin sak rättvist prövad, så fungerar det inte i våldtäktsfall. Trots att 90 procent av anmälningarna av våldtäkter leder till förundersökning läggs dom oftast ner. En studie från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, visar på allvarliga brister i polisutredningar med uteblivna åtgärder och utredningar som drar ut på tiden. Utpekad gärningsman förhörs i endast hälften av alla förundersökningar, vilket är högst anmärkningsvärt eftersom offret i 70% av fallen är bekant eller känner gärningsmannen.

I domstolarna saknas kunskap om sexualbrott och offers trovärdighet bedöms efter falska förutfattade meningar, trots att forskning visar att våldtäktsoffer agerar väldigt olika. Att våldtäkter inte bedöms och döms som det brott det faktiskt är, är motsatsen till den rättstrygghet en individ ska ha rätt till i ett fritt samhälle.

Vi kräver rejäla krafttag för att på allvar slår vakt om kvinnans rätt till sin sexuella integritet, sin rätt att få sin sak prövad och sin rätt till frihet. Centerkvinnorna föreslår en rad åtgärder för att säkra utsatta kvinnors trygghet:

 • Utbilda personer som hanterar sexualbrott. Höj kunskapsnivån hos polis, åklagare, nämndemän och domare.
 • Tillsätt särskilda utredningsgrupper i varje polisregion. Kunskapen om metoderna att arbeta med och att bemöta våldtäktsoffer måste förbättras inom polisen och anmälningarna måste prioriteras. Satsa på särskilda utredningsgrupper där brotten utreds grundligt.
 • Förhör alla misstänkta gärningsmän. Vid samtliga fall då en utpekad gärningsman finns, ska den misstänkte gärningsmannen förhöras.
 • Inrätta en sexualbrottsdomstol. Samla sakkunskap och resurser som finns på området i en fackdomstol, en sexualbrottsdomstol.För att slå vakt om en rättstrygghet som även omfattar kvinnor behöver rättsväsendet förändras – NU.

En barn- och ungdoms vänligare framtid

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen Svensk lag, en lag som kräver att politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner även utgår från ett barn- och ungdomsperspektiv när beslut fattas.

Barn och ungdomar berörs av beslut som fattas av i regionen och i alla kommunens förvaltningar, nämnder och bolag. Det är inte enbart traditionell verksamhet som sjukhusskola, skola och barnomsorg som berörs utan Barnkonventionen ska ligger till grund för alla beslut eller en åtgärd som berör barn. Därför behöver både tjänstepersoner och politiker överväga om beslutet eller åtgärden berör barnet eller barnen och i så fall på vilket sätt, dvs. ha ett barnperspektiv i beslutsprocessen. Om bedömningen visar att beslutet får konsekvenser för barnet/barnen ska hänsyn till de mänskliga rättigheterna som barn har enligt barnkonventionen beaktas.

För att säkerställa barnets rättigheter i åtgärder och ha ett barnrättsperspektiv så som lagen föreskriver behövs att så väl tjänstepersoner som politiker har kunskaper om barns rättigheter och vad det betyder i praktiken. Umeå kommun och Regionen  som arbetsgivare är den som är ansvarig för att alla berörda yrkesgrupper erbjuds fortlöpande kompetensutveckling om barns rättigheter och hur dessa ska omsätts i praktiken. För att underlätta och säkerställa att så väl regionen som Umeå kommun utformar en övergripande policy för hur barnkonventionen ska förverkligas i praktiken och hur arbetet årligen ska följas upp och utvärderas behöver regionen och Umeå kommun samordna och inrätta en organisation för att möjliggöra att barnkonventionen efterlevs med ett ansvarigt Barnombudsstrateg.

 

En Barnombudsstrateg som säkerställer att 

 • berörda tjänstepersoner och politiker får utbildning i Barnkonventionen
 • barnperspektivet explicit beaktas i beslut i respektive verksamheten
 • öka medborgardialogerna med barn och unga
 • verksamheterna redovisar och utvärderar sin verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv i enlighet med kriterierna i Barnkonventionen   

 

 

Frigörelsestöd som livlina

Av , , 2 kommentarer 2
Fyra av tio kvinnor säger att dom inte skulle ha råd att skilja sig utan är inlåst i sin relation till följd av att dålig ekonomi och med en man som har ett ekonomiskt övertag och därför behöver det inrättas ett frigörelsestöd. 
Ekonomin får aldrig vara ett skäl till att inte kunna lämna en relation. Kvinnor blir särskilt utsatta, eftersom kvinnor i snitt tjänar mindre pengar än män. För den som lever i en psykisk eller fysiskt våldsam relation kan möjligheten att lämna vara livsavgörande, samtidigt som drömmen om ekonomisk frihet ofta är en utopi. Bland det farligaste en kvinna kan göra är att lämna en våldsam relation och därför måste samhället finnas där. Ekonomi får inte vara ett hinder för att lämna en relation och det är särskilt alvarligt då det förekommer våld i relationen. Centerkvinnorna vill att utsatta kvinnor med svag ekonomi ska få möjlighet till frihet med hjälp av ett frigörelsestöd. 
Genom att stärka kvinnors ekonomiska frihet genom insatser som leder till egen försörjning och gör att det är möjligt att ta egna beslut över sitt liv oberoende av en partner. Det betyder att alla relationer och äktenskap, ska vara byggda på frivillighet och jämställdhet. Därför vill jag se en utredning av införandet av ett offentligt frigörelsestöd. Frigörelsestödet kan ge ett startkapital för ett nytt liv för de utsatta kvinnor som inte själva har ekonomiska möjligheter att lämna en våldsam relation. Det är en av flera åtgärder som behövs för ett starkt samhälle på de utsattas sida, som bekämpar mäns våld mot kvinnor.
Frigörelsestöd är livlinan som möjliggör en frihet från kontroll och våld i en destruktiv relation <3   

Det man inte vet lider män inte av

Under de senaste åren har sjukdomen endometrios äntligen fått lite uppmärksamhet. Endometrios är en smärtsam sjukdom som drabbar kvinnor och den är ganska vanlig: omkring 10 procent av alla kvinnor lider av endometrios. Problemet är att drabbade kvinnor sällan får den vård som de behöver och att kunskapen om sjukdomen är extremt låg. Trots att just endometrios uppmärksammats, behövs det mycket mer forskning och insatser för att öka kunskapen om och som förbättra vården för kvinnors sjukdomar. 
Det man inte vet lider inte män av och trots att det är år 2022 finns det fortfarande för lite forskning om sjukdomar som främst drabbar kvinnor, så kan vi inte ha det! 
Under många år arbetade jag med samordnad rehabilitering och i mötet med tusentals kvinnor har jag sett bevis på att forskningen utgått från män, att behandlingarna utgått med stöd av forskningen och därmed passar bättre på män samt att kunskapen om typiska kvinnosjukdomar är låg och ibland helt saknar forskning. Dessutom får kvinnor generellt ett sämre bemötande då symptom frånses till följd av att kunskapen om kvinnors reaktioner och symptom vid sjukdom är outforskad och därmed är kunskapen för låg hos vårdpersonalen. Ytterligare ett exempel på haltande jämställdhet i vården är det faktum att kvinnor löper en större risk att dö av hjärtinfarkt än män. Det är för att män varit normen i forskning och att män får bättre vård tidigare i sjukdomsförloppet. Det mänskliga lidandet, långa sjukskrivningar, dom ökade samhällskostnaderna och den arbetskraftbrist det genererar riskerar att kosta oändligt mycket mer än ett ökat forskningsanslag till medicinsk forskning med inriktning på kvinnor och deras hälsa.   
Vi kräver att kvinnors sjukdomar prioriteras, både i forskning och i vården. Lägg en röst för en jämställd vård i höst – rösta på en Centerkvinna!

Sverige behöver fler som Åsa & Monika

Sommar och små utflykter runt Västerbotten med besök i Bjuröklubb och den lilla fina lanthandeln med lokalproducerade råvaror, hamnkrogen i Kråken, Cafet i Stackrönnan, Burträsk gårdsbutik, Café Lotsen i Nordmaling, Lögdeå Modehus och många fler små utflyktsmål gör mig glad och tacksam för alla engagerade och driftiga entreprenörer som jag mött. Sverige behöver verkligen småföretagen för att fortsätta utvecklas som land. Samtidigt tänker jag att det är synd att  kvinnor är i minoritet bland företagare i flera länder och att Sverige är nästan sämst i klassen är känns verkligen som ett rejält underbetyg. Det är bara drygt 26 procent av landets företagare som är kvinnor, vilket placerar oss i bottenligan bland EU-länderna, där andelen kvinnor som driver företag i snitt ligger på 33 procent.
Ett jämställt företagande är i grunden en frihetsfråga. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att försörja sig och att driva sina idéer dessutom kommer både landsbygd och stadskärnor att bli fattigare, och människors valmöjligheter färre utan småföretagarna.
Den sektor där kvinnors företagande dominerar är vård, omsorg och utbildning. Det är också i dessa sektorer som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill begränsa möjligheterna till bra verksamhet och att kunna försörja sig som företagare. Samtidigt ser S och V inga problem i att företag som vanligtvis ägs av män gör stora vinster – på skattepengar – genom att bygga sjukhus, skolor och vägar. Det är tydligen skillnad på kvinnor och mäns vinstuttag enligt S och V.
Centerkvinnorna anser att tjänster inom välfärdssektorn som utförs på ett högkvalitativt sätt är bra tjänster. Om en privat aktör kan genomföra en tjänst, som att ge vård eller utbildning, för samma peng som de offentliga ska den företagsamheten inte stoppas. Att företagarna som driver små assistansbolag eller byaskolor blir mångmiljonärer är en farlig villfarelse och vilseledande argument.
Förutom att värna de kvinnor som på ett förtjänstfullt sätt runt om i landet levererar välfärdstjänster till människor vill vi att fler kvinnor ska kunna driva företag i alla sektorer.
Centerkvinnorna vill att statliga riskkapital och fler företagsstöd, både nationella och regionala, fördelas mer jämställt. Därtill vill vi inrätta nätverk för kvinnor som vill starta eller som redan driver företag, där företagare kan stötta och finna utbyten av varandra. Vi vill också att socialförsäkringar för företagare stärks med en företagsvänligare bedömning av sjukpenninggrundade inkomst och en flexibel föräldraförsäkring som gör att du kan behålla företaget rullande under tiden du är föräldraledig.
Med jämställda stöd, ökad medvetenhet och bättre trygghetssystem för företagare kan Sverige klättra ur bottenligan till toppen och vara en förebild för jämställt företagande.
Sverige behöver fler kvinnliga företagare som Åsa på Kafé Lotsen i Nordmaling och Monica på Kråkens Hamnkrog!

Ekonomisk frihet är centralt för att kunna uppnå våra andra friheter.

Ekonomisk frihet är centralt för att kunna uppnå våra andra friheter. Vi lever i ett samhälle där pengar till stor del innebär makt och inflytande så för oss Centerkvinnor är det självklart att samhällets ekonomiska system inte ska gynna individer olika beroende på könstillhörighet. Ekonomisk frihet handlar om att alla oavsett könsidentitet ska ha möjlighet till ekonomiskt självbestämmande och egenmakt. Det innebär att ha lika möjlighet till ägande, att det obetalda arbetet ska delas lika och att alla ska ha rätt till lika lön för lika arbete. Det handlar om att kunna ha råd att leva ensam eller lämna en destruktiv relation. Idag vet vi att män har en högre genomsnittlig lön och pension än kvinnor och kvinnor gör fortfarande mer av det obetalda arbetet i hemmet. Ekonomisk frihet spänner över en rad områden – allt ifrån föräldraskap till pensionssystem och det är viktigt att ekonomisk frihet är en verklighet i alla delar och skeenden i livet.

 

Jämställd arbetsmarknad
En jämställd arbetsmarknad och möjlighet till arbete är grunden för hela samhällets utveckling; för jämlikhet, jämställdhet, finansiering av välfärden, förebyggande av utanförskap och inte minst tillväxt i hela landet. Eget arbete är
en central grundbult för ekonomisk frihet och trygghet för den enskilde individen. Att alla människor ska ges möjlighet att arbeta och försörja sig själva, utifrån var och ens förmåga, är en av samhällets absoluta huvuduppgifter. Idag vet vi att arbetsmarknaden inte är jämställd. Fortfarande tjänar män som har samma yrke som en kvinna mer och löneskillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken kvarstår. Lönediskriminering är något som fortsatt existerar och som arbetsgivare än mer aktivt måste motverka. Diskrimineringslagen måste skärpas. Idag ligger ett stort ansvar på den enskilda individen att uppmärksamma fall av lönediskriminering. Vi anser att ansvaret att motivera löneskillnader borde ligga på arbetsgivaren och att ett högre vite ska utgå vid lönediskriminering.

 

Kvinnor ska ha mer kvar i plånboken
Att arbeta och utbilda sig ska löna sig. Vi vill att fler kvinnor ska ha mer pengar kvar på kontot varje månad. Det ska löna sig att spara till en buffert. Genom arbete bygger individen upp ett eget kapital och stärker sin ekonomiska frihet.
För att detta ska bli möjligt för fler vill vi både sänka skatten för de med lägst inkomster.

 

Fler arbetsgivare och bättre villkor
Sveriges kommuner och regioner har tillsammans nästan 1,2 miljoner anställda. Nästan fyra av fem anställda är kvinnor, vilket är en högre andel än i andra sektorer enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. I flera kvinnodominerade yrken, inte minst inom vård- och omsorg, är det svårt att byta jobb och därigenom påverka sin arbetssituation eller lön på grund av att det finns alltför få arbetsgivare. Ökad konkurrensutsättning av dessa sektorer inom offentlig sektor sätter press på löneutvecklingen, karriärmöjligheter och villkor, vilket gynnar kvinnor. Därför värnar Centerkvinnorna lagen om valfrihet LOV.

 

Rätt till heltid
En av Centerkvinnornas främsta uppgifter är att främja en politik som skapar en jämställd och hållbar arbetsmarknad. En av de viktigaste åtgärderna är att fler kvinnor ska få möjlighet att välja att arbeta heltid. Sveriges Kommuner och
Regioner, SKR, har tecknat ett avtal med Kommunal om att heltid som norm ska införas i vård- och omsorgsyrkena. Vi välkomnar att offentlig sektor går före, samt att privata aktörer uppmuntras att i högre utsträckning erbjuda heltid till
sina anställda.

 

Lön för alla arbetade timmar
För de här yrkesgrupperna vill Centerkvinnorna se bättre inflytande över arbetstider och lön för alla arbetade timmar. Många jouravtal är omoderna och inte anpassade till en professionell yrkesroll. Vi vill förbättra villkoren och därigenom höja statusen för jouranställda, inte minst alla kvinnor i vård- och omsorgsyrken. För att skapa ett hållbart arbetsliv bör inte minst kommuner och regioner se över och rätta till arbetsförhållandena inom vård och omsorg. Det är
orimligt att inte alla schemalagda timmar räknas in i lönen och inte acceptabelt att gömma sig från ansvar genom att hänvisa till att detta är en facklig fråga. Centerkvinnorna ska därför verka för att lön ska ges för alla schemalagda
timmar, även jour.

 

Arbetsmiljö och karriärvägar
Centerkvinnorna vill att det skapas karriärvägar inom alla yrkeskategorier, bland annat genom att säkerställa att privata arbetsgivare kan verka inom den offentliga sektorn. Yrkesgrupper, som undersköterskor och förskolepersonal,
utgörs av kvinnor med låg lön, tunga arbetsuppgifter och begränsade möjligheter till karriär och självbestämmande. Det gör också att dessa personalgrupper ofta har hög sjukfrånvaro. Vi behöver fler undersköterskor men idag är det för få som söker sig till yrket. För att skapa fler möjligheter till karriärutveckling och höja yrkets status vill Centerkvinnorna se en betald vidareutbildning för specialistundersköterskor. Vi vill även införa en standardiserad grund- och specialistutbildning för undersköterskor, vilket skulle ge undersköterskerollen en högre status. Vi vill se möjlighet till karriär inom alla yrkeskategorier. I de kvinnodominerade yrkesgrupperna är det även vanligare med större personalgrupper under varje chef än vad det är i traditionellt mansdominerade yrken. Större personalgrupper påverkar arbetsmiljön negativt. Vi vill att kommunerna ser över personalgruppernas storlek så att chefer får möjlighet att vara bra chefer.
Centerkvinnorna vill också se nya förslag på förbättringar i kvinnodominerade sektorer, såsom arbetskläder och slopad karensdag för förskolepersonal. De som arbetar med barn utsätts i högre utsträckning för till exempel förkylningar och
influensor än i andra yrkesgrupper.

 

Enklare etablering på arbetsmarknaden
Vi vet att det finns ytterligare klyftor på arbetsmarknaden än de mellan kvinnor och män. En sådan är klyftan mellan inrikes- och utrikesfödda. Etableringstiden för utrikesfödda på arbetsmarknaden är lång och allra längst från arbetsmarknaden står utrikesfödda kvinnor. Vi anser att arbetsgivarens kostnader och de utrikesföddas trösklar in till arbetsmarknaden är för höga. Det är dessutom onödigt krångligt för dem som saknar utbildning att få ett jobb.
Att sysselsättningsgraden och etableringstiden skiljer sig avsevärt mellan könen är allvarligt både utifrån ett jämställdhets- och ett integrationsperspektiv. För att fler utrikesfödda kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden och få möjlighet till
en egen ekonomisk frihet vill Centerkvinnorna att arbetsgivare som anställer en nyanländ kvinna i exempelvis nystarts- eller instegsjobb, ska ges en högre subvention än nuvarande nivå. Vi vill även se fler satsningar på yrkessvenska och kompletteringsutbildningar för kvinnor med erfarenhet från alla typer av bristyrken, exempelvis vård och omsorg. Centerkvinnorna vill se ett högre tempo och högre krav inom SFI (svenska för invandrare, SFI. Vi välkomnar besluten inom ramen för Januariavtalet om att införa integrationsförskolor, den förskola som bedrivs parallellt med SFI-undervisning för föräldrarna. Idag klarar inte Arbetsförmedlingen av att förmedla jobb i tillräckligt hög utsträckning till utrikesfödda kvinnor. Därför behövs en arbetsförmedlarpeng, motsvarande skolpengen, som den arbetssökande kan nyttja gentemot en förmedlare som bistår i etableringen på arbetsmarknaden. Detta öppnar upp för fler aktörer på marknaden, och för att förmedlare kan specialisera sig, exempelvis på utrikesfödda kvinnor. Det finns redan idag flera ideella organisationer som arbetar aktivt för att underlätta utrikesfödda kvinnors etablering. Dessa förmedlare skulle med en arbetsförmedlarpeng kunna bidra än mer till att fler kvinnor kommer i arbete. En flexibel arbetsmarknad där människor kan komma in och få sitt första arbete hjälps också av en stark bemanningsbransch. Denna kan för många, inte minst
utrikesfödda, innebära ett steg in på arbetsmarknaden och ett första jobb.

 

Mer RUT
Det är angeläget att skapa strukturer som möjliggör för alla, inte minst föräldrar, att orka arbeta heltid. I många andra länder används tjänster för att underlätta livspusslet. Exempel på sådana tjänster är städning, barnpassning och
3matlagning. Skatteavdraget för köp av hushållsnära tjänster, det så kallade RUT338 avdraget, har lett till att nya jobb har skapats i Sverige. Tusentals människor som tidigare jobbade svart har kommit in i den vanliga skattebetalande sektorn och därmed ökat skatteintäkterna. Över två tredjedelar av RUT-arbetarna är kvinnor, enligt Riksrevisionens rapport2 341 . Vi vet också att majoriteten av RUT342 företagarna är kvinnor och att en stor del har utrikesbakgrund. Möjligheten till köp av hushållsnära tjänster och tillgången till flexibel barnomsorg är exempel på reformer som för många är nödvändiga för att få ihop livspusslet. Att RUT frigör tid från hushållsarbete och att det finns tendenser till att arbetsinkomsterna har ökat för kvinnor med småbarn som använt RUT-avdrag är positivt. Det är en vinst för jämställdhet. Centerkvinnorna välkomnar därför att RUT utvidgas till att omfatta fler tjänster och att taket för RUT-tjänster höjs.

 

Fler kvinnor på ledande positioner
För att skapa en jämställd arbetsmarknad behöver vissa normer och värderingar som genomsyrar den svenska arbetsmarknaden förändras. I det arbetet är förebilder oerhört viktiga. Att fler kvinnor finns på höga positioner inom
Riksrevisionen (2020) ”Rutavdraget – konsekvenser av reformen”. Arbetslivet är avgörande för att skapa en arbetsmarknad som är inkluderande och som speglar samhället. Kvinnor är idag fortfarande i minoritet när det kommer till fördelningen av ledamöter i bolagsstyrelser. En positiv utveckling är på gång och behöver påskyndas, inte minst när det gäller företag som till viss del finansieras med gemensamma skattemedel. De företag som har jämställda bolagsstyrelser bör premieras när statliga aktörer beviljar lån. Nordiska bolag med kvinnor i styrelsen och i ledningen presterar bättre och är mer lönsamma än andra bolag, enligt en rapport från PwC 20193 361 .

 

Vi vill att statliga aktörer aktivt ska arbeta för att främja ett jämställt näringsliv.
Tillväxtverket är ett exempel på myndighet som spelar en viktig roll i arbetet med att ge förutsättningar för näringslivets tillväxt och utveckling. För att skapa hållbar tillväxt och växande företag i alla delar av Sverige behövs satsningar på
kvinnor som driver eller vill driva företag. Andelen kvinnor som driver företag ökar, men företagandet är fortfarande långt ifrån jämställt enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. För Centerkvinnorna är det tydligt att staten och kommunerna skulle kunna ta ett större ansvar för att främja ett mer jämställt näringsliv genom till exempel rådgivning, vägledning och smidigt tillståndsgivande. På så vis skulle det ges ökade möjligheter för kvinnor att starta och driva företag inom de områden där de har yrkeskompetens och erfarenhet. Centerkvinnorna vill även se lägre skatt på ägande och en ökad acceptans för att företag måste tillåtas att gå med vinst för att långsiktigt kunna utvecklas. Centerkvinnorna är emot kvotering i bolagsstyrelser. Viljan till att ha jämställda styrelser anser vi måste komma från företaget själv, inte genom tvång. Centerkvinnorna vill skapa en långsiktig och hållbar förändring. Det tror vi sker genom att beslut inom näringslivet kommer underifrån och inte detaljstyrs från statligt håll. Vi vill använda morötter, inte piskor. Ytterligare en viktig faktor när det gäller att stärka kvinnor på ledande positioner och få fram fler kvinnor på höga poster är att stärka genuskunskapen hos de aktörer som fördelar samhällets investeringsstöd. Centerkvinnorna vill därför att tillväxtprogram, innovationsstöd, investeringsstöd och lån ska ha och redovisas utifrån ett genusperspektiv.

Försörjningsstöd ska betalas ut även till kvinnor
Idag händer det att par som får försörjningsstöd från kommunen inte får det var och en för sig, utan att stödet enbart betalas ut till en av parterna. I vissa kommuner överlämnas beslutet om vem som får pengarna till paret. Ofta blir det
mannen som tar emot stödet, inte minst i relationer med en maktobalans. I utsatta lägen kan det vara avgörande att kvinnorna har makten över sin ekonomi. Ett sätt att minska kvinnors utsatthet och öka möjligheterna för kvinnor att lämna destruktiva relationer är att stärka kvinnors ekonomiska självständighet, och i de fall ett försörjningsstöd betalas ut spelar det en central roll. Att få tillgång till sina egna pengar är också viktigt för de kvinnor som
nyligen kommit till Sverige. PwC (2019) ”Investing in gender equality” Svenskt Näringsliv (2020) ”Företagsamheten 2020” Centerkvinnorna anser att försörjningsstöd som beviljats till båda parter i ett förhållande också ska utbetalas till respektive person. Vi vill även att en utredning av aktuell reglering kring detta görs i syfte att stärka jämställdhet.

 

Centerkvinnorna arbeta för:
Att lika lön ska ges för lika arbete samt att ett högre vite ska utgå vid lönediskriminering.
Att skärpa diskrimineringslagen.
Att det ska skapas möjlighet att göra karriär i alla yrkeskategorier.
Att en standardisering av såväl grundutbildning som specialistutbildning för undersköterskor genomförs.
Att inkomstskatten för dem med lägst inkomst ska sänkas och gränsen för statlig inkomstskatt ska höjas.
Att fler kvinnor får möjlighet att arbeta heltid och att den offentliga sektorn är en förebild när det kommer till att erbjuda heltidstjänster.

 

 

Säkerställ jämställd idrott på riktigt

I dessa fotbolls tider är det svårt att inte reflektera över hur olika förutsättningarna är för att utöva sin sport och det är hög tid att idrottsförbunden tar ojämställdheten på allvar.

Vårt mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv och inom idrotten är det lång väg kvar. Förra året skrevs det mycket om jämställdhet, eller snarare avsaknaden av jämställdhet, inom två av Sveriges största sporter, fotboll och ishockey. Damspelare vittnade om bristande respekt och omöjliga villkor för en elitkarriär. Svenska fotbollförbundet och senare även Svenska Ishockeyförbundet anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen.

Varför går det sakta för jämställdheten inom just fotboll och ishockey? Villkoren är mer jämställda inom till exempel simning. Det finns flera orsaker, men ett tydligt tecken på vilka som sätter normen inom fotbollen är ligornas namn – Allsvenskan för män och Damallsvenskan för kvinnor. Det finns en ”riktig” allsvenska och så finns det en damallsvenska. I media får damallsvenskan betydligt mindre uppmärksamhet och trots att det ständigt sätts nya publikrekord är det ekonomiska gapet mellan herrfotboll och damfotboll löjeväckande stort.

Även inom ishockey är könsnormen tydlig. Damerna spelar i Svenska Damhockeyligan, SDHL, medan herrarna spelar i Svenska Hockeyligan, SHL. I augusti gick Damkronorna ut i strejk och missade därför en turnering i Finland. Skälen som angavs var bristande respekt och dåliga ekonomiska förutsättningar. Svenska ishockeyförbundet beslutade då att ersätta spelare för förlorad arbetsinkomst vid spel i landslaget, ett löfte som senare drogs tillbaka. Efter att även en fyrnationsturnering i november fick ställas kom till slut parterna överens.

Det är orimligt att elitidrottares villkor bestäms utifrån kön när det gäller allt ifrån lön till träningstider. Män avlönas och kan försörja sig på sin sport, medan kvinnor måste ha ett arbete vid sidan av för att kunna utöva sin sport.Tack vare att förebilder som Nilla Fischer och Emma Eliasson som vågat säga ifrån börjar idrottssverige sakta med säkert vakna till liv.

Centerkvinnorna vill se en nationell jämförelse av hur mycket medel som kommunerna fördelar till barn- och ungdomsidrott. För att få till stånd en jämställd elitidrott vill vi att det tillsätts en utredning som ser över regelverket för avdragsrätt vid sponsring då nuvarande reglerna försvårar möjligheten till jämställd sponsring. Idag beräknar Skatteverket värdet av sponsring bland annat utifrån hur många biljetter som sålts, eller om det står en skylt med företagets namn längs långsidan på planen. Saker som exponering på sociala medier räknas inte. Därför är det viktigt att vi får till en mer jämställd och jämlik sponsring.

Sponsringslagstiftning har varit ett lapptäcke av förlegade regler som skapat ett system där det är svårare för företag att sponsra ungdoms- och damidrott än det är att sponsra herridrott. I våras I våras ställde sig majoritet i riksdagen på Centerpartiets initiativ ställt sig bakom ett förslag att se över reglerna, med syftet att få fram ett mer rättvist system.

Att benämna det som herrallsvenskan och damallsvenskan respektive svenska- herrhockeyligan och damhockeyligan vore ett mikroskopiskt litet första steg och nya moderna skatteregler som gynnar en mer jämlik sponsring vore ett stort steg för en jämställd idrott.

Låt det här bli det decennium då jämställd idrott säkerställs på riktigt!