Nu har ledningen fått ”fel”

Av , , 3 kommentarer 11

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

Jag säger det igen….. 

Försäkringskassans ledning inte att lita på!

 
Ledningen på Försäkringskassan(FK) som sitter på Huvudkontoret(HK) långt från verkligheten med Adriana Lender i spetsen sviker helt plötsligt en stor del av Sveriges befolkning, den del av befolkningen som behöver det största stödet med en personlig service. FK har i ett pressmeddelande talat om att man nu bestämt sig för att stänga lokalkontoren.
 
Den Moderatdominerade regeringen är ansvarig för en minskad anslagsnivå på 300miljoner till år 2013. Vart finns människan och det rättsäkra Sverige i den här planeringen?  
 
I besparingsivern har HK beslutat sig för att effektivisera. Vi som lever i verkligheten vet att effektivisera ofta betyder minska på personal och ibland även på servicen. Det är helt ok effektivisera så vi får ut mer av varje skattekrona men att ta bort stödet för de som har störst behov är inte effektivt bara destruktivt. Så förbered er på en rejäl försämring när nu 600års arbetare skall tas bort från FK.
 
Vi som finns nära Servicekontoren som dagligen möter de människor som har störst behov av direkt hjälp och inte klarar av att hantera en dator, ta till sig text eller ta en instruktion via telefonen. Helt plötsligt blir denna grupp av människor utelämnade. Att man på fullaste allvar föreslår att stänga Servicekontoren runt om i Sverige känns barockt!
Ni som vill värna om ett öppet Försäkringskassan som är ett Trygghetssystem för oss alla skicka era synpunkter till Försäkringskassan.  

 

Bostadsbidragets vara eller icke vara

Januari 2011 och i vanlig ordning kör Skatteverket över inkomstuppgifter från senaste taxeringsåret i år är det alltså 2009 som körs över till Försäkringskassan. Dessa uppgifter samkörs sedan med bostadsbidragssystemet och utifrån det regleras de preliminära besluten om bostadsbidrag och besked om slutligt bostadsbidrag skickas ut till dom som haft bostadsbidrag under 2009. Det är helt i sin ordning att man inte kan få bostadsbidrag om inkomsten varit för hög. Men det som oroar mig är att det är människor med en väldigt låg inkomst som får en skuld som inte sällan leder till att dom får ytterligare skulder och så är fallgropen grävd. Och det finns systemfel som gör att det är just det som sker.  

 
Det måste finnas bättre sätt!
 
Kanske är det bättre att de med låg inkomst fick sänkta skattesatser så att de faktiskt har råd att betala sin hyra, kanske är det hyresmarknaden som skall få skattelättnader så att hyrorna sänks, kanske är det systemen som måste synkroniseras, kanske måste vi redan i skolan lära alla lite mer om hushållsekonomi och att göra en budget eller kanske är det lite av allt.  
 
Om du har väldigt låg inkomst och söker försörjningsstöd hos sociala krävs att du söker bostadsbidrag och om du dessutom uppger för hög ”tänkt inkomst” vid ansökan av bostadsbidrag får du ett avslag av bostadsbidraget och både bostadsbidrag och försörjningsstöd kan utebli. Uppger du för låg inkomst får du ett återkrav och en skuld till Försäkringskassan. Kraven i dessa två system gör att många väljer att skriva en låg inkomst och det innebär allt för ofta får ett återkrav.  
 
Varje dag sedan förhandsbeskeden på det slutliga bostadsbidraget skickades ut den 4 januari har jag dagligen träffat 1-2 personer som är i verkligt djup kris både ekonomiskt och känslomässigt. 
 
Allra svårast har de människor som faktiskt gjort allt för att göra rätt, rätt utifrån vad olika ”myndighetspersoner” sagt åt dem att göra. Några av dom jag möter har känt sig tvingad av sociala att söka bostadsbidraget och så är det dom som anmält förändringar till Försäkringskassan men ändå fått ett återkrav. Och ibland blir det ett återkrav eftersom förändringen kan ske i maj och då räknas de kommande månaderna om för korrigering av bostads bidraget men man har då redan fått för hög ersättning januari till maj och därmed blir man återbetalningsskyldig.  
 
Att möta dessa förtvivlade människor gör mig ont!
 
Bostadsbidraget kan vara bra men vi måste i så fall hitta system som gör att människor inte hamnar djupt ner i skuldträsket. För som systemet ser ut idag så får de som har det sämst ställt ännu sämre ställt och deras skuldträsk blir som en evighetsmaskin och det kallar inte jag välfärd.

Som Centerpartist  vill jag bevara välfärden men jag tycker inte att bostadsbidraget är välfärd utan helt enkelt enbart en skuldfälla.  

Återkrav Återkrav och åter återkrav

Av , , 1 kommentar 3

De senaste dagarna har jag träffat kvinnor och män i olika åldrar och med olika bakgrund men de har alla en gemensam problematik. Problemet heter återkrav på bostadsbidrag. Ett problem för dom som redan har problem med ekonomin. 

Bostadsbidraget är ett gissel och något jag tycker man skall ta bort, ersätt det till exempel med en lägre skattesats för lågavlönade. Visst folk med låga inkomster har behov av att få hjälp med hyran men det måste vara bättre att de får en lägre skatt så att dom själva kan styra sitt kassaflöde. Som det är idag skall man uppge en trolig inkomst och sedan får man ett preliminärt bostadsbidrag som stäms av efter två år. Under den gångna månaden har jag mött ett stort antal personer som fått återkrav på bostadstillägget för 2009 och det tar dem ner i en ännu sämre ekonomisk situation. och det kan inte vara rätt.

Försäkringskassan behöver nå ut

Jag känner mig djupt olycklig för all människor som tappar sitt SGI skydd och alla som fått återkrav på bostadsbidraget. Många gånger handlar det om okunskap i hur försäkringen fungerar och vad man som individ behöver göra för att skydda sin SGI. Därför måste Försäkringskassan se över sitt informationsflöde. Alla är inte läskunnig, alla har inte tillgång till en dator och alla har inte drivkraften att ta reda på svaren. 

Ja visst Försäkringskassan har en fantastiskt fin Hemsida men min åsikt är att vi måste ut i samhället och informera muntligt och det redan på gymnasienivå. Om du redan tidigt i livet får en inblick i hur socialförsäkringen fungerar så är risken mindre att du ramlar i fallgroparna.  

 

Min vardag

Min vardag är att arbeta som informatör och generalist i socialförsäkringen. Det innebär att jag och mina kollegor skall ha kunskap om hela Socialförsäkringen på en generell nivå. Vår kunskap skall omfatta följande ärendeslag

         Adoptionsbidrag  
         Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning 
         Arbetshjälpmedel 
         Arbetsskador 
         Assistansersättning 
         Barnbidrag 
         Bilstöd 
         Bostadsbidrag 
         Bostadstillägg 
         Etableringsersättning 
         EU-familjeförmåner 
         Försäkringstillhörighet och internationell lagstiftning 
         Förvaltningsrätt och sekretess 
         Föräldraförsäkring 
         Handikappersättning 
         Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader 
         Kontroll och kvalitet 
         Närståendepenning 
         Omprövning och överklagande 
         Partnersamverkan 
         Processteam
         SGI
         Sjuk- och aktivitetsersättning samt samordning
         Sjukpenning och samordning 
         Sjuklönegaranti 
         Smittbärarersättning 
         Statliga fordringar
         Särskilt högriskskydd
         Tandvård 
         Totalförsvarspliktiga
         Underhållsbidrag, indrivning internationellt 
         Underhållsstöd 
         Utbetalningar
         Vård, internationellt
         Vårdbidrag 
         Återkrav 
 
Men i verkligheten innebär det att vi skall ha mycket goda kunskaper om de allra flesta ärendeslagen för att kunna hjälpa just dig. Kunderna som besöker oss på serviceenheterna runt om i Sverige har rätt att få den servicen. Vår största uppgift är att hjälpa dig förstå Socialförsäkringen, vilka rättigheter och skyldigheter som följer med nyttjandet av försäkringen, förstå och tolka beslut, hjälpa dig och andra människor att nyttja försäkringen där dom har möjlighet till det och att lotsa dem vidare till andra myndigheter eller välfärdssystem där Socialförsäkringen tar slut. Ett roligt och givande arbete som jag utför med stolthet. Varje dag jag lyckas hjälpa någon gör mig extra varm i hjärtat och lycklig.   
 
Som anställd, medmänniska och Centerpolitiker vill jag jobba för att bibehålla det goda i Socialförsäkringen men det krävs också en förnyelse. En förnyelse för att behålla och utveckla välfärden. Socialförsäkringen måste bli enklare att förstå och innehålla mindre inlåsningseffekter för att vi skall få ett större mångfald i samhället och en bättre intigration. Vi måste också skapa förutsättningar för att öka anställningsbarheten hos alla genom minskade skatter och sociala avgifter för små små företag och sociala företag som anställer dom som annars inte har så lätt att få arbete.  

Alla är viktiga

Av , , 1 kommentar 8

Att det dagligen förtidspensioneras 18unga mellan 19-30år för att de beviljas aktivitetsersättning upprör Svenska folket. Även det betraktas av många som Försäkringskassans fel. Ja det är vi som gör bedömningen och fattar beslutet och ibland är det helt rätt. Beslutet i sig grundar sig på läkarutlåtande som skrivits av en läkare och beskrivningen är ibland korrekt och ibland något felaktig.

Det är inte lätt att vara ung, ha ett handikapp som gör att man inte konkurrerar med andra unga på lika villkor och många gånger leder det till ett aktivitetsstöd. Inte för att det är det bästa som kan ske en ung människa utan för att det är en del av trygghetssystemet. För med hjälp av ett aktivitetsstöd kan du i lugn och ro få möjlighet till förlängd skolgång om du behöver, möjlighet att göra aktiviteter som på sikt skall leda dig till en fungerande vardag och till ett arbete.
 
Att man pga. en diagnos inte passar in på arbetsmarknaden säger mer om vårt samhälle och de osynliga ”sociala reglerna” som vuxit fram ur en lång tid av fyrkantigt tänkande där alla skall vara lika och behandlas lika. Ett samhälle byggt av socialdemokrater där den fyrkantiga rättvisan är viktigare än den mänskliga rättvisa som utgår från individens behov.   
 
I min värld är det bättre att alla får samma chans men att alla får vara unika och kan behöva behandlas olika. Med det vill jag ha sagt att vi alla presterar olika och det är helt okej. Skulle vårt samhälle vara tillåtande och uppmuntra olikheter så skulle det utveckla en mer varierad arbetsmarknad där alla får möjlighet att bidra. Min förhoppning på de sociala företagen är stora och jag hoppas att de etablerade sociala företagen i Umeå regionen blir fler så att fler unga får möjlighet att sakta men säkert hitta sin förmåga att arbeta.  
 
Så frågan blir hur vi skall kunna skapa ett samhälle där alla är viktig och alla har en plats just utifrån sina förutsättningar. För alla är viktiga och behövs!

Kränkande Lena Melin

Lena Melin, Aftonbladet skriver att Försäkringskassan gör de sjuka sjukare och visst kan det vara så att sjuka människor som får fel bedömning pga. mindre välskrivna intyg och ett dåligt bemötande av försäkringskassan. Men diagnosen försäkringskasseutlöst depression känns magstarkt. Så min fråga är, är det Försäkringskassan eller utformningen av reglerna som gör den sjuke sjukare?  

 

Och finns det något bra med Försäkringskassan? Har vi lyckats hjälpa och stötta någon?  

 

Vad kallar Lena Melin de syndrom som drabbade så många innan regeländringen 2008. Dom som aldrig tog sig vidare utan fastnade i sjukförsäkringen med många års sjukskrivning eller en sjukersättning. Min gissning är att även det var Försäkringskassans fel och diagnosen var antagligen Försäkringskasseutlöst apati.

 

Att skriva att Försäkringskassans personal trakasserar människor och gör sjuka människor sjukare känns för mig som anställd väldigt kränkande, Lena Melin.  

 

En hjärtefråga på alla hjärtans dag

Jag vill passa på att på alla hjärtans dag ta upp något som ligger mig varmt om hjärtat. De anställda och utpekkades situaiton. Ja för så är det, media har dragit upp ett drev mot de anställda på Försäkringskassan.   

Kritiken på oss anställda inom Försäkringskassan har haglat från media och det har sedan spridit sig som en farsot till vanliga medmänniskor. Det har gått så långt att man startat en grupp på facebook ,en grupp som verkligen hatar och dissar oss anställda. Kränkande? Avgör själv! Är derqas verklighet min verklighet, gör det mig som anställd på Försäkringskassan till en ond, elak och hjärtlös Försäkringshäxa?
 
Nej verkligen inte!
 
Jag vill därför ge er min egen bild av en helt vanlig ”Försäkringshäxa”.
 
Som anställd på försäkringskassan administrerar vi Försäkringen, ett bubbelbottnat jobb eftersom vi utgår från ett regelverk och ska se till att människor får rätt ersättning samtidigt som vi måste vara rädd om människors skattepengar. Det är trots allt Svenska folket som är vår arbetsgivare och de folkvalda politikerna som skriver reglerna.   
 
Medias bild har gjort det tuffare och politikernas beslut om minskad budget har gjort arbetssituationen än svårare. Trots det är jobbet givande eftersom man har den stora förmånen att få arbeta med människor. Det är också väldigt påfrestande eftersom många som vi möter mår dåligt, riktigt riktigt dåligt.
 
Men det är helt fantastiskt att få hjälpa individer förstå försäkringen och hjälpa dem att få rätt ersättning, ge dem möjlighet att överklaga beslut och att lotsa dem rätt i hur deras rättigheter och skyldigheter ser ut. Och jag kan säga att de allra flesta som arbetar med mig utför sitt uppdrag med stor yrkesskicklighet och med en enorm empati för de individer dom möter. Vi är många som känner en stolthet över det goda vi lyckas med men tyvärr får aldrig de goda exemplen något utrymme i media.  
 
Reglerna som vi utgår från i våra bedömningar är utarbetade av politiker och ibland är reglerna bra ibland är reglerna helt åt H-vete. Det gör inte att jag som anställd kan skriva om reglerna men jag har möjlighet att påverka genom att aktivt arbeta för att vi skall få till en förändring.
 
Just nu är det tre stora problemområden i försäkringen och det är skyddet för den sjukpenninggrundande inkomsten(SGI) och reglerna kring bostadsbidraget(BOB) och att antalet dagar med sjukpenning är begränsat. Stora frågor där det finns massor att göra för att inte försätta redan drabbade människor i en ännu värre situation.  
 
Det två stora frågor som inte lyfts i media men som vi måste göra en översyn på är SGI och BOB. Frågor jag lovar att återkomma till eftersom jag inte kan blunda för de brister som finns.
 
För hur konstigt det än kan låta för er som redan bestämt er för att alla på Försäkringskassan är hjärtlösa och kallhamrade är jag en ”Försäkringshäxa” eller kanske ett "Försäkringshelgon" med stort hjärta som har för avsikt att fortsätta kämpa för den enskilda individen och för att vi skall ha en socialförsäkring som är nutida och passar för de behov som Svenska folket har.  

Kopia på brev från Försäkringskassans ledning

”Missriktad kritik mot Försäkringskassans handläggare” 

Idag skriver Adriana Lender och Stig Orustfjord i ett gemensamt brev på Fia om debatten runt sjukförsäkringen och om den kritik som framförs. Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén underströk på en träff med ledningen i går kväll att politikerna måste ta på sig sin del av ansvaret när socialförsäkringsfrågorna debatteras.

Debatten om sjukförsäkringen och vem som ansvarar för vad är ständigt i fokus. Nu senast i Aftonbladet där krönikören Lena Mellin under rubriken”F-kassan gör de sjuka mer sjuka” går till angrepp mot Försäkringskassans handläggning och bemötande. Debattörer och krönikörer har inte sällan en tendens att rikta kritiken mot Försäkringskassans handläggare i stället för att fokusera på den lagstiftning som ligger till grund för vår tillämpning. Medvetet eller inte, men den sortens kritik är oftast både onyanserad och missriktad. Tvärtom, vi vet att det arbete som utförs i hela vår myndighet för det mesta görs på ett mycket bra sätt. Att det, som Lena Mellin skriver, skulle handla om att ”Försäkringskassan trakasserar sina klienter” är en absurd tolkning. Att möta våra kunder med respekt och empati är och ska vara ledstjärnan för alla Försäkringskassans medarbetare.

Det är också otroligt viktigt att vi hela tiden försöker beskriva hur försäkringen fungerar och att förklara besluten på ett begripligt sätt. Men vi är också medvetna om att det, trots att alla gör sitt bästa, kan bli fel ibland. Det är vi de första att beklaga. Vi arbetar intensivt för att rätta till misstag som ibland kan inträffa i alla de miljontals kundkontakter vi har årligen. Bemötandefrågor står alltid högt på agendan och är grunden till hur Försäkringskassan uppfattas i vår omvärld.

Försäkringskassans uppdrag är att följa den lagstiftning som politikerna beslutat om. Uppföljningar som vi kontinuerligt gör visar också att såväl rättsäkerhet som tillämpning av reglerna i allt väsentligt följer lagstiftarens intentioner. Detta är något vi alltid berättar om i våra möten med såväl media som politiker och det kommer vi att fortsätta med. Hur det sedan ibland skildras i den allmänna debatten är en annan sak och medias eget val. Och apropå media: Det kan i sammanhanget förtjäna att påpekas att när vi bjuder in till pressträffar vill just Aftonbladet, som ju är den tidning som tveklöst publicerar mest artiklar om Försäkringskassan, inte dyka upp.

Vi i ledningen kommer oförtrutet att jobba vidare för att nå ut med en korrekt och nyanserad bild av allt bra arbete som görs inom Försäkringskassans verksamhetsområden. Det kommer vi att fortsätta göra när vi möter media både centralt och lokalt och kanske allra viktigast i alla vardagskontakter och möten med politiker, samarbetspartners och kunder. Att det går bra för Försäkringskassan är en grundsten i det resonemanget och som vi alla kan känna stolthet inför. Det kanske tydligaste exemplet på det är att Försäkringskassan varje år fattar 19 miljoner beslut och att de allra flesta är rätt från början. Knappt 1 promille av alla miljontals beslut leder till ändringar i högre instans, och det om något vittnar om att såväl rättssäkerhet som kvaliteten i handläggningen håller hög klass.

Det är också viktigt att komma ihåg att det i lagstiftningen finns visst utrymme för bedömningar i varje enskilt ärende. Att då införa en ”rimlighetsparagraf”, som bland annat Lena Mellin tycker, är farligt och skulle sätta den demokratiska processen och rättssäkerheten ur spel.

Att politikerna är medansvariga i de frågor som blir heta i debatten är ju helt uppenbart. Igår kväll hade vi hela Socialförsäkringsutskottet på besök hos oss på Försäkringskassan. Vi berättade där om alla de goda resultat vi nu har uppnått och lyfte också de frågor som vi ser är problematiska – bland annat frågan om det växande antalet unga med aktivitetsersättning. Ordföranden Gunnar Axén avslutade träffen i berömmande ordalag: – Försäkringskassan gör ett mycket viktigt och gott arbete och gör det allra mesta rätt och vi politiker måste ta på oss vår del av ansvaret när socialförsäkringsfrågorna debatteras.

 
Adriana Lender  
Stig Orustfjord

Ointresse från Aftonbladet eller….

Det är inte en dag försent att ledningen för försäkringskassan reagerar på den kritik som riktats mot anställda på Försäkringskassan. I väldigt många artiklar och reportage kring förändringen av sjukförsäkringen och människor som farit illa har personalen på Försäkringskassan utmålats som omänskliga och onda personer. Det media aldrig lyft är politikernas ansvar för reglerna i sjukförsäkringen och att införandet av förändringarna gick med en sådan rasande fart att det var svårt att hantera, göra korrekta bedömningar och ge rätt information. Att personalen dessutom är för underbemannad för att hinna med det du som försäkrad faktiskt har rätt till syns aldrig heller.

Jag vågar lova att de allra flesta som jobbar på försäkringskassan faktiskt vill hjälpa människor att förstå och nyttja försäkringen utifrån deras lagliga rätt. 
 
Försäkringskassans ledning har försökt bjuda in till pressträff för att förklara.
Men vart är Aftonbladet när det bjuds in till pressträff?
I alla fall……….inte intresserad!
 
Så frågan är om det är ointresse från Aftonbladets reportrar eftersom fakta aldrig kan göras om till sensationsjournalestik.