Förändringar i sjukförsäkringen

Det är många som höjt sin stämma i sjukförsäkringsfrågan. Det är mer än bra eftersom det resulterat i ungefär 60 remisser som besvarats under våren 2011. Utifrån remissvaren har man sedan kommit fram till en del förbättringsområden. Och Regeringen visar i höstens budget att dom klarat av att lyssna och ta till sig kritiken och att det är dags att ta nästa steg och rätta till det som inte vart så bra.

Så från 2012 genomförs en del efterfrågade förändringar: 
 
• Högre ersättning till de så kallade nollklassade. De som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning(förtidspension) och som saknar försäkrad inkomst, men som behöver återvända till sjukförsäkringen till följd av nedsatt arbetsförmåga. Med det nya förslaget ligger ersättningen till dessa personer ungefär i nivå med vad de hade tidigare.
 
• Möjligheten till individuella bedömningar vid sjukförsäkringens 2,5-årsgräns utökas något. Oskälighetskriteriet vidgas, därmed skapas fler möjligheter för alltför sjuka personer att beviljas fortsatt sjukpenning, utöver de undantag som redan finns. Det innebär inte att den bortre tidsgränsen försvinner men kan ibland flyttas fram något. Tidsgränser är en metod som bidrar till att alla inblandade vet att det är viktigt att allas arbetsförmåga och behov av rehabilitering prövas. Enligt min mening något som borde vara så självklart att det inte behövs tidsgränser. Här krävs ett fortsatt arbete och jag hoppas mycket på att få föra en dialog med Solveig Zander (C). 
 
Min egen åsikt är att det är grundinställningen om att alla människor kan bidra som skall vara utgångspunkten i mötet med den enskilda individen. För att hjälpa varje enskild människa att hitta ett lämpligt sätt att försörja sig måste det ske en samverkan med Arbetsförmedlingen och företagen på orten. Tiden man är sjuk kan inte styras det är metoden i hur man hjälper individen som är det viktiga.  
 
• Statens medel till rehabiliteringsinsatser utökas kraftigt i syfte att erbjuda fler människor ett förbättrat stöd för att komma tillbaka till arbetslivet. Dessa insatser ska finansieras via ett nytt anslag på statsbudgeten vilket skapar stabila förutsättningar för myndigheterna att tidigt ge rätt insatser utifrån personens behov.
Försäkringskassan har i uppdrag att snabbt undersöka vilket arbetsmarknadsbegrepp – det nuvarande, det gamla eller något annat – som bör användas för att öka rättssäkerheten och legitimiteten av arbetsförmågebedömningen vid 180 dagar.
 
Regeringen har beslutat sig för att undersöka medborgarnas och företagens servicebehov från olika myndigheter. I budgeten aviseras att Försäkringskassan kommer att tillföras pengar för 2013 för att behålla servicekontor och serviceplatser. Tack alla ni som skrek och kämpade! Utan er hade servicekontoret varit stängt idag.
 
Jag är glad att regeringen fortsätter se över socialförsäkringen och framför allt sjukförsäkringen, det är ett måste för att anpassa den efter dagens behov. Men målet måste alltid vara att se till individen.
 
En bra målsättning är att ingen som skulle kunna komma tillbaka till arbete förtidspensioneras, utan snabbt får hjälp att komma tillbaka. Det kräver en inkluderande arbetsmarknad, förändrade attityder hos både dig och mig och framför allt måste vi fortsätta agera för det vi tror på. Alla människor är viktiga och alla jobb ska räknas lika.

Jag ger inte upp!

Ulf Kristersson har alldeles för lite insikt och förståelse i en av de verksamheter han företräder det syns tydligt i hans uttalande om servicekontorens uppgift. Som tur är har ett flertal politiker reagerat och agerat men tyvärr räckte det endast till en utredning av servicekontoren. Jag hoppas därför mycket på sittande tjänstemän och att dom har så pass mycket verklighetsförankring att dom klarar av att förklara vikten av att det finns ett servicekontor. Och att deras beskrivningar av verkligheten är så målande att dom på ett tydligt sätt kan besvara hans tankar och frågor i utredningen om servicekontoren vara eller icke vara efter 2012.   

Jag hoppas också mycket på centerpatiets politik och alla centerpolitiker i bevarandet av servicekontoren och en modernare socialförsäkring som värnar om individen och samhället på lång sikt.   

Kristersson har en relevant fundering då han undrar varför man väljer det personliga mötet med på servicekontoret i stället för nätet eller telefon. Jag föreslår att han gör ett besök på ett antal servicekontor och frågar kunderna eller de anställda.
Han undrar om det beror på situation eller på individen? Också det en relevant fråga. Även denna fråga kan han med säkerhet få svar på hos alla de kunder som besöker servicekontoren runt om i landet eller de anställda.   
Han ställer sig också frågan om vilka möten som är betjänta av det elektroniska mötet där Skatteverkets e-deklaration enligt Kristersson är en förebild för alla myndigheter. Och som svar på den sista frågan vill jag informera Ulf Kristersson om att vi lever i ett samhälle som består av olika människor med olika förutsättningar och att informationsteknik inte är lösningen på allt. För att möta olika människors behov är det viktigt att det fortfarande finns en öppen dörr in till försäkringskassan och andra statliga myndigheter. En mötesplats där den enskilda individen kan få hjälp med just sitt ärende utifrån sina förutsättningar.   

Kristerssons förhoppning om att e-tjänsterna skall ersätta det mänskliga mötet är lika lämpligt som att parkera bilen i ett cykelställ.