Säkerställa att inte könsstereotyper, attityder eller fördomar ligger till grund för beslut

Vid dagens Kommunfullmäktige ville jag få svar på om våra barn och unga bedöms olika utifrån kön och därför ställdes en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande.

Utifrån en granskning av Ekot som gick att lyssna till den 13 mars 2023 redovisade att flickor betydligt oftare än pojkar tvångsomhändertas på grund av sexuella orsaker eller övergrepp. Därför ansåg jag att Individ- och familjenämndens ordförande, Andreas Lundgren skulle ge oss alla en inblick i om ”normer” riskerar att även barn och unga i Umeå bedöms olika till följd av kön.

 

Inledningsvis säger Andreas att även Umeås LVU-domar ingår i Ekots granskning, vidare framgår att ansvariga inte tycker att socialsekreterarna gör skillnad på hur pojkar och flickors sexualitet bedöms och behandlas. Att det aldrig görs skillnad pga. kön känns som skygglappar på eftersom det inte finns något i svaret som visar på att detta är analyserat och utrett utan en upplevelse hos en person. Något som blir än mindre trovärdigt utifrån den tystnadskultur som flera personer i verksamheten vittnat om.

 

Så om vi utgår från att Ekots granskning stämmer då har granskningen något viktigt att säga både verksamheten och Individ- och familjenämndens ordförande.

 

Så Andreas min önskan är att du tillsammans med övriga inom Individ- och familjenämnden tar ansvar för att könsstereotypa normer, bristande kunskap eller fördomar i utredningarna aldrig får ligga till grund för beslut.

 

Jag har aldrig påstått att Umeås utredare bedömer barn och unga olika utifrån kön eller kritiserat dem för dom utredningar som genomförts. Jag ber bara vänligt att alla inblandade ska ta till sig av den utredning som är genomförd för att

 

Könsstereotypa attityder aldrig ska ligga till grund för beslut. Stereotypa och förväntningar, där pojkar ofta förknippas med mer aggressiva sexuella beteenden medan flickor tillskrivs en passiv offerroll och att det gör att pojkars sexuella övergrepp ses som mindre alvarliga vilket också påverkar bedömningen av behovet av skydd.

 

Minska risken att bristande kunskap och fördomar hos beslutsfattare påverkar besluten, där den förutfattande idén är att pojkar inte kan vara offer för sexuellt våld och att flickor är benägen att ljuga om sexuella övergrepp.

 

Fokus framöver innebär att ödmjukt ta till sig av granskningen och säkerställa att inte könsstereotyper, attityder eller fördomar ligger till grund för beslutet så att det alltid ska vara barnets bästa och att skydd mot våld och övergrepp oavsett kön som är grunden.

 

Det finns något gemensamt med flera interpellationssvar från sittande majoritet (läs Socialdemokraterna) och det är att alla svar andas vi har gjort allt rätt och riktigt, det finns ingen förbättringspotential.

 

Men här är jag säker att många Umeåborna har en annan åsikt. Vi ser vad som är bra och fungerar men vi vill ha förändringar och förbättringar där så behövs och därför kommer jag fortsätta företräda mina väljare genom att lämna in interpellationer och motioner.