Lynchmobb

Av , , 4 kommentarer 6

Lynchmobb, nej tack!

Det Hagamannen gjort mot människor i sin omvärld är helt oförlåtligt och inget vi glömmer. Trots det har Rättsordningen haft sin gång och han släpps fri precis som andra våldtäktsmän gör när de suttit av sitt straff. Han har enligt lagen sonat sitt brott.

I minst hundra år har ”han”, våldtäktsmannen satt skräck i samhället. Den skräck som lurar är rädslan för brutala överfall, våldtäkter och mordförsök. De finns också en annan rädsla, att bli misstänkt.

Jag vill inte ställa upp på en lynchmobb…..

Men jag vill vara med på manifestationen på Rådhustorget i Umeå mot våld och sexuella övergrepp för att hedra alla dem som någon gång utsatts, jag vill visa att jag är beredd att jobba för en attitydförändring som gör att sexualbrotten minskar och en rättsordning som gör att ingen med förhöjd återfallsrisk släpps ut.

Så låt oss delta i manifestationen med kärlek i våra hjärtan, det är de enda sättet att få en god förändring.

Mångmiljonbedrägeri

Mångmiljonbedrägeriet mot Försäkringskassan är lika mycket ett bedrägeri mot dig som skattebetalare.

Igår kom hovrättens dom i den assistanshärva som medfört ett mångmiljonbedrägeri mot Försäkringskassan och dig som skattebetalare.

Jag känner mig uppgiven, ledsen och arg när oärliga människor utnyttjar människor med assistansbehov. Ett assistansbehov de har för att också dom skall kunna leva ett självständigt liv. Ett liv där dom lik som den utan funktionshinder kan göra det hen önskar. Det enda dessa oärliga skurkar gör är att riskera att dränera socialförsäkringen.

Samtidigt är jag stolt över det arbete kontrollutredarna på Försäkringskassan gör, deras insatts är ovärderlig och deras arbete bidrar verkligen till att trygga socialförsäkringen och att skattepengarna används på rätt sätt.

Rädda en bondbrud

Om du under en veckas tid skulle låta bli att handla matvaror på en av de stora kedjorna så kommer ingen butik eller kedja att ta notis om din frånvaro.

Om du under denna vecka istället lägger dina matpengar i en gårdsbutik, på bondens marknad eller på den lokala butiken som bara säljer lokala råvaror har du räddat en bondbrud. De är dessa företag som håller landskapet öppet genom att marken betas, de är dom som ser till att det finns mjölk,smör och grädde i kyldisken och det är alla dessa bönder vi skall vara rädd om.

bondbrud

Delad vårdnad/Delat bidrag

Av , , 3 kommentarer 4

Lek med tanken att du är i en relation och ni får ett barn, ett barn som har en diagnos och där det finns en problematik som är så omfattande att man bedömer att barnet har rätt till vårdbidrag. Vid det aktuella tillfället väljer du och din partner att vårdbidraget skall gå till en av er och ni väljer att vårdbidraget skall gå till den andre föräldern, trots att det skulle vara möjligt att dela på bidraget. Så långt är allt som de ska.

Lek sedan med tanken att ni efter några år separerar och att ni vid separationen bestämmer er för en delad vårdnad och samtidigt ansöker om ett delat vårdbidrag, så långt är allt som de ska.

Lek sedan med tanken att ni är ovänner vid separationen och därför har svårt att kommer överens. En delad vårdnad innebär inte att ni självklart ett får ett delat vårdbidrag. Det sker inte med automatik utan ni måste vara överens om att bidraget skall delas och ansöka om ett delat vårdbidrag. Den förälder som för tillfället uppbär vårdbidraget måste nämligen också skriva på. Det här är absolut inte okej.

Jag har mött allt för många som efter en separation har svårt att föra en vettig dialog med barnens bästa för ögonen. Vid en konflikt är viljan att tillmötesgå den andre förälderns önskan obefintlig. De som är ovänner glömmer visst bort både barnet och att den andre föräldern liksom dem själv har en tung och tidskrävande roll för att uppfostra, vägleda och hjälpa barnet.

Vårdbidraget är en ekonomisk ersättning som i viss mån ska täcka bortfall av arbetsinkomst och eventuella merkostnader och är därmed en kostnad som båda föräldrarna har vid en delad vårdnad. Delad vårdnad borde automatiskt generera ett delat vårdbidrag.

Som lagstiftningen ser ut idag är den uppenbart orättvis, en orättvisa som lagstiftaren inte tänkt på och här krävs genast en lagändring.

Politiker på alla nivår måste tänka både i stort och smått.

Vilka politiska förslag behövs för att komma till rätta med det ökade sjuktalet?
Politiker på alla nivår måste tänka både i stort och smått.
lokal, regional och riksnivå handlar det om att fatta beslut som gynnar folkhälsan. De är allt från att beslut som bygger ett decentraliserat land till att ta kommunala politiska beslut som främjar Folkhälsan.

Vi vet att den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad vi vet också att de flesta anställda inom vård och omsorg är kvinnor och att flest inom teknisk sektor är män. Rätt eller fel? Önskvärt att ändra på eller ej? Det viktiga måste vara att man får jobba på en arbetsmarknad där det är möjligt att behålla en god hälsa.

Vi vet också att kvinnor svarar för en större andel av den arbetsrelaterade sjukligheten än män och att en stor del av denna ohälsa är lokaliserad till rörelseorganen, särskilt nacke, rygg och axlar samt att den mentala ohälsan som är kopplad till stress/press/prestation ökar oroväckande snabbt.

Men inget politiskt parti tycks ha någon lösning på problematiken(obefintlig debatt=inget konkret förslag)inte ens SD som i övrigt tycks ha svaret (Stoppa invandringen) på alla problem. Ja SD får ifrågasättas för ingen kan längre hävda att SD är ett icke etablerat missnöjesparti som vi skall tycka synd om. Har man riksdagsmandat att förvalta och sitter man på en riksdagsplats tillhör man etablissemanget.SD är med och fattar beslut, SD är inte ett maktlöstparti i utanförskap däremot spelar dom på människors känsla av att dom befinner sig i ett utanförskap.

Jag tänker mig att det är flera olika åtgärder som behövs för att långsiktigt lyckas bygga en bättre arbetsmiljö och en stabilare folkhälsa. Differentierad pensionsålder men då inte som idag utan mer kopplat till olika yrkesgrupper, likvärdig utrustning på lyfthjälpmedel och annan arbetsutrustning och en stadsmiljö som innebär återhämtning genom miljö och kultur, decentralicering samt en nedtonad konsumtionshysteri är några viktiga faktorer för ett bättre samhälle.

Våld och sexuella övergrepp

Av , , 4 kommentarer 4

En stor eloge till initiativtagarna av den partipolitiskt obundna Manifestationen mot våld och sexuella övergrepp den 28juli. Så tack Jan Hägglund för engagemanget och arrangemanget.

Att Manifestationen äger rum den dag Hagamannen friges har säkert ett symbolvärde men för egen del är jag inte för vuxenmobbing men kommer att delta för att jag vill att våld och sexuella övergrepp ska upphöra oavsett vem hen som utfört gärningen är.

För överallt i alla städer och byar i Sveriges avlånga land misshandlas, våldtas och utsätts någon för sexuella övergrepp. De sker mitt ibland oss.

Jag har funderat mycket på hur de kan det komma sig att den som dömts till ett fängelse för sexualbrott på 14år kan släppas efter 9år för att man i fängelset uppfört sig väl (knappast en plats att begå bestialiska våldtäkter på). Fängelsestraffet blir då lindrigare för den dömde än en sluten psykiatrisk vård där hen släpps ut först när det inte bedöms föreligga fara för återfall. Den oro och osäkerhet som nuvarande rättssystem orsakar måste genast ändras.

Är Kemisk kastrering lösningen?
Kemiskkastrering för att sänka testosteron halten hos män i syfte att minska könsdriften fungerar bara så länge preparatet tas. Kemisk kastrering förekommer i Läkemedel som tex.cyproteronacetat ett hormon som tar bort den fysiska förmågan att ha sex. Det krävs höga doser av hormonet för att sätter ner sexlusten men oavsett dos påverkar hormonet inte en avvikande sexualitet. Det hjälper alltså inte mot pedofili, även om det sätter ner förmågan att ha sex. Att medicineras med hormonet innebär biverkningar som minskad muskelmassa, benskörhet, nedsatt lever funktion, viktuppgång och depression. Hur hormonet sedan påverkar miljön är osäkert. Och sist men inte minst Behandlingen fungerar inte när hen har sprit i kroppen. Kemisk kastrering är med andra ord som ett plåster på ett blödande magsår = meningslöst.

Är rättpsykiatriskvård lösningen? Om någon döms till rättpsykiatrisk vård bedöms att hen begått brottet på grund av allvarlig psykisk störning. Och att slå, våldta eller begå dessa bestialiska brott är för mig som vanlig medmänniska en alvarlig psykisk störning. Ja rättpsykiatriskvård kan vara lösningen, de ökar i alla fall chansen att hen får hjälp att ändra beteende samtidigt som hen sitter av sitt straff och den dömde släpps inte ut för än risken för än risken för nya övergrepp anses obefintlig.

Regionindelningen

Verkligen en glad nyhet att regeringen föreslår att Kent Johansson (C) bli en av två utredare som ska titta vidare på regionfrågan. Uppdraget är att ta fram ett nytt förslag för hur man bäst moderniserar regionindelningen av Sverige.

När Kent som Centerpartist är med och utreder känner jag mig trygg med att det kommer att ske i dialog med kommuner och landsting. För en centerpartist är nämligen dialogen med de berörda en nyckelfaktor för att resultatet ska kunna bli långsiktigt hållbart. De är de som är en närodlad politik.

De är otroligt viktigt att en nya regionindelningen blir en fråga om innehåll och inte enbart om gränsdragning. Fokus bör vara på slagkraftiga arbetsmarknadsregioner, forsknings- och utvecklingsmöjligheter, infrastruktur, gemensamma miljösatsningar och en kvalitativ hälso-och sjukvård. De är de som är en närodlad politik.

A och O är att regionerna utformas så att de blir en tydlig decentraliserad kraft för regional utveckling. I Centerpartiet värnar vi om att utveckla de regionala arbetsmarknaderna och se till att nya jobb växer fram i hela landet. De är de som är en närodlad politik.

Att odla en bättre miljö

För några månader sedan lämnade jag in en motion om stadsodling till Kommunfullmäktige. Syftet med motionen var att Umeåkommun skulle planera för att odla en bättre miljö. Att möjliggöra stadsodling på oanvända grönområden, delar av parker och på kommunens platta tak skulle innebära att politiken tar beslut om en bättre Folkhälsa. Genom att tillvaratar naturens läkande kraft, skapar plats för integration och skapar sociala mötesplatser för alla värnar man Folkhälsan. Tyvärr möttes Centerpartiets förslag av ett svalt intresse av de övriga partierna så förslaget röstades ner.

Som kommunpolitiker känner jag ett stort ansvar för att skapa mötesplatser för alla, en bättre miljö och att ge förslag på politiska beslut som kan bidra till en bättre folkhälsa. Därför tänkte jag att vi i rådande tider med dålig ekonomi, en ökad sjukfrånvaro, segregation mellan grupper och en dålig stadsluft med en enkel planering gemensamt skulle kunna hjälpas åt med att odla folkhälsa, integration och en bättre miljö. Stadsodling är en social aktivitet som förenar människor och bidrar till både bättre folkhälsa och en bättre stadsmiljö. Att planera Stadsodlingar är en åtgärd som kräver få skattekronor och generera välmående, socialsamvaro och renare luft.

Jag förstår att motionen kan ha varit otydligt formulerad trots det förvånar det mig att så få känner sig engagerar i en så enkel och billig lösning på tre så stora problem. Även om man själv inte är odlingsintresserad eller redan bor där det finns möjlighet att odla måste vi som folkvalda öppna upp den möjligheten för andra, vi måste också ta ansvar för att skapa möjlighet till integration och en bättre luft att andas. Den dag kommunen möjliggör statsodling tar man ansvar för att skapa en bättre fysisk-, psykisk- och mental-miljö. Man tar ansvar för att skapa ett bättre Umeå.

Behovet av att läka människor, integrera människor och skapa en bättre luft kvarstår och tydligen verkar Centerpartiet vara de enda parti I Umeå Kommun som ser vikten av att komma tillrätta med dessa problem.

lär dig odla i stan

Den goda förvaltningen är fundamentet för det goda samhället

Under många år har så väl dom med behov av assistans som handläggare på kommunen och Försäkringskassan påtalat bristen av kontroller för att förhindra brottslig verksamhet i den så värdefulla assistansersättningen. Under den förra mandatperioden med dåvarande Alliansregering skärptes reglerna i syfte att värna försäkringen så den inte urholkas eller försvinner. Alliansregeringen förändrade för att stärka individens rätt att leva ett självständigt liv.

Om Försäkringskassan får resurser att kontrollera assistansersättningar kan brott förebyggas och lagen användas för sitt syfte, att ge frihet åt funktionshindrade
Inte som nu att de som har behov av assistansersättning utnyttjas och misstänkliggörs eftersom lagstiftningen är på väg att tappa i legitimitet eftersom den mjölkas av kriminella.

Den goda förvaltningen är ett fundament för det goda samhället. Den ordning och red som krävs har ett pris, en kostnad som sittande regering måste förstå vikten av.

I varats enhet

För många människor är naturen den plats där man söker tröst, stillhet och återhämtning. Naturen är också den plats som ger perspektiv, idéer och utmanar tanken. Därför är vikten av att värna miljön och erbjuda naturnära upplevelser oerhört viktig för folkhälsan. För mig är naturen är en lika starkt dominerande kraftkällan som religionen är för andra. Kanske beror det på att jag lever i Sverige som är ett sekulärt land, där religionen förlorat sin betydelse för många, eller är det mitt samiska påbrå tillsammans med min uppväxt i Ångermanland där den gamla folktron satt prägel på sagor, sägner och livet. Orsaken är kanske inte så viktig men däremot är min, din och alla andras möjlighet att även i framtiden vistas i naturen avgörande för en gott liv.

Jag är inte mindre andlig än den som läser bibeln eller koranen, jag är inte mindre andling än den som går i kyrkan, moskén eller synagogan. För mig är naturen det stora andliga rum som behövs för att själen skall få ro. Grymlings låt, Just där gullvivan blommar har gett mig tröst otaliga gånger.

Religionen är för vissa topp ett på listan över mentala överlevnadsstrategier för mig hamnar naturen på första plats. Det är naturen som vi andas och det är i naturen vi är i varats enhet.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA