Högerextrem planerade att mörda min partiledare

Nyheten om att högerextreme Theodor Engström planerade att mörda Centerpartiets partiledare Annie Lööf i Visby i somras överraskar tyvärr inte.
Att hotet mot vår partiledare är större än mot övriga partiledare är inte heller någon nyhet.
Att olika sammanslutningar av nazister och högerextrema valt Annie som hatobjekt är väl känt för den som följer vilken Flashback-tråd som helst som handlar om integration, invandring och medmänsklighet.
2018 visade Nordiska motståndsrörelse sitt missnöje mot den partiledare som höll demokratin- och medmänsklighetens fana högst och protesterade högljutt under hennes tal i Almedalen.
Tyvärr har vi sett en förflyttning av normen för hur en beter sig även hos företrädare och sympatisörer bland de etablerade partierna. Tonen mot Lööf och Centerpartiet har varit rå de senaste åren och man vet aldrig vem som tar på sig att göra allvar av hotelserna. En del av de övriga partiledare har uttryckt medkänsla med Lööf och dom bör reflektera över hur deras företrädare och deras sympatisörer diskuterar meningsmotståndare. Jag önskar att fler berätta vad dom vill göra och se till att få det gjort istället för att utse syndabockar för det är enda sättet att förändra det som felar och bevara demokratin. Att en högerextrem planerade att mörda min partiledare är förfärligt och tack och lov satte polisen stop för det.
Så utan att ta till ”syndabocks metoden” för att peka på vad alla andra gjort fel vill jag berätta vad vi vill göra och vad en röst på Centerpartiet innebär.

En röst på Centerpartiet är en röst för Sveriges bästa

 • Sverige behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap som gör skillnad på riktigt. För att övervinna klimathotet måste vi ta vara på teknikens möjligheter och företagens innovationskraft.
 • Hela landet behövs, från förort till industriort, från storstad till landsbygd. Alla delar av Sverige ska se ökad frihet, trygghet och tillgänglighet nästa mandatperiod. Det är dags att frigöra landsbygdens enorma potential.
 • Vi ska bygga ett jämställt Sverige med möjligheter och rättvisa för alla. Vi ska stärka kvinnors trygghet och egenmakt. Förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor ska genomsyra hela samhället och män som slår ska inte komma undan.
 • Småföretagen är motorer för jobb, integration och möjligheter. Vi ska skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas, med lägre skatt, mindre regelkrångel och en starkare arbetslinje.
 • Sveriges och hushållens ekonomi måste stärkas, idag och långsiktigt. Vi ska sänka det totala skattetrycket och skapa stabilitet i statsfinanserna genom att hushålla med skattebetalarnas pengar.
 • Vi ska bygga en vård och omsorg som sätter människan i centrum. Den ska bedrivas närmare den som behöver hjälp och med bättre arbetsvillkor för medarbetarna. Så kortar vi köerna och stärker likvärdigheten i hela landet.
 • Den liberala demokratin får aldrig tas för given. Den ska vårdas, värnas och vidareutvecklas – idag och för kommande generationer.
 • Vi ska stärka samhällskontraktet för ett tryggare och starkare Sverige, från landets gränser till ditt kvarter. Vi behöver rusta Sveriges totalförsvar, stärka hela rättskedjan, satsa på förebyggande insatser och en likvärdig skola.
 • Centerpartiet söker samarbete för en politik som är tydligt förankrad i mitten. Vi står för grön, liberal politik och för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Sverige behöver vare sig främlingsfientlig högernationalism eller socialistisk vänsterpolitik.

Jämställda inkomster för jämställdhet hela livet

Kvinnors livsinkomst är i snitt 3,6 miljoner lägre än mäns. Det beror på en rad faktorer: kvinnor tar fortfarande ut över 75 procent av föräldraledigheten, jobbar oftare deltid och arbetar oftare i kvinnodominerade sektorer, där lönen är relativt låg. En lägre inkomst har konsekvenser både på lång och kort sikt. De allra flesta pensionärer med lägst pension är kvinnor och kvinnors genomsnittliga pension utgör 69 procent av männens. Ytterligare en konsekvens av inkomstgapet är att personer, särskilt kvinnor, kan tvingas stanna kvar i ett äktenskap eller relation av ekonomiska skäl.

Begränsade möjligheter till att kunna försörja sig själv, är ett reellt hinder som många kvinnor möter i dag. Det går inte i linje med det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet och det måste förändras.

Vi Centerkvinnor vill se mer jämställdhet, både på arbetsplatser och i hemmen. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre villkor, ett exempel är inom vårdsektorn där det är svårt att anställa och behålla personal. Det finns dessutom fortfarande kvar en så kallad oförklarlig löneskillnad mellan könen. Det är inte hållbart. Och: om två personer blir föräldrar till ett barn och delar ett hem, är både barn och hem ett gemensamt ansvar. Det måste synas i omvårdnaden för barnet, både genom föräldraledighet och uttag av VAB, och i hushållsarbetet. Att det ens ska behöva poängteras år 2022, kan vara en förklaring till att vi har en lång väg kvar att gå till jämställdhet. Därför finns vi, och vi fortsätter att kämpa för jämställdhetens bästa

Det behövs en miljardsatsning

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet och otaliga barn mår dåligt för att dom växer upp i hem där mannen slår kvinnan och det måste få ett slut. 

 

Varje år blir kvinnor över hela Sverige hotade, våldtagna och mördade av sin partner eller tidigare partner. Under 2021 dödades 15 kvinnor av en man dom hade en nära relation med. Och att hemmet är att betrakta som en av dom farligaste platsen för en kvinna är helt uppenbart och det måste genast få ett slut. Det är många förövare som går fria även vid en fällande dom, på grund av platsbrist på anstalter runtom i landet. Många brottsoffer vågar idag inte anmäla den partner eller tidigare partner som utsätter dem för kränkningar eller våld och hittills har regeringen misslyckats med att ta kontroll över det dödliga våldet. Umeå Centerkvinnor kommer aktivt att fortsätta driva på för ökade resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och öka kvinnors trygghet så därför behövs en miljardsatsning under kommande mandatperiod för att fler förövare ska kunna låsas in och för att våldsutsatta kvinnor ska kunna känna sig trygga.

 

Män som slår ska aldrig komma undan och därför är det en självklarhet att dubblera straffet för grov kvinnofridskränkning och samhället måste ta ett större ansvar och se till att stoppa mäns våld innan fler kvinnor utsatts och mördas. Därför vill vi

 • Att våldsbrottslingar snabbt sätts i fängelse efter att en dom träder i kraft.
 • Öka kriminalvårdens resurser för att få fler anstalts- och häktesplatser.
 • Ge kriminalvården i tydligare uppdrag att prioritera våldsbrott samt brottsoffrets trygghet, när de tar in dömda för att påbörja fängelsestraff.
 • Införa elektronisk fotboja från dag ett efter dom. Idag måste kontaktförbudet överträdas för att fotboja ska kunna sättas in.
 • Höja minimistraffet för grov frids- och kvinnofridskränkning till två år. På så sätt skulle obligatorisk häktning vara aktuellt både innan rättegång men även i väntan på fängelsestraff.

#sjölander #centerpartiet #försverigesbästa

Obligatorisk språktest, vilken galenskap!

Obligatorisk språktest för bedömning av tvååringar, vad är det här för galenskap?

Alla som haft eller träffat på barn vet att språkutvecklingen ser väldigt olika ut från barn till barn.

Vill vi stärka integrationen och främja barns språkutveckling behövs fler utbildade förskollärare i utsatta områden och mer samarbete mellan föräldrar och samhällets instanser. Kommunen behöver också stötta föreningar med föreningsbidrag och då framför allt föreningar som vill arbeta med integration, exempelvis Vän i Umeå. För det är i mötet mellan människor vi skapar tillhörighet och tillit. Vill vi bygga förtroende är påtvingade tester och insatser inte lösningen på problemet. Vi vet att familjecentraler som har nära samarbete med förskolan är hälsofrämjande genom tidigt förebyggande och stödjande insatser. En verksamhet som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

Det finns studier som visar att barnhälsovårdens når barn med utrikesfödda föräldrar och/eller barn till låginkomsttagare i lika hög grad som andra och mer socioekonomiskt gynnade grupper. Idag är det ca 98% av alla barnfamiljer som besöker barnhälsovården under barnets första levnadsår och därför bör barnhälsovården inrymmas på familjecentraler.

Familjecentralernas långsiktigt målet är att det ska vara – En god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, där familjecentralen är en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och småbarnsföräldrar att skapa trygghet för sina barn under deras tidiga levnadsår.

På familjecentralen arbetar flera olika verksamheter tillsammans kring barnfamiljen såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Familjecentralen fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödformer för föräldrar som är i behov av det.

Obligatorisk språktest för bedömning av tvååringar, vilken galenskap!

Satsa istället på fler Familjecentraler.

Familjecentraler erbjuder lättillgängligt stöd och ska
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
• skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
• främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
• stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
• uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
• erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
• stärka barnets och förälderns sociala nätverk
• stärka ett jämställt föräldraskap
• stärka barns språkutveckling
• stärka integrationen

Dagboksanteckning 2019-12-16 Känner mig så ensam!

Umeå den 21 augusti och regnet öser ner så jag roar mig med att titta igenom anteckningar från den sista mandatperioden och hittar en anteckning från december  2019 som beskriver en känsla av att ensamhet i min ambition med att göra Umeå till en mer barn- och ungdomsvänlig plats. Intresset är något bättre för frågorna idag men fortfarande alldeles för svalt.

Så här står det i anteckningen från 2019-12-16

Idag var det dags för min motion där jag föreslår att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av Barnkonventionen som lagstiftningen.
Vad vart då resultatet?

Motionen fick tyvärr inte bifall utan ansågs besvarad, det är bättre än ett avslag eftersom det innebär att ledande politiker i alla fall erkänner att Barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020. En lagstiftning som ska stärka barnets position som rättighetsbärare. Lagen medför att både förtroendevalda och Umeå kommuns anställda behöver utbildning och en strategi behöver utarbetas som omfattar både utbildning, implementering och uppföljning.

Hur väl förberedd är Umeå kommun och alla deras verksamheter på att Barnkonventionen och dess 54 artiklar blir lag 1januari 2020? Konventionen som består av 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
• Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
• Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Och hur ska varje nämnd kunna följa dom fyra grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn- och unga?

Av svaret och debatten från talarstolen säger samtliga socialdemokrater att det redan jobbas med frågan och att barnkonventionen ligger som grund för nuvarande beslut.
Är det den nu planerade utbildningen som avses och därmed ska vi alla vara nöjda?
För det kan omöjligt vara så att hanteringen av nedläggning av förskolor på intraprenad, uppsägning av dagbarnvårdare eller de aldrig genomförda 15barn per barngrupp som avses, eller?

Att svaret på motionen helt undviker ett besvarande för en strategiskaplan känns verkligen inte bra! Får nog lämna in en ny motion och föreslå att vi inrättar ett barnombud. Dagens möte visar att endast 8st ledamöter har ett barnperspektiv och att majoriteten av ledamöterna(55st) anser att en strategi för barn anses meningslöst och 2st ledamöter tyckte frågan var så ointressant att de inte ens deltog i voteringen. Så min slutsats är att Kommunfullmäktige säger Nej till en strategi för barnens framtida medan samtliga ledamöter säger Ja till en Träbyggnadsstrategi. Ja är väldigt glad åt att vi antog Majas motion om att bygga i trä men varför, varför är det så få som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor?

Visst det var 7 till ledamöter som vill ha en strategi, trots det känner jag mig ensam! 

Ett hållbart samhällskontrakt

Idag lever vi i ett demokratisk samhälle men det finns orosmoln som gör att vi måste stå stark och försvara demokratin för den är inte självklar.

Högerextremisten Rasmus Paludan är en av alla antidemokrater  som endast utser syndabockar och inte behöver presentera någon lösning för att bränna texter som för vissa är heliga är varken en lösning eller politik. En av alla populister som inte representerar folket utan är diktaturens svärd som vill förgöra och krossar demokratin.

För mig och andra som  engagerat sig i Centerpartiet finns en gemensam nämnare, önskan att skydda demokratin och att skapa förutsättningar för ett fritt samhälle där valfrihet och hållbarhet råder.

Vad menar vi då med hållbarhet?  Det handlar om hållbar relation till våra medmänniskor, en hållbar relation till vår natur, en hållbar relation till vårt samhälle och viljan att skapa samanhållning och by-mentalitet genom att ta tillvara idéburen verksamhet och värna föreningslivet och #hembyggdsrörelsen.

Min ambition är att förenkla och uppmuntra #småskalighet så små företag etablerar sig och växer lokalt. Att vi har ett samhällskontrakt som säkrar en hållbar tillväxt i både tätort och på landsbygden. En tillväxt som innebär att vi har gröna ytor i staden med stor möjlighet till stadsodling och där landsbygden växer utan att den odlingsbara åkermarken försvinner. En tillväxt och företagande som gör att vi ökar den svenska självförsörjningsgraden och ökar möjligheten att handla lokalproducerade varor och närodlade råvaror. Ett hållbart samhällskontrakt byggt på #liberaldemokrati,  det är bara möjligt med en decentraliserad politik som bygger på lokala normer och inte på storstaden som norm. Min övertygelse är att vi människor mår bäst om vi har friheten att leva globalt i vår egen lokala kontext och att det skapar en tryggare och bättre framtid.

En #liberaldemokrati för människan och naturens bästa! 

Mer porr i skolan

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Att var tredje flicka blivit utsatt för sexuella övergrepp under sin uppväxt enligt en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset är helt vansinnigt. I den nya läroplanen ingår riktlinjer för en utökad sexualundervisning, men Centerkvinnorna anser att de är vaga och vill se ökad tydlighet. Vuxenvärlden måste ta ansvar ! 

Redan 2019 la jag en motion som föreslog att vi skulle införa porr-filter i datorer som tillhandahålls av Umeå kommun och till stor del används av minderåriga. Hur är Hampus i sängen? unga killar känner sig tvungen att vara våldsam, gilla analsex och upplever en psykiskpress till följd av dessa förväntningar. Både barn- och unga behöver skyddas genom begränsad tillgång till porr och undervisning i skillnaden mellan porrindustrins bild av sex och sexuella relationer som bygger på tillit mellan två människor.

.

Under 2021 anmäldes 9 962 våldtäkter och omkring 40 procent av dem anmäldes av ett barn, alltså en person under 18 år – oftast en tjej. Det krävs fler och utökade insatser för att både skydda barn från sexuellt våld och förhindra att det sker. Här krävs att alla vuxna tar ansvar, och skolan har ett speciellt ansvar.

Centerkvinnorna står bakom ungdomars rätt att utforska sin sexualitet ihop med någon annan eller andra under samtycke. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Unga tjejer blir utsatta för övergrepp och tvingas tänja på sina gränser. Flera studier har pekat ut konsumtion av porr som en riskfaktor för att begå sexuella övergrepp och för sexuell aggression. Konsumtion av pornografi kan bidra till skeva föreställningar om våldsamt sex och sudda ut gränser för individers egna preferenser – särskilt för ungdomar som saknar erfarenhet av sexuella relationer.

Ungdomar ska inte vara hänvisade till porr som enda undervisning. Sexualundervisningen måste förbättras, och att pornografi i ökad utsträckning tas upp till kritisk granskning och diskussion. Enligt den nya läroplanen som börjar gälla vid skolstarten ska frågor om sexualitet och samtycke ”fångas i flykten” och vara ämnesövergripande. Centerkvinnorna anser att sex- och relationskunskap ska bli ett enskilt och obligatoriskt ämne, och att en lärare som har kunskap om och är bekväm med ämnet har uppgiften att lyfta frågan om relationer, normer och värderingar.

Sex ska vara härligt – och frivilligt. Varje individ måste ha rätt att utforska sin sexualitet utifrån sitt självbestämmande och ägandet av sin kropp, men också med respekt för övriga inblandade parter. Inte med skeva föreställningar om våldsamt sex.

Det sexuella våldet har ökat och blivit grövre och nu måste det få ett slut!

Frihet, miljö & jämställdhet

I veckan samlades ett gäng Centerpartister hemma hos Mattias Larsson, vår kapten & gruppledare för planering och valupptakt. På måndag den 15 öppnar valstugorna och där kan ni träffa alla våra kandidater under 27 dagar fram till valdagen den 11 september.

Vi ser fram mot att träffa er väljare för att höra vad ni tycker är skevt och skaver men också höra era förslag på åtgärder för att göra Umeå lite bättre. Vi vill också berätta för er om våra förslag för Umeås bästa.

Om ni vill ta del av Centerpartiets valmanifest finns det digitalt eller att hämta i valstugan där finns också en liten folder med en kort sammanfattning av vårt lokala valprogram.

Lördag den 20 augusti kommer jag att finnas på plats i valstugan mest hela dagen för att berätta vilket samhällskontrakt jag vill utforma för människan & miljöns bästa, hoppas du tittar förbi för ett samtal.

Det blir garanterat både kaffe, något skoj för barnen, givande samtal och kanske en och annan tävling.

Här en ”Micropresentation” av vad vill göra för Umeås bästa

 • Umeå ska ta ansvar för sitt klimatavtryck

Det krävs att vi gör en grön omställning och den behöver skyndas på. Tillsammans med innovativa företag som utvecklar smarta varor och tjänster, och med aktivt skogs- och jordbruk kan Umeå snabba på omställningen mot en bioekonomi.

 

 • Varje människas frihet är lika mycket värd

Alla ska alltid vara välkomna till Umeå, oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Din frihet att älska den du vill, att vara den du är eller att utöva din religion är värd att försvara.

 

 • Umeå är en växande kommun och det kräver tillväxt på landsbygden

Vi vill att Umeå ska växa smart. Det innebär att tillväxten och förnyelse inte sker på bekostnad av befintlig jordbruksmark, utan sker med hänsyn till klimatet och matförsörjningsbehovet. Tillväxten ska inte förtäta Umeå så vi får en asfaltsdjungel utan vi vill ha en grön stad med tillväxt både på landsbygden och i centralorten. Det ökar friheten att själv välja livsmiljö & livsstil.

 

 • Det ska vara enkelt att anlita småskaliga företag

Service och gröna näringar är grundpelare i lokalt företagande. Och vi arbetar för att underrepresenterade ex. kvinnor ska bli fler bland företagarna. Därför vill vi att kommunal service i högre grad öppnas för småskaliga privata alternativ.

 

Vill du att vi säkrar demokratin och bygger ett samhälle där frihet, miljö & jämställdhet är helt avgörande så är jag din kandidat i valet #SJÖLANDER 

Jag är puman som aldrig kommer sluta ryta, för människans bästa! 

Öppnar dagens VK och är på väg att tappa kaffekoppen över uppslaget på sidan 10, ja jag läser fortfarande papperstidningen.

Blodtrycket stiger och jag känner mig otroligt provocerad av SD´s uttalande om borttag av puman.

Rör för … inte min puma! 

Redan tidigare har Petter Nilsson, Sverigedemokraternas representant i både kommunfullmäktige och regionen påstått att #Meetoo är en odemokratisk rörelse med snällprägel och han har tydligt deklarerat att han är kritisk till #Meetoo men han har också sagt att kvinnors vrål efter åratal av sexuella trakasserier borde ifrågasättas mer och jag upplever till och med att han anser att vi borde tystas.

Men jag lovar er, jag  kommer inte att tystna utan fortsätter ryta så länge det behövs. I Umeå och nationellt jobbar vi i Centerkvinnorna varje dag för ett fritt och jämställt samhälle och när vi ser Sverigedemokraternas politik och syn på kvinnors kamp för frihet så tycker vi att tydligheten i sig är bra, även om vi aldrig kan ställa oss bakom det kvinnofientliga budskapet.

Tack Petter för att du så tydligt berättar vart SD står när det gäller mäns helt oacceptabla sätt att ta sig friheten att utöva våld mot kvinnor och att du tydligt berättar att du vill tysta män och kvinnor som tar upp kampen genom #Metoo rörelsen.  En rörelse som vuxit fram från den brutala verkligheten där vissa män tagit eller tar sig friheten att förtrycka kvinnor genom sexuellt- och fysiskvåld. Att ifrågasätta PUMAN och prata snällprägel gör din inställning ännu tydligare.

Du skriver också, en fråga man ytterst bör ställa sig är hur lagstiftningen bör skärpas för att bygga upp ett mer tryggt samhälle. Tro det eller ej, här är vi helt överens, lagstiftningen bör skärpas.

Jag är puman som aldrig kommer sluta ryta, för människans bästa! 

Mitt och alla andra Centerkvinnors förslag för att bygga ett tryggare samhälle är att 

 1. Alla brott ska utredas – grundligt!
 2. Tillämpa tidiga förhör vid våld i nära relation och våldtäkt
 3. Prioritera kvinnors rättstrygghet
 4. Inrätta en fackdomstol för sexualbrott
 5. Använd kontaktförbud
 6. Obligatorisk elektronisk övervakning vid kontaktförbud
 7. Skydda dem som anmäler
 8. Obligatorisk stödperson vid anmälan
 9. Utbilda rättsväsendet
 10. Säkerställ finansiella resurser så Polisen har resurser att utreda
 11. Säker journalföring med garanterad sekretess
 12. Kriminalisera kontrollerande beteende
 13. Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning
 14. Obligatorisk rehabilitering

Fler förslag på åtgärder hittar den intresserad i Centerkvinnornas 43punkts program

 

 

Lika för alla anställda men absolut inte rättvist!

Det är sommar, semester och många njuter av sin ledighet och av att återhämta. Samtidigt har vi en grupp människoänglar som varit i full gång under två år av pandemi som har svårt att hinna återhämta sig i den omfattning som vore önskvärt till följd av att dom varit extra pressade och utsatta under pandemin. Det är dom människoänglarna som sett till att samhällsservicen i människonära arbeten varit i full gång trots pandemin och alla svårigheter som en pandemi inneburit. Människoänglar som borde få en extra semestervecka för att få en bättre chans att återhämta sig <3 

 

Under de sista två åren har vi alla påverkats av pandemin men det är vissa yrkesgrupper som varit extra utsatt och som också haft en förhöjd arbetsbelastning till följd av ytterligare arbetsuppgifter eller att ordinarie arbetsuppgifter inte kunnat anpassas i samma utsträckning som det vore önskvärt vid en pandemi. Yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg som har behövt fungera som alltid när övriga verksamheter i samhället stängts ner eller anpassats. Arbetsmiljön i vår kommunala och regional verksamhet präglas i hög grad av att arbetet är människonära, verksamheter som bedrivits utan att kunna anpassas i samma utsträckning som restriktionerna föreskrev.

 

Flera rapporter visar att personalen som arbetat i människonära yrken haft en ökad arbetsbelastning, upplevt en ökad oro och haft ett mycket ansträngt läge till följd av att verksamheterna måste fungera i kombination med att det varit svårt att rekrytera vikarier. Yrkesgrupper som varit i tjänst under extrema förhållanden utifrån att det är pandemi och därmed varit extra utsatt och inte haft möjlighet till önskvärda anpassningar är vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare i äldreomsorgen. Det är personal inom städservice verksamhet, det är kockar och måltidsbiträden vid måltidsservice och det är barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare och lärare i yngre åldrar i förskola, fritidshem och skola samt räddningstjänstens personal och våra människoänglar.

 

Umeå Centerkvinnor anser att medarbetare med viktiga samhällsfunktioner som tagit ett extra stort ansvar för våra barn, ungdomar och äldre i människonära yrken och utsatts för extra påfrestningar under pandemin bör kompenseras genom en kompensation som motsvarar en extra semestervecka. Därför lämnade vi in ett förslag om en extra semestervecka till Umeå kommunfullmäktige, ett förslag som tyvärr röstades ner av majoriteten (läs Socialdemokraterna). Argumentet är att det inte går att ge vissa yrkesgrupper en kompensation utan att det då måste omfatta samtliga yrkesgrupper. Ett märkligt svar från både personalnämnden och Kommunfullmäktige med tanke på att samtliga yrkesgrupper inte omfattas av friskvård på arbetstid, flextid, kontorsavtal och framförallt för att alla yrkesgrupper inte haft möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna och arbetat hemifrån med så lite kontakt med andra människor som möjligt på de sätt som föreskrevs av folkhälsomyndigheten för att minska pandemins spridning och risken att smittas. Nu har alla anställda oavsett yrkesgrupp tilldelats ett presentkort per är för sina uppoffringar under pandemin. En gåva som tilldelats alla oavsett om dom arbetat eller varit föräldraledig, arbetat hemifrån eller varit på plats i ett människonära yrke. Det är lika för alla anställda men absolut inte rättvist!