Kvinnors rättigheter i EU är hotade

Det är dags att sätta stopp för diskriminering och våld och garantera alla kvinnor i Europa rätten till frihet, autonomi och kroppslig integritet.
Kvinnors kroppar och rättigheter är under attack i Europa. I vissa medlemsländer hotas aborträtten, våld mot kvinnor ignoreras och sexhandeln frodas. Det är dags att EU tar ansvar och visar att kvinnors rättigheter inte är förhandlingsbara.
Sex utan samtycke ska ses som våldtäkt i alla EU-länder. Idag varierar definitionen av våldtäkt kraftigt mellan medlemsländerna. Det skapar en oacceptabel situation där en handling kan ses som brott i ett land men inte i ett annat. EU måste sätta ner foten och tydligt deklarera att sex utan samtycke alltid är våldtäkt.
Aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna. Rätten till en säker och laglig abort är en grundläggande mänsklig rättighet. Att den inte är garanterad i hela EU är en skam. Vi kräver att aborträtten skrivs in i EU-stadgan för att skydda den från attacker och garantera alla kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar.
EU ska förbjuder sexköp, med inspiration från den svenska sexköpslagen. Sexhandeln är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och utnyttjar majoriteten kvinnor. Den svenska sexköpslagen har visat sig vara framgångsrik i att bekämpa sexhandeln och EU bör inspireras av den och införa ett förbud mot sexköp i hela Europa.
EU ska följa Istanbulkonventionen och skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld. Istanbulkonventionen är den mest omfattande internationella konventionen om att bekämpa våld mot kvinnor. Trots att EU har ratificerat konventionen har många medlemsländer inte implementerat den fullt ut. EU måste ta sitt ansvar och se till att konventionen följs och att kvinnor och flickor skyddas mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Som ordförande i Umeå Centerkvinnor kräver jag att den som representerar mig i EU  parlamentet agerar för att stärka kvinnors rättigheter därför går min röst till Abir Al-Sahlani.

När en enkel fråga besvaras med något som känns som en ren lögn

Av , , 1 kommentar 6

När jag får till svar att det inte finns några problem med lokaler för Kulturskolans elever samtidigt som så väl tjänstepersoner, elever och undervisande lärare vittnar om att det saknas lokaler så att färre elever kan erbjudas undervisning känns svaret som en ren lögn.

I maj lovade Kicki Bernhardsson Tekniska nämndens ordförande att Umeå kommun skulle säkerställa att Kulturskolan har lokaler på plats inför hösten. Det för att Gymnasienämndens ordförande Peter Vigren från hösten stängt dörren till Midgårds skolan fram till 16.00 så att 200 av musikskolans elever riskerade att bli utan undervisning. Helena Smith som kulturnämndens ordförande och ytterst ansvarig för verksamheten är den som dragit det kortaste strået eller blivit helt rundad i den här frågan. Olyckligtvis påverkar den här låsningen både undervisande lärare och musikskolans elever.

Om Socialdemokraterna inte notoriskt skulle säga nej till att förhyra lokaler och tackat nej till den privat utförare som för några år sedan var beredd att anpassa Tullkammarens lokaler efter kommunen och Musikskolans behov hade det här varit en icke fråga. Nu är resultatet i stället att elevantalet vid musikskolan måste minska.   

Ja nu är vi där vi är så för att ta reda på hur det går med lokalerna ställer jag en fråga till ansvarig  tjänsteperson och hen svarar följande den 22 augusti Tyvärr har vi inte fått beslut på alla delar ännu, det diskuteras fortfarande en del på direktörsnivå. Än så länge har vi därför inte lagt ut alla kurser” och den 25 augusti framgick det tydligt av ett inslag på P4a Västerbotten, att Musikskolan erbjuder färre elever plats på grund av lokalbrist.

Så när jag idag ställde den enkla frågan, Är det klart med lokaler för undervisning av kulturskolans alla elever så som utlovats? Och Kicki Bernhardson svarar, ja det är klart med lokaler för musikskolans elever, då känns svaret som en ren lögn. 

 

Ovilja drabbar musikelever

Är Umeå en bra kommun för unga kulturutövare eller riskerar Socialdemokraternas ovilja att förhyra lokaler att skapa en lokalbrist som minska antalet platser på kulturskolan och därmed drabba musikeleverna? Ja absolut drabbas musikeleverna av ledande politikers ovilja att förhyra lokaler. 

 

Det har det gått att läsa att Kulturnämndens ordförande tycker att vi står inför positiva utmaningar min upplevelse efter dagens möte i Kulturnämnden är att vi står inför besvärande utmaningar. Besvärande utmaningar utifrån rådande lokalbrist.

Det finns politiska beslut som säger att vi ska bedriva kulturskola och det finns också ett beslut som säger att Fastighet ansvara för Umeå kommuns lokalförsörjning, vilket innebär att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler utifrån verksamhetens behov och kulturskolan har länge haft dialog med fastighet om sina lokalbehov för att klara sin verksamhet.

Redan i november 2021 diskuterades kulturskolans behov av lokaler. Deras önskan att nyttja lokaler som dagtid står tom på Hamnmagasinet var ett förslag. Ett förslag som gick i stöpet.

En privat fastighetsförvaltare hörde av sig till fastighet och erbjöd en dialog för att diskutera kommunens lokalbehov i samband med att dom hade stora lokaler med tillräckligt många kvadrat att förhyra till Kulturskolans verksamhet.  Ett förslag som fick kalla handen då det politiska direktivet enligt berörda tjänstepersoner är tydligt, förhyrning av externa lokaler är direkt olämpligt och ska undvikas.

Än mer besvärande är läget idag då Kulturskolan fått beske om att dom inte längre får behålla lokalerna på Midgård enligt nuvarande överenskommelse.

Det här innebär inte bara en besvärande lokalbrist redan höstterminen 2023, det innebär också att 200 av musikskolans 1800 elever och 22 av 50 pedagoger riskerar att det inte finns ändamålsenliga lokaler hösten 2023.

Trots löftet från Tekniska nämndens tjänstepersoner och politiker som företräder Socialdemokraterna att fastighet ska tillhandahålla ändamålsenliga lokaler finns det fortfarande inte någon lösning på lokalfrågan för Kulturskolan.

Det är helt uppenbart att Socialdemokraternas ovilja att hyra externa lokaler drabbar musikeleverna och skapar en lokalbrist som på sikt hotar Umeås kulturliv! 

 

 

Säkerställa att inte könsstereotyper, attityder eller fördomar ligger till grund för beslut

Vid dagens Kommunfullmäktige ville jag få svar på om våra barn och unga bedöms olika utifrån kön och därför ställdes en interpellation till Individ- och familjenämndens ordförande.

Utifrån en granskning av Ekot som gick att lyssna till den 13 mars 2023 redovisade att flickor betydligt oftare än pojkar tvångsomhändertas på grund av sexuella orsaker eller övergrepp. Därför ansåg jag att Individ- och familjenämndens ordförande, Andreas Lundgren skulle ge oss alla en inblick i om ”normer” riskerar att även barn och unga i Umeå bedöms olika till följd av kön.

 

Inledningsvis säger Andreas att även Umeås LVU-domar ingår i Ekots granskning, vidare framgår att ansvariga inte tycker att socialsekreterarna gör skillnad på hur pojkar och flickors sexualitet bedöms och behandlas. Att det aldrig görs skillnad pga. kön känns som skygglappar på eftersom det inte finns något i svaret som visar på att detta är analyserat och utrett utan en upplevelse hos en person. Något som blir än mindre trovärdigt utifrån den tystnadskultur som flera personer i verksamheten vittnat om.

 

Så om vi utgår från att Ekots granskning stämmer då har granskningen något viktigt att säga både verksamheten och Individ- och familjenämndens ordförande.

 

Så Andreas min önskan är att du tillsammans med övriga inom Individ- och familjenämnden tar ansvar för att könsstereotypa normer, bristande kunskap eller fördomar i utredningarna aldrig får ligga till grund för beslut.

 

Jag har aldrig påstått att Umeås utredare bedömer barn och unga olika utifrån kön eller kritiserat dem för dom utredningar som genomförts. Jag ber bara vänligt att alla inblandade ska ta till sig av den utredning som är genomförd för att

 

Könsstereotypa attityder aldrig ska ligga till grund för beslut. Stereotypa och förväntningar, där pojkar ofta förknippas med mer aggressiva sexuella beteenden medan flickor tillskrivs en passiv offerroll och att det gör att pojkars sexuella övergrepp ses som mindre alvarliga vilket också påverkar bedömningen av behovet av skydd.

 

Minska risken att bristande kunskap och fördomar hos beslutsfattare påverkar besluten, där den förutfattande idén är att pojkar inte kan vara offer för sexuellt våld och att flickor är benägen att ljuga om sexuella övergrepp.

 

Fokus framöver innebär att ödmjukt ta till sig av granskningen och säkerställa att inte könsstereotyper, attityder eller fördomar ligger till grund för beslutet så att det alltid ska vara barnets bästa och att skydd mot våld och övergrepp oavsett kön som är grunden.

 

Det finns något gemensamt med flera interpellationssvar från sittande majoritet (läs Socialdemokraterna) och det är att alla svar andas vi har gjort allt rätt och riktigt, det finns ingen förbättringspotential.

 

Men här är jag säker att många Umeåborna har en annan åsikt. Vi ser vad som är bra och fungerar men vi vill ha förändringar och förbättringar där så behövs och därför kommer jag fortsätta företräda mina väljare genom att lämna in interpellationer och motioner.

Det här duger inte!

Alldeles för länge har Umeå kommun varit otydlig och inte haft någon strategi sin vatten- och avloppshantering och det här duger inte!

En vatten- och avloppsstrategi ska vara tydlig för oss medborgare för att skapa förutsättningar för tillväx men också visa oss medborgare att det finns en planering för hur politiken tar ansvar för att trygga vatten- och avlopp i en växande kommun.

Det som nu presenterats är inte en strategi, det är en pärm med ett innehållsregister och där varje del har en ingress men sedan saknas det innehåll. Den vatten- och avloppsstrategi som vi idag skulle ta beslut om saknar helt tydlighet och förutsägbarhet.

Min önskan är att verksamhetsansvariga ser över tillsynen av avloppsanläggningar, speciellt i områden där bristfälliga avloppsanläggningar riskerar människors hälsa, exempelvis vid de långgrunda badstränderna som finns angivna i den fördjupade översiktsplanen för kusten.

Umeva borde också få påbörja förhandlingar med vattenföreningar för att eventuellt omvandla nuvarande vattenföreningar till verksamhetsområde för vatten eller vatten/avlopp i flera uttalade omvandlingsområden för att Umeå kommun ska klara av att följa 6§ i Vattentjänstlagen.

Det som helt saknas för den intresserade medborgare är hur vattentjänstplanen ska tas fram, hur planeringen för att ta fram innehåll ser ut och hur Umeå kommun kommer att föra dialog med medborgarna för att ta fram och fatta beslut om vattentjänstplan under 2023.

 

Nu är det upp till bevis att ni som är ansvariga planerar framåt och fyller på strategin med innehåll så Umeå kommuns medborgare och företagare får en strategi för vatten- och avloppshanteringen som är förutsägbar.

 

 

 

 

Allhelgona

Allhelgonahelgen är en tid att minnas alla er som inte längre är i livet men som för alltid lever kvar i mitt hjärta. Det är också en tid att glädjas och känna tacksamhet för alla er som lever och att reflektera över livet och vilket liv en vill leva.

Att födas och dö är livets gång. Samtidigt är villkoren för livet självt något som lätt kan glömmas bort i våra privilegierade liv.

Vad är då viktigast för ett gott liv på jorden? Jo hur vi förhåller oss till naturen och hur vi bemöter varandra som medmänniskor och världsmedborgare.

Med pandemin i färskt minne, krig i vårt närområde och den allvarliga miljöpåverkan vi ser borde mana till eftertanke. Eftertanke om vad som är viktigt för ett gott liv.

Prylar eller materiel status kan aldrig bli viktigare än att förvalta livets gåva. Gåvan att älska och göra det bästa av livet för sig själv och sina medmänniskor.

Det viktigaste av allt är relationerna till sin familj, vänner, omvärlden och naturen.

Att möta sina medmänniskor med kärlek och handla med goda avsikter.

Vad är viktigt för dig?

Högerextrem planerade att mörda min partiledare

Nyheten om att högerextreme Theodor Engström planerade att mörda Centerpartiets partiledare Annie Lööf i Visby i somras överraskar tyvärr inte.
Att hotet mot vår partiledare är större än mot övriga partiledare är inte heller någon nyhet.
Att olika sammanslutningar av nazister och högerextrema valt Annie som hatobjekt är väl känt för den som följer vilken Flashback-tråd som helst som handlar om integration, invandring och medmänsklighet.
2018 visade Nordiska motståndsrörelse sitt missnöje mot den partiledare som höll demokratin- och medmänsklighetens fana högst och protesterade högljutt under hennes tal i Almedalen.
Tyvärr har vi sett en förflyttning av normen för hur en beter sig även hos företrädare och sympatisörer bland de etablerade partierna. Tonen mot Lööf och Centerpartiet har varit rå de senaste åren och man vet aldrig vem som tar på sig att göra allvar av hotelserna. En del av de övriga partiledare har uttryckt medkänsla med Lööf och dom bör reflektera över hur deras företrädare och deras sympatisörer diskuterar meningsmotståndare. Jag önskar att fler berätta vad dom vill göra och se till att få det gjort istället för att utse syndabockar för det är enda sättet att förändra det som felar och bevara demokratin. Att en högerextrem planerade att mörda min partiledare är förfärligt och tack och lov satte polisen stop för det.
Så utan att ta till ”syndabocks metoden” för att peka på vad alla andra gjort fel vill jag berätta vad vi vill göra och vad en röst på Centerpartiet innebär.

En röst på Centerpartiet är en röst för Sveriges bästa

 • Sverige behöver ett handlingskraftigt klimatledarskap som gör skillnad på riktigt. För att övervinna klimathotet måste vi ta vara på teknikens möjligheter och företagens innovationskraft.
 • Hela landet behövs, från förort till industriort, från storstad till landsbygd. Alla delar av Sverige ska se ökad frihet, trygghet och tillgänglighet nästa mandatperiod. Det är dags att frigöra landsbygdens enorma potential.
 • Vi ska bygga ett jämställt Sverige med möjligheter och rättvisa för alla. Vi ska stärka kvinnors trygghet och egenmakt. Förebyggande åtgärder mot mäns våld mot kvinnor ska genomsyra hela samhället och män som slår ska inte komma undan.
 • Småföretagen är motorer för jobb, integration och möjligheter. Vi ska skapa bättre förutsättningar för dem att lyckas, med lägre skatt, mindre regelkrångel och en starkare arbetslinje.
 • Sveriges och hushållens ekonomi måste stärkas, idag och långsiktigt. Vi ska sänka det totala skattetrycket och skapa stabilitet i statsfinanserna genom att hushålla med skattebetalarnas pengar.
 • Vi ska bygga en vård och omsorg som sätter människan i centrum. Den ska bedrivas närmare den som behöver hjälp och med bättre arbetsvillkor för medarbetarna. Så kortar vi köerna och stärker likvärdigheten i hela landet.
 • Den liberala demokratin får aldrig tas för given. Den ska vårdas, värnas och vidareutvecklas – idag och för kommande generationer.
 • Vi ska stärka samhällskontraktet för ett tryggare och starkare Sverige, från landets gränser till ditt kvarter. Vi behöver rusta Sveriges totalförsvar, stärka hela rättskedjan, satsa på förebyggande insatser och en likvärdig skola.
 • Centerpartiet söker samarbete för en politik som är tydligt förankrad i mitten. Vi står för grön, liberal politik och för att bryta den splittring och polarisering som riskerar att förlama Sveriges politiska handlingskraft. Sverige behöver vare sig främlingsfientlig högernationalism eller socialistisk vänsterpolitik.

Jämställda inkomster för jämställdhet hela livet

Kvinnors livsinkomst är i snitt 3,6 miljoner lägre än mäns. Det beror på en rad faktorer: kvinnor tar fortfarande ut över 75 procent av föräldraledigheten, jobbar oftare deltid och arbetar oftare i kvinnodominerade sektorer, där lönen är relativt låg. En lägre inkomst har konsekvenser både på lång och kort sikt. De allra flesta pensionärer med lägst pension är kvinnor och kvinnors genomsnittliga pension utgör 69 procent av männens. Ytterligare en konsekvens av inkomstgapet är att personer, särskilt kvinnor, kan tvingas stanna kvar i ett äktenskap eller relation av ekonomiska skäl.

Begränsade möjligheter till att kunna försörja sig själv, är ett reellt hinder som många kvinnor möter i dag. Det går inte i linje med det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet och det måste förändras.

Vi Centerkvinnor vill se mer jämställdhet, både på arbetsplatser och i hemmen. Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Kvinnodominerade branscher har lägre löner och sämre villkor, ett exempel är inom vårdsektorn där det är svårt att anställa och behålla personal. Det finns dessutom fortfarande kvar en så kallad oförklarlig löneskillnad mellan könen. Det är inte hållbart. Och: om två personer blir föräldrar till ett barn och delar ett hem, är både barn och hem ett gemensamt ansvar. Det måste synas i omvårdnaden för barnet, både genom föräldraledighet och uttag av VAB, och i hushållsarbetet. Att det ens ska behöva poängteras år 2022, kan vara en förklaring till att vi har en lång väg kvar att gå till jämställdhet. Därför finns vi, och vi fortsätter att kämpa för jämställdhetens bästa

Det behövs en miljardsatsning

Den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet och otaliga barn mår dåligt för att dom växer upp i hem där mannen slår kvinnan och det måste få ett slut. 

 

Varje år blir kvinnor över hela Sverige hotade, våldtagna och mördade av sin partner eller tidigare partner. Under 2021 dödades 15 kvinnor av en man dom hade en nära relation med. Och att hemmet är att betrakta som en av dom farligaste platsen för en kvinna är helt uppenbart och det måste genast få ett slut. Det är många förövare som går fria även vid en fällande dom, på grund av platsbrist på anstalter runtom i landet. Många brottsoffer vågar idag inte anmäla den partner eller tidigare partner som utsätter dem för kränkningar eller våld och hittills har regeringen misslyckats med att ta kontroll över det dödliga våldet. Umeå Centerkvinnor kommer aktivt att fortsätta driva på för ökade resurser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och öka kvinnors trygghet så därför behövs en miljardsatsning under kommande mandatperiod för att fler förövare ska kunna låsas in och för att våldsutsatta kvinnor ska kunna känna sig trygga.

 

Män som slår ska aldrig komma undan och därför är det en självklarhet att dubblera straffet för grov kvinnofridskränkning och samhället måste ta ett större ansvar och se till att stoppa mäns våld innan fler kvinnor utsatts och mördas. Därför vill vi

 • Att våldsbrottslingar snabbt sätts i fängelse efter att en dom träder i kraft.
 • Öka kriminalvårdens resurser för att få fler anstalts- och häktesplatser.
 • Ge kriminalvården i tydligare uppdrag att prioritera våldsbrott samt brottsoffrets trygghet, när de tar in dömda för att påbörja fängelsestraff.
 • Införa elektronisk fotboja från dag ett efter dom. Idag måste kontaktförbudet överträdas för att fotboja ska kunna sättas in.
 • Höja minimistraffet för grov frids- och kvinnofridskränkning till två år. På så sätt skulle obligatorisk häktning vara aktuellt både innan rättegång men även i väntan på fängelsestraff.

#sjölander #centerpartiet #försverigesbästa

Obligatorisk språktest, vilken galenskap!

Obligatorisk språktest för bedömning av tvååringar, vad är det här för galenskap?

Alla som haft eller träffat på barn vet att språkutvecklingen ser väldigt olika ut från barn till barn.

Vill vi stärka integrationen och främja barns språkutveckling behövs fler utbildade förskollärare i utsatta områden och mer samarbete mellan föräldrar och samhällets instanser. Kommunen behöver också stötta föreningar med föreningsbidrag och då framför allt föreningar som vill arbeta med integration, exempelvis Vän i Umeå. För det är i mötet mellan människor vi skapar tillhörighet och tillit. Vill vi bygga förtroende är påtvingade tester och insatser inte lösningen på problemet. Vi vet att familjecentraler som har nära samarbete med förskolan är hälsofrämjande genom tidigt förebyggande och stödjande insatser. En verksamhet som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

Det finns studier som visar att barnhälsovårdens når barn med utrikesfödda föräldrar och/eller barn till låginkomsttagare i lika hög grad som andra och mer socioekonomiskt gynnade grupper. Idag är det ca 98% av alla barnfamiljer som besöker barnhälsovården under barnets första levnadsår och därför bör barnhälsovården inrymmas på familjecentraler.

Familjecentralernas långsiktigt målet är att det ska vara – En god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, där familjecentralen är en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och småbarnsföräldrar att skapa trygghet för sina barn under deras tidiga levnadsår.

På familjecentralen arbetar flera olika verksamheter tillsammans kring barnfamiljen såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Familjecentralen fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödformer för föräldrar som är i behov av det.

Obligatorisk språktest för bedömning av tvååringar, vilken galenskap!

Satsa istället på fler Familjecentraler.

Familjecentraler erbjuder lättillgängligt stöd och ska
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
• skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
• främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
• stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
• uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
• erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
• stärka barnets och förälderns sociala nätverk
• stärka ett jämställt föräldraskap
• stärka barns språkutveckling
• stärka integrationen