Kategori: Politik

Naturkatastrofer

Internationella dagen för begränsningar av naturkatastrofer, en dag att uppmärksamma.
Under några dagar har Umeå fullkomligt svämmat över och det har fångats fisk på gatorna i stan samtidigt har vi ett pågående krisläge till följd av Covid-19 och det är viktigare än någonsin att lägga fokus på att förbättra miljön. Vi måste helt enkelt hjälpas åt att ta beslut som gynnar klimatet.
Det är stigande temperaturer som påverkar ekosystemet och påverkar folkhälsan genom epidemier på ett brutalt sätt. Det är torka som breder ut sig och driver människor på flykt för att överleva, det är vattenmassor som vräker ner ohejdat och förstör så väl odlingsmöjligheter som mänskligt liv. Det är en extrem värme som skördar otaliga människoliv. Vi kan konstatera att klimatförändringarna är både brutal och påtagliga.
Det innebär att vi behöver fatta beslut som leder till en bättre framtid där rent vatten, ren luft och en fungerande cirkulär ekonomi är i fokus.

Bli först att kommentera

Rädda Demokratin och Bondens egen marknad.

Förutom att Corona hotar människoliv hotas också demokratin och likvärdigheten att bedriva företag i Umeå kommun.

I den kommunala politiken hände det som inte får hända under våren, snabba ordförandebeslut som inte ger jämlika förutsättningar. För att ge er ett exempel fattades ett snabbt ordförandebeslut som gynnade krögare (ett i sig bra beslut) medan avsaknaden av ett snabbt ordförandebeslut (mycket orättvist) missgynnade våra lokala odlare och småföretagare som gemensamt arrangerar Bondens egen marknad.

Tänker att en nykter person som vill handla grönsaker med största sannolikhet har bättre omdöme och förmåga till avståndsbedömning än en salongsberusad person som vill köpa alkohol i baren…… men i sig är det orättvisan som stör och det skaver att Bondens egen marknad ställs in medan det går utmärkt att vistas på en uteservering eller på en stormarknad/em>

Våren har också visat att den demokratiska processen är hotad genom inställda eller minimerad representation när politiska beslut ska fattas. Om kommunfullmäktige utestänger personer som är 70+ och minimerar representationen från de folkvalda skapas ett A- och B-lag och det är förödande. Även nämndsmötena har haft ett minimum av representation av de olika politiska partierna eller helt ställts in. Så se upp, den demokratiska processen är hotad & det riskerar bli vilda western i politiken!

Tänker att tusen ögon med olika erfarenhet ser bättre än ett två och att flera olika politiska riktningar värnar innevånarnas röst…..

Socialdemokraterna som styr i Umeå behöver nu visa handlingskraft för att värna demokratin och fatta politiska beslut som gynnar folket och företagen.

Bli först att kommentera

Allt är föränderligt, även svårigheter.

Under fem veckors tid har vi dagligen informerats om allt negativt som sker i Coronaepidemins spår. Antalet sjuka, antalet döda, antalet brister i vården, antalet brister i hemtjänsten, den ensamhet som uppstår och allt annat elände.

Brister i vårt välfärdssystem är en bidragande orsak till att vår krishantering inte varit den bästa och den ensamheten som fanns tidigare vart helt plötsligt utbredd när även mötet med människor på jobbet togs ifrån så många.

Men stämmer ordspråket inget ont som inte har något gott med sig?

Ja det vill jag nog påstå!

Varje dag blir plötsligt speciell och dagligen berörs och skakas vi om på ett sätt som förändrar oss. Vi blir tvungen att hitta nya sätt att leva, jobba och att umgås, ja till och med att fira högtider får vi förändra.

Vi omvärderar vad som är viktigt och plötsligt finns ingen tanke på lösnaglar, nya kläder eller en ny pryl. Istället tänks kärleksfulla tankarna till vänner, släktingar eller alla vardagshjältar som får våra samhällsviktiga verksamheter att fungera mitt i denna pandemi.

Vi visar vilja att värna andra genom att hålla en fysisk distansering och det skapar också en mentala och kärleksfulla möten där vi visar hänsyn genom avstånd och närhet genom distansmöten på telefon- och skypsamtal. Helt plötsligt har vi ersatt meningslösa shoppingtillfällen med kärlekshandlingar.

Vi ger naturen en chans till återhämtning genom att resa och konsumera mindre. Vi tar oss i stället ut i naturen på en skogspromenader eller lägger tid på friluftsaktiviteter.

Att vi stannar upp, agerar mer solidarisk, visar mer kärlek och omvärderar vad som är viktig känns som det goda och ljusglimten i Coronatider.

Bli först att kommentera

Tillsammans med klokskap, vänskap och god handhygien kan vi ta oss igenom Coronatiden

Av , , 2 kommentarer 4

Det allvarliga läget som uppstått i samband med Covid-19 får nog oss alla att stanna upp och fundera på både det ena och det andra. Kanske kommer vi kollektivt att tänka före och efter Covid-19.

Agerandet med slopad karensdag,14-dagar utan läkarintyg och smittskyddspeng är bra åtgärder. Den allmänna informationen om handhygien, nys eller hosta i armvecket och håll lite avstånd till människor samt att begränsa antalet för sammankomster är också bra åtgärder.

Men vad gör vi med människors oro? Jag menar inte att vi inte ska ta den på alvar, jag menar istället att vi måste ta den på största alvar för rädsla är en dålig känsla som ställer till det.

Den bästa åtgärden för att minska rädslan är att öka kunskapen genom en oberoende och professionell mediarapporteringen. Att ge en beskrivning av hur coronaviruset bäst kan bekämpas både regionalt, nationellt och internationellt. Att media fortsätter att rapportera om de som insjuknar och upplever det som en vanlig förkylning till att berätta om åtgärder för den som är i en riskgrupp. Media ska ha en stor eloge för helhetsbilden ni presenterat för oss under den sista tiden. Ni gör ett fantastiskt arbete och jag är glad att inte SD hunnit riva tv-huset, minska stödet till radiokanalerna och gjort publicera service medarbetarna arbetslösa.

Men hur blir det med maten? Det är svårt att veta men vi kan finna tröst i att det finns en chansen att odla på balkongen, kolonilotten eller på den egna täppan i sommar. Vi kan besöka landsbygden och se om det finns någon som kan arrendera ut en bit åker för att odla potatis och grönsaker. Vi kan handla lokalt odlade produkter för ökad livsmedelsförsörjning i Västerbotten och Sverige. Vi kan se fram mot bär, svamp och växtplockning från vår till höst.

Men räcker det med kunskap och mat? Knappast! Vi behöver också social samvaro för att dela våra tankar med någon. Så fortsätt träffa vänner och gör roliga saker ihop. Kom i håg du smittar inte om du är frisk. Ta hand om varandra och tänk på dina medmänniskor, så snälla ta inte alla paket pasta när du handlar. Ta vara på möjligheten att vistas i naturen, koka en termos kaffe och gör en utflykt med någon eller några. Du kan kanske inte kramas eller ta i hand på ett tag men trots det kan du visa vänlighet och mänsklig värme. Du kan ringa, Skypa eller skriv ett brev eller ett vykort, det kommer att göra någon glad. Framförallt var inte ensam med dina tankar, prata med någon på jobbet, en granne, en släkting eller en vän. Tillsammans med klokskap, vänskap och god handhygien kan vi ta oss igenom Coronatiden.

2 kommentarer

18,5 miljoner orsaker och tre bättre möjligheter.

Problem
Det finns en svårigheter att rekrytera förskollärare till alla förskolor i Umeå kommun. Det är i förstahand förskolor utanför stadskärnan där kollektivtrafiken fungerar dåligt. Utöver det ska vi ta hänsyn till att lönen är densamma oavsett vart i kommunen du arbetar och det finns inte någon möjlighet till differentiering av lön för att möta den merkostnaden.

Socialdemokraternas lösning
Minska antalet förskollärare och inför 50/50 modellen.Ett oenigt kommunfullmäktige beslutar efter rekommendation från för- och grundskolenämnden att jobba efter 50/50 modell. Vilket innebär att 50% ska vara förskollärare och 50% ska vara barnskötare på alla förskolor senast 2021. Det oavsett vad du som anställd förskollärare har för önskemål.

Hur skulle du reagera om det beslutade att endast 50% av lärarna på skolan ska var behöriga 2021?

Folkvalda i kommunfullmäktige som röstade igenom förslaget och Utbildningsförvaltningen väljer att bortse från både läroplanens ökade krav på undervisning i Förskolan och barnkonventionen som lagstiftning. Det gör dom genom att gömma sig bakom begreppet ”Vi gör det för en ökad likvärdighet” istället för att berätta om dom 18,5 miljoner orsakerna till förslaget.

Vad innebär då detta?
Barnskötare kan uppleva att deras kunskap och yrkeserfarenhet förminskas genom upplägget men också genom att nyutexaminerade förskollärare nu helt plötsligt ska handleda en barnskötare med 30års erfarenhet.
Vän av ordning kan också fråga sig om det finns tillräckligt med utbildade barnskötare för att lyckas med modellen?
Väl insatt källa säger, Nej det är inte möjligt. Vi kommer att måsta ta in outbildad personal på barnskötartjänsterna.

Förskollärarna har reagerat kraftigt och påtalat att det finns massor av risker med beslutet. En oro är att förskollärarna blir en administrativ person som måste lägga huvuddelen av sin arbetstid på att förbereda utvecklingssamtal mm. med vårdnadshavare istället för att bedriva den pedagogiska verksamheten. Antalet förskollärare som tvångsförflyttas väljer helt enkelt att sluta erbjuda sin kompetens till Umeå kommun. Förskollärare under utbildning väljer helt enkelt att sluta genom att byta inriktning.

Umeå kommun tappar universitetsplatser för att antalet förskollärare. Umeå blir en mindre attraktiv plats pga. att förskolans verksamhet riskerar få en sämre kvalité pga. outbildad personal till följd av för få utbildade barnskötare och förskollärare.

Så vad tror du är orsaken? 18,5 miljoner eller likvärdighet?

Men det finns möjligheter, här ger jag Socialdemokraterna tre alternativ till lösning

1.Riv upp beslutet och bestäm att vi i stället ska stärka förskollärarens och barnskötarens respektive roll.

2.Riv upp beslutet och utbilda dagens barnskötare till förskollärare för att uppnå den efterlängtade likvärdigheten.

3.Ge förskollärare som vill jobba på förskolor som idag har för få förskollärare, förstelärartjänster som förskollärare med ett tydligt uppdrag att utveckla verksamheten på just den förskolan.

Bli först att kommentera

Trots det känner jag mig ensam!

Barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020. Lagstiftningen kommer stärka barnets position som rättighetsbärare. Lagen medför att både förtroendevalda och Umeå kommuns anställda behöver utbildning och en strategi behöver utarbetas som omfattar både utbildning och uppföljning.

1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter och Sverige var 1990 ett av de första länderna att skriva på konventionen. Barnkonventionen, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0–18 år och innebär en förstärkning av barnets mänskliga rättigheter.

Konventionen består av 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
• Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
• Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem.

Hur väl förberedd är Umeå kommun och alla deras verksamheter på att Barnkonventionen blir lag 1januari 2020?
Det är en fråga vi i Centerkvinnorna och Centerpartiet i Umeå ställt oss.

Centerpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av lagstiftningen.

Vad vart då resultatet?
Motionen fick tyvärr inte bifall utan ansågs besvarad, det är bättre än ett avslag eftersom det innebär att ledande politiker i alla fall erkänner att Barnkonventionen blir lag och att frågan är aktuell.

Av svaret och debatten från talarstolen säger samtliga socialdemokrater att det redan jobbas med frågan och att barnkonventionen ligger som grund för nuvarande beslut.
Är det den nu planerade utbildningen som beskrivs i svaret som avses och därmed är ni nöjda?

För det kan omöjligt vara så att hanteringen av nedläggning av förskolor på intraprenad, uppsägning av dagbarnvårdare helt utan dialog eller de aldrig genomförda 15barn per barngrupp som avses.

Att svaret på motionen helt undviker ett besvarande för en strategiskaplan känns verkligen inte bra!
Hur viktig tycker ni att barnen, vår framtid är egentligen?

Dagens möte visar att endast 8st ledamöter röstar för en strategi för barnen medan majoriteten(55st) anser att det som görs räcker och 2st ledamöter tyckte frågan var så ointressant att de inte ens deltog i voteringen.
Visst det var 7 till som vill ha en strategi, trots det känner jag mig ensam!

IMG_1906 (002) Votering barnkonvetionen

Bli först att kommentera

När kalla vindar blåser

Av , , 4 kommentarer 6

Arbetarpartiet bjuder in flera partier till manifestation till minne av Kristallnatten. En manifestation, en hågkomst av hur den hårda, kalla och våldsamma antisemitismen blev rumsren och accepterad över en natt, något vi aldrig får glömma. Något som blivit allt viktigare när kalla vindar blåser.

När Centerpartiet i Umeå samtalar om vårt deltagande är vi helt överens om att delta för att visa vår förfäran över det som hänt. Ett deltagande till minnen av alla offer och det lidande dom utstått. Ett deltagande för att visa att vi kämpar för att det aldrig ska hända igen.

Centerpartiet vill bygga en fredlig framtid, en framtid utan ”peka finger” attityd, en framtid där vi samverkar istället för att motverka, en framtid där vi tar krafttag mot nazism och antisemitism. Vi har många förslag för att stärkt skydd mot nazism och extremism.

Jag utses att företräda Centerpartiet, det känns verkligen ärofyllt så jag börjar genas förbereda mig.

Men så händer något……

Det som händer gör mig illa till mods, det får mig att få motstridiga känslor till att delta. Det får mig att fundera på om jag kan ställa upp på en manifestation som kantas av gränsdragningar, att partier inte bjuds in att delta men framförallt den vuxenmobbning som jag upplever har accelererat gentemot en specifik politiskföreträdare som nekas delta i manifestationen.

Min inre moralkompass skriker NEJ! En arrangör av en manifestation av Kristallnatten kan inte utesluta och peka ut människor på det sätt som nu sker i Umeå. Våra folkvalda politiker måste ta ansvar och stå upp för våra grundläggande värderingarna, jag är en av dessa folkvalda och därför måste jag ha modet att avstå.

För mig är det viktigt att Umeå präglas av öppenhet, världsmedborgaranda, kulturellt mångfald, och frihet att tänka, tro och älska som en vill <3
Så trots min litenhet och obetydlighet i sammanhanget känner jag ansvar för att tacka nej till att delta i manifestationen.

#Systerskap

4 kommentarer

Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter

Av , , 1 kommentar 1

I Sverige växer 100 000 unga upp med hedersförtryck. I Sverige dör flickor under hedersförtryck. Länsstyrelsen i Östergötland, som sedan 2005 har i uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, rapporterar om en ökad medvetenheten i samhället, men att situationen är fortsatt allvarlig. Fortfarande vittnar flickor om tvångsäktenskap, könsstympning, allvarligt psykiskt våld och grovt fysiskt våld. Flickor vars bröder genom hård socialkontroll av släkten tvingas delta i förtrycket. Ett förtryck vi aldrig kan acceptera och som vi måste våga prata om och agera på för att få ett stop.

Centerkvinnorna arbetar bl.a. för följande initiativ:
♀️ Vi vill att det tas fram riktlinjer för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten.

♀️ Vi vill se ökad kunskap och effektiva verktyg för t.ex. skol- eller vårdpersonal som möter flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

♀️ Vi vill förhindra att skattemedel går till trossamfund, skolor och organisationer som hindrar arbetet mot hedersförtryck.

♀️ I syfte att arbeta förebyggande mot barn- och tvångsäktenskap vill vi att Sverige, liksom Storbritannien, ska inför en Forced Marriage Unit under Utrikesdepartementet, en enhet som arbetar förebyggande och med befogenhet att ta hem flickor som förs utomlands för att giftas bort.

♀️ Vi vill också att brott som begås i hederns namn ska få en egen brottsrubricering.

Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.

IMG_2214

1 kommentar

Hur hårt är glastaket?

Fick frågan
-Hur ser Centerpartiets representation av kvinnor på valsedeln ut och hur hårt är ert glastak?

Mitt svar
-Centerpartiet i Umeå har en bra representation av både män och kvinnor i varierad ålder.

Du vet att värdegrunden för en Centerpartist gör att vårat parti mer lever än pratar jämställdhet eftersom jämställdhet är en självklarhet i vår grundideologi.

Vi är ett gäng liberalfeministister och för oss handlar de om alla människors rätt till friheten att få vara den en är.

Vi är trots allt de parti som bevisat att vi lever och agerar som liberalfemenister. Ett bevis för det är hur vi valt den bäst lämpade för partiledaruppdraget Centerpartiet kan stoltsera med tre kvinnliga partiledare, vilket annat parti kan matcha det?

Ck-historia2

Centerpartiets kandidater i Umeå

Centerpartiets valsedel i Landstinget

Riksdagslistan

Bli först att kommentera

Jämställdhet och diskriminering

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Centerpartiet vill:
Driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande
Att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
Att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts

Håller du med? Bli medlem genom att skicka SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan.

Bli först att kommentera