Levande kulturliv i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Politik kan inte skapa kultur. Kultur uppstår inte på det sättet. Men politiken har ett ansvar att se till att det finns möjligheter, mötesplatser och resurser för kulturen att frodas

.Kulturen är det som gör oss till människor. För Miljöpartiet de Gröna är ett rikt och mångfasetterat kulturliv en av nycklarna till mänsklig livskraft. Vi tror att det finns skaparkraft i varje människa. En grundtanke i den gröna ideologin är att ge varje människa möjlighet att utveckla sina förmågor och att få uttrycka sig fritt; i den grundläggande friheten ligger en välståndsskapande kraft. Vi menar att det i ett demokratiskt samhälle måste alla människor ges förutsättning att använda den skaparkraften.

Kulturen är en av de sektorer där samhället reflekterar över, bearbetar och ifrågasätter sig självt och kulturens frihet är därför kommunicerande mot samhällets frihet i stort.

Kulturpolitikens uppgift är att värna om det smala och det som inte är kommersiellt gångbar i sin tid, att stötta kulturen utan att styra dess uttryck. Professionella konstnärers och kulturskapares förutsättningar att få verka med rimliga omständigheter anser vi är viktiga; det ger förutsättningar för en dynamisk och innovativt skapande utveckling.

En arbetsmarknad utan diskriminering

Av , , Bli först att kommentera 6

De mänskliga rättigheterna bygger på allas lika värde – oavsett kön, ålder eller inkomst. Ett mer jämställt och jämlikt Sveriges ökar individens frihet och samhällets utveckling.

Traditionellt kvinnodominerade yrken som vård och service har lägre lön är traditionellt mansdominerade yrken som industri och finans. Och även inom samma yrke har kvinnor lägre lön än män. Sveriges politiker och arbetsgivare behöver därför prioritera lönerna inom de kvinnodominerade yrkena, men också att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det handlar även om rimliga arbetsvillkor, trygga anställningsformer samt rätten till heltid.

Kvinnor arbetar oftare deltid och obetalt i hemmet genom barnomsorg eller vård av föräldrar. För en jämställd arbetsmarknad krävs även en bra äldrevård samt barnomsorg, även på kvällar, helger eller nätter.

Landsbygden behöver satsningar som skapar nya jobb

Av , , Bli först att kommentera 8

I dag är Sverige det EU-land där flest människor väljer att flytta från landsbygden. Förklaringen är i många fall att det saknas jobb.

Miljöpartiet vill:

1- skapa nya jobb inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk

På landsbygden skapas nya jobb främst i småföretag. Miljöpartiet driver därför sänkt skatt för småföretag och vill genomföra statliga satsningar som skapar nya jobb inom jordbruk, energiproduktion och skogsbruk.Det är bättre att bilbränslen tillverkas på den svenska landsbygden, än att olja köps in från diktaturer. Och det är bättre att skolor serverar mat som har producerats av lokala lantbrukare, i stället för att djur ska fraktas över hela Europa.

2-säkerställa att utbildning, samhällsservice och tågtrafik finns i hela landet.

Skolor och bibliotek behövs i hela landet. Miljöpartiet prioriterar att byskolor ska kunna leva kvar, att folkhögskolorna får utvecklas och att service som arbetsförmedling, försäkringskassa, polis och tågtrafik finns tillgänglig i hela landet.De regionala högskolorna är avgörande för utveckling i hela landet. Miljöpartiet motsätter sig de nedskärningar alliansregeringen inom högskolan eftersom nedskärningarna drabbar orter utanför storstäderna hårt.

GE LÄRARE BEFOGENHET ATT BESLUTA OM STÖD

Av , , 1 kommentar 6

Den nya skollagen är tydlig med att varje elev har rätt att utvecklas så långt de kan.

Men ändå saknar var åttonde elev som lämnar grundskolan i dag fullständiga betyg

och blir inte behöriga till gymnasiet. Det motsvarar 12 000 elever per årskull som inte

har fått det stöd som krävts för att de ska nå målen. Miljöpartiet menar att vi behöver

verktyg som gör att intentionen i nya skollagen uppfylls. Om en lärare ser att en elev

halkar efter så ska den eleven få stöd snarast.

Idag medför stödinsatser ofta ett omfattande administrativt arbete som tar lång tid.

Det blir frustrerande för skolan, eleven och föräldrarna när man ser att en elev

behöver stöd men det inte kommer på plats.Lärare är de pedagogiska experterna

som vet vad eleverna behöver för att växa och utvecklas, därför måste lärarna ges

befogenhet att besluta om stöd.

När resurser sätts in i skolan för att klara av att ge alla elever rätt stöd tidigt så

minskar också skolans arbete senare med åtgärdsprogram och stödinsatser för den

som hamnat snett. Lärarfacken har länge krävt en ordinationsrätt för lärare. Det

minskar oron över att inte få med sig alla elever i undervisningen och det minskar

tiden det tar att utreda och skriva åtgärdsprogram. Samtidigt blir stödet mer effektivt,

både för eleven och samhällsekonomiskt.

Ordinationsrätten är ett exempel på hur man sätter tillit till lärares kompetens, och

ger läraren verktyg för att göra sitt arbete.

Miljöpartiet vill:

Införa rätt för lärare att ordinera extra stöd till den elev som behöver det.

 

Ett bra liv som student

Av , , Bli först att kommentera 7

olitiker har länge sett på studenter som en grupp som inte kan bli sjuka, som inte behöver någonstans att bo och som kan livnära sig på nudlar. Miljöpartiet föreslår att studenter ska ges rätt till sjukersättning och vi vill göra det möjligt att gå från en heltidssjukskrivning till halvtidssjukskrivning, och då studera på halvtid.

Bostadsbristen drabbar särskilt unga och studenter. Miljöpartiet vill sänka kostnaden för studentrum och öka antalet små och billiga studentbostäder.

Barns rättigheter

Av , , Bli först att kommentera 8

Satsningar på framtida generationer är den bästa investering Sverige kan göra. Politiska beslut bör föregås av en barnkonsekvensanalys. Ungdomar behöver få större inflytande i samhället. Miljöpartiet vill stärka barns rättigheter, sänka rösträttsåldern till 16 år och att alla politiska beslut först ska analyseras utifrån hur de påverkar barnen.

Föräldrarnas inkomst ska inte vara avgörande för barnens möjligheter. Miljöpartiet kräver en nationell handlingsplan mot barnfattigdom.

 

Miljöpartiet vill särskilt satsa på stöd till familjer där det förekommer våld, droger eller psykisk ohälsa. Arbetet mot brottslighet ske i lokaler anpassade för barn och unga.

Modernisera industrin

Av , , Bli först att kommentera 7

Samtidigt som Sverige moderniseras allt långsammare så växer de nya industrierna fram i Sveriges grannländer. Genom att bygga ett förnybart energisystem räknar Tysklands regering med att skapa 700 000 nya jobb. Danmark är med i samma gröna race och räknar på 77 000 nya jobb. Om Tyskland och Danmark kan, så kan även Sverige. Miljöpartiet föreslår att Sverige ställer om till 100 % förnybar energi och ökade satsningar på forskning, innovationer samt miljöteknik.

Ge rotavdrag till alla

Av , , 4 kommentarer 8

Miljöpartiet pekar på de hundratusentals lägenheter från 60- och 70-talet som nu behöver rustas upp och energieffektiviseras.Genom att investera i en klimatsmart upprustning av miljonprogrammet kan vi förbättra boendemiljön, minska utsläppen och skapa nya jobb i områden där arbetslösheten ofta är hög

Miljöpartiet  anser att det är ”djupt orättvist” att såväl villaägare som de som bor i radhus och bostadsrätter ska kunna få skatteavdrag för att bygga om, medan renoveringen av ett hyreshus ska finansieras genom höjda hyror i områden där människor med de lägsta inkomsterna bor.Kostnaden för rotavdraget beräknas i år uppgå till drygt tio miljarder kronor, enligt regeringens budget.

Så Rotavdraget borde gälla alla.

 

MP vill ha förbud mot farliga kemikalier

Av , , Bli först att kommentera 10

Miljöpartiet vill införa ett nationellt förbjud för att minska spridningen av farliga kemikalier,Det är en väldigt oroande utveckling som berör oss alla.

Kemikalier och den dåliga kunskapen kring både långtids- och cocktaileffekten börjar bli en allt hetare fråga för politiker. De senaste åren har flera studier visat att vår användning av alla tusentals kemiska ämnen har gett negativa effekter på såväl vår hälsa som på miljön.

  Miljöpartiet anser att man måste ta larmen på allvar, och att man inte kan lämna över ansvaret på konsumenterna. Därför vill MP ha en försiktighetsprincip kring kemikalier

Miljöpartiet har redan drivit igenom ett förslag i EU-parlamentet om ett förbud mot perfluorerade kemikalier, men kommissionen har klargjort att man inte kommer göra mer. Därför måste Sverige gå vidare på egen hand och skärpa lagstiftningen kring farliga kemikalier

 

SKOLRIKSDAG 2013

Av , , Bli först att kommentera 9

Under de två intensiva dagarna har jag varit på skolriksdag, det var mycket information, disskusioner och seminaruim osv.

Det som var märkligt med disskusionerna var att alla partier började med att säga "vårt mål är elevens bästa", oavsett om man stödjer förslaget eller är emot förslaget. Detta ger inte riktigt något utrymme till att hitta en bra kompromiss eller lösning mellan olika åsikter. Éftersom man redan har bestämt i partiet vilka argument som stödjer deras tankar och beslut och att man inte ska vara öppen till att diskutera andra partiers åsikter samt argument, utan att bara köra sitt eget.

En annan aspekt är att vi ibland glömmer nutiden, vi pratar hela tiden om framtiden och vilka visioner och teorier vi har kring detta. Det är inget fel med att planera framtiden, vi måste planera inför framtiden, men vi får inte glömma att vi bor i verkligheten (nutiden).