Djurens välfärd måste tas på allvar

Av , , Bli först att kommentera 17

Sverige har en bra djurskyddslag – problemet är att den inte får genomslag i praktiken. Allt för många djur utsätts för lidande.

För att motverka djurplågeriet kräver Miljöpartiet att djurskyddslagen används i praktiken, att djurens rätt till naturligt beteende skärps, att djurskyddskontrollerna fördubblas samt att en ombudsman för djurens rättigheter införs i Sverige. Djurhållning som inte lever upp till djurskyddslagens krav, exempelvis minkfarmer, ska läggas ned.

Plågsamma djurförsök ska successivt tas bort och ersättas av djurfria metoder. Ökad forskning kring alternativ till djurförsök kan göra Sverige ledande på området. Miljöpartiet driver på för en höjd djurskyddsstandard inom EU samt att FN ska uppmärksamma behovet av djurskydd.

Bli först att kommentera

Samhällets grundläggande trygghet ska omfatta alla

Av , , Bli först att kommentera 12

Ingen planerar att bli sjuk eller arbetslös, men det kan drabba oss alla. I Sverige ska den som är sjuk eller arbetslös aldrig lämnas utanför. Därför driver Miljöpartiet på för en gemensam sjuk- och arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla.

Miljöpartiet vill införa en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet – ett samlat trygghetssystem som är tydligt och omfattar alla. För att undvika att individer bollas runt mellan olika myndigheter ska trygghetssystemet skötas av en myndighet. Individens ansvar är att ta arbete utifrån sina förutsättningar.

Arbetslöshetsförsäkringen är en avvägning mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för arbete. Den som tvingas oroa sig för att kunna bo kvar i sitt hus kan inte samtidigt fokusera på att söka nytt jobb eller bli frisk.

Miljöpartiet vill införa en arbetslöshetsförsäkring som garanterar en grundläggande ekonomisk trygghet samtidigt som den underlättar omställningen till en ny sysselsättning. Arbetslöshetsförsäkring måste bli enklare att förutse, omfatta fler typer av arbetslivssituationer och ha bättre ekonomiska villkor.

Arbetslöshet kan orsaka sjukdom, och sjukdom kan göra att man måste sluta jobba, byta jobb eller att arbetsplatsen måste anpassas. Att ofta bli sjuk ökar risken för arbetslöshet och gör det svårare att bryta arbetslösheten.

Miljöpartiet accepterar inte alliansens omänskliga försämringar i sjukförsäkringen. Vi vill avskaffa den bortre gränsen och stärka rätten till rehabilitering.

Bli först att kommentera

Sverige kan stoppa barnfattigdomen

Av , , Bli först att kommentera 12

Mer än vart tionde barn är fattigt i Sverige. Miljöpartiet föreslår en nationell handlingsplan för att minska barnfattigdom.

Klyftorna mellan rika och fattiga barn ökar i Sverige. Barn med utlandsfödda föräldrar, barn i socialt utsatta bostadsområden och barn till ensamstående är särskilt utsatta. Det är ett resultat av regeringens politik.

Men det som är resultat av politik går också att påverka med politik. Miljöpartiet vill att det tas fram en nationell handlingsplan som tar ett helhetsgrepp för att minska barnfattigdomen. Vi vill även att alla barnfamiljer har rimliga ekonomiska villkor, därför vill vi bland annat göra särskilda insatser för ensamstående. Vi vill dessutom att skolan ska vara avgiftsfri, att det finns tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid, att alla barn som är i behov av det ska få glasögon och att det finns tillgång till kostnadsfria fritidsaktiviteter.

Bli först att kommentera

Hemlöshet behöver inte finnas

Av , , Bli först att kommentera 13

Alla vill avskaffa hemlösheten. Trots det ökar hemlösheten i Sverige. . Minskad hemlöshet kräver politisk handlingskraft.

Det finns ingen typisk hemlös, inga egenskaper som gör en person lämplig för hemlöshet. Hemlösheten beskriver inte en person utan den situation som en person befinner sig i.

Miljöpartiet driver att alla ska garanteras en bostad samt att det ska byggas mer billiga lägenheter. Om stöd- och vårdinsatser behövs ska det ske utifrån individens behov och med bostaden som utgångspunkt.

 

Bli först att kommentera

Otillgänglighet är diskriminering

Av , , Bli först att kommentera 13

Miljöpartiet tvekar inte – alla ska ha samma rättigheter och möjligheter. Tillgänglighet och delaktighet är mänskliga rättigheter. Trots detta diskrimineras idag personer med funktionsnedsättning i samhället och på arbetsmarknaden.

Bristande tillgänglighet är en av de främsta orsakerna till att personer med funktionsnedsättning diskrimineras. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade handikapprörelse varit pådrivande för att otillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i det stora arbetet att nu göra Sverige tillgängligt i praktiken.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) måste förtydligas så att intentionen – att alla ska ha möjlighet att delta fullt ut i samhället – inte kan dribblas bort.

Arbetslösheten bland människor med funktionsnedsättning är betydligt högre än för befolkningen i övrigt. Miljöpartiet vill att alla arbetsplatser ska vara tillgängliga. Det underlättar för arbetsgivare att anställa någon med funktionsnedsättning. Stat, kommuner och landsting har ett särskilt ansvar för att erbjuda människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Delat ledarskap och kortare arbetstid kan vara sätt för att underlätta för funktionsnedsatta på arbetsmarknaden.

Bli först att kommentera

Medier i ett modernt och demokratiskt samhälle

Av , , Bli först att kommentera 12

Medborgarna ska ges goda möjligheter att göra fria val baserat på objektiv information. Miljöpartiet vill därför värna och utveckla public service, motverka ägarkoncentration och begränsa reklamens utbredning.

Pressfrihet och en mångfald av objektiva nyheter som är tillgängliga för medborgarna är grundläggande för det demokratiska samhället. Miljöpartiet värnar public service och vill att Sverige ska anta en kraftfull lag mot ägarkoncentration inom media.

Presstödet bör utvidgas till att även omfatta moderna medier som webbtidningar och bloggar. Stödet bör särskilt riktas till marknadens mindre aktörer.

Dagens konsumtionssamhälle hålls vid liv av skapade och konstlade behov. Dessutom gynnar reklam stora och kapitalstarka företag på mindre företags bekostnad. Miljöpartiet vill därför begränsa reklamens utbredning och förbjuda den reklam som riktas till barn.

 

Bli först att kommentera

Socialförsäkring som omfattar fler

Av , , Bli först att kommentera 11

Socialförsäkringssystemet måste anpassas till människors verklighet, inte tvärtom. Miljöpartiet vill införa Arbetslivstrygghet – ett nytt sammanhållet trygghetssystem vid sjukdom och arbetslöshet.

I grunden är människan aktiv och skapande. Socialförsäkringssystem måste ta tillvara detta och inte genom ogenomtänkta regelverk hämma människors tillfrisknande eller utveckling.

Dagens socialförsäkringssystem bygger på heltidsarbete och fast anställning som norm. Detta trots att människor ofta arbetar deltid, i projektanställningar och byter arbete och yrke på ett helt annat sätt än tidigare. Dagens system bygger på förlegade principer, är krångligt, oöverskådligt och måste ändras. Allt för många faller mellan stolarna.

Efter ett rådslag har partiet utvecklat ett förslag om "arbetslivstrygghet" som bygger på idén om en dörr in. Man ska kunna vända sig till ett och samma ställe oavsett arbetslöshet eller sjukdom. Nivåerna ska vara desamma och individanpassat stöd ges. Även försörjningsstöd ska hanteras av den nya myndigheten.

I övrigt vill vi hellre ha höjda grundnivåer än höjning av taken. Fler ska omfattas, regler förenklas.

Bli först att kommentera

Sverige ska inte beväpna diktaturer

Av , , Bli först att kommentera 14

Svenska vapen används i krig och av länder som kränker de mänskliga rättigheterna. Vi vill avveckla svensk vapenexport och vi föreslår att först stoppa exporten av vapen till diktaturer.

Sverige är en av världens största vapenexportörer. Trots att vapenexport är förbjudet enligt svensk lag görs undantag som medger att den svenska vapenexporten ökar år efter år. Den dubbelmoral som styr vapenexporten motarbetar de mänskliga rättigheterna och smutsar ner bilden av Sverige. Över hälften av Sveriges vapenexport går till diktaturer .

Miljöpartiet vill stoppa vapenexporten, men tyvärr finns i dagsläget ingen politisk majoritet för en total avveckling. Därför driver Miljöpartiet ett omedelbart krav på att svenska vapen endast ska exporteras till demokratiska länder som respekterar mänskliga rättigheter. Dessutom vill vi att alla beslut som rör vapenexporten ska vara offentliga, så att svenska politiker kan hållas ansvariga.

Bli först att kommentera

Vi behöver en lagändring

Av , , Bli först att kommentera 13

När Sveriges Radio nyligen gjorde en granskning av vem som betalar för en stor kärnkraftsolycka i Sverige stod det klart att det inte är bolagen själva. Olyckan i Fukushima beräknas kosta minst 1 500 miljarder kronor. Den svenska alliansregeringen har begränsat kärnkraftsbolagens krav om försäkring till 11 miljarder kronor.

 

Det svenska regelverket ser dessutom ut så att det bara är dotterbolaget som har skadeståndsansvar. Därmed går energijättarna Vattenfall, EON och Fortum fria om det sker en kärnkraftsolycka i Sverige.

En ändring behövs, först och främst i våra tankar kring kärnkraft och sedan i kärnkraft reglerna

Bli först att kommentera

Skolan är investering, inte en kostnad!

Av , , 1 kommentar 12

Varje krona vi satsar på skolan är en investering i både barnens och vår egen framtid. Alla elever ska ges möjlighet att utvecklas till trygga, självständiga individer utrustade med förmåga till kritiskt tänkande såväl som acceptans och medmänsklighet. Utöver grundläggande kunskaper i skolämnena är förmåga att både uttrycka sina egna åsikter och idéer, och att förstå andras, viktiga verktyg som skolan bör utrusta varje barn med. Detta och mycket mer är skolans bidrag till ett demokratiskt samhälle. En omfattande och viktig uppgift som aldrig får reduceras till en kostnad. Det gäller bland annat i frågor om byaskolor, klasstorlekar och lärares arbetssituation. En bra skola lägger grunden för samhällets utveckling och vår framtida välfärd, och ska behandlas som den viktiga investering den är. 

1 kommentar