Vi fokuserar på miljön i riksdagsvalet.

Av , , Bli först att kommentera 15

Barnens framtid står på spel. Miljöpartiets uppgift efter EU-valet, där
miljöfrågan sågs som en av de viktigaste frågorna, är att visa att miljöfrågorna
är minst lika viktiga i riksdagsvalet.

Vi kommer bland annat att fokusera på följande tre frågor:

Tåg och kollektivtrafik

Moderniseringen och utbyggnaden av det svenska järnvägsnätet är en nyckel för att få folk att välja tåget framför bilen eller flyget, och på så sätt minska utsläppen från trafiken. Miljöpartiet har till skillnad från alliansen pengar avsatta i vårt budgetförslag för att påbörja detta omedelbart efter valet.

Förnybar energi

100 procent av all el-produktion och uppvärmning i Sverige ska komma från förnybar energi, senast år 2030. Under mandatperioden ska användningen av fossila bränslen kraftigt minska, flera gamla kärnkraftsreaktorer stängas, energianvändningen effektiviseras och förnybara energikällor byggas ut. Det ska bli mer lönsamt att sätta upp solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården. Alliansen har inte antagit något mål om detta, utan har istället öppnat upp för att bygga ny kärnkraft.

Ta bort gifterna

Sverige ska ta strid i EU för förbud av farliga ämnen. När EU:s regelverk inte räcker till ska Sverige gå före med nationell lagstiftning. Platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, ska vara giftfria. Även maten och jordbruket ska minska användningen av gifter. Därför vill MP återinföra stödet till ekologisk produktion, öka upphandlingen av ekologiskt till skolor och förskolor samt ta tillbaks skatten på konstgödsel som alliansen slopat.

 

 

Valfrågor Totalt Umeå‏

Av , , Bli först att kommentera 19

Frågor från Totalt Umeå och svaret:

1) Vad ser du som den hetaste lokala valfrågan?

De hetaste valfrågorna i Umeå är:
1. Skolan och satsning på lärare och elever
2. Brist på bostäder i Umeå speciellt för unga och studenter
3. Äldreboende med brist på personal och kvalité

2) Hur tror du att det kommunala valet kommer att gå i år?

När det gäller miljöpartiet så hoppas jag att vi får liknande resultat som i EU-valet

Bättre skydd mot extremväder

Av , , 1 kommentar 18

Väderkatastrofer som skogsbränder, översvämningar och skyfall blir tyvärr vanligare med klimatförändringarna. Sverige står idag alltför oskyddat. Därför föreslår vi en storsatsning.

Just nu rasar den mest omfattande skogsbranden i modern tid i Västmanland. Samtidigt har västra Sverige drabbats av omfattande översvämningar till följd av extrema regnoväder.

Klimatförändringarna märks redan i vår vardag, men kommer att bli betydligt mer kännbara i framtiden.

Konsekvenser för Sverige

Det förändrade klimatet kommer att påverka olika delar av Sverige på olika sätt.

Skogsbränder: det varmare vädret ger en längre ”brandsäsong”. Myndigheterna varnar för att släckorganisationen inte kommer att räcka till, då risken för flera bränder samtidigt också ökar.

Översvämningar: Mälarens och Göta Älvs utlopp samt Skåne är särskilt känsliga för stigande vattennivåer. Dessa områden är också Sveriges mest tättbebygda. De senaste dagarna har västkusten drabbats av storaöversvämningar vilket lett till omfattande skador på hus och infrastruktur.

Otydligt ansvar

Ingen enskild myndighet har det övergripande ansvaret för anpassning till klimatförändring i Sverige. Flera aktörer, bland andra Miljöpartiet och SKL iv, har föreslagit en bättresamordning och då pekat ut Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som den myndighet som potentiellt kan ta det övergripande ansvaret.

Miljöpartiets förslag

  • Tydligare ansvar: Miljöpartiet vill att MSB ska få

huvudansvar för klimatanpassningsarbetet. Tillsammans med länsstyrelserna,kommuner och andra statliga myndigheter ska MSB arbeta fram underlag ochplaner samt medfinansiera åtgärder för att motverka bränder, översvämningaroch andra naturkatastrofer.

  • Konkreta åtgärder: Konkret handlar det om att bygga om infrastruktur,

förstärkning av kapaciteten i räddningstjänsten i form av exempelvis flygplan förbrandsläckning eller åtgärder för att säkra elnätet mot väderkatastrofer.

  • Ökat stöd: Viföreslår två olika statliga satsningar för att klimatsäkra

Sverige. En kraftig ökning av stödet till lokal klimatanpassning till 350 miljonerper år och särskild pott för stora projekt som inte ryms i KLAMP, på 750 miljoner om året omåret kommande tre åren.

  • Nationella skyddsstyrkorna: Miljöpartiet föreslår dessutom en ökad

satsning på de nationella skyddsstyrkorna (hemvärnet), som kan sättas in somstöd vid nationella kriser som exempelvis skogsbränder.

Krav på ursprungsmärkt kött i Umeå kommun.

Av , , Bli först att kommentera 14

Köttkonsumtionen har ökat mycket de senaste åren samtidigt som produktionen har minskat. Vi äter allt mer importerat. I handeln väljer många svenskt och allt fler även KRAV, men på restaurangen vet vi inte alls vad vi äter. Många vill undvika rutinmässigt antibiotikabehandlat kött och välja mat som i alla fall uppfyller grundläggande krav.

Vi vill att alla restauranger i Umeå ursprungsmärker köttet så att kunderna vet vad de äter.  Alla bör ha samma rätt att få veta vad de äter som vad det kostar.

När det gäller våra skolor och äldreboenden så kräver vi en fullständig ursprungsmärkning.

.

Varför rösta på MP?

Av , , Bli först att kommentera 18

Fick denna fråga och svarade:

Miljöpartiet har en helhetspolitik som bygger på hänsyn till Alla Umeås medborgare, men även till dem som påverkas av våra beslut men inte själva kan föra sin talan,  t ex människor i andra länder, djur och natur och framtida generationer.

Vi kan inte lova allt till alla, utan inser vikten av att föra en långsiktigt ansvarsfull politik.

 

Rösta på MP om du håller med!