Ett globalt föregångsland för miljön

Att stoppa miljöförstöringen och minska klimatutsläppen är en av vår generations största uppgifter. En framåtsyftande miljöpolitik kan lösa miljöproblemen skapar nya möjligheter för jobb och utveckling.

Med ny grön teknik är det inte bara möjligt att minska vår miljöpåverkan utan också att skapa nya resurser för att utveckla vårt välfärdssamhälle.

Genom att minska vår förbrukning eller återanvända och återvinna de produkter vi använder kan vi minska belastningen på jordens gemensamma resurser.

Både globalt och i Sverige går utvecklingen går dock åt fel håll. I dagsläget är prognosen att enbart två av 16 nationella miljömål nås.

  • De nationella miljömålen ska klaras. Avgörande steg ska tas för att göra detta möjligt. Arbetet med minskade klimatutsläpp, för en giftfri miljö, biologisk mångfald och bättre havsmiljö ska prioriteras. Ett miljömålsråd inrättas.
  • Förbjud farliga kemikalier. När EU:s regelverk inte räcker till ska Sverige ha ambitionen att gå före med nationell lagstiftning. Platser där barn vistas dagligen, till exempel förskolor och skolor, ska vara giftfria. Ekonomiska styrmedel ska användas strategiskt.
  • Insatser mot överfiskning behövs. Fisket och haven ska skyddas genom fler marina reservat, områden fria från bottentrålning och kraftfulla åtgärder mot övergödning. Livskraftigt kustfiske ska värnas.
  • Skyddet för biologisk mångfald ska utökas. Fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen ska öka i den brukade skogen.
  • Minska avfallet och öka återvinningen. Gör det lönsamt att återvinna och förenkla hushållens möjligheter att källsortera avfall genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna. Avfallshierarkin förs in i miljöbalken.
  • Rent vatten är en livsförutsättning. Det behövs stärkt skydd och mer förebyggande åtgärder för att skydda dricksvattnet.
  • Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är viktig för Sverige. Vi vill skapa nya modeller för att utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas. Turistnäringens och andra lokala näringars intresse ska beaktas. En analys av framkomliga vägar ska göras inom Regeringskansliet. Sverige ska inte öppna upp för utvinning av uran, olja eller gas.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.