Strategin mot terrorism

Strategin handlar bland annat om hemlig dataavläsning och kameraövervakning av särskilt hotade och utsatta platser, till exempel synagogor. Som en del av regeringen är Miljöpartiet med och tar ansvar för säkerhetssituationen i Sverige, och vi har tidigare ställt oss bakom den nationella strategi som pekar ut en rad åtgärder för att stärka samhällets förmåga att förebygga, försvåra och förhindra terrorism.

I arbetet kring olika säkerhetsfrågor betonar vi alltid vikten av rättssäkerhet och skyddet för integritet och andra grundläggande rättigheter. Dessa perspektiv kommer att vara viktiga i de utredningar som tillsätts.

Därutöver har vi fått igenom ett antal förslag som kommer att bidra till att regeringen uppnår den gemensamma målsättningen att stärka skyddet för den personliga integriteten under mandatperioden.  Vi ska till exempel införa en integritetsskyddsmyndighet. I det läge vi befinner oss i blir fokus emellertid, av naturliga skäl, på säkerhetsaspekterna.

Sverige har idag en reglering av hemliga tvångsmedel som inte är anpassad efter dagens teknik. Syftet med en utredning är att uppdatera lagstiftningen i detta avseende.

Sannolikt är det hemlig dataavläsning som behöver införas för att uppnå detta. Syftet är att bevara polisens och åklagarväsendets förmåga att lagföra och bedriva spaning mot enskilda som misstänkts för grova brott eller terrorbrott. Det handlar om riktad övervakning mot enskilda brottsmisstänkta individer, något som endast kan ske efter ett domstolsbeslut. Detta till skillnad mot massövervakning, som det inte handlar om, där stora mänger information samlas in från hela befolkningen.

Miljöpartiet och regeringen som helhet menar att vi inte får ge avkall på de värden som vi ska skydda i arbetet med terrorism och extremism. Integritetsaspekter kring de här åtgärderna kommer att värnas och utgöra en grundläggande del i avvägningarna vad gäller de aviserade åtgärderna som ska utredas framöver.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.