Ett grönt sjukvårdspolitiskt program skapar en tryggare framtid och vård.

Nu har vi i miljöpartiet presenterat vårt sjukvårdspolitiska program inför valet där vi presenterar en politik som tar vidare ansvar för bland annat nära vården och psykisk ohälsa.

Vi i miljöpartiet har länge haft en bred och ansvarstagande sjukvårdsplan vilket också fått bra genomslag under mandatperioden tillsammans med Socialdemokraterna, men inför valet vill stärka sjukvården ytterligare genom att införa en 24-timmars vårdgaranti som innebär att patienter ska ha rätt att få en medicinsk bedömning av primärvården inom ett dygn. Bedömningen ska kunna ske via ett fysiskt besök, per telefon eller via ett digitalt vårdbesök vilket som går hand i hand med den digitaliserings satsning som vi röd-gröna genomfört. Jag tror verkligen att digitaliseringen och nya innovativa lösningar kommer göra vården tillgänglig och effektiv för alla. Detta kommer att vara en av pusselbitarna som behövs för att korta ner tiden från dagen sju dagar till en dag. Genom att stärka helhetsperspektivet i vårdplaneringen med patienten i centrum kopplat till fler yrkeskompetenser kan vi förbättra vårdens tillgänglighet och kontinuitet. Det kommer spara både mänskligt lidande och samhällsresurser.

När det gäller vårdval slår det nya programmet fast att ”det bör i slutändan vara möjligt för sjukvårdshuvudmannen att bestämma var en vårdcentral geografiskt ska få etablera sig”. Det skulle innebära att dagens lagstadgade rätt till etableringsfrihet i primärvården i lagen om valfrihetssystem, LOV, försvinner vilket också säkrar upp att vi kan stärka kvaliteten inom vården men det måste också finnas dialog med sjukvårdshuvudmannen när beslut om etablering ska fattas

Som jag har skrivit om innan är psykisk ohälsa ett område som vi röd-gröna prioriterat högt och ett område vi behöver jobba mer med. Därför föreslår vi från miljöpartiets sida en ytterligare skärpning av vårdgaranti i barn- och ungdomspsykiatrin till 20 dagar för förstabesök jämfört med dagens 30 dagar. Dessutom vill vi att psykiatrin i likhet med cancervården ska få standardiserade vårdförlopp som slår fast ledtiderna i vården. Där vi också föreslår möjligheten till egenremiss till terapi. Barn och unga som mår psykiskt dåligt ska måste få hjälp snabbare och målet är en köfri barnpsykiatri.

För oss i miljöpartiet handlar det om att forma samhället så att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet prioriteras mycket högre än idag. För att nå en bättre och mer jämlik hälsa är det nödvändigt att ha ett aktivt hälsoarbete på såväl strukturell som individuell nivå. Den påverkbara ojämlika ohälsan kan och ska överbryggas. Vården ska hålla hög kvalitet, fördelas efter behov och vara solidariskt finansierad. För att möta samtidens och framtidens utmaningar måste vi stärka primärvårdens roll, satsa på psykisk hälsa och det förebyggande hälsoarbetet

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.