En politik som ger resultat för Umeå och hela landet.

Av , , 1 kommentar 5

Vår röd-gröna regeringen har aktivt fört en stimulerande politik för att öka bostadsbyggandet och detta med goda resultat. Rekordmånga bostäder byggs på initiativ av regeringen och två viktiga morötter i arbetet är investeringsstödet för klimatsmarta hyresrätter samt den kommunala byggbonusen.

En av de viktigaste insatserna är Investeringsstödet på totalt 11,3 miljarder kronor för perioden 2016 – 2019. De bostäder och byggnader som anordnas med investeringsstöd ska vara mer energieffektiva än de riktlinjer som anges av bla boverket och det är riktigt spännande att se hur detta gett resultat där investeringsstödet har sänkt hyresnivåer och gjort en större del av bostadsmarknaden mer öppen och tillgänglig för fler.

En andra lika viktig insats är att 199 av landets 290 kommuner får del av regeringens byggbonus på 1,8 miljarder kronor. I kommunerna har 73 372 bostäder givits startbesked under perioden 31 juli 2016 till 1 augusti 2017. För att få ta del av byggbonusen behöver kommunerna bland annat ha en aktuell översiktsplan och aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning något som i Umeå kommun har lyckats med som gjort att vi kunnat vid båda tillfällen ta del av bygg bonusen.

I Umeå kommun har vi ett tillväxtmål och ett befolkningsmål, dessa mål skapar en mängd nya utmaningar för oss och en av dem är bostadsbristen. Bostadsbristen är ett problem i hela landet, på vissa ställen mer påtaglig än andra. Men i Umeå är vi en bit på vägen och håller vi den takt som vi har nu så har vi alla förutsättningar att komma i balans med bostadsbehoven. Vi måste också bygga hållbart och resurs effektivt. Vi måste bygga en bostadsmarknad som är tillgänglig alla oavsett socioekonomiska förutsättningar.

Genom investeringsstödet och byggbonusar har vi i Umeå tillsammans med många andra kommuner kunnat planera för fler bostäder och tar ansvar för bostadsförsörjningen. Och detta genom en ansvarsfull röd-grön politik.

Regeringen stärker djurskyddet

Av , , 1 kommentar 5

Förslaget till den nya lagen lämnas över till Lagrådet på torsdag. Detta är ett resultat av att Miljöpartiet länge har drivit på för en ny djurskyddslag med tydligare krav på att djuren ska få möjlighet till naturligt beteende.

Regeringen ger också ett särskilt uppdrag till Jordbruksverket att undersöka hur välfärden för minkar inom minknäringen är idag och huruvida de har möjlighet till naturligt beteende. Detta med anledning av flera tidigare rapporter om dålig djurvälfärd för minkar inom päldsjursproduktionen. Om Jordbruksverket tycker att det finns brister ska de också lägga förslag på hur bristerna kan rättas till, antingen genom egna föreskrifter eller genom att lägga förslag till regeringen på ändringar i förordning eller lag.

Några av delarna i det nya lagförslaget, som till stor del bygger på Djurskyddsutredningens förslag:

  • Det blir tydligare att lagens syfte är att säkerställa ett gott djurskydd, främja en god djurvälfärd och främja respekt för djur.

  • Lagen förtydligar vad som menas med naturligt beteende, bl.a. att djuren ska kunna ”utföra sådana beteenden som de är starkt motiverade för och som är viktiga för deras välbefinnande”.

  • Det blir förbjudet med elefanter och sjölejon på cirkus. Detta kommer beslutas senare i förordning, men aviseras i propositionen.

  • Att överge tamdjur blir förbjudet. (T.ex. att släppa ut sommarkatter.)

  • Det blir förbjudet att dopa djur vid träning och tävling.

  • Djur får bara fixeras om det sker tillfälligt och om det är nödvändigt av veterinärmedicinska skäl, av djurskyddsskäl, av hänsyn till säkerheten för den som hanterar djuret eller av liknande skäl.

Djurskyddsutredningen överlämnades till den dåvarande regeringen 2011 men alliansregeringen lyckades inte komma fram till något sammanhållet förslag utan bröt ut några få punkter. Med Miljöpartiet i regeringen kan vi äntligen nå framgång för ett starkare djurskydd!

Miljöpartiet vill förstås gå vidare och utveckla djurrätt och djurens välfärd ytterligare. Efter detta viktiga steg vill vi ta fler steg framöver. Inte minst kommer vi självklart att följa frågan om minkarna när Jordbruksverkets utvärdering blir klar senare i år.

Nya assistans regler skapar bättre förutsättningar

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår hade vår röd-gröna regering tagit ytterligare steg till att ta tag i den problematik som finns idag inom personlig assistans och LSS precis som man lovade i höstas. Detta genom att presentera förslag om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och återställa den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap.

Genom att tillfälligt stoppa tvåårsomprövningarna och införa rätt till assistans för väntetid, beredskap och tid mellan insatser skapar vi röd-gröna förutsägbarhet för assistansberättigade och att kommuner ska kunna se till att personlig assistans även i fortsättningen uppfyller intentionerna i LSS genom att föreslå att lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ändras så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila, samt mellan hjälpinsatserna vid aktiviteter utanför hemmet. Samtidigt presenteras förslag om att Försäkringskassan inte längre ska ompröva beslut om assistansersättning vartannat år, så kallade tvåårsomprövningar. Genom detta kommer assistansberättigade skyddas från den senaste tidens förändringar i rättspraxis, liksom eventuellt kommande rättspraxis, fram till dess att regeringen föreslår att tvåårsomprövningarna ska återinföras.

Personlig assistans är en viktig frihetsreform som ska värnas och jag är glad att regeringen tar i tur med den problematiken i regelverket som funnits.

 

Nu har Sverige äntligen en klimatlag

Av , , Bli först att kommentera 9

Från och med idag så träder den nya klimatlagen i kraft. Vi röd-gröna visar att vi har världens mest ambitiösa klimatmål. Nufår Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en aktiv klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas. Från och med nu blir det olagligt att prioritera bort klimatet. Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås. Samtidigt så kommer det att införas ett klimatpolitiskt råd som har som uppgift att granska klimatpolitiken och se att lagen efterlevs.

Detta är en av de viktigaste reformerna inför framtiden och vi kan idag säkra upp för kommande generationer. Som jag har skrivit om innan så är klimatet den viktigaste politiska frågan hos unga men samtidigt den fråga som unga tror tyvärr kommer få minst fokus i valet senare i år. Men nu visar vi röd-gröna vägen för våra unga och vi kommer se till att klimatet kommer vara i absolut fokus 2018.

2018 börjar på bästa möjliga sätt och under året så kommer fler satsningar träda i kraft för att göra det enkelt och med ännu bättre förutsättningar för medborgare att ställa om till en hållbar livsstil. Ett axplock av dessa är tex att:

1. Enklare att ladda elbilen hemma. Du kan få stöd med 50% av kostnaden när du sätter  upp en laddare hemma eller vid stugan.

2. Billigare att sätta upp solceller på taket. Vi röd-gröna höjer solcellsstödet från 20% till 30%.

3. Billigare att köpa en elcykel (och lämna bilen hemma). Du kan få stöd motsvarande 25% av priset.

4. Miljöbilspremier som gör det ekonomisk oförsvarbart att inte satsa på fossilfria transporter. Ja listan kan bli hur lång som helst.

Nu dundrar vi in i valåret och vi röd-gröna visar att vår politik ger bäst resultat för Sverige, vi tar ansvar för människan, skolan, vården och klimatet. Alla har vi olika förutsättningar och lever olika liv men vi skapar förutsättningar för en hållbar och trygg vardag oavsett var i landet man bor eller vilken ekonomi man har.