Förslag mot vinster i välfärden

Av , , 2 kommentarer 10

Regeringen presenterade tillsammans med Vänsterpartiet ett förslag för att få slut på den orimliga vinstjakten inom välfärden genom att införa vinstbegränsningar efter en flerårig process. Regeringen och V går fram med en proposition om krav på tillstånd att ta emot offentliga medel som inkluderar en vinstbegränsning. Denna lagrådsremiss är ett steg i den processen.

Miljöpartiet anser att övervinster inte hör hemma i skolan eller inom vård och omsorgen. Däremot värnar vi om valfrihet och mångfald för att tillgodose alla människors olika behov och se till att välfärdssektorn håller hög kvalitet.

Därför är vi mycket nöjda med att de ideella välfärdsföretagen slipper vinstbegränsningar som inte alls spelar på samma plan som exempelvis privata storföretag. Om regeringens och Vänsterpartiets förslag får stöd i riksdagen tror vi att den idéburna sektorn kommer få sig en rejäl skjuts när samtidigt de kommersiella inslagen i välfärden minskar.

Vi röd-gröna stärker arbetet kring psykisk ohälsa hos barn och unga

Av , , Bli först att kommentera 4

Vår röd-gröna regering fortsätter att jobba vidare med att stärka jämlikheten i samhället och stärka situationen för dem som befinner sig i de mest utsatta livssituationerna, denna gång med ytterligare satsningar på barn och unga. Regeringen har nu get Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 100 miljoner kronor i statsbidrag under 2018 för att stärka insatserna för barn och unga med psykisk ohälsa. Samtidigt stärker vi röd-gröna genom att rikta statsbidrag på totalt 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn och ungdomsvården runt om i landet.

Det är viktigt att kunna ge de barn och unga som är i behov av insatser från socialtjänsten de resurser som behövs, detta blir också extra viktigt då många av dessa barn tillhör de mest utsatta i vårt samhälle. Allt fler barn och unga utsätts för svåra händelser och har svåra livsvillkor vilket ökar risken för att utveckla psykisk ohälsa. Därför är det viktigt att socialtjänstens har tillräckligt med resurser med rätt förutsättningar för att möta barn och unga med psykisk ohälsa.

Genom socialstyrelsen ska kommunerna bland annat använda medlen för kompetensutveckling för att öka förutsättningarna att riskfaktorer som leder till psykisk ohälsa uppmärksammas. Personal ska också arbeta mer med att motivera barn och unga att söka hjälp från hälso- och sjukvården. Genom satsningen hoppas regeringen också på att stärka samverkan mellan kommuner och landsting i de fall barn och unga behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detta är en mycket viktig pusselbit så att barnen inte hamnar i ett byråkratiskt vakuum då olika stuprör jobbar med samma ärende utan att ha samverkan som oftast leder till resursslöseri men främst att barnets upplevelse av hanteringen kan få ett negativt och besvärligt intryck.

Förutom kompetensutvecklingen ska medel riktas så att kommunerna kan stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården, genom att rekrytera fler socialsekreterare, arbetsledare och administratörer för att frigöra tid åt socialsekreterarnas myndighetsutövande.

Arbetet mot mäns våld mot kvinnor utvecklas och stärks

Av , , Bli först att kommentera 10
Vår röd-gröna regering har under en längre tid satsat extra resurser på att stärka kvinnors roll och jämställdhets frågor. Man har alldeles nyligen invigt jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, Jag har tidigare skrivit om hur vi röd-gröna satsat mer på att stärka kvinnors hälsa, förbättra situationen för dem i skyddat boende med mera.
Nu satsar vi röd-gröna ytterligare för att motverka mäns våld mot kvinnor. Stödet kommer att riktas mot länsstyrelserna och dess pågående arbete mot mäns våld mot kvinnor. Stödet är på 90 miljoner kronor för 2018, som är en ökning på 30 miljoner kronor från 2017. Genom att stärka arbetet för att förebygga mäns våld mot kvinnor vill regeringen se förbättrade insatser till enskilda barn och vuxna med stöd av övergripande regionala strategier och handlingsplaner. Länsstyrelserna ska också ska bättre förutsättningar för samverkan mellan kommuner, landsting, regionala myndigheter och det civila samhället.
Regeringen kommer också utse länsstyrelsen i Östergötland att hålla i det projekt som kommer inrymma det särskilda nationella uppdraget för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Inom projektet kommer det också ligga stor fokus på att förebygga och bekämpa barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Länsstyrelsen ska bland annat tillhandahålla stöd och information till yrkesverksamma som kommer i kontakt med berörda grupper, stödja myndigheter, övriga länsstyrelser och utveckla ett program för våldsförebyggande arbete med föräldrar.
Arbetet med att förebygga mäns våld mot kvinnor måste hela tiden utvecklas och det är viktigt att vi i politiken främja förebyggande insatser mot våld. Jag hoppas att nästa steg kommer att bli vi kan ändra lagen och äntligen få igenom Lex lotta. Med Lex lotta kan myndigheter få ytterligare verktyg och stöd som behövs för att lagföra de män som utövar våld mot kvinnor och mer effektivt stödjer den som är utsatt för våld.
Jag är stolt över vår röd-gröna regering som jobbar hårt med jämställdhets frågorna och hur de nu riktat resurser till att arbeta mot mäns våld mot kvinnor som gör det enklare att stärkt upp de verksamheter som jobbar med detta.

Nu blir det enklare för småföretagen att anställa

Av , , 1 kommentar 2

För oss i MP har det länge varit en viktig fråga att värna villkoren för småföretagare. En viktig åtgärd som vår röd-gröna regering har genomfört är att sänka tröskeln för att anställa som för många företagare är ett stort steg.

Från miljöpartiet sida har vi föreslagit och fått igenom en skatterabatt för första medarbetaren. Förslaget innebär att företagare nu har möjlighet att anställa sin första medarbetare utan att behöva betala full arbetsgivaravgift på lönen under det första året. Detta ger småföretagare att kunna enkelt möta behoven från sina respektive marknader genom att expandera sin egen verksamhet och samtidigt få stärkta resurser för att enkelt kunna hantera den period verksamheten ofta är lite mer känslig ekonomiskt under expansionsfasen. Arbetsgivaravgiften kommer att sänkas med ca 21%.  Förslaget gäller både enskilda firmor, ABn och HBn. Detta innebär att uppåt 300000 företag har fått stärkta resurser för att anställa och expandera sina verksamheter.

Vi röd-gröna har gjort det enklare att expandera sin verksamhet från att vara egen företagare till att bli arbetsgivare är stort steg som innebär både mer ansvar och fler möjligheter. Att det går bra för våra företag är en viktig pusselbit i samhällsstrukturen och kommer samtidigt att se till att minska arbetslösheten och att alla som kan jobba också har ett jobb att gå till.

Detta blir ett gott exempel hur man genom att ta ansvar för flera områden kan få en enhetlig framgång som gynnar alla, genom skattehöjningar på miljöområdet skapar det utrymme som behövs för att genom en grön skatteväxling kunna möjliggöra satsningar som detta.

Genom att höja skatter på det som vi vet förstör vårt samhälle och vår planet, utsläpp och ineffektiv resursanvändning Kan vi nu sänka skatter på företagande och arbete.

 

Regeringen stärker barnperspektivet för dem i skyddat boende

Av , , Bli först att kommentera 2

Nu förslår vi röd-gröna i regeringen om åtgärder som ska stärka barnperspektivet för barn och unga som befinner sig inom skyddat boende. Mäns våld mot kvinnor är en av samhällets största utmaningar och får också ofta ett otäckt efterspel när det gäller barn som också har utsatts för både fysiskt och psykiskt våld. Det är viktigt att barn som utsatts och får uppleva våldet i nära relationer får rätt stöd och insatser tidigt. Ofta kan det vara svårt för barnet att förstå vad som har hänt och ur deras perspektiv kan nödvändiga insatser med skyddat boende bli extremt traumatiskt och där utredningen visar att vi måste stärka resurser för att säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

Varje år placeras uppåt 3000 barn i skyddat boende och det finns stora skillnader i handläggningen av barn i skyddat boende mellan olika kommuner. Idag räknas barn ofta som medföljande till den vårdnadshavare som vistas i skyddat boende och det förekommer ofta brister i stödinsatser, skolgång samt hälso- och sjukvård. stärka barnrättsperspektivet för barn som vistas i så kallat skyddat boende tillsammans med en av vårdnadshavarna. Redan 2016 började man se över hur denna grupp skulle kunna stärkas där man också ville titta närmare på hur man ska kunna förtydliga samhällets och enskilda aktörers respektive ansvar för barnen under tiden i boendet.

Ett urval av de åtgärder som nu förslås är:

-Skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen.

-Socialnämnden ska noga följa vården av de barn och unga som vistas där och säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård.

-Det ska finnas kvalitetskrav för skyddade boenden med krav på verksamheten om kompetens och bemanning och boendena ska vara tillståndspliktiga.

-Skyddade boenden som ska ta emot barn ska begära registerkontroll inför anställning.

Detta är en viktig del av regeringens strategi att förbygga mäns våld mot kvinnor, det är viktigt att säkerställa barnens rättsliga ställning som idag upplevs som oklar.

Jag tackar nej till fortsatt kandidatur i landstings/regionlistan.

Av , , Bli först att kommentera 8

Under 13 års tid har jag verkat och arbetat för att vi i Miljöpartiet på lokala planet i Umeå ska kunna påverka den kommunala politiken så mycket som möjligt. Bland annat är jag glad över att vi i Miljöpartiet sedan senaste valet har ett politiskt samarbete med Socialdemokraterna i Umeå kommun; ett samarbete genom vilket vi i vissa delar har kunnat påverka den kommunala politiken i miljöpartistisk riktning.

Vid senaste kommunvalet blev jag den mest personkryssade Mp-kandidaten till kommunfullmäktige i Umeå. För det har jag tackat väljarna. I samband med provvalet som genomfördes internt i Miljöpartiet i Västerbotten i november blev jag den kandidat som fick störst förtroende för att vara med landstings/regionvalsedeln. Jag är hedrad över det förtroendet. Jag vill tacka partimedlemmarna i Västerbotten för det stödet. 

Sedan många år tillbaka finns det interna konflikter i Miljöpartiet i Umeå och Västerbotten. Många medlemmar har varit involverade och berörda av konflikterna. Särskild utsatta har våra förtroendevalda med utländsk härkomst varit då dessa många gånger har blivit utsatta inte bara för välförtjänt kritik, utan även för kulturrasism. Tyvärr har partiet på riksplanet inte gjort något nämnvärt för att motverka denna kulturrasism vars starkaste kännetecken är att demonisera, förtala och smutskasta ”den andre”.

För att bidra till att lösa de interna konflikterna, medverka till en god fortsättning för partiet och för att värna om vår potential att fortsätta vara en politisk kraft att räkna med på lokala och regionala planet har jag idag meddelat vår valberedning att jag önskar att andra partivänner tar över stafettpinnen. Därmed har jag meddelat att jag tackar nej till fortsatt kandidatur till landstings/regionlistan trots stödet från medlemmarna. I övrigt fortsätter jag mitt politiska arbete och mina uppdrag fram till valdagen.

Fler Gröna jobb för att stärka arbetsmarknaden

Av , , Bli först att kommentera 4
Med vår röd-gröna politik går det bra för Sverige, vi får bättre skolresultat, vi har en hög konjunktur där vi lyckas gå med överskott och kunna stärka med ytterligare resurser för att ta ansvar för skolan, vården, miljön och individen. Arbetslösheten har med röd-grön politik sjunkit, men vi nöjer oss inte där, därav så kommer nu regeringen att intensifiera arbetet med de grupper som står långt från arbetsmarknaden som tex långtids arbetslösa och nyanlända.
Runt om i landet så har vi mänger av olika företag inom de gröna näringarna som har svårt att växa för att det saknas arbetskraft. Med bakgrund till detta har nu regeringen i sin budgetproposition lagt fram åtgärder där det ska bli enklare att hitta vägar inom gröna jobb, genom detta kommer man kunna hantera en av de största utmaningarna på arbetsmarknaden idag som framförallt handlar om att nyanlända och långtids arbetslösa ska få jobb. Jobb potentialen inom de gröna näringarna är otroligt stor.
Regeringen har nu gett olika statliga myndigheter ett uppdrag att tillvarata den jobbpotential som finns inom de gröna näringarna. Skapa samverkan och kartlägga hur man ska kunna stärka dessa grupper som är långt från arbetsmarknaden till fortsatt anställning i näringslivet och samtidigt se till att eftersatta behov åtgärdas inom de gröna näringarna.
Uppdraget som ges från regeringen kommer kallas ”Tillvarata jobbpotential i de gröna näringarna” och kommer ges till följande myndigheter: Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Trafikverket och Naturvårdsverket, de 21 Länsstyrelserna samt Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen bidrar utifrån sitt ansvar inom arbetsmarknadspolitiken. Till övriga myndigheter avsätts 270 miljoner kronor 2018. Skogsstyrelsen ska koordinera och samordna så att myndigheternas insatser kompletterar varandra. Insatserna från myndigheterna ska utformas så att de ger deltagarna den kompetens som efterfrågas av näringslivet inom de gröna näringarna. Målet är att de ska få anställning i näringslivet.
Svensk ekonomi är stark och arbetslösheten har minskat med vår röd-gröna politik. Men vi nöjer oss inte där, vår röd-gröna politik handlar om att ta ansvar för hela samhället och alla medborgare inom alla samhälles och socio-ekonomiska strukturerar. Så jag ser mycket positivt på hur vi stärker upp de grupper som av olika anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är också mycket viktigt att vi i denna med de utmaningar vi står inför med klimatomställningen att vi ser till att stärka det gröna näringslivet genom att bidra till bättre kompetensförsörjning och lägga en grund för vidare utveckling.

Vi röd-gröna stärker förutsättningarna för barnhälsovården och vården av sällsyntasjukdommar.

Av , , 1 kommentar 3

Nu stärker vår röd-gröna regering arbetet inom barnhälsovården och vården för patienter med sällsynta sjukdomar. Man kan se idag att barn som har sämre hälsa, tandhälsa och en lägre vaccinationstäckning, ofta bor i socioekonomiskt utsatta områden.  Det är viktigt att alla barn har tillgång till en bra vård och att det finns resurser för alla för att uppnå en bra och jämlik hälsa. Nu satsar regeringen tillsammans med SKL möjligheten för att fler barn ska kunna växa upp en med en god hälsa, detta ska vara en självklarhet för alla barn och vuxna oavsett socioekonomisk ställning eller regional tillhörighet.

120 miljoner kronor ska fördelas till landstingen för att öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden. Det kan bland annat handla om att:

–          informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer,

–          informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa och betydelsen av goda tandvårds- och levnadsvanor,

–          samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn, samt skadeförebyggande insatser och ge råd och stöd kring amning och andra aktuella frågor.

Det finns idag också många i Sverige som lider av sällsynta sjukdomar, många av dessa är barn och unga. Det är viktigt att få en långsiktig struktur för att utveckla vården där vi stärker de befintliga vårdstrukturerna samtidigt som man utvecklar den nationella samordningen som leder till att man i dessa svåra fall också kan garantera en bra, jämlik och tillgänglig vård med patienten i centrum. Under 2018 så kommer man att tillsammans med SKL fördela 6 miljoner till de sex medicinska centrum för sällsynta diagnoser som finns i Sverige idag samtidigt som 1,5 miljoner för att stärka resurserna för en nationell samordning av sällsynta sjukdomar och en gemensam programområdes struktur för kunskapsstyrning. Genom denna samordningen hoppas man kunna öka förutsättningarna för en sammanhållen vårdkedja i hela landet.

Vi röd-gröna tar ett helhets ansvar för vården och det är viktigt att alla ska kunna ha tillgång till en bra och jämlik vård över hela landet.

Vår röd-gröna regeringen stärker kvinnors hälsa

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu har vi röd-gröna avskaffat avgiften för cellprov i hela landet för alla mellan 23–64 år. Innan årsskiftet så var det bara 7 av landets landsting som erbjöd detta kostnadsfritt men nu gör vi röd-gröna denna avgörande åtgärd där man kan bla screena för livmoderhalscancer tillgänglig för alla utan att skapa ekonomiska hinder.

Nu har alla kvinnor möjlighet att göra regelbundna kontroller cellförändringar, som man där igenom kan upptäcka ett förstadium till cancer och genom cellprovet vid ett tidigt stadier behandla. Regeringen har sedan tidigare gjort det nationella screeningprogrammet för mammografi avgiftsfritt för alla kvinnor mellan 40 och 74 år.

Under mandatperioden har regeringen också stärkt förlossningsvården, där man nu också föreslår att den nuvarande satsningen utökas och förlängs med en miljard kronor årligen fram till 2022. Pengarna ska framför allt användas till att förstärka personaltätheten och förbättra arbetsmiljön. De får också användas för insatser inom neonatalvården. Detta tillskott är utöver den nuvarande satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa som uppgår till 400 miljoner kronor årligen fram till 2019.

Det är viktigt med dessa satsningar för att stärka kvinnors hälsa och utveckla den vård som riktas specifikt till kvinnor. Regeringens satsar också på bemanningen och kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvård som rör kvinnors hälsa. Genom detta kan man då minska ojämställdheten mellan kvinnor och män, motverka sjukskrivningar hos kvinnor, och minska hälsoklyftorna i samhället och generellt stärka kvinnors hälsa. Det här är ett led i vårt röd-gröna arbete att stärka kvinnors hälsa och skapa ett jämlikare samhälle. Ingen kvinna ska behöva avstå från vård och god hälsa av socioekonomiska eller regional tillhörighet.

Nytt center för cykel och kollektivtrafik

Av , , Bli först att kommentera 9

Tidigare har regeringen infört ett bonus-malus-system för lätta fordon och premie vid köp av el cykel. I kommande budgetproposition så satsar man ytterligare på hållbara transporter genom att föreslå en förlängning av stadsmiljöavtalen som därmed blir en mer långsiktig lösning för finansiering av kollektiv- och cykelåtgärder i svenska städer. Regeringen kommer att mellan 2018 till 2029 satsa 1 miljard årligen samtidigt så satsar man fem miljoner kronor per år 2018-2021 satsas på ett nationellt kunskapscentrum för cykelforskning. Denna satsning kommer förhoppningsvis leda till ökade möjligheter till synergier mellan kollektivtrafik- och cykel forskningen.

Det är viktigt att regeringen fortsätter satsa på att få till fossilfria transporter, vi måste också skapa en mentalitet som sätter cykel och kollektivtrafiken i större fokus än bilen.