Obligatorisk språktest, vilken galenskap!

Obligatorisk språktest för bedömning av tvååringar, vad är det här för galenskap?

Alla som haft eller träffat på barn vet att språkutvecklingen ser väldigt olika ut från barn till barn.

Vill vi stärka integrationen och främja barns språkutveckling behövs fler utbildade förskollärare i utsatta områden och mer samarbete mellan föräldrar och samhällets instanser. Kommunen behöver också stötta föreningar med föreningsbidrag och då framför allt föreningar som vill arbeta med integration, exempelvis Vän i Umeå. För det är i mötet mellan människor vi skapar tillhörighet och tillit. Vill vi bygga förtroende är påtvingade tester och insatser inte lösningen på problemet. Vi vet att familjecentraler som har nära samarbete med förskolan är hälsofrämjande genom tidigt förebyggande och stödjande insatser. En verksamhet som anpassas utifrån hela familjens livssituation.

Det finns studier som visar att barnhälsovårdens når barn med utrikesfödda föräldrar och/eller barn till låginkomsttagare i lika hög grad som andra och mer socioekonomiskt gynnade grupper. Idag är det ca 98% av alla barnfamiljer som besöker barnhälsovården under barnets första levnadsår och därför bör barnhälsovården inrymmas på familjecentraler.

Familjecentralernas långsiktigt målet är att det ska vara – En god och jämlik hälsa hos blivande föräldrar, barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet, där familjecentralen är en del i att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och småbarnsföräldrar att skapa trygghet för sina barn under deras tidiga levnadsår.

På familjecentralen arbetar flera olika verksamheter tillsammans kring barnfamiljen såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Familjecentralen fungera som en ingång för att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda kompletterande stödformer för föräldrar som är i behov av det.

Obligatorisk språktest för bedömning av tvååringar, vilken galenskap!

Satsa istället på fler Familjecentraler.

Familjecentraler erbjuder lättillgängligt stöd och ska
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter
• skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
• främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn
• stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar
• uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns på avvikande utveckling
• erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med barn
• stärka barnets och förälderns sociala nätverk
• stärka ett jämställt föräldraskap
• stärka barns språkutveckling
• stärka integrationen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.