Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.

Av , , 2 kommentarer 0

Även detta inlägg blir en återblick till 1975 års Socialdemokratiska partiprogram och det samhälle detta strävade efter att bygga. Hade dessa tankar fått genomslag och genomförts skulle Sverige av idag ha sett helt annorlunda ut. Annorlunda på ett bättre sätt!

Det är just därför jag envetet fortsätter mitt debatterande i visshet om att vi alla förr eller senare kommer att inse att bara en återgång till, och ett genomförande av dessa ideal kommer att återuppbygga välfärdslandet Sverige.

Hela avsnittet om planmässig hushållning under medborgarnas kontroll kom till därför att Socialdemokratin redan 1975 hade kommit till insikt om det som symboliserar Sverige anno 2015.

Vad man insett var följande:

 • Hela regioner hotas av ekonomisk utarmning om företagens vinstmotiv ensidigt tillåts bestämma lokaliseringen av näringsliv och service.

Därför togs detta avsnitt in i partiprogrammet för att säkerställa att följande målsättning införlivades:

 • Målet är att göra alla landets regioner likvärdiga när det gäller tillgång till såväl arbete som social, kommersiell och kulturell service.

Det som gällde 1975 och avsåg Sverige kan idag sägas gälla hela EU. Vad som hänt när företagens vinstmotiv ensidigt tillåtits bestämma är att jobben flyttat från Sverige och EU till låglöneländer och att den enda effekten blivit att företagets ägare berikat sig själva på bekostnad av medborgarna i Sverige och EU.

Det är rätt fascinerande att vi Socialdemokrater redan 1975 kunde veta hur facit skulle se ut 2015. Dock är insikten om detta något vi lärt av historien före 1975, och framför allt av historien innan Ådalen 1931. Nämligen att kapitalet alltid ensidigt ser till sitt eget intresse utan att bejaka resten av samhället i vilket de verkar.

Nedan kommer jag att lista ytterligare ståndpunkter tagna i 1975 års partiprogram i syfte att uppnå planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.

Håll tillgodo:

 • En demokratisering av det ekonomiska livet förutsätter att det medborgerliga inflytandet kan göra sig gällande på alla nivåer i ekonomin.
 • Hela den ekonomiska verksamheten måste samordnas till en planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.
 • Denna hushållning syftar till att att fullt ut utnyttja samhällets produktiva resurser och därigenom skapa arbete åt alla.
 • Detta förutsätter en långsiktig sysselsättningspolitik, som inriktas på att åstadkomma en fortgående ökning av antalet arbetstillfällen.
 • Den enskildes ställning måste stärkas för att möta de förändringar i produktionsförhållandena som är en följd av nya tekniska och ekonomiska förutsättningar och som snabbt får genomslag i en starkt utlandsberoende ekonomi.
 • Förhållandena i arbetslivet måste anpassas efter de arbetandes förutsättningar.
 • En fortsatt utjämning av rådande inkomst och förmögenhetsskillnader är ett centralt mål för arbetarrörelsen.
 • Hushållningen syftar till att inrikta produktionen så att medborgarnas väsentliga behov tillgodoses. Detta därför att dessa behov i allt större utsträckning inte tillfredsställs genom marknadsekonomin.
 • I stället behövs ökade samfällda insatser för att möta kraven på kultur och utbildning, god hälsovård, ökad omsorg om barnen, bättre omvårdnad för sjuka och gamla och vidgade aktivitetsmöjligheter för de handikappade.

Vår slutsats är därför att Socialdemokratin är beredd att bygga ut den gemensamma (läs offentliga) sektorn för att tillfredsställa dessa behov.

Ståndpunkterna för planmässig hushållning under medborgarnas kontroll fortsätter med följande punkter:

 • Den planmässiga hushållningen syftar också till kamp mot inflationen. Inflationen leder till orättfärdig omfördelning av inkomster och förmögenheter. Den gynnar de ekonomiskt starka och missgynnar de ekonomiskt svaga. Den skapar nya orättvisor och förstärker de redan existerande orättvisorna.
 • Socialdemokratin strävar efter att samordna den ekonomiska verksamheten i planmässig hushållning för att inrikta produktionen på att tillgodose medborgarnas behov.
 • För att möjliggöra de hänsyn till olika krav och inriktning som demokratin förutsätter måste denna hushållning organiseras som ett öppet och variationsrikt system, inte ett slutet och fast.
 • Den bör inte få formen av detaljreglering som klavbinder individernas och företagens förmåga till initiativ och handling.
 • Inom denna ram vill Socialdemokratin i varje särskilt fall pröva vilka former av ägande, företagande och nyskapande som bäst tjänar människornas krav på framåtskridande och välfärd.

Jag slutar här även om listan av punkter kunnat göras åtskilligt längre. Jag är övertygad om att ovanstående får varje läsare att förstå att dagens Sverige ligger ljusår från denna vår målsättning med det svenska samhället.

Att så blivit fallet är lika mycket vårt eget fel som någonsin Alliansens och borgerlighetens. Dock har avståndet ökat i raketfart under Alliansens 8 år vid makten.

Resultatet av detta är lätt att utläsa: Höga arbetslöshetstal, ökade klasskillnader, frustration bland befolkningen över dåliga levnadsvillkor, framväxt av ett främlingsfientligt parti som skyller allt på invandringen.

Därför måste vi tänka om – tänka rätt och göra det enda rätta.

Ett starkt Socialdemokratiskt parti som går tillbaka till idealen i 1975 års partiprogram och förverkligar dessa ideal kommer att bygga ett STARKARE, TRYGGARE och mer VÄLMÅENDE Sverige.

Ett Sverige som på nytt blir modellen för hur ett land ska byggas. Ett Sverige fyllt av kärlek, välfärd och samförstånd. Ett Sverige där alla människor räknas – även de som är sjuka och arbetslösa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

I hela folkets händer!

Av , , 6 kommentarer 1

Jag har skrivit flitigt om kärlek, solidaritet och principen om alla människors lika värde på min blogg allt sedan jag inledde mitt värv som bloggare. Ändamålet med mitt skrivande är självklart att väcka debatt. Det största målet med mitt bloggande är ändå trots allt mana till eftertanke.

Att jag vill mana till eftertanke beror på att jag ser hur vårt kära Sverige håller på att falla sönder därför att girighet och egoism fått alltför stort genomslag i samhällsbilden. Att så är fallet får vi alla ta åt oss av vilket inkluderar oss Socialdemokrater.

Vi har tillsammans med de andra partierna raskt sett till att rasera det Sverige våra förfäder byggt i sitt anletes svett. Sverige fram till slutet av 80-talet var själva sinnebilden för ”paradiset på jorden” och en stark förebild för andra länder avseende hur man bygger välfärd och ekonomisk stabilitet.

Just därför att vi ska inse hur kallt, girigt och egoistiskt vårt samhälle blivit har jag lanserat en modell där politiska beslut och mänskligt handlande bör värderas utifrån en ordning där allt värderas utifrån kärlek eller girighet. Anledningen till detta är helt enkelt att kärleken föder många goda egenskaper emedan girigheten gör det motsatta och ger börd åt mindre goda egenskaper.

Om vi börjar tänka i dessa banor – och dessutom får våra medmänniskor att tänka på samma sätt är jag helt säker på att vi kan börja resan mot ett mer kärleksfullt samhälle. Jag är helt övertygad om att ingen vill framstå som girig och egoistisk. Att det blivit så beror på ett slentrianmässigt handlande helt utan eftertanke.

Jag vill även lyfta fram några viktiga ideologiska ställningstaganden vi Socialdemokrater gjorde i 1975 år partiprogram och ge ny luft åt dessa.

Där sägs följande bland mycket annat följande:

 • Socialdemokratin ställer arbetet i förgrunden för sin politik, ty arbetets villkor bestämmer människornas inbördes förhållanden och präglar samhället som helhet.
 • Därför spelar frågan om produktionens organisation en huvudroll för människornas frigörelse.
 • Därför vill Socialdemokratin förverkliga den ekonomiska demokratin, engagera hela folket i samhällsomvandlingen och låta den tekniska och ekonomiska utvecklingen underordnas människornas behov.
 • Denna strävan har djupa rötter i arbetarrörelsens tradition och får förnyad kraft av de krav som människorna ställer i det moderna industrisamhället. Där upplevs ett allt starkare hot att mänskliga, sociala och kulturella värden underordnas kraven från privata vinstintressen.
 • Där växer behoven att att hävda människornas egenvärde, att skapa trygghet och gemenskap mellan människorna och att fördjupa välfärden.
 • Ovanstående är uttryck för viljan att humanisera industrisamhället och ta tillvara dess möjligheter.

Alla dessa punkter som sågs som nödvändiga redan 1975 har vi allt sedan dess förskjutit och glömt och jag vill påstå att det är just därför som Sverige anno 2015 ser ut som det gör.

Orden ovan påvisade med all önskvärd tydlighet varför det är viktigt att ”Flertalet har makten över fåtalet”. Dagens Sverige präglas av ”Fåtalets makt över flertalet”. I dagens Sverige är det snarare så att människorna är underordnade den tekniska och ekonomiska utvecklingen, och att de privata vinstintressena i allt styr mänskliga, sociala och kulturella behov.

Människornas egenvärde saknar helt betydelse. Vad som betyder något är vinst och egenintresse hos ett fåtal. Hur resten av landet mår bryr man sig inte om. Beviset på detta är att välfärden urholkats och befinner sig på randen till undergång. Någon annan förklaring finns inte att finna till fenomenet att slå på sjuka och arbetslösa och de som lever i utanförskap. Tillgången till välfärd är på god väg at bli förunnad endast FÅTALET.

När det privata vinstintresset tillåts styra allenarådande skapas ett girigt och kallt samhällsklimat.

Vad Sverige behöver är mer KÄRLEK. Detta åstadkommer vi bäst genom att lyfta fram, damma av, och använda oss av de doktriner som tillsammans skapade 1975 års Socialdemokratiska partiprogram.

Det är just därför att jag helhjärtat tror på detta som varande lösningen till Sveriges problem som jag gjort mitt ställningstagande att kämpa på och jobba för ett bättre Sverige. Det är därför jag blivit Socialdemokrat!

Genom att jobba hårt, internt likväl som externt har jag bestämt mig för att genom bloggande, politiskt engagemang, debatter och andra forum se till att vi påbörjar återresan från ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige tillbaka till det kärleksfulla och väl fungerande Sverige som rådde under Socialdemokratins glansdagar.

Jag tror att de allra flesta saknar den sortens Sverige – Ett Sverige där allt var möjligt och där uttrycket ”The sky is the limit” inte sågs som avlägset och omöjligt.

Vilket Sverige vill du leva i? Ett kargt, girigt och kärlekslöst Sverige eller ett kärleksfullt och välmående Sverige?

Valet är ditt! Själv har jag bestämt mig för vilket Sverige jag vill leva i.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

 

Malcom X hade helt rätt – Racism beror på kapitalism!

Av , , 8 kommentarer 0

Malcom X var en mycket kontroversiell person som uttryckte många ord och känslor. Jag vill redan nu säga att jag på inget sätt är någon förespråkare för den religiösa sidan av hans person. Trots allt är det ändå så att han var en av de viktigaste förgrundsfigurerna i Afroamerikanerna*s kamp för att uppnå jämställdhet som varande Amerikanska medborgare.

Både Malcom X och Martin Luther King gjorde mycket, och lyckades i mångt och mycket att skapa samma fri och rättigheter för svarta som för vita. Trots att så är fallet är skillnaderna i levnadsbetingelser fortfarande stora mellan svarta och vita i USA. Defacto har USA en svart president. Det går även att hitta många afroamerikaner på ledande positioner i det amerikanska samhället. Trots detta är det så att afroamerikaner är överrepresenterade i arbetslöshetsstatistiken, har en sämre ekonomi etc.

Detta leder en att fundera på varför situationen ser ut på detta sätt i USA?

För egen del tror jag att det är därför att det finns en mycket stor sanningshalt i det uttalande Malcom X gjorde i slutet av sitt liv. Vad han uttryckte och som jag i allra högsta grad anser är sant är att: ”Det finns ingen kapitalism utan racism”

Min politiska ståndpunkt är att det är precis så det är!

Kapitalism och en strikt kapitalistisk livssyn leder i förlängningen till GIRIGHET och EGOISM och till att man hamnar längre från KÄRLEK och SOLIDARITET.

Det finns ingen skillnad i rika afroamerikaner’s förhållningssätt jämfört med rika vita amerikaner. Bägge grupperna anser att de som är fattiga är lata och att de därför får skylla sig själva.

Även jag tycker att hårt arbete ska löna sig, och att den som satsar hårt på utbildning och karriär ska tillåtas tjäna mer och ha det bättre än de som inget gör. Dock tycker jag att vi måste stävja girigheten på alla tänkbara sätt. I Sverige har de som skaffat sig en hög utbildning och därmed möjlighet att göra karriär gjort det på alla vi skattebetalares bekostnad. Därför är det rimligt att begära att de ska betala tilllbaka mer till samhället och välfärdssystemen än de som inte valt att utnyttja möjligheten. Detta därför att de som avstått inte kostat lika mycket att utbilda.

Trots allt verkar det vara så att just hög utbildning och en karriär med höga inkomster förändrar människor – detta oavsett av om de är etniska svenskar eller svenskar invandrade till vårt land. Förhållandena i Sverige och USA är därför helt lika på detta område. Oavsett etnicitet betraktar man de som lyckats mindre bra som varande sämre människor.

Just detta kärlekslösa tänkande och handlande ligger sedan bakom den racism som frodas i vårt samhälle. Vad som är ännu värre är att dessa människor sedan lyckats lura med sig även människor med lägre utbildning genom att framhäva att invandringen är skulden till deras utsatta situation.

Detta är inte sant! – Orsaken till arbetarklassens svåra situation står inte att finna i den höga invandringen – Skulden finns hos de bättre bemedlade som inte vill dela med sig till de som har det sämre ställt.

Det är helt enkelt så att de blivit GIRIGA och EGOISTISKA och inte vill betala den skatt de egentligen borde. Beviset för detta går att finna i alla de skattesänkningar som är resultatet av 8 år med en Allians regering vid rodret.

Det är just därför jag blivit Socialdemokrat – Jag har blivit så därför att jag sätter KÄRLEKEN främst i mitt liv. Om man hyllar KÄRLEKEN som ideal innebär det även att man hyllar våra Socialdemokratiska ideal om SOLIDARITET och principen OM ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Malcom X hade därför helt rätt i sitt antagande att racism inte beror på hudfärg – Racism beror på kapitalism!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

Barn & unga måste lära sig respektera äldre!

Av , , 2 kommentarer 2

Jag har under dagen suttit och granskat ett antal förslag och debattartiklar från främst Folkpartister avseende problemen i den svenska skolan.

De beskriver situationer och problem där elever stör lektioner och totalt ignorerar sina lärare och andra vuxna. Att detta är ett problem håller jag med om – dock har jag en helt annan bild av hur problemet ska lösas. Man målar upp situationer där eleverna kommer för sent till lektionerna, leker med mobiler och datorer etc. i stället för att koncentrera sig och lyssna på lärarna.

Folkpartisterna påstår (måhända med all rätt) att detta är den enskilt största anledningen till att Sverige fallit i de PISA undersökningar som genomförts på senare tid.

Vad är då Folkpartiets lösning på problemet?

I alla de förslag jag läst handlar lösningen om att stärka lärarutbildningarna, ge lärarna högre löner och mer tid till undervisning, införande av karriärtjänster för att höja läraryrkets status, stärkt elevhälsa etc. etc.

Låt mig med en gång säga att jag inte tror på någon av ovanstående lösningar!

Vad som behövs är att ändra vårt samhälle i grunden när det gäller vuxnas syn på barn och barns barns syn på, och respekt för vuxna människor.

Problemet med den svenska skolan och med landet som helhet för den delen är att barn och unga genom reformer och annat fått en rättslig ställning som de inte klarar av att hantera fullt ut. Dessutom väger deras åsikter betydligt tyngre än de borde göra. Det är just därför de kan bete sig som de gör mot lärare och andra vuxna, väl medvetna om att lagen står på deras sida och att de vuxna har svårt att komma runt denna lagstiftning.

Därför kommer jag med ett förslag som säkert kan ses som både skamliga och orättfärdiga. Då jag aldrig varit den fega typen sticker jag ut hakan väl medveten om att flertalet sannolikt vill slå den både gul och blå, dock anser jag att någon måste våga ifrågasätta dagens syn på barn och deras rättigheter och skyldigheter. – För mig blev denne någon jag.

Vad jag vill göra är att se till att barnen lär sig lyssna till oss vuxna och tvingas följa våra beslut oavsett vad barnen själva tycker om saken!

För mig är det självklart att både föräldrar och skolan på olika sätt kunna straffa de barn som inte lyder och som missköter sig. Detta genom att stänga av dem, förbjuda mobilanvändande etc. etc.

Barn och ungdomar har inte tillräckligt med livserfarenhet för att förstå sitt eget bästa. De saknar även kunskap om hur samhället och världen fungerar, något som är nödvändigt för att kunna fatta kloka och välgrundade beslut.

Skådespelaren Will Smith gav på frågan om hur han uppfostrar sina barn följande svar: ”Mina barn får så mycket förtroende som de förtjänar. Om det klarar av att förvalta det förtroende vi som föräldrar givit dem får de mer förtroende. Om motsatsen råder reducerar vi förtroendet till den nivå de klarar av att hantera.”

För mig innebär detta att vi vuxna måste återta kommandot över våra barn. Vi bör helt enkelt gå tillbaka till det system som tidigare rådde i Sverige, och som för övrigt fortfarande råder i de allra flesta länder på vårt jordklot.

Detta innebär att:

 • Att barnen alltid ska göra som de vuxna säger utan att ifrågasätt det som sagts.
 • Att lärarna får sin auktoritet tillbaka och kan straffa de som inte följer givna instruktioner.
 • Att barn redan från början får lära sig att senioritet och ålder år liktydigt med erfarenhet och kunskap.

Självklart vill jag inte återinföra agan eller rätten att fysiskt bestraffa barn. Vad jag vill göra är att lära barnen att de är just barn, och att deras tid att bestämma och tycka kommer när de blivit gamla och erfarna nog att förstå vad rätten att bestämma och leda innebär, och att denna rätt måste ha sin utgångspunkt i kärlek, kunskap, erfarenhet, ödmjukhet och ansvar.

Jag kräver inte heller att barnen ska lyda pedofiler och andra vuxna med olika former av psykiska störningar – Vad jag kräver är att barnen lär sig veta sin plats i samhället och att deras tid som vuxna beslutsfattare ligger framför dem.

Ett samhälle där barn bestämmer över vuxna är ett förlorat samhälle – Görs inget radikalt är Sverige snart där.

Låt oss därför göra det enda rätta och återställa de vuxnas auktoritet över våra barn.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag!

 

Ett rikstäckande Reskort för kollektivtrafiken med staten som huvudman vägen framåt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Mina partikamrater i Stockholms Läns Landsting vill förändra rabatt/resekortet i SL på sådant sätt att det ska gå att prenumerera på det likt vilken annan prenumeration som helst. Iden är inte helt befängd och förslaget med ett rabattförfarande som ger mer rabatt ju längre prenumerationstiden är ligger i vårt nationella intresse.

Dock är frågan varför vi ska stoppa vid SL kortet i stället för att göra en rikstäckande lösning?

Regering & Riksdag likväl som regionerna, landstingen och kommunerna och inte minst kollektivtrafikbranchens utförare har alla samma målsättning, nämligen ett ökat kollektivt resande i hela landet.

Dessutom gör en rikstäckande lösning att vi kan uppmuntra till kollektivt resande oavsett vart i landet vi bor.

Som jag ser det borde ansvaret för kollektivtrafiken i Sverige ligga på staten i stället för på landstingen eller regionerna!

Priset per resa borde vara samma oavsett vart i landet vi bor. Samma förhållande borde gälla för tillgängligheten till kollektivtrafik. Med nuvarande utformning är det i mångt och mycket så att mindre regioner och glesbygd finansierar utbyggnaden av kollektivtrafiksystemen i de stora städerna.

I glesbygd behöver kollektivtrafiken inte nödvändigtvis vara lagd enligt en fast tidtabell. I glesbygd fungerar anropsstyrd kollektivtrafik betydligt bättre utanför rusningstid. Med staten som huvudman kan vi därför bättre anpassa kollektivtrafiken utan att behöva ta hänsyn till kostnaderna för respektive kommun.

Därför är iden om ett abonemangsförfarande en bra ide! Ett nationellt reskort som fungerar i hela Sverige och som ger innehavaren högre rabatt ju mer man reser gynnar alla.

Ett utökat kollektivt resande i hela riket gynnar alla. Vi får en bättre miljö, dessutom gör ett ökat kollektivt resande att kollektivtrafikens kostnader kan fördelas på ett större antal resenärer. Något som över tid medverkar till lägre biljettpriser och lägre kostnader per resande i hela landet samtidigt som en sådan fördelningspolitik medverkar till att vi får jämställda kostnader för kollektivt resande i hela Sverige.

Ett ökat kollektivt resande innebära även större intäkter och mer att investera i mer kollektivtrafik och fler och miljövänligare fordon.

Att det ser ut som det gör vad gäller biljettsystem är i mångt och mycket en kvarleva från det tidevarv när kommuner och landsting själva bedrev kollektivtrafik. Dessutom var resandet över kommun och länsgränser betydligt mindre då än i dag.

Mitt förslag är att vi skapar ett enhetligt biljettsystem för hela Sveriges kollektivtrafik dvs. tåg, buss, tunnelbana, spårväg och busstrafik och i förekommande fall färjetrafik. 

Så här tänker jag mig att det ska fungera:

 • Ett reskort som gäller i hela landet och som laddas med valfritt belopp av kortinnehavaren genom engångsbetalning alternativt prenumeration.
 • Gemensam centraldator som sköter registrering, laddning och debitering för gjorda resor.
 • Mängdrabatt enligt principen – Ju fler resor ju lägre pris. Denna rabatt ska gälla oavsett vilket transportslag man väljer och oberoende av vart i landet man gjort sin resa.
 • Kontantlöst system som även stödjer internet och mobilbetalningar.
 • Samma utrustning i alla fordon som utför kollektivtrafik vad gäller biljettmaskiner, kortläsare mm.
 • Inbyggda funktioner som stödjer en incitamentsbaserad ersättningsmodell till utförande operatör. ( Dvs. räkneverk som ser till att de operatörer som ökar resandet utöver sitt normala åtagande får vara med och dela biljättintäkterna för detta)
 • Möjlighet för SJ och andra aktörer att ansluta sig till samma betalsystem, dock ska resor som inte är reguljär kollektivtrafik inte vara rabattgrundande.

Ett statligt ansvar över upphandling och tilldelning av kollektivtrafik tillsammans med ett statligt ansvar för att hela landet ska ha jämlik kollektivtrafik är vägen framåt för ett rättvist kollektivt resande i hela Sverige.

Att jag vill ha det på detta sätt grundar sig i att det är staten som bekostar de vägar och järnvägar som kollektivtrafiken nyttjar för att genomföra trafiken. Med staten som huvudman blir det därför lättare att finansiera förluster för kollektivtrafiken i glesbygd med intäkter från vinstgivande kollektivtrafik i storstäderna.

Jag tror även att ett införande av ett gemensamt biljettsystem kan tjäna sitt syfta när det gäller regionala statliga subventioner för att öka på det kollektiva resandet. Detta för att möjliggöra för glesbygdskommuner med stora avstånd att fortsätta satsa på en utbyggnad av sin kollektivtrafik.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Myten om att politiker inte kan skapa jobb och arbetstillfällen är inget annat än just en MYT!

Av , , 1 kommentar 0

Man blir glad av att läsa Göran Greiders inlägg i ETC med flera tidskrifter. Precis som jag tidigare hävdat tycker även han att det är rent nonsens att politiker inte skapar jobb. Alliansen och dess företrädare är snara att påpeka att bara industrin skapar jobb och arbetstillfällen. – Dessvärre verkar det som om många av oss Socialdemokrater tagit denna felaktiga myt till våra hjärtan och blint litar på att politiker inte kan skapa arbetstillfällen och jobb.

Om politiker inte kan skapa jobb och arbetstillfällen vad kallar vi då de arbeten som utförs av läkare, sjuksköterskor, lärare, brandmän, förskolelärare, sophämtare etc. etc?

Detta om något är jobb och arbetstillfällen. De som arbetar i offentlig sektor betalar skatt på sina löner och kommunerna och landstingen betalar arbetsgivaravgifter precis som alla andra arbetsgivare.

Därför är det både FEL och SKAMLIGT att påstå att vi politiker inte kan skapa jobb!

Jag vill gå så långt som till att påstå att den offentliga sektorn måste återgå till att vara ”motorn” i den svenska ekonomin om vi ska ha någon som helst chans att återuppbygga välfärdslandet Sverige. När det privata näringslivet får alltför stort inflytande på den politik som drivs innebär det att gemene man får det sämre.

När det privata tar över offentlig verksamhet leder det nästintill undantagslöst till att samma arbete utförs med färre medarbetare, dessutom med ökad arbetsbelastning och mer stress. Stress och arbetsbelastning som leder till utbrändhet och i förlängningen långa sjukskrivningar och HÖGRE KOSTNADER för samhället.

Avsaknaden av en stark samhällsägd offentlig sektor driven av behov snarare än lönsamhet har bland annat lett till följande misslyckanden för det svenska samhället:

 • Permanentad höga arbetslöshetstal som närmast kan beskrivas som massarbetslöshet om siffrorna ställs mot 1960-talets siffror.
 • Sjunkande resultat i de PISA undersökningar som presenteras.
 • Dåligt fungerande järnväg och övrig infrastruktur.
 • Missförhållanden inom skola, vård och omsorg.
 • Massiv utflyttning av svenska företag.
 • Brist på arbetskraft med rätt kompetens.
 • Nedrustning av de sociala trygghetssystemen vilket leder till lidande och utanförskap.

Därför är det nu hög tid att se till att vi återupprättar och renoverar svensk offentlig sektor till sin forna glans. Detta kan bara göras genom att vi återreglerar och ser till att en rad verksamheter på nytt drivs av det offentliga. Allt för att tillse och garantera att den offentliga sektorn blir det den en gång var, nämligen offentligt ägd, skattefinansierad och styrd av behov inte av efterfrågan och vinstintressen.

Det är just i den offentliga sektorn som många av framtidens jobb kommer att skapas!

När vi återreglerar den kommunala servicesektorn och tar tillbaka mycket av den statliga driften av sådant som Alliansen avreglerat blir de som jobbar i sektorerna fler även om aktörerna i sektorn blir färre.

Dessutom behöver vi i offentlig sektor anställa betydligt fler läkare, sjuksköterskor, brandmän, poliser, militärer, lärare, förskolelärare, äldrevårdspersonal, skolsköterskor, kurator etc, etc. Som ni ser kan listan göras näst intill oändlig.

Därför är MYTEN om att politiker inte kan skapa arbeten just en MYT och i alla stycken osann! Beviset finns i listan av arbeten ovan.

Experimentet med avregleringar och privatiseringar har inneburit att den balans mellan offentlig- och privatsektor som är avgörande för ett starkt välfärdssamhälle försvunnit.

Resultatet av denna obalans = ”massarbetslöshet” och utsatthet bland många medborgare.

Det är just denna obalans som ger SD chansen att skylla allt på invandringen när svaret på varför det gått del finns att finna i obalansen mellan offentlig- och privatsektor.

En stark offentlig sektor som drivs av behov, inte av efterfrågan är lösningen på denna ”massarbetslöshet”. Med en fullt ut fungerande offentlig sektor enligt 60-tals modell kan vi med lätthet parera skillnaderna mellan hög och lågkonjunktur och se till att hålla medborgarna i arbete eller i utbildningsinsatser för att stärka näringslivets behov av kvalificerad arbetskraft.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

 

 

Förslaget om begränsningar för allmän visstidsanställning är ett bra första steg för att säkra rätten till en trygg anställning.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är glädjande att se att vi Socialdemokrater tar situationen på allvar och gör något åt otyget med fenomenet allmän visstidsanställning som innebär att dessa kan staplas ovanpå varandra i all evighet.

Rätten till tillsvidareanställning är en rätt vi Socialdemokrater måste försvara med näbbar och klor. Under Alliansens år vid makten har arbetsrätten kraftigt försämrats och mycket av det som är överenskommet i kollektivavtal åsidosätts genom att arbetsrätten och anställningstryggheten försämrats.

Jag tycker dessutom att det är dags att ta tag i fenomenet med bemanningsföretag och personaluthyrning. Grunden måste alltid vara att personer ska vara anställda i det företag de arbetar i och inte i ett bemanningsbolag. 

Självklart ska bemanningsföretag fortsätta att finnas, inte minst för att företag tillfälligt ska kunna hyra in personal om de får en oväntad och kortvarig topp i sin ordinarie verksamhet. Dock är det ytterst tveksamt om vi likt i dag ska tillåta en mer eller mindre permanent inhyrning av personal från bemanningsföretag.

Min uppfattning är att många företag använder sig av bemanningsföretag i stället för att själva anställa även för det som kan anses utgöra deras normala produktion.

Därför vill jag att vi ovanpå begränsningarna gällande allmän visstid även adderar begränsningar för att hyra in personal via bemanningsföretag.

Min syn är att dessa bemanningsföretag finns till för att hjälpa företagen komma runt arbetsrättsliga regler. Därför bör rätten att hyra in personal regleras och begränsas.

Jag tänker mig att inhyrd personal bara ska få användas vid just tillfälliga toppar, och då under maximalt 12 månader. Visar det sig att företaget efter 12 månader har ett fortsatt behov av arbetskraft ska personalen anställas i det egna företaget istället för att hyras in. Det ska även finnas spärregler som gör att det inte går att byta bemanningsföretag för att komma runt reglerna samt att man endast kan hyra in under 12 månader under en tidsperiod av 24 månader.

Arbetsrätten måste värnas i alla lägen samtidigt som skyldigheten att teckna kollektivavtal bör bli ett lagkrav. Just det faktum att det inte är lagstadgat och tvingande att teckna kollektivavtal om man har anställda gör att ordningen om ”Flertalets makt över fåtalet” äventyras.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Det är dags att bredda regeringsunderlaget.

Av , , 2 kommentarer 0

Efter gårdagens inlägg om partiledardebatten i SVT har jag fått ytterligare tid att reflektera över densamma och vad partierna faktiskt står för rent ideologiskt. Detta har fått mig att fundera på om det inte är dags att bredda regeringsunderlaget?

Till att börja med visade Åsa Romson med all önskvärd tydlighet att MP inte är mogna att ingå i en regering. MP’s gräsrotspolitik är förvisso bra, dock är det skrämmande att MP’s främsta företrädare gör sig skyldig till sådana övertramp som Åsa Romson gjorde sig skyldig till i gårdagens partiledardebatt. Detta om något gör att vi Socialdemokrater verkligen behöver ställa oss själva frågan om MP är rätt samarbetspartner för oss?

En annan tydlig observation är att det finns en himmelsvid skillnad mellan C och FP på ena sidan och M och KD på den andra sidan inom det som brukade vara Alliansen. Därför borde de inte vara en alltför svår uppgift att förhandla med C och FP och därmed inkludera dem i regeringsunderlaget.

Efter att ha analyserat debatten och de övriga partiledarnas inlägg djupare tycker jag att vi ska tänka om och försöka bredda regeringsunderlaget ännu mer.

Även om Centern genom Annie Lööf tagit ett rejält steg till höger tror jag trots allt att C som parti är betydligt närmare S än någonsin M och KD.

Vad gäller FP så är det kanske precis som min kompis brukar säga ” I grund och botten är vi alla Folkpartister –  Men ven fan kan rösta på det partiet”. Kort sagt ligger FP’s politik betydligt närmare vår Socialdemokratiska politik än någonsin M och KD.

Dessutom visar historien att även väljarkåren verkar dela denna min uppfattning i och med att C och FP förlorat i storlek i och med inträdet i Alliansen.

Därför är mitt förslag att vi dumpar MP och ingår ett samarbete med C och FP för att bilda ett starkare och bättre regeringsunderlag.

Enligt mitt sätt att se på saken ligger vår Socialdemokratiska politik betydligt närmare C och FP än den någonsin kommer att göra MP’s politik. 

Låt oss därför förhandla med C och FP och skapa en bred majoritetsregering som kan stödjas av både MP och i vissa frågor även av Vänsterpartiet.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Debattformatet i SVT ”snuttifierar” politiken!

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag har suttit och följt dagens partiledardebatt i SVT och vill påstå att jag blev lika besviken som vanligt. I vanlig ordning hade SVT och debattledarna valt ut ett antal sakfrågor i syfte att skapa debatt runt ikring dessa.

Resultatet? – I vanlig ordning kastade partiledarna siffror och kommentarer om sin egen duglighet och motståndarnas oduglighet omkring sig i fråga efter fråga.

Den stora frågan är dock om någon annan än den som är genuint intresserad och insatt i politiken förstod vad partiledarna sa när de lämnade sitt svar?

För mig är svaret på den frågan NEJ! För en som inte är speciellt intresserad eller insatt i politik så var det i princip omöjligt att utifrån kvällens debatt bestämmas sig för vilket parti man ska rösta på.

 • Vilket parti har den bästa politiken för Sverige?
 • Varför ska jag rösta på den ena eller andra sidan?
 • Vilken sorts politik står respektive parti för?

Ingen av dessa frågor besvarades på ett klart och tydligt sätt. Snarare är det så att SVT’s snuttifierande av svensk politik gör det än svårare för medborgarna att söka svaren på dessa frågor.

Att som SVT (Och för övrigt även övriga TV kanaler) rycka ut ett antal sakfrågor utan att först ge utrymme för en ideologisk debatt är som att ge ett antal människor alla de ingredienser som behövs för att baka en kaka och sedan uppmana dem att baka utan att ge dem kakans recept.

Med andra ord vill jag hävda att en debatt där sakfrågor rycks ut ur sitt ideologiska sammanhang riskerar att på sikt helt förstöra svensk politik och i och med det Sveriges välfärd och konkurrenskraft.

Min uppmaning till SVT är därför följande:

 • Sätt upp en debatt där respektive partis ideologi debatteras! 

Vad jag vill se är en partiledardebatt som följer följande formel:

 • Ge varje partiledare 10 minuter att fritt tala om för svenska folket hur partiets ideologiska plattform ser ut. Därefter en förklaring på vilken politik som partiet ämnar föra med den ideologiska plattformen som fundament. 
 • Låt varje partiledare göra detta utan att bli avbruten av övriga partiledare eller av programledarna.
 • När detta är gjort, vilket med kvällens antal partiledare skulle tagit 80 minuter i anspråk ska vi sedan låta partiledarna angripa och debattera de ideologiska skillnaderna och dess betydelse under låt säga 60 minuter. Detta under ledning av en programledare från SVT som ser till att frågor och kommentarer får någorlunda rättvist utrymme bland partiledarna.

Med en sådan debatt återvänder vi till det som är politikens kärna nämligen det ideologiska ställningstagandet på vilket ett partis politik vilar. För åhörarna och tittarna skulle det efter en sådan debatt bli lättare att identifiera sig med, och bestämma sig för vilken ideologi som ligger närmast den egna övertygelsen.

Det skulle skapa en tydlighet i svensk politik och hjälpa både nuvarande och framtida väljare att välja den ideologi som ligger närmast den egna övertygelsen.

Den sortens debatter hade vi på den tiden jag växte upp. Visserligen var TV som medium rätt nytt på den tiden, dock är jag övertygad om att det snuttifierande som nu gäller inneburit att många människor helt tappat intresset för politik.

I ett sådant klimat blir det lätt att vinna sympati för kontroversiella sakfrågor likt SD klankande på invandrarna som roten till allt dåligt som händer i Sverige. Låt i stället SD och övriga partier förklara för svenska folket hur deras ideologi ser ut samt vilken politik de avser att bygga på den ideologiska plattform de står på.

Därför uppmanar jag än en gång SVT med flera TV kanaler att sluta upp med att snuttifiera svensk politik och göra den till en parodi i värsta ”dokusåpa” format.

Men kanske är det så att de så kallade politiska experterna i SVT med flera medier då är rädda att Socialdemokratins position som regeringsbärare skulle permanentas i och med att svenska folket får förståelse för på vilken ideologisk grund den Socialdemokratiska politiken vilar?

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Flertalets makt över fåtalet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Flertalets makt över fåtalet – Så lyder Socialdemokratins mest grundläggande och viktigaste paroll. – Genom Alliansen har denna paroll knuffats åt sidan och ersatts med parollen ”Fåtalets makt över flertalet”. och just fåtalets makt över flertalet är orsaken till att Sverige likväl som övriga Europa befinner sig i en ekonomisk kris kantad av hög arbetslöshet och social misär.

Vilket tankesätt som styr har givetvis stor inverkan på de politiska beslut som ska fattas. När fåtalet har den egentliga makten betyder det att de politiska beslut som fattas i första hand ska gynna fåtalet – Om delar av beslutet spiller över till flertalet är det bara en effekt av att fåtalet tjänar ännu mer på beslutet.

Detta bevisas inte minst av alla de jobbskatteavdrag som Alliansregeringen genomförde under sina 8 år vid makten. Delar av besluten spillde över på flertalet som även de fick sänkt skatt – Dock var det fåtalet som gjorde den stora vinsten på jobbskatteavdragen sett i kronor och ören. 1% av en hög inkomst är betydligt mer än 1% av en låg inkomst.

Ovanpå detta passade man på att ta bort förmögenhets skatten och kraftigt sänka fastighetsskatten. För gemene man betydde dessa åtgärder ingenting då förmögenhet saknades redan innan reformen genomfördes, detta medan fåtalet tjänade stort på densamma.

Ovanpå detta har vi ROT och RUT som i princip bara gynnat de som kan härledas till fåtalet i det svenska samhället – För flertalet är och förblir dessa avdrag nästintill oåtkomliga då de allra flesta inte har råd att utnyttja de tjänster som omfattas av ROT och RUT. Dock tycker jag att bägge reformerna ska finnas kvar men med ändrad utformning jämfört med idag. Jag är inte främmande för att införa en inkomst gräns för när RUT och ROT kan användas. Upp till en viss inkomst ska avdragen vara generösare än idag – över densamma ska avdrag inte medges överhuvudtaget.

Ett annat sätt på vilket fåtalet gynnas är genom de generösa utdelningsreglerna i svenska företag. Detta parat med generösa dubbelbeskattningsavtal som bara kommer fåtalet till gagn gör att de rikaste 3% i vårt land kunnat gå från att äga 1/5 del av det totala tillgångarna i landet till att numera äga 1/3 del av tillgångarna.

Jag stoppar här eftersom listan kan göras hur lång som helst.

Vad vi Socialdemokrater ska göra är att lyfta fram vår viktigaste paroll – Flertalets makt över fåtalet!

Sveriges befolkning ska aldrig sväva i ovisshet om vilken paroll som leder till en sund samhällsutveckling. Det får aldrig råda någon tvekan om att det bara är genom ett Socialdemokratiskt regeringsinnehav och genom en Socialdemokratisk politik som ”Flertalets makt över fåtalet” kan garanteras.

Därför säger jag till partikamrater likväl som medborgare – Låt oss lyfta parollen om ”Flertalets makt över fåtalet” och återuppbygga Sverige med den som bas. Med den som bas för vår politik kan vi sedan ta itu med alla de reformer som behövs för att få Sverige på fötter. Därefter vidtar arbetet med att exportera denna reform till i första hand resten av EU, men även till resten av världen.

Vi Socialdemokrater har gjort det förut och vi kan göra det igen – Allt som behöver göras är att predika och utbilda folket om varför flertalets makt över fåtalet alltid måste vara norm i ett väl fungerande samhälle. Med reformen följer den kärlek och solidaritet som är nödvändiga botemedel på den girighet och egoism som finns i det Sverige Alliansen medverkat till att skapa.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”