Anders tankar om politik

Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar i dag.

Med Kaplans avgång är det dags för en regeringsombildning.

Av , , Bli först att kommentera 0

När Mehmet Kaplan nu tvingats avgå har vi ett gyllene läge att genomföra en sedan länge behövd ombildning av sittande regering och en översyn av vilka departement vi ska ha och vilka ministrar som ska leda dessa departement. Jag uppmanar därför Stefan Löfven att ta chansen och göra det som är nödvändigt och möblera om i regeringen.

Vi har nu suttit vid makten i drygt ett år och en regeringsombildning är därför naturlig då vi nu kan anses ha haft tillräckligt med tid att identifiera vilka politikområden och vilka departement som behövs för att bygga ett bättre Sverige.

En sak som är helt klar är att bostadsdepartementet måste återskapas och att detta departement med tillhörande minister måste få ett oinskränkt mandat att leda arbetet med målsättningen att bygga bort bostadsbristen. Dagens situation där det tidigare bostadsdepartementets funktioner ligger spridd över ett flertal departement under olika ministrar är inte hållbart om målsättningen är att få ordning på bostadsfrågan och bygga bort bostadsbristen.

Rätten till en bostad, rätten till ett arbete, rätten till en bra utbildning, rätten till bra sjukvård och rätten till social trygghet är fundamentala rättigheter i ett socialdemokratiskt Sverige och i ett land som vill kalla sig välfärdsland. Med detta sagt vill jag därför säga att det för mig är en självklarhet att alla dessa rättigheter ska sortera under ett eget departement som har som övergripande uppgift att tillse att dessa rättigheter blir tillgodosedda för ALLA medborgare oavsett vilken ekonomisk styrka de besitter.

En annan fråga som i dessa tider är oerhört aktuell är invandring och migrationspolitik vilket innebär att alla frågor som rör invandring, integration och invandrades etablering i det svenska samhället borde ligga i ett speciellt departement med fokus på dessa frågor. Detta i motsats till dagens situation som innebär att migrationspolitikens olika frågeställningar är spridda på olika departement beroende på vilken del av migrationspolitiken det handlar om.

Min rekommendation till Stefan Löfven är därför att ombilda regeringen och samtidigt återskapa bostadsdepartementet för att visa alla medborgare att rätten till en bostad är en så viktig fråga för oss socialdemokrater. Så viktig att vi anser att det var fel att lägga ner bostadsdepartementet och att bostadspolitiken och bostadsfrågorna ska sortera under ett eget departement för att klara framtidens bostadsförsörjning.

Låt oss därutöver skapa ett Migrationsdepartemet med samlat huvudansvar för alla aspekter av migrationspolitiken och det departement under vilket migrationsverket sorterar framledes.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Årets 1:a maj den viktigaste i mannaminne för arbetarrörelsen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det börjar dra ihop sig till årets 1:a maj demonstrationer – Årets manifestation är den viktigaste i mannaminne då årets 1:a maj i sin helhet handlar om att försvara och stå upp för den svenska samhällsmodellen och om att skapa bättre arbetsvillkor, stärkt arbetsrätt och en lön man kan leva på.

1:a maj demonstrationerna har under ett antal år fört en tynande tillvaro med färre och färre deltagare i våra demonstrationståg. I år är jag säker på att vi vänder trenden under parollen ”Den svenska samhällsmodellen”.

Årets demonstration handlar om att:

  • Vi står upp för att svenska kollektivavtal med svenska lönenivåer och svenska arbetsvillkor ska gälla för alla som arbetar på svenska arbetsplatser.
  • Vi står upp för alla som i takt med avregleringar och offentliga upphandlingar fått sämre arbetsvillkor med delade turer och arbete på helger och kvällar när andra är lediga.
  • Vi står upp för alla som upplever en sämre anställningstrygghet och tvingats byta en fast anställning mot visstidsanställningar som staplas ovanpå varandra i all evighet.
  • Vi står upp för alla arbetstagare som tillbringar mer tid på jobbet än de har lön för därför att nyliberal politik sett till att skapa t.ex. ”sovande natt” för personal inom vården – En företeelse som innebär att man är borta från sin familj utan att få lön för all den tid man spenderar på jobbet.
  • Vi står upp för alla som tvingas jobba deltid trots att de vill jobba heltid.
  • Vi står upp för alla busschaufförer som kan tillbringa 13,5 timmar på jobbet med rast på bortaort och trots det inte får ihop till 8 timmar betald arbetstid den dagen.
  • Vi står upp för att ALLA solidariskt ska betala sin del av skatter och avgifter utan att kunna välja en ”gräddfil” som innebär att man undviker att betala skatt.
  • Vi står upp för en välfärd för ALLA – Lika för både fattig och rik.
  • Vi står upp för starkare fackligt inflytande över arbetets utformning

Och mest av allt står vi upp för att vinsterna av ALLAS arbete ska fördelas bland ALLA i samhället på ett JÄMLIKARE sätt än idag.

I årets 1:a maj manifestationer ska vi en gång för alla visa alla belackare hur starka vi i arbetarrörelsen blir när kommer samman och kräver förändring på våra villkor.

Bara tillsammans är vi STARKA – Därför hoppas jag att du liksom jag inser styrkan av att arbeta tillsammans för att försvara de värden som tillsammans skapar den svenska samhällsmodellen.

Tillsammans ska vi manifestera det som är den svenska samhällsmodellen – Inte för att det ensidigt gynnar dig och din egen plånbok utan därför att styrkan i den svenska samhällsmodellen över tid innebär att ALLA i samhället får det bättre.

Vi ses på barrikaderna den 1:a Maj – Väl mött!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Migrationspolitiken riskerar att spåra ur!

Av , , Bli först att kommentera 1

Det tillhör inte till vanligheterna att jag delar åsikt med Expressens ledarskribent Anna Dahlberg. I just detta ärende som handlar om riskerna när tillfälliga uppehållstillstånd redan efter 1 år kan omvandlas till permanenta uppehållstillstånd om man kan uppvisa att man har en anställning och lön gör jag dock det – Nämligen delar de farhågor hon framför i sin ledare.

Ni som vill läsa ledaren kan göra så på denna länk: http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/i-sverige-ska-det-lona-sig-att-fuska/

Tittar man på tankarna bakom bakom de nya reglerna är tanken god – Felet är att det helt saknas kontroll för om fusk förekommer eller inte och bara förekomsten av möjligheten att fuska kommer att innebära att det kommer att fuskas.

Jag delar helt uppfattningen att man ska beviljas permanent uppehållstillstånd om man kan påvisa en fast och varaktig anställning – Dock måste vi ha vattentäta kontrollstationer som med säkerhet kan fastställa att det rör sig om ett riktigt jobb snarare än en skenanställning.

Dessutom ska vi aldrig sätta oss i situationen att arbetsgivarna kan använda detta för att pressa ner löner och anställningsvillkor vilket kommer att komma som ett brev på posten om förslaget blir verklighet med nuvarande skrivning.

Arbetslinjen har fram till idag varit förödande för de som haft oturen att drabbas av sjukdom och skapat kraftigt urholkad arbetsrätt och sämre arbetsvillkor. Därför ska vi inte tillämpa arbetslinjen på asylsökande som redan har en en situation som är svår nog utan arbetslinje.

Som förslaget nu är utformat kommer dessutom de villkor jag tidigare kritiserat vad gäller arbetskraftsinvandring att försämras ännu mer vilket innebär att människor som redan finns i landet och är arbetssökande får stå tillbaka samtidigt som människor utifrån tar jobben.

I dagsläget har varken Skatteverket, Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket någon möjlighet att kontrollera om det är ett ”riktigt” jobb eller inte. Dessutom saknas skarpa skrivningar om hur jobbet ska vara beskaffat och om hur länge anställningen ska vara efter det att PUT beviljats.

Som jag sa initialt är jag för att man ska kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent uppehållstillstånd genom att komma i arbete och bli en närande del av det svenska samhället.

För att säkerställa att så verkligen blir fallet vill jag först och främst se till att landets fackföreningar får vetorätt i frågan. Alla tjänstetillsättningar ska godkännas av facket innan tjänsten tillsatts – Detta efter det att facket noga undersökt om det finns lämplig arbetstagare i Sverige som redan har medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd innan jobbet ges till en arbetstagare utifrån eller till en arbetstagare med tillfälligt uppehållstillstånd.

Jag tycker dessutom att asylärenden ska avgöras utifrån skyddsbehov och asylskälens legitimitet snarare än av förmågan att med risk för fusk kunna uppvisa en skenbar anställning i Sverige.

De asylsökande som finns och/eller i framtiden kommer till Sverige bör som jag tidigare föreslagit få en omedelbar validering av sina yrkeskunskaper och av sin utbildning för att därefter sättas i lämpligt utbildningsprogram. Utbildningsprogram där studier i svenska och vidareutbildning inom den asylsökandes kompetensområde sker parallellt med arbetspraktik.

Därutöver ska de asylsökande omfattas av samma bidragsregler som för övriga arbetssökande i fråga om vilka bidrag och subventioner ett företag kan erhålla för att anställa en arbetslös person.

För att göra situationen för de arbetssökande än bättre vill jag även se en förändring av regelverket som innebär att en arbetsgivare i alla anställningssituationer tvingas att anställa utifrån de sökandes kompetens och meritvärde utan möjlighet att diskriminera utifrån kön, etnicitet, religion, sexuell läggning etc.

Sverige ska vara ett föregångsland på alla områden så även inom migrationspolitiken – Därför ska vi implementera system som fungerar och inte system som uppmanar till fusk.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Valfriheten att betala skatt en direkt effekt av nyliberalismens valfrihetsreformer.

Av , , Bli först att kommentera 0

Moderaterna och alliansen förnekar sig aldrig – Alla problem ska lösas med sänkta skatter och valfrihet vilket är fel väg att gå om ambitionen är att skapa ett JÄMLIKT och välmående Sverige där ALLA MÄNNISKOR HAR LIKA VÄRDE.

Valfrihetsreformerna med påföljande avregleringar inom det som tidigare drevs av offentlig sektor är i många stycken både dyra och samhällsfarliga reformer.

Avregleringen av bilprovningsmonopolet är ett exempel där avregleringen innebär överetablering i storstäderna och nedläggning av bilprovningen på mindre orter. Samma sak gäller avregleringen av apoteksmonopolet där avregleringen skapat en situation där man får vänta på sin medicin därför att den inte finns på apotekets lagerhylla – En företeelse som var ytterst ovanlig när apoteket drevs som statligt monopol.

Valfriheten och avregleringen av skola och sjukvård är dyra för samhället då dessa avregleringar innebär att landstingen och kommunerna måste ha både vårdcentraler och skolor i beredskap då lagen föreskriver detta samtidigt som de privata aktörerna plockar russinen ur kakan och skickar tillbaka människorna till landstinget och kommunen den dag de inte längre är lönsamma för de privata aktörerna.

Det största misslyckandet torde dock vara det fenomen vi nu ser tillta i styrka i och med avslöjandena om intensiv skatteplanering bland svenska företag – Stora likväl som små.

Det är nästan så att man börjar fråga sig om alliansen även avreglerade skattesystemet och skapade valfrihet på skatteområdet så att företagen fritt kan välja om de ska betala skatt eller inte.

Min slutsats är att valfrihet i sig är bra så länge denna kan hållas under myndigheternas kontroll så att EGOISM och GIRIGHET inte får inflytande över gjorda val.

Idag är läget inte så – Snarare har myndigheterna förlorat kontrollen vilket lett till att det Sverige som tidigare var VARMT, KÄRLEKSFULLT och SOLIDARISKT istället blivit KALLT, EGOISTISKT och GIRIGT.

Därför ska vi återgå till den ordning som ger oss KÄRLEKEN och SOLIDARITETEN tillbaka – Den ordning som innebär att det offentliga driver offentlig sektor helt utan privata inslag medan de privata företagen driver privat sektor utan offentliga inslag.

För att åstadkomma detta ska vi därför rulla tillbaka många av de avregleringar och valfrihetsreformer alliansen genomfört genom att återkommunalisera och återförstatliga för att skapa ordning och reda.

Välfärden är inte till salu – I vart fall inte i det socialdemokratiska Sverige jag vill bygga.

Dessutom ska vinsterna av allas arbete inte ensidigt hamna i fåtalets plånböcker. Vinsterna av allas arbete tillhör alla i samhället och inte bara det utvalda fåtal som dessutom tillämpar valfriheten på fel sätt genom att själva bestämma om de ska betala skatt eller inte.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger i gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

SCA – Sandvik – Assa Abloy – Listan på ”skattesmitare” kommer att bli oändligt lång.

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är långt mer än ett år sedan jag började skriva inlägg på min blogg som varnade för skatteplanering och dess konsekvenser. Konsekvenser som nu avslöjas näst intill dagligen och som vi kommer att få vänja oss vid då listan på ”skattesmitare” är näst intill oändlig.

Jag påstår därför med fog, och med den sista tidens avslöjanden som bevis att det faktiskt är precis som jag framfört – Nämligen att Sverige utvecklats från att vara ett land fyllt av KÄRLEK och SOLIDARITET till att bli ett oerhört KALLT. EGOISTISKT och framför allt GIRIGT land.

För alliansen och alla nyliberaler måste det kännas extra besvärande att de företag – Stora likväl som små som man säger sig värna trots stora skattesänkningar och urholkad anställningstrygghet inte nöjer sig utan uppvisar en sällan skådad GIRIGHET för att undvika beskattning överhuvudtaget.

Jag vill gå så långt som till att påstå att det vi nu ser är oerhört skadligt för Sverige – Dessutom kraftigt demoraliserande och det största hotet mot välfärdslandet Sverige vi någonsin upplevt.

Ett fungerande samhälle och en fungerande välfärdsstat förutsätter att alla SOLIDARISKT betalar sin andel av skatter och avgifter. Dagens ordning där den ”lilla” människan med sina relativt små inkomster ska finansiera hela välfärden medan de rika och mäktiga undanhåller sina pengar från beskattning är inte hållbar och måste därför anses ha nått vägs ände.

VI ska även komma ihåg att den största delen av de upplevda standardförbättringar i form av mera pengar i plånboken som alliansen påstår sig ha skapat på inget sätt skett genom höga löneökningar. Det mesta av de upplevda ökningarna vad gäller mer pengar i plånboken har skett genom skattesänkningar som i realiteten innebär att löntagarna själva finansierat sina standardökningar – Detta samtidigt som företagen mer eller mindre obehindrat kunnat öka sina redan stora vinster än mer.

Det som nu framkommer på daglig basis påvisar att skattesystemet likväl som samhällsmoralen lider av allvarlig sjukdom – En sjukdom som innebär att den svage ska finansiera den starke – En sjukdom som kallas GIRIGHET.

Svenska företag ska betala skatt i Sverige – I vart fall för de vinster som görs i Sverige. Utan de skatteintäkter detta innebär för staten kommer Sverige snart att vara nere på en nivå i levnadsstandard i paritet med utvecklingsländerna vad gäller de breda massorna – De jag vanligtvis refererar till som ”flertalet”.

KÄRLEK – SOLIDARITET- MÄNNISKORS LIKA VÄRDE är ideologiska fundament avsedda att skapa ett JÄMLIKT samhälle med mindre inkomst- och förmögenhetsskillnader än idag – En JÄMLIKHET som ska byggas genom ett system som ser till att ALLA SOLIDARISKT betalar sin andel av vinster och inkomster i skatt.

När detta inte sker är den fördelningspolitik vi socialdemokrater förespråkar omöjlig att genomföra.

De föreslagna åtgärderna för att lösa problemet med skatteplanering och skatteflykt är otillräckliga och mer av typen ”lam anka” än en lösning på problemet.

Låt oss därför lösa problemet permanent och se till att Sverige får in de skatter som rätteligen tillhör Sverige och Sveriges befolkning. Detta arbete startar med en omskrivning och förändring av dagens dubbelbeskattningsavtal så att företeelser som de som nu avslöjas blir omöjliga och svåra att initiera och genomföra.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Visa styrka i ledarskapet Stefan – Avsätt Mehmet Kaplan med omedelbar verkan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Att vara chef är att axla en arbetsuppgift som innehåller många utmaningar – roliga likväl som tråkiga och att tvingas avskeda medarbetare faller under det senare. I fallet Mehmet Kaplan ser jag dock ingen annan utväg för Stefan Löfven än att avsätta honom med omedelbar verkan och sparka ut honom från regeringen.

Förvisso kan man tycka att frågan ska avgöras av miljöpartiet själva men som regeringschef så är det Stefans ansvar att reagera och göra det som är nödvändigt för att regeringen ska behålla sin integritet och sin trovärdighet.

Att begå misstag är mänskligt och till och med bra och ett tecken på att man gör något då misstag är är något man lär av och som leder en framåt – Detta så länge man gör misstaget en gång och drar lärdom av detta så att samma misstag inte upprepas.

I Mehmet Kaplans fall gäller inte detta då han gång på gång upprepat precis samma misstag utan tecken på att han dragit någon som helst lärdom av de tidigare incidenter där han begått precis samma misstag.

Att regera och leda Sverige är en grannlaga uppgift och något man ska ta på största allvar – Gör man det går det inte att ha kvar en minister som Mehmet Kaplan i regeringen då han genom sitt handlande klart och tydligt visat att han är obildbar när det handlar om att lära sig av sina misstag.

Därför Stefan – Avsätt Mehmet Kaplan och gör det idag!

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

SCA bör skämmas – Dessutom straffas och det hårt!

Av , , Bli först att kommentera 1

SVT:s nyheter rapporterar idag om hur SCA genom internaffärer och genom att lägga sin internbank i Nederländerna med tillhörande filial i Stockholm gjort precis det jag i en rad tidigare inlägg om skatteplanering påstått är vanligt förekommande – Nämligen skaffat sig en avdragsgill räntekostnad i Sverige samtidigt som man skaffar sig en skattefri ränteintäkt i ett annat land.

I Fallet SCA handlar detta om undanhållna skatter på i storleksordningen 9 miljarder för åren 2004 till 2013 även om skatteverket bara kan backa banden för en 5 års period och därför kräva skatt på undanhållna belopp om 3,3 miljarder kronor vilket innebär att statens krav på obetalda skatter hamnar på 928 miljoner plus ett skattetillägg på 186 miljoner.

Föga förvånande är SCA av en annan uppfattning även om skatteverket fått rätt i sina äskanden av förvaltningsdomstolen.

Det är dessutom fullständigt horribelt att ett så stort bolag som SCA kan sälja ut en verksamhet som sin internbank för den hisnande summan 48 miljarder utan att detta öppet redovisas för aktieägare och samhälle – Detta även om det är så att man sålt verksamheten till sig själv.

Det är upplägg som dessa som fått mig att lätta på förlåten och påvisa effekterna av det jag har kunskap om. Skatteplanering i nuvarande form och i nuvarande omfattning är och kommer alltid att vara samhällsfarligt och ett hot mot vår demokrati.

Albin Rännar på Aktiespararna uttrycker det som enligt mitt tycke borde vara vägledande för bolag i SCA:s storlek – Att det är lagligt innebär inte per automatik att det är lämpligt.

Att stora svenska företag ägnar sig åt skatteplanering med enda syfte att maximera aktieägarnas vinster genom att undvika skatt i Sverige där de är verksamma är allvarligt och sänder starka varningssignaler om att samhället och samhällsutvecklingen slagit in på en farlig väg.

Som politiker i allmänhet och som socialdemokratisk politiker i synnerhet är det därför min plikt att se till att detta hänsynslösa skatteplanerande når vägs ände – Något som är både lätt och möjligt bara den politiska viljan att göra så finns.

Låt mig även tillägga att upplägg som dessa där pengarna i slutändan hamnar i ”skatteparadis” utan insyn öppnar för dolda ersättningar till både ledning och stora aktieägare samtidigt som de öppnar för att kunna betala mutor utan att bli avslöjad.

Jag påstår inte att SCA ägnar sig åt detta utan vill bara upplysa om att möjligheten finns för mindre nogräknade företag.

Därför kommer jag med en dåres envishet att fortsätta att kritisera och belysa ämnet och ställa mina kunskaper till regeringens förfogande för att om inte stoppa så i vart fall göra skatteplanering betydligt svårare att genomföra än vad som är fallet i dagsläget.

I mitt Sverige ska alla betala skatt i proportion till det de tjänar oavsett av om man är bolag eller privatperson då allt annat är otänkbart i ett demokratiskt och solidariskt samhälle.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Med omskrivna dubbelbeskattningsavtal försvinner 90% av all skatteplanering!

Av , , Bli först att kommentera 0

Senast igår uttalade sig vår finansminister Magdalena Andersson om skatteplanering i allmänhet och om det som läckt ut i de så kallade ”Panamadokumenten”i synnerhet.

Föga förvånande är hon både upprörd och arg över fuskandet – Dock kan man precis som jag tidigare skrivit undra varför hon inte vill lösa problemet i grunden genom att angripa det som gör skatteplaneringen möjlig – Nämligen dubbelbeskattningsavtalen?

I de artiklar jag läst och i de uttalanden jag lyssnat på säger både regeringen och övriga partier att vi måste ta till med hårdhandskarna för att stoppa skatteplanerandet. Jag håller givetvis med om att det är nödvändigt – Dock håller jag inte med om att de metoder man tänker använda kommer att vara effektiva och leda till önskad effekt.

Man pratar bland mycket annat om att stärka skyldigheten för banker, skattekonsulter och revisorer att rapportera det som de misstänker är olagligt. En skyldighet som även ska innefatta de bolagsstrukturer man anser kunna vara iscensatta med syfte att undkomma skatt. På banksidan vill man få till starkare lagstiftning runt detta och som man tror ”tvinga” bankerna att agera mer än de gör idag.

Låt mig som initierad i skatteplanerandets ädla konst säga att de föreslagna metoderna inte kommer att fungera.

Rapportskyldigheten finns där redan med dagens lagstiftning och vad bankerna anbelangar så är lagen om penningtvätt både strikt och rigorös. Det är just därför att det finns en massa tvingande lagstiftning på området som firmor likt Mossack Fonseca finns till. De finns för att skapa ett lager av ”filter” mellan kunden och banken så att banken kan svära sig fri om någon klient skulle avslöjas.

Min raka fråga till Magdalena Andersson med flera är är därför kort och koncis – Vill eller har ni för avsikt att helt stoppa eller i vart fall kraftigt begränsa skatteplanering? 

Om svaret på den frågan är JA tycker jag att ni ska visa att ni menar allvar och angripa skatteplanering från grunden genom att förändra skatteplaneringens viktigaste verktyg dubbelbeskattningsavtalen.

En förändring av dubbelbeskattningsavtalen Sverige har med andra länder så att de i framtiden stipulerar att man får nedsättning av skatten i Sverige med lika mycket som man genom utskrift från det andra landets skattemyndighet kan påvisa att man betalat där löser problemen och minskar skatteplaneringen med minst 90%

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

Bli först att kommentera

Byggnads tar strid för den svenska samhällsmodellen!

Av , , Bli först att kommentera 0

I går kväll kom nyheten att Byggnads tar strid och går ut i konflikt för att få igenom sina krav i årets avtalsrörelse – Krav som i allt väsentligt är krav som ligger helt i linje med den svenska samhällsmodellen. Efter att ha konstaterat detta tycker jag därför att Byggnads ställningstagande är en del av en naturlig kamp för att återupprätta den svenska samhällsmodellen.

Förutom högre löner går Byggnads i strejk för kravet om ett utökat huvudentreprenörsansvar för att motverka fiffel och låglönekonkurrens, samt för kravet på att öppna branschen för kvinnor, nyanlända och lärlingar.

Som jag förstått det är det avsaknaden av skrivningar av dessa krav i medlarbudet minst lika viktiga som löneökningarna i Byggnads kamp och den största anledningen till att man går ut i konflikt.

Den svenska modellen handlar om ett antal viktiga parametrar.: Att löner och arbetsvillkor ska förhandlas av arbetsmarknadens parter är bärande – Likaså att vinsterna av ALLAS arbete ska fördelas mer rättvist och att ALLA ska komma i arbete.

Alla dessa parametrar uppfyller Byggnads i sin kamp – Därför kan jag inte göra annat än säga att Byggnads genom sina stridsåtgärder står upp och tar strid för den svenska samhällsmodellen.

Många är säkert av annan uppfattning och kommer att hävda att Byggnads verkar i en bransch där lönerna ligger klart över genomsnittet.

Förvisso ligger lönerna för Byggnads medlemmar över lönenivån för medlemmarna i många andra LO-förbund – Att de gör så beror dock mindre på Byggnads och mer på att branschen och arbetsgivarna har alldeles för höga vinstmarginaler. Allt Byggnads gjort genom åren är att följa principerna i den svenska modellen genom att se till att delar av dessa höga vinstmarginaler hamnat i arbetstagarnas ficka i form av höjda löner.

För mig är det ett sundhetstecken att Byggnads kräver ett utökat huvudentreprenörsansvar för att motverka den lönedumpning arbetsgivarsidan vill se för att kunna behålla de höga vinstmarginalerna i sin egen ficka utan att dela med sig till arbetstagarna.

Att därutöver kämpa för inklusion av kvinnor och invandrare, och göra det lättare för både ungdomar och andra att jobba som lärlingar under reglerade former visar enligt mitt sätt att se på saken att Byggnads tar sin del av ansvaret för återupprättandet av den svenska samhällsmodellen.

Heja Byggnads! – Lycka till i er del av kampen för ett bättre, starkare och mer JÄMLIKT Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera

Det känns tryggt att veta att det finns många kloka Socialdemokrater i Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag sitter som bäst ned för att sammanfatta intrycken efter helgens socialdemokratiska distriktskongress i Lycksele. Det första och mest bestående intrycket är att det finns oerhört många både kloka och kompetenta socialdemokrater i Västerbotten – Partivänner som brinner för socialdemokratisk ideologi och politik.

Att så är fallet känns oerhört tryggt då utmaningar sannerligen inte saknas när vi socialdemokrater nu ska genomföra bygget av Sverige i enlighet med den svenska samhällsmodellen.

Att rätten till ett arbete, rätten till en bostad, rätten till en bra utbildning, rätten till god sjukvård och rätten till goda och tillförlitliga sociala trygghetssystem är fundamentala rättigheter och grundbultar för oss Västerbottniska socialdemokrater råder inga tvivel om baserat på de motioner som behandlats och de beslut som fattats av kongressen.

Det känns tryggt att veta att vi inom socialdemokratin har experter på så vitt skilda områden som torvbrytning, vindkraft, beskattning och global handel bara för att nämna några av de områden som det debatterades flitigt om på kongressen.

Efter kongressen känner jag mig ännu säkrare på att vi kommer att lyckas med det vi socialdemokrater föresatt oss att lyckas med när vi säger att vi ska restaurera och återuppbygga det JÄMLIKA och SOLIDARISKA Sverige som kommer att bli resultatet när vi bygger ett Sverige som följer den svenska samhällsmodellens principer.

Avslutningsvis riktar jag ett stort TACK till alla kompetenta och engagerade partivänner som deltog på kongressen trygg i förvissningen om att vi möts på barrikaderna i kampen och arbetet för bygget av ett bättre och mer JÄMLIKT Sverige.

”Hemligheten till en framgångsrik morgondag ligger gömd i de beslut vi fattar idag”

 

Bli först att kommentera