Dagboksanteckning 2019-12-16 Känner mig så ensam!

Umeå den 21 augusti och regnet öser ner så jag roar mig med att titta igenom anteckningar från den sista mandatperioden och hittar en anteckning från december  2019 som beskriver en känsla av att ensamhet i min ambition med att göra Umeå till en mer barn- och ungdomsvänlig plats. Intresset är något bättre för frågorna idag men fortfarande alldeles för svalt.

Så här står det i anteckningen från 2019-12-16

Idag var det dags för min motion där jag föreslår att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av Barnkonventionen som lagstiftningen.
Vad vart då resultatet?

Motionen fick tyvärr inte bifall utan ansågs besvarad, det är bättre än ett avslag eftersom det innebär att ledande politiker i alla fall erkänner att Barnkonventionen blir lag från 1 januari 2020. En lagstiftning som ska stärka barnets position som rättighetsbärare. Lagen medför att både förtroendevalda och Umeå kommuns anställda behöver utbildning och en strategi behöver utarbetas som omfattar både utbildning, implementering och uppföljning.

Hur väl förberedd är Umeå kommun och alla deras verksamheter på att Barnkonventionen och dess 54 artiklar blir lag 1januari 2020? Konventionen som består av 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
• Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
• Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Och hur ska varje nämnd kunna följa dom fyra grundläggande och vägledande principerna som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn- och unga?

Av svaret och debatten från talarstolen säger samtliga socialdemokrater att det redan jobbas med frågan och att barnkonventionen ligger som grund för nuvarande beslut.
Är det den nu planerade utbildningen som avses och därmed ska vi alla vara nöjda?
För det kan omöjligt vara så att hanteringen av nedläggning av förskolor på intraprenad, uppsägning av dagbarnvårdare eller de aldrig genomförda 15barn per barngrupp som avses, eller?

Att svaret på motionen helt undviker ett besvarande för en strategiskaplan känns verkligen inte bra! Får nog lämna in en ny motion och föreslå att vi inrättar ett barnombud. Dagens möte visar att endast 8st ledamöter har ett barnperspektiv och att majoriteten av ledamöterna(55st) anser att en strategi för barn anses meningslöst och 2st ledamöter tyckte frågan var så ointressant att de inte ens deltog i voteringen. Så min slutsats är att Kommunfullmäktige säger Nej till en strategi för barnens framtida medan samtliga ledamöter säger Ja till en Träbyggnadsstrategi. Ja är väldigt glad åt att vi antog Majas motion om att bygga i trä men varför, varför är det så få som är intresserad av barn- och ungdomsfrågor?

Visst det var 7 till ledamöter som vill ha en strategi, trots det känner jag mig ensam! 

Ett hållbart samhällskontrakt

Idag lever vi i ett demokratisk samhälle men det finns orosmoln som gör att vi måste stå stark och försvara demokratin för den är inte självklar.

Högerextremisten Rasmus Paludan är en av alla antidemokrater  som endast utser syndabockar och inte behöver presentera någon lösning för att bränna texter som för vissa är heliga är varken en lösning eller politik. En av alla populister som inte representerar folket utan är diktaturens svärd som vill förgöra och krossar demokratin.

För mig och andra som  engagerat sig i Centerpartiet finns en gemensam nämnare, önskan att skydda demokratin och att skapa förutsättningar för ett fritt samhälle där valfrihet och hållbarhet råder.

Vad menar vi då med hållbarhet?  Det handlar om hållbar relation till våra medmänniskor, en hållbar relation till vår natur, en hållbar relation till vårt samhälle och viljan att skapa samanhållning och by-mentalitet genom att ta tillvara idéburen verksamhet och värna föreningslivet och #hembyggdsrörelsen.

Min ambition är att förenkla och uppmuntra #småskalighet så små företag etablerar sig och växer lokalt. Att vi har ett samhällskontrakt som säkrar en hållbar tillväxt i både tätort och på landsbygden. En tillväxt som innebär att vi har gröna ytor i staden med stor möjlighet till stadsodling och där landsbygden växer utan att den odlingsbara åkermarken försvinner. En tillväxt och företagande som gör att vi ökar den svenska självförsörjningsgraden och ökar möjligheten att handla lokalproducerade varor och närodlade råvaror. Ett hållbart samhällskontrakt byggt på #liberaldemokrati,  det är bara möjligt med en decentraliserad politik som bygger på lokala normer och inte på storstaden som norm. Min övertygelse är att vi människor mår bäst om vi har friheten att leva globalt i vår egen lokala kontext och att det skapar en tryggare och bättre framtid.

En #liberaldemokrati för människan och naturens bästa! 

Mer porr i skolan

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Att var tredje flicka blivit utsatt för sexuella övergrepp under sin uppväxt enligt en rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset är helt vansinnigt. I den nya läroplanen ingår riktlinjer för en utökad sexualundervisning, men Centerkvinnorna anser att de är vaga och vill se ökad tydlighet. Vuxenvärlden måste ta ansvar ! 

Redan 2019 la jag en motion som föreslog att vi skulle införa porr-filter i datorer som tillhandahålls av Umeå kommun och till stor del används av minderåriga. Hur är Hampus i sängen? unga killar känner sig tvungen att vara våldsam, gilla analsex och upplever en psykiskpress till följd av dessa förväntningar. Både barn- och unga behöver skyddas genom begränsad tillgång till porr och undervisning i skillnaden mellan porrindustrins bild av sex och sexuella relationer som bygger på tillit mellan två människor.

.

Under 2021 anmäldes 9 962 våldtäkter och omkring 40 procent av dem anmäldes av ett barn, alltså en person under 18 år – oftast en tjej. Det krävs fler och utökade insatser för att både skydda barn från sexuellt våld och förhindra att det sker. Här krävs att alla vuxna tar ansvar, och skolan har ett speciellt ansvar.

Centerkvinnorna står bakom ungdomars rätt att utforska sin sexualitet ihop med någon annan eller andra under samtycke. Verkligheten ser dock annorlunda ut. Unga tjejer blir utsatta för övergrepp och tvingas tänja på sina gränser. Flera studier har pekat ut konsumtion av porr som en riskfaktor för att begå sexuella övergrepp och för sexuell aggression. Konsumtion av pornografi kan bidra till skeva föreställningar om våldsamt sex och sudda ut gränser för individers egna preferenser – särskilt för ungdomar som saknar erfarenhet av sexuella relationer.

Ungdomar ska inte vara hänvisade till porr som enda undervisning. Sexualundervisningen måste förbättras, och att pornografi i ökad utsträckning tas upp till kritisk granskning och diskussion. Enligt den nya läroplanen som börjar gälla vid skolstarten ska frågor om sexualitet och samtycke ”fångas i flykten” och vara ämnesövergripande. Centerkvinnorna anser att sex- och relationskunskap ska bli ett enskilt och obligatoriskt ämne, och att en lärare som har kunskap om och är bekväm med ämnet har uppgiften att lyfta frågan om relationer, normer och värderingar.

Sex ska vara härligt – och frivilligt. Varje individ måste ha rätt att utforska sin sexualitet utifrån sitt självbestämmande och ägandet av sin kropp, men också med respekt för övriga inblandade parter. Inte med skeva föreställningar om våldsamt sex.

Det sexuella våldet har ökat och blivit grövre och nu måste det få ett slut!

Frihet, miljö & jämställdhet

I veckan samlades ett gäng Centerpartister hemma hos Mattias Larsson, vår kapten & gruppledare för planering och valupptakt. På måndag den 15 öppnar valstugorna och där kan ni träffa alla våra kandidater under 27 dagar fram till valdagen den 11 september.

Vi ser fram mot att träffa er väljare för att höra vad ni tycker är skevt och skaver men också höra era förslag på åtgärder för att göra Umeå lite bättre. Vi vill också berätta för er om våra förslag för Umeås bästa.

Om ni vill ta del av Centerpartiets valmanifest finns det digitalt eller att hämta i valstugan där finns också en liten folder med en kort sammanfattning av vårt lokala valprogram.

Lördag den 20 augusti kommer jag att finnas på plats i valstugan mest hela dagen för att berätta vilket samhällskontrakt jag vill utforma för människan & miljöns bästa, hoppas du tittar förbi för ett samtal.

Det blir garanterat både kaffe, något skoj för barnen, givande samtal och kanske en och annan tävling.

Här en ”Micropresentation” av vad vill göra för Umeås bästa

 • Umeå ska ta ansvar för sitt klimatavtryck

Det krävs att vi gör en grön omställning och den behöver skyndas på. Tillsammans med innovativa företag som utvecklar smarta varor och tjänster, och med aktivt skogs- och jordbruk kan Umeå snabba på omställningen mot en bioekonomi.

 

 • Varje människas frihet är lika mycket värd

Alla ska alltid vara välkomna till Umeå, oavsett vem du är eller varifrån du kommer. Din frihet att älska den du vill, att vara den du är eller att utöva din religion är värd att försvara.

 

 • Umeå är en växande kommun och det kräver tillväxt på landsbygden

Vi vill att Umeå ska växa smart. Det innebär att tillväxten och förnyelse inte sker på bekostnad av befintlig jordbruksmark, utan sker med hänsyn till klimatet och matförsörjningsbehovet. Tillväxten ska inte förtäta Umeå så vi får en asfaltsdjungel utan vi vill ha en grön stad med tillväxt både på landsbygden och i centralorten. Det ökar friheten att själv välja livsmiljö & livsstil.

 

 • Det ska vara enkelt att anlita småskaliga företag

Service och gröna näringar är grundpelare i lokalt företagande. Och vi arbetar för att underrepresenterade ex. kvinnor ska bli fler bland företagarna. Därför vill vi att kommunal service i högre grad öppnas för småskaliga privata alternativ.

 

Vill du att vi säkrar demokratin och bygger ett samhälle där frihet, miljö & jämställdhet är helt avgörande så är jag din kandidat i valet #SJÖLANDER 

Jag är puman som aldrig kommer sluta ryta, för människans bästa! 

Öppnar dagens VK och är på väg att tappa kaffekoppen över uppslaget på sidan 10, ja jag läser fortfarande papperstidningen.

Blodtrycket stiger och jag känner mig otroligt provocerad av SD´s uttalande om borttag av puman.

Rör för … inte min puma! 

Redan tidigare har Petter Nilsson, Sverigedemokraternas representant i både kommunfullmäktige och regionen påstått att #Meetoo är en odemokratisk rörelse med snällprägel och han har tydligt deklarerat att han är kritisk till #Meetoo men han har också sagt att kvinnors vrål efter åratal av sexuella trakasserier borde ifrågasättas mer och jag upplever till och med att han anser att vi borde tystas.

Men jag lovar er, jag  kommer inte att tystna utan fortsätter ryta så länge det behövs. I Umeå och nationellt jobbar vi i Centerkvinnorna varje dag för ett fritt och jämställt samhälle och när vi ser Sverigedemokraternas politik och syn på kvinnors kamp för frihet så tycker vi att tydligheten i sig är bra, även om vi aldrig kan ställa oss bakom det kvinnofientliga budskapet.

Tack Petter för att du så tydligt berättar vart SD står när det gäller mäns helt oacceptabla sätt att ta sig friheten att utöva våld mot kvinnor och att du tydligt berättar att du vill tysta män och kvinnor som tar upp kampen genom #Metoo rörelsen.  En rörelse som vuxit fram från den brutala verkligheten där vissa män tagit eller tar sig friheten att förtrycka kvinnor genom sexuellt- och fysiskvåld. Att ifrågasätta PUMAN och prata snällprägel gör din inställning ännu tydligare.

Du skriver också, en fråga man ytterst bör ställa sig är hur lagstiftningen bör skärpas för att bygga upp ett mer tryggt samhälle. Tro det eller ej, här är vi helt överens, lagstiftningen bör skärpas.

Jag är puman som aldrig kommer sluta ryta, för människans bästa! 

Mitt och alla andra Centerkvinnors förslag för att bygga ett tryggare samhälle är att 

 1. Alla brott ska utredas – grundligt!
 2. Tillämpa tidiga förhör vid våld i nära relation och våldtäkt
 3. Prioritera kvinnors rättstrygghet
 4. Inrätta en fackdomstol för sexualbrott
 5. Använd kontaktförbud
 6. Obligatorisk elektronisk övervakning vid kontaktförbud
 7. Skydda dem som anmäler
 8. Obligatorisk stödperson vid anmälan
 9. Utbilda rättsväsendet
 10. Säkerställ finansiella resurser så Polisen har resurser att utreda
 11. Säker journalföring med garanterad sekretess
 12. Kriminalisera kontrollerande beteende
 13. Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning
 14. Obligatorisk rehabilitering

Fler förslag på åtgärder hittar den intresserad i Centerkvinnornas 43punkts program

 

 

Lika för alla anställda men absolut inte rättvist!

Det är sommar, semester och många njuter av sin ledighet och av att återhämta. Samtidigt har vi en grupp människoänglar som varit i full gång under två år av pandemi som har svårt att hinna återhämta sig i den omfattning som vore önskvärt till följd av att dom varit extra pressade och utsatta under pandemin. Det är dom människoänglarna som sett till att samhällsservicen i människonära arbeten varit i full gång trots pandemin och alla svårigheter som en pandemi inneburit. Människoänglar som borde få en extra semestervecka för att få en bättre chans att återhämta sig <3 

 

Under de sista två åren har vi alla påverkats av pandemin men det är vissa yrkesgrupper som varit extra utsatt och som också haft en förhöjd arbetsbelastning till följd av ytterligare arbetsuppgifter eller att ordinarie arbetsuppgifter inte kunnat anpassas i samma utsträckning som det vore önskvärt vid en pandemi. Yrkesgrupper inom skola, vård och omsorg som har behövt fungera som alltid när övriga verksamheter i samhället stängts ner eller anpassats. Arbetsmiljön i vår kommunala och regional verksamhet präglas i hög grad av att arbetet är människonära, verksamheter som bedrivits utan att kunna anpassas i samma utsträckning som restriktionerna föreskrev.

 

Flera rapporter visar att personalen som arbetat i människonära yrken haft en ökad arbetsbelastning, upplevt en ökad oro och haft ett mycket ansträngt läge till följd av att verksamheterna måste fungera i kombination med att det varit svårt att rekrytera vikarier. Yrkesgrupper som varit i tjänst under extrema förhållanden utifrån att det är pandemi och därmed varit extra utsatt och inte haft möjlighet till önskvärda anpassningar är vårdbiträden, sjuksköterskor och läkare i äldreomsorgen. Det är personal inom städservice verksamhet, det är kockar och måltidsbiträden vid måltidsservice och det är barnskötare, fritidspedagoger, förskollärare och lärare i yngre åldrar i förskola, fritidshem och skola samt räddningstjänstens personal och våra människoänglar.

 

Umeå Centerkvinnor anser att medarbetare med viktiga samhällsfunktioner som tagit ett extra stort ansvar för våra barn, ungdomar och äldre i människonära yrken och utsatts för extra påfrestningar under pandemin bör kompenseras genom en kompensation som motsvarar en extra semestervecka. Därför lämnade vi in ett förslag om en extra semestervecka till Umeå kommunfullmäktige, ett förslag som tyvärr röstades ner av majoriteten (läs Socialdemokraterna). Argumentet är att det inte går att ge vissa yrkesgrupper en kompensation utan att det då måste omfatta samtliga yrkesgrupper. Ett märkligt svar från både personalnämnden och Kommunfullmäktige med tanke på att samtliga yrkesgrupper inte omfattas av friskvård på arbetstid, flextid, kontorsavtal och framförallt för att alla yrkesgrupper inte haft möjlighet att anpassa arbetsuppgifterna och arbetat hemifrån med så lite kontakt med andra människor som möjligt på de sätt som föreskrevs av folkhälsomyndigheten för att minska pandemins spridning och risken att smittas. Nu har alla anställda oavsett yrkesgrupp tilldelats ett presentkort per är för sina uppoffringar under pandemin. En gåva som tilldelats alla oavsett om dom arbetat eller varit föräldraledig, arbetat hemifrån eller varit på plats i ett människonära yrke. Det är lika för alla anställda men absolut inte rättvist! 

 

Ett samhällskontrakt för allas bästa

I helgen har över 700 engagerade människor från hela Sverige träffats. Vi delar ett gemensamt intresse, att driva på våra riksdagspolitiker att ta kloka beslut som gör att du och alla dina medmänniskor får ett friare samhälle där alla har möjlighet att lyckas i livet, oavsett vart en bor. Samtidigt måste vi möta klimatkrisen, jobba för ökad jämställdhet, förbättra vår gemensamma välfärd och ta vara på hela landets styrka och växtkraft.

 

Visst har Sverige utmaningar, däremot får vi inte glömma dom styrkor som finns, särskilt när det gäller vår levnadssstandard, innovationskraft och klimatledarskap. Vi vet att Sverige kan bli ett mer jämställt land och vi vet att nytänkande och utveckling är vägen mot en hållbar framtid genom att vi ser till att hela landet kan leva och växa.

Centerpartiets Valmanifest är ett samhällskontrakt för allas bästa.

Hur lever Umeå kommun upp till Barnkonventionen?

Kommunrevisionen har i sin rapport kommit fram till att Umeå kommun inte har en hållbar och övergripande strategi för att arbeta med barnkonventionens efterlevnad.

Det innebär att det i stället är upp till varje nämnd och verksamhet att enskilt organisera arbetet. Vilket i sin tur medför stora risker när barnkonventionen ska tolkas och det behövs politiker som driver på för att lagstiftningen implementeras och efterlevs i respektive nämn.

Tekniska nämndens breda verksamhet består av så många delar där städservice, måltidsservice, verksamhetsservice, fastighet, IT, gator och parker ingår. Som ni förstår berör våra verksamheter på många sätt barn och unga och det innebär att varje verksamhet för sig har ett särskilt ansvar att säkerställa att barnperspektivet explicit beaktas i den unika verksamheten och att medborgardialogerna med barn och unga ökar. Centerpartiet har drivit på frågan i Tekniska nämnden genom att säkerställa att medborgardialogen med barn och unga ökar, att barnkonventionen beaktas vid beslut samt att vi i vårt årliga bokslut utvärderar att vi efterlevt barn- och ungdomsperspektivet i våra verksamheter. 

 

Umeå behöver en mer hållbar övergripande strategi för att Barnkonventionen efterlevs därför föreslår jag att 

 • Umeå kommun redovisa och utvärdera sin verksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, i enlighet med kriterierna i FN:s barnkonvention, i årliga Barnbokslut.
 • Umeå Kommun inrätta en barnombudsstrateg som utbildar och säkerställer att barnkonventionen efterlevs vid beslut i Umeå kommuns alla verksamheter.

.

Långtifrån alla får en harmonisk start på sitt föräldraskap

Att föda barn är en individuell upplevelse, som rymmer många känslor, trots det behöver alla föderskor en trygg miljö med stöd av en närvarande barnmorska, så ser det inte ut idag. 
För visst håller du med om att det ska vara lustfyllt och lagom utmanande att vänta, föda och fostra ett barn?
Tyvärr är det långtifrån alla föderskor och deras partner som får en harmonisk start på sitt föräldraskap och det måste vi ändra på! 
 

Sverige har en väl fungerande förlossningsvård samtidigt som vi paradoxalt nog har en kris inom svensk förlossningsvård till följd av dåliga politiska beslut.

 

Det är beslut som resulterat i nerlagda BB-avdelningar, sommarstängningar och beslut som resulterat i långt avstånd till närmaste BB och stora risker att förlossningen måste ske i bilen, på vägrenen eller andra riskfyllda platser. I vissa delar av landet saknas det plats på BB, i andra delar krävs en resa på 10, 20 eller 30 mil till närmaste BB. 
Förlossningsvården måste få en högre prioritet och få mer resurser att läggs på den viktiga vården vid livets start.  
 
Region Västerbotten bör förutom att säkerställa att BB-finns på hyffsat nära avstånd året om använder sig av ”Caseload-metoden” som alternativ till den traditionell förlossningsvård.
Metoden innebär att en barnmorska eller en liten grupp barnmorskor följer den gravida kvinnan under hela graviditeten, vid förlossningen och eftervården då det leder till ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning. Dessutom bidrar den till en bättre arbetsmiljö för barnmorskorna.

Centerkvinnorna vill också att det fastställs nationella riktlinjer för förlossningsvården för att få till stånd en miniminivå. Kvinnor ska ha rätt till trygg förlossningsvård i hela landet!

Regionen behöver prioritera

Regionen ställs som alla andra inför svårare tider utifrån det ekonomiska läget så nu gäller det att planera och prioritera för att kunna fortsätta bedriva en högklassig vård, bedriva framåtskridande forskning och effektivisera och förbättra verksamheterna.
Det finns två områden som inte fungerar så som en önskar, det är förlossningsvården och Barn- och ungdomspsykiatrin i regionen.

 

Om vi startar i livets början så är det önskvärt att fosterstadiet, förlossning och eftervård ska vara trygg och säker för föräldrar och barn. Idag är det sommarstängningar, långa avstånd , alldeles för kort tid för återhämtning på bb även för den som önskar det och en icke sammanhållen vårdkedja som skapar oro.

Därför behöver Region Västerbotten stärka och säkerställer en fungerande förlossningsvård årets alla 12 månader i hela länet genom att
 • Skapas sammanhållna vårdkedjor mellan MVC, förlossning och eftervården
 • Säkerställa en barnmorska per födande i aktiv förlossning
Vid psykisk ohälsa ska det gå snabbt att få hjälp. Idag har köerna till en bedömning kortats medan tiderna från bedömning till att få påbörja en behandling fortfarande är oöverskådligt lång för den som behöver hjälp och dennes anhöriga.

Därför behöver Region Västerbotten prioritera framtiden, våra barn och unga i behov av bedömning och vård inom Barn- och ungdoms psykiatrin genom att

 • Snabba på väntetiderna för barn och unga i behov av bedömning inom Barn och Ungdomspsykiatrin
 • Säkerställa att barn och unga får påbörja adekvat behandling snarast men senast inom en månad från bedömning.