Tillsammans med klokskap, vänskap och god handhygien kan vi ta oss igenom Coronatiden

Av , , 2 kommentarer 4

Det allvarliga läget som uppstått i samband med Covid-19 får nog oss alla att stanna upp och fundera på både det ena och det andra. Kanske kommer vi kollektivt att tänka före och efter Covid-19.

Agerandet med slopad karensdag,14-dagar utan läkarintyg och smittskyddspeng är bra åtgärder. Den allmänna informationen om handhygien, nys eller hosta i armvecket och håll lite avstånd till människor samt att begränsa antalet för sammankomster är också bra åtgärder.

Men vad gör vi med människors oro? Jag menar inte att vi inte ska ta den på alvar, jag menar istället att vi måste ta den på största alvar för rädsla är en dålig känsla som ställer till det.

Den bästa åtgärden för att minska rädslan är att öka kunskapen genom en oberoende och professionell mediarapporteringen. Att ge en beskrivning av hur coronaviruset bäst kan bekämpas både regionalt, nationellt och internationellt. Att media fortsätter att rapportera om de som insjuknar och upplever det som en vanlig förkylning till att berätta om åtgärder för den som är i en riskgrupp. Media ska ha en stor eloge för helhetsbilden ni presenterat för oss under den sista tiden. Ni gör ett fantastiskt arbete och jag är glad att inte SD hunnit riva tv-huset, minska stödet till radiokanalerna och gjort publicera service medarbetarna arbetslösa.

Men hur blir det med maten? Det är svårt att veta men vi kan finna tröst i att det finns en chansen att odla på balkongen, kolonilotten eller på den egna täppan i sommar. Vi kan besöka landsbygden och se om det finns någon som kan arrendera ut en bit åker för att odla potatis och grönsaker. Vi kan handla lokalt odlade produkter för ökad livsmedelsförsörjning i Västerbotten och Sverige. Vi kan se fram mot bär, svamp och växtplockning från vår till höst.

Men räcker det med kunskap och mat? Knappast! Vi behöver också social samvaro för att dela våra tankar med någon. Så fortsätt träffa vänner och gör roliga saker ihop. Kom i håg du smittar inte om du är frisk. Ta hand om varandra och tänk på dina medmänniskor, så snälla ta inte alla paket pasta när du handlar. Ta vara på möjligheten att vistas i naturen, koka en termos kaffe och gör en utflykt med någon eller några. Du kan kanske inte kramas eller ta i hand på ett tag men trots det kan du visa vänlighet och mänsklig värme. Du kan ringa, Skypa eller skriv ett brev eller ett vykort, det kommer att göra någon glad. Framförallt var inte ensam med dina tankar, prata med någon på jobbet, en granne, en släkting eller en vän. Tillsammans med klokskap, vänskap och god handhygien kan vi ta oss igenom Coronatiden.

2 kommentarer

18,5 miljoner orsaker och tre bättre möjligheter.

Problem
Det finns en svårigheter att rekrytera förskollärare till alla förskolor i Umeå kommun. Det är i förstahand förskolor utanför stadskärnan där kollektivtrafiken fungerar dåligt. Utöver det ska vi ta hänsyn till att lönen är densamma oavsett vart i kommunen du arbetar och det finns inte någon möjlighet till differentiering av lön för att möta den merkostnaden.

Socialdemokraternas lösning
Minska antalet förskollärare och inför 50/50 modellen.Ett oenigt kommunfullmäktige beslutar efter rekommendation från för- och grundskolenämnden att jobba efter 50/50 modell. Vilket innebär att 50% ska vara förskollärare och 50% ska vara barnskötare på alla förskolor senast 2021. Det oavsett vad du som anställd förskollärare har för önskemål.

Hur skulle du reagera om det beslutade att endast 50% av lärarna på skolan ska var behöriga 2021?

Folkvalda i kommunfullmäktige som röstade igenom förslaget och Utbildningsförvaltningen väljer att bortse från både läroplanens ökade krav på undervisning i Förskolan och barnkonventionen som lagstiftning. Det gör dom genom att gömma sig bakom begreppet ”Vi gör det för en ökad likvärdighet” istället för att berätta om dom 18,5 miljoner orsakerna till förslaget.

Vad innebär då detta?
Barnskötare kan uppleva att deras kunskap och yrkeserfarenhet förminskas genom upplägget men också genom att nyutexaminerade förskollärare nu helt plötsligt ska handleda en barnskötare med 30års erfarenhet.
Vän av ordning kan också fråga sig om det finns tillräckligt med utbildade barnskötare för att lyckas med modellen?
Väl insatt källa säger, Nej det är inte möjligt. Vi kommer att måsta ta in outbildad personal på barnskötartjänsterna.

Förskollärarna har reagerat kraftigt och påtalat att det finns massor av risker med beslutet. En oro är att förskollärarna blir en administrativ person som måste lägga huvuddelen av sin arbetstid på att förbereda utvecklingssamtal mm. med vårdnadshavare istället för att bedriva den pedagogiska verksamheten. Antalet förskollärare som tvångsförflyttas väljer helt enkelt att sluta erbjuda sin kompetens till Umeå kommun. Förskollärare under utbildning väljer helt enkelt att sluta genom att byta inriktning.

Umeå kommun tappar universitetsplatser för att antalet förskollärare. Umeå blir en mindre attraktiv plats pga. att förskolans verksamhet riskerar få en sämre kvalité pga. outbildad personal till följd av för få utbildade barnskötare och förskollärare.

Så vad tror du är orsaken? 18,5 miljoner eller likvärdighet?

Men det finns möjligheter, här ger jag Socialdemokraterna tre alternativ till lösning

1.Riv upp beslutet och bestäm att vi i stället ska stärka förskollärarens och barnskötarens respektive roll.

2.Riv upp beslutet och utbilda dagens barnskötare till förskollärare för att uppnå den efterlängtade likvärdigheten.

3.Ge förskollärare som vill jobba på förskolor som idag har för få förskollärare, förstelärartjänster som förskollärare med ett tydligt uppdrag att utveckla verksamheten på just den förskolan.

Bli först att kommentera

Trots det känner jag mig ensam!

Barnkonventionen ska bli svensk lag från 1 januari 2020. Lagstiftningen kommer stärka barnets position som rättighetsbärare. Lagen medför att både förtroendevalda och Umeå kommuns anställda behöver utbildning och en strategi behöver utarbetas som omfattar både utbildning och uppföljning.

1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter och Sverige var 1990 ett av de första länderna att skriva på konventionen. Barnkonventionen, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0–18 år och innebär en förstärkning av barnets mänskliga rättigheter.

Konventionen består av 54 artiklar och det finns fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn
• Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
• Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
• Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
• Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem.

Hur väl förberedd är Umeå kommun och alla deras verksamheter på att Barnkonventionen blir lag 1januari 2020?
Det är en fråga vi i Centerkvinnorna och Centerpartiet i Umeå ställt oss.

Centerpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att besluta att uppdra till stadsdirektören att i samråd med samtliga nämnder utarbeta en strategisk plan för utbildning och implementering av lagstiftningen.

Vad vart då resultatet?
Motionen fick tyvärr inte bifall utan ansågs besvarad, det är bättre än ett avslag eftersom det innebär att ledande politiker i alla fall erkänner att Barnkonventionen blir lag och att frågan är aktuell.

Av svaret och debatten från talarstolen säger samtliga socialdemokrater att det redan jobbas med frågan och att barnkonventionen ligger som grund för nuvarande beslut.
Är det den nu planerade utbildningen som beskrivs i svaret som avses och därmed är ni nöjda?

För det kan omöjligt vara så att hanteringen av nedläggning av förskolor på intraprenad, uppsägning av dagbarnvårdare helt utan dialog eller de aldrig genomförda 15barn per barngrupp som avses.

Att svaret på motionen helt undviker ett besvarande för en strategiskaplan känns verkligen inte bra!
Hur viktig tycker ni att barnen, vår framtid är egentligen?

Dagens möte visar att endast 8st ledamöter röstar för en strategi för barnen medan majoriteten(55st) anser att det som görs räcker och 2st ledamöter tyckte frågan var så ointressant att de inte ens deltog i voteringen.
Visst det var 7 till som vill ha en strategi, trots det känner jag mig ensam!

IMG_1906 (002) Votering barnkonvetionen

Bli först att kommentera

När kalla vindar blåser

Av , , 4 kommentarer 6

Arbetarpartiet bjuder in flera partier till manifestation till minne av Kristallnatten. En manifestation, en hågkomst av hur den hårda, kalla och våldsamma antisemitismen blev rumsren och accepterad över en natt, något vi aldrig får glömma. Något som blivit allt viktigare när kalla vindar blåser.

När Centerpartiet i Umeå samtalar om vårt deltagande är vi helt överens om att delta för att visa vår förfäran över det som hänt. Ett deltagande till minnen av alla offer och det lidande dom utstått. Ett deltagande för att visa att vi kämpar för att det aldrig ska hända igen.

Centerpartiet vill bygga en fredlig framtid, en framtid utan ”peka finger” attityd, en framtid där vi samverkar istället för att motverka, en framtid där vi tar krafttag mot nazism och antisemitism. Vi har många förslag för att stärkt skydd mot nazism och extremism.

Jag utses att företräda Centerpartiet, det känns verkligen ärofyllt så jag börjar genas förbereda mig.

Men så händer något……

Det som händer gör mig illa till mods, det får mig att få motstridiga känslor till att delta. Det får mig att fundera på om jag kan ställa upp på en manifestation som kantas av gränsdragningar, att partier inte bjuds in att delta men framförallt den vuxenmobbning som jag upplever har accelererat gentemot en specifik politiskföreträdare som nekas delta i manifestationen.

Min inre moralkompass skriker NEJ! En arrangör av en manifestation av Kristallnatten kan inte utesluta och peka ut människor på det sätt som nu sker i Umeå. Våra folkvalda politiker måste ta ansvar och stå upp för våra grundläggande värderingarna, jag är en av dessa folkvalda och därför måste jag ha modet att avstå.

För mig är det viktigt att Umeå präglas av öppenhet, världsmedborgaranda, kulturellt mångfald, och frihet att tänka, tro och älska som en vill <3
Så trots min litenhet och obetydlighet i sammanhanget känner jag ansvar för att tacka nej till att delta i manifestationen.

#Systerskap

4 kommentarer

Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter

Av , , 1 kommentar 1

I Sverige växer 100 000 unga upp med hedersförtryck. I Sverige dör flickor under hedersförtryck. Länsstyrelsen i Östergötland, som sedan 2005 har i uppdrag att arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck, rapporterar om en ökad medvetenheten i samhället, men att situationen är fortsatt allvarlig. Fortfarande vittnar flickor om tvångsäktenskap, könsstympning, allvarligt psykiskt våld och grovt fysiskt våld. Flickor vars bröder genom hård socialkontroll av släkten tvingas delta i förtrycket. Ett förtryck vi aldrig kan acceptera och som vi måste våga prata om och agera på för att få ett stop.

Centerkvinnorna arbetar bl.a. för följande initiativ:
♀️ Vi vill att det tas fram riktlinjer för hur individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck ska bemötas av socialtjänsten.

♀️ Vi vill se ökad kunskap och effektiva verktyg för t.ex. skol- eller vårdpersonal som möter flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

♀️ Vi vill förhindra att skattemedel går till trossamfund, skolor och organisationer som hindrar arbetet mot hedersförtryck.

♀️ I syfte att arbeta förebyggande mot barn- och tvångsäktenskap vill vi att Sverige, liksom Storbritannien, ska inför en Forced Marriage Unit under Utrikesdepartementet, en enhet som arbetar förebyggande och med befogenhet att ta hem flickor som förs utomlands för att giftas bort.

♀️ Vi vill också att brott som begås i hederns namn ska få en egen brottsrubricering.

Flickors rättigheter är mänskliga rättigheter.

IMG_2214

1 kommentar

Hur hårt är glastaket?

Fick frågan
-Hur ser Centerpartiets representation av kvinnor på valsedeln ut och hur hårt är ert glastak?

Mitt svar
-Centerpartiet i Umeå har en bra representation av både män och kvinnor i varierad ålder.

Du vet att värdegrunden för en Centerpartist gör att vårat parti mer lever än pratar jämställdhet eftersom jämställdhet är en självklarhet i vår grundideologi.

Vi är ett gäng liberalfeministister och för oss handlar de om alla människors rätt till friheten att få vara den en är.

Vi är trots allt de parti som bevisat att vi lever och agerar som liberalfemenister. Ett bevis för det är hur vi valt den bäst lämpade för partiledaruppdraget Centerpartiet kan stoltsera med tre kvinnliga partiledare, vilket annat parti kan matcha det?

Ck-historia2

Centerpartiets kandidater i Umeå

Centerpartiets valsedel i Landstinget

Riksdagslistan

Bli först att kommentera

Jämställdhet och diskriminering

Centerpartiet är ett liberalt jämställt parti. Det handlar om alla människors kamp för friheten att få vara den man är. Kön, etnicitet, sexuell läggning, ålder, social bakgrund och mängder av andra saker skapar förväntningar på oss och begränsar våra val och möjligheter.

Centerpartiet vill:
Driva på för fler ledande kvinnor och stärka kvinnors företagande
Att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet
Att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts

Håller du med? Bli medlem genom att skicka SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan.

Bli först att kommentera

Torgmöte EM eller vinn en käpphäst på Valstreet

Lördag och det finns möjlighet att förtidsrösta

Ett viktigt val, ett riktigt viktig val.

Ett val när du kan välja #omtanke och #frihet för att föra Sverige #framåt istället för att välja de antidemokratiska och bakåtsträvande alternativ som bara ger hat, hot och våld.

Vill du ses för att prata politik finns Umeå Centerkvinnor vid valstugan på torget lördag den 25augusti. Annars ta med dig kidsen och komförbi dom kan rita och vinna en käpphäst undertiden du får en kaffe med en hembakt kaka. På Valstreet hittar du alla partier i sina valstugor och Ewa-May finns på plats för att prata landstings- och regionpolitiker så kommsi kommsi

IMG_2175

Bli först att kommentera

Centerpartiets Kristina Yngwe

Låt mig presentera, en av mina favoriter Kristina Yngwe, vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet och Centerpartiets Miljöpolitiske talesperson.

Hon har verkligen jobbat för att ta Sverige framåt under mandatperioden och du kan ta del av hennes värv genom att läsa hennes verksamhetsberättelse

Centerpartiets livsmedelsstrategi presenterar över 90 konkreta förslag för att långsiktigt stärka det svenska jordbrukets livsmedelsproduktion.

Här är några förslag:
Ett bondepaket med sänkt arbetsgivaravgift

Höjd återbetalning av dieselskatten och en satsning på grön omställning, allt för att stärka konkurrenskraften och minska sårbarheten inom jordbruket.

Mer konsumentupplysning om matens ursprung för att förmedla kunskapen om den låga antibiotikaanvändning och låga klimatpåverkan som svenskt jordbruk har.

Alla offentligt drivna kök ska drastiskt öka andelen svensk mat.

Under denna mandatperiod har regeringen sett till att bönderna har fått höjda skatter och mer regler. Vilket försämrat för böndernas lönsamhet. Bönderna måste ha bättre villkor så vi som konsumenter har fler svenska alternativ på våra köksbord.

Bli först att kommentera

Centerpartiet i Umeå vill se en utveckling både i stan och på landet

Allians för Umeå har lagt en gemensam budget inför 2019.
Vi visar på ett starkt alternativ och ett nytt ledarskap för Umeå. Blir det Mattias Larsson som står för ledarskapet eller???

Budgetförslaget ger Umeborna
– Mer pengar till för-och grundskola
– Extra satsningar på de äldre
– Riktade pengar till föreningsverksamheter

Centerpartiet i Umeå vill se en utveckling både i stan och på landet, den skall vara präglad av det vi kallar för närodlad politik som innebär alla människors lika rätt och värde, en hållbar utveckling och människors egenmakt. Vi finns i hela kommunen och har en regelbunden mötesverksamhet dit alla är välkomna.
mobilbilder 2016 245

Bli först att kommentera