Nytt centra kommer skapa förutsättningar för en snabbare klimatomställning

Av , , Bli först att kommentera 0

I omställningsarbetet så måste vi också skapa förutsättningar för företag att ta ett aktivt kliv i sitt omställningsarbete, regeringen har tidigare presenterat industriklivet, krav på hållbarhetsbokslut samt implementerat en mängd riktlinjer som ska gagna företag att enklare ta hållbara beslut och jobba mer klimatsmart. Nu har också regeringen instiftat ett nytt center som ska hjälpa företag byta ut farliga ämnen.

Fler och fler företag vill göra rätt för sig och ha säkra produkter utan farliga ämnen. Men samtidigt kan kunskaperna och resurserna för ett hållbart och säkert kemikaliearbete vara svårt, detta i synnerhet för många mindre företag med begränsade resurser. Samtidigt så har vi flera större aktörer i Sverige som sitter på bra kunskap om en mer hållbar kemikalieanvändning i produkter. För skapa ett forum för enklare samverkan och kunskapsutbyte mellan fler aktörer och skapa en bredare kunskap hos fler, så inrättar regeringen ett centrum för substitution av skadliga ämnen. Det nya centra kommer ligga i Borås vid RISE och kommer fungera som spindeln i nätet för företag, organisationer, branscher, akademi, institut och myndigheter, där man ska enkel få kunskaper och kunna stärka sina verksamheter med målet att farliga ämnen i varor och kemiska produkter byts ut.

Via centra så kommer företag kunna säkra sina verksamheter och produkter men också öka sin konkurrens kraft internationellt, mindre företag kommer nu också enklare kunna utveckla sina produkter för en ny tid och en ny marknad. Men också att nu finns stöd i den komplexa fråga vi kallar kemikaliehantering.

Den som dock är den största vinnaren i detta är alla vi konsumenter som kommer få känna oss mer  trygga med att de produkter vi köper till oss, våra barn, maten vi äter och kläderna vi har på oss inte är skadliga för oss eller vår miljö.

Bli först att kommentera

Det blåser åt rätt håll

Av , , Bli först att kommentera 3

År 2009 satte man ett mål inom EU att till år 2020 ska 20% av unionens energi komma från förnybara källor. Både Danmark och Tyskland får majoriteten av sin el från vindkraft och detta är ett bra facit på att vindkraft fungerar och kan räknas med, i delar av EU tex Storbritannien är idag vindkraft producerad el billigare än den från kärnkraft, här har man också projekterat en av världens mest innovativa vindkrafts parker som kommer stå klart 2022 vilket kommer ha samma kapacitet i elproduktion som ett kärnkraftverk.

Under sista helgen i oktober så var uppåt 24% av hushållen i EU kopplade till el som kom från vindkraft, detta visar att vi har målet med en permanent försörjning på 20% inom räckhåll vilket är en viktig del av klimatomställningen.

Tekniken och kapaciteten finns där och måste vi prioritera ännu mer att ställa om till hållbara och fossilfria energikällor. Här i Västerbotten har vi ett antal vindkraftsparker och jag hoppas att vi kan utveckla oss vidare inom detta område. I Umeå idag kan vi stolt säga att vår el och fjärrvärme är fossilfri och jag hoppas att vi inom kort ska kunna säga det samma inom hela länet och hela landet.

Bli först att kommentera

Regeringen tar ansvar för assistanslagen.

Av , , Bli först att kommentera 7

Här om dagen kom det glädjande beskedet från regeringen att man ska se över lagen om assistans. Arbetet med den nya utformningen är igång och jag hoppas att den nya lagen som presenteras i vår kommer vara till brukarens fördel, det är viktigt att brukare ska känna trygghet och att dem ska kunna garanteras en god levnadsstandard och inte hamna i en svärm av byråkratiska regler som försvårar vardagen och livskvaliteten för dessa. Förhoppningen med den nya lagen är att fler får det statliga stödet för assistans. Det är viktigt att alla ska kunna få en bra livskvalitet och dem som behöver assistans ska också kunna få det.

Som jag har skrivit om innan så har utifrån domar tagna i högsta förvaltningsrätten har det kommit inspel från flera håll där bla försäkringskassan om att tolkningar av den befintliga lagen kommer skapa en försämrad situation för dem med assistansersättning idag, den första prognosen pekade på att uppåt 6000 personer skulle kunna drabbas.

Jag hoppas också att regeringen tänker om och låter försäkringskassan genomföra en mindre hård och restriktiv tolkning av lagen och domar, tills det att den nya lagen är på plats. Det vore olyckligt om individer skulle hamna i kläm under tiden lagen ses över och ändras.

Jag tycker att regeringen visar på styrka när man kan inse att saker är på väg åt fel håll och är beredda att hantera frågan. Det visar på ansvar. Vi röd-gröna tar ansvar välfärden, skolan och klimatet.

Bli först att kommentera

Alla har rätt till framtid i Umeå

Av , , 1 kommentar 7

Idag har jag fått en debattartikel på VF om ensamkommande ungdomar som kom till Umeå under 2015 här kan ni läsa den.

Det är viktigt att låta dem ensamkommande barn som trotts att dem fyller 18 år få stanna kvar under asylprocessen. Det är viktigt att skapa en tillvaro av trygghet för dessa individer, det är av yttersta vikt att dessa får en chans till att få återbyggas till starka individer. Det är viktigt att vi använder de pengar som tillsatt från regeringshåll för att säkerställa att de unga inte rycks upp i onödan utan kan fortsätta sin skolgång. I flera kommuner där MP är med och styr så har man lyckats få igen beslut som ser till att säkra att man ska kunna behålla dessa ungdomar efter de fyllt 18år, där bla Linköping, Västerås och Norrtälje.

Sedan 2015 har vi haft en stor tillströmning av ensamkommande flyktingbarn till Sverige, barn och unga som har på egenhand utstått trauma och upplevelser som ingen av oss ens kunnat drömma om, det är viktigt att dessa får en chans att skapa en ny trygg plattform i sin tillvaro och en chans att få återskapa förutsättningar till ett värdigt liv oavsett vart i världen resan leder dem. 2015 kom det ca 35000 ensamkommande flyktingbarn till Sverige och än idag har över 8000 inte fått svar än om de ska få stanna eller inte.

Vi i Miljöpartiet vill att alla de ensamkommande som kom 2015 ska få stanna. Migrationsverkets arbetsbelastning med långa handläggningstider drabbar den här gruppen extremt hårt. Många av dem som väntar på besked kommer hinna fylla 18 år innan deras ansökningar hinner behandlas, då kommer dem att räknas som vuxna och kan därmed utvisas, det är varken rättvist eller mänskligt. Om ansökningsprocessen hade fungerat rätt så hade dessa individer fått stanna. Det känns inte rätt att dessa ska få ta konsekvenserna för våra bristande system.

För mig är det självklart att vi ska ta ansvar för ungdomarna som är anvisade till Umeå kommun. Vi måste göra det vi kan för att ungdomarna ska få behålla sina värdefulla sociala nätverk vilket är positivt för deras integration och välmående. Det är också viktigt att dessa ungdomar får möjlighet att gå kvar i skolan i en trygg och bekant miljö. Beslutet innebär även att de medel som regeringen avsatt används till det ändamål som det är tänkt. De måste också bli mer samspelt mellan kommuner och staten om vilka ansvar som finns och det måste bli ett tydligare regelverk och ansvarsfördelning.

Jag hoppas också att de tillfälliga kommunbidrag till kommuner i landet som regeringen nu tillför, gör det möjligt för ensamkommande unga att bo kvar i kommunen kommer kunna stärka IFN verksamheter i Umeå kommun och att pengarna kommer ge oss möjlighet att stärka upp på de områden som vi själva ser behovet för.

Nasser Mosleh, Gruppledare MP Umeå

1 kommentar

Alla ska ha samma rättigheter till en god och trygg livssituation

Av , , 1 kommentar 7

På sistone har tolkningar som gjorts av högsta förvaltningsdomstolen inneburit att hela assistans reformen nu kan skakas om rejält. Uppåt 6000 personer kan bli av med den statliga assistansen.

Detta har medfört att försäkringskassan tolkningar blivit allt mer hårda till brukarens nackdel. Vilket nu har nått en gräns där en stor grupp av de med funktionsnedsättningar som är beroende av assistans nu riskerar att få det stöd och service som de är beroende av för att kunna säkra en god och värdig livssituation, borttaget. Fortsätter dessa tolkningar av lagen så kommer detta med all synnerlighet få de negativa konsekvenserna som befaras redan nu.

Läger blir mer och mer akut och jag hoppas att regeringar ser överlagstiftningen så att vi kan säkra assistansen och grundläggande behov för brukare. Regeringen behöver se över lagen så att man eliminerar utrymme till att tolka den som kan göras idag. Jag hoppas att man också ge tolknings utrymme till försäkringskassan att nya direktiv är på gång och att man ska göra tolkningar till brukarens fördel.

Jag hoppas att man ska kunna utforma den nya assistans reformen på samma sätt som exempelvis hyreslagen, hyreslagen är skriven i regel för att ge hyresgästen trygghet och jag hoppas att man kan utforma den nya assistanslagen på samma sätt, till brukarens

1 kommentar

Vi måste höja ribban inom klimatarbetet NU

Av , , Bli först att kommentera 10

På sistone har det kommit nya rapporter om att koldioxidhalterna i atmosfären har ökat extremt mycket. Det talas om en ökning som kommer behöva sådana drastiska åtgärder så att ens Parisavtalet inte räcker till. En av orsakerna till den höga halten koldioxid är de allt förödande natur och klimatkatastroferna som följer varandra allt mer tätt, förutom den materiella förödelse de lämnar efter sig så får de också enorma konsekvenser där de ställer till stor skada och förödelse på många ekosystem som försvagats så kraftigt att de ej har samma förmåga att binda och naturligt hantera koldioxid. Inom vissa ekosystem har försvagningen blivit så markant att de släpper ut mer koldioxid än vad de lyckas binda och hantera.

Vi har hamnat i ett förödande ekorrhjul, de natur och klimatkatastrofer vi ser skapa all denna förstörelse och rubbningar i ekosystemen är en påföljd av den globala uppvärmningen som i sin tur orsakas av vårt mänskliga beteende och de negativa utsläpp som vi människor orsakat.

År 2015 var koncentrationen koldioxid i atmosfären 400 ppm, något som 2016 steg till 403.3 ppm. Ökningen på 3.3 ppm kan jämföras med det senaste tio årens snittökning på 2.08 ppm årligen. De senaste mätningarna från september i år lägger nivån på 406.94 ppm.

Vi ansvariga politiker tillsammans med industrin och övriga näringslivet måste vidta drastiska åtgärder för att klara målen i Parisavtalet, och därmed begränsa den globala uppvärmningen till 1.5-2 grader. Just nu ligger inte alla världens länder i fas med sina löften om utsläppsminskningar och om vi fortsätter som vi gör idag kommer den globala uppvärmningen överstiga 3 grader. Vi måste höja nivån nu och implementera nya verktyg som gör det enklare att klara klimatomställningen, vi måste också skapa förutsättningar som tvingar dem som agerar passivt att ta sitt ansvar, annars kommer vi stå inför en eventuell kollaps av klimatet och de ekosystem vi känner till idag.

Bli först att kommentera

M:s bostadspolitik drabbar hela Sverige

Av , , 3 kommentarer 2

Vi röd-gröna har under mandatperioden satsat på att tackla bostadsbristen och med goda resultat. Det har på flera decennier inte byggts som det gör nu och bara i år så kommer över 73000 bostäder att börja byggas. Efter en lång tid, där det rådig passivitet på bostadsmarknaden så har vi röd-gröna lyckats få fart på byggandet igen för den breda massan, vi har genom vår politik kunnat rikta satsningar som stimulerat och fått fart på byggandet.

Moderaterna vill nu skära ned i det statliga stödet som har stimulerat bostadsbyggandet av främst hyresrätter och som bidragit till att vanliga människor fått bostäder till rimliga hyror. Under Alliansens styre så minska bostadsbyggandet för allmännyttan med 74%. Att som Alliansen vilja sätta sin egen övertro på att marknaden ska lösa bostadsbristen är både naiv och oansvarigt. Marknaden kommer alltid se efter sitt eget bästa med vinstmaximering som det främsta syftet. Om marknaden styr så kommer det leda till negativa socio-ekonomiska följder, som segregation i bostadsmarknaden och ökade samhällsklyftor som kommer bli tydligare. Bostadsmarknaden måste vara öppen för alla, bostadsmarknaden ska inte styras av storleken av ens plånbok. Med en moderat bostadspolitik skulle vi stänga ut dem som är beroende av en rimlig hyressättning. Med en moderat bostadspolitik så skulle byggandet bli passivt igen och som klassisk moderat politik så skulle politiken avsäga sig ansvaret som skulle få olyckliga konsekvenser och bostadsbristen kan bli permanente.

Vi måste fortsätta bygga mer och regeringen måste fortsätta sina satsningar för att stimulera byggandet av bra, hållbara och rimligt hyressatta lägenheter. Genom att fortsätta investera offentliga medel i ett ökande bostadsbyggande. Politiken måste också bli bättre på att definiera hur stort behovet är, ställa upp tydliga, långsiktiga mål och skapa incitament för bostadsmarknadens aktörer att bygga mer. Vi måste bygga kunna bygga bostäder åt alla och vi måste skapa förutsättningar så att fler vill bygga, det blir då också viktigt att regeringen satsar så att byggbranschen ser över en modernisering av bostadsbyggandet där tex vi effektiviserar råvaror som svenskträ och industriell utveckling, där vi kan få nya flerbostadshus som byggs till betydligt lägre kostnader med hög kvalitet, lägre klimatpåverkan och i snabbare takt.

3 kommentarer

Hållbarhetsbokslut, ett måste för Umeå kommuns verksamheter och bolag

Av , , Bli först att kommentera 10

Miljöfrågorna måste få en mer centralroll inom Umeå kommuns verksamheter och bolag. Vi måste bli effektivare på att implementera hållbarhetsfrågan i de olika verksamheterna samt kunna ha en bättre uppföljning på detta. Vi politiker måste ha bättre verktyg för att kunna följa upp så att klimatmålen uppfylls. Jag tycker att det är hög tid att vi som ansvariga politiker ser till att kommunens verksamheter och de kommunala bolagen tillämpar årligen ett Hållbarhetsbokslut . Med detta kan vi enklare och mer effektivt se över hur de olika verksamheterna och bolagen har för miljö och klimatpåverkan och genom ett Hållbarhetsbokslut effektivare jobba med de åtgärder som behövs för att påskynda klimat omställningen inom kommunen. Med en övergripande Hållbarhetsbokslut  kan vi också enklare se över gemensamma lösningar för infraservice, infrastruktur hur vi planerar staden för att enklare bidra till att minska stadens miljöpåverkan.

Miljön måste bli en gemensam hjärtefråga för oss I Umeå kommun. Vi bidrar idag till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser som fossil fri el och fjärrvärme samt en fossilfri kollektivtrafik och satsningar inom solenergi. Men vi måste lägga i ytterligare en växel där de olika verksamheterna genom ett Hållbarhetsbokslut enklare ska kunna påskynda sitt arbete inom hållbarhet, det finns en massa små åtgärder som tillsammans får enorma positiva resultat. Genom Hållbarhetsbokslut så kan vi enklare identifiera och utföra åtgärder inom den övergripande planeringen och förvaltningen för att minska kommunens klimatpåverkan.

Vi inom Umeå kommun bör driva våra verksamheter och bolag med ur ett hållbart perspektiv med hänsyn till miljön och till människors hälsa, med jämställdhet, mångfald och en säker och trygg arbetsmiljö i fokus.

Bli först att kommentera

Röd-gröna satsningar på äldreomsorgen börjar visa resultat I Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag presenterar Socialstyrelsen sin utvärdering av regeringens bemanningsmiljarder för 2016. En satsning från oss röd-gröna som gett över 5000 fler årsarbetare i äldreomsorgen. Satsningen har resulterat i att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid.

Personalen är enligt mig den absolut viktigaste resursen för att få en bra äldreomsorg. Vi röd-gröna har satsat 2 miljarder per år för att öka bemanningen och nu börjar vi på riktigt se resultaten. Sedan införandet under försommaren 2015 har satsningen resulterat i att runt om i kommunerna har man kunnat anställt fler undersköterskor (3245 årsarbetskrafter), vårdbiträden (886), sjuksköterskor (282), arbetsterapeuter (140) och fysioterapeuter (124). Genom satsningen har verksamheter kunnat stärka sina resurser för bättre kontinuitet, bättre bemanning nattetid och aktiviteter för en meningsfull tillvaro och trygg hemgång efter sjukhusvistelse för äldre.

För Umeå kommuns del så har verksamheten för äldre omsorg stärks med strax över 17 miljoner för 2017, några av de åtgärder vi kunnat genomföra genom satsningen har varit prioriterade satsningar på undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och extratjänster på vård- och omsorgsboenden, där vi främst sett till att utöka bemanningen på kvällar och helger samt vi har stärkt med personal till verksamheter som har hand om personer med stora omvårdnadsbehov.  Genom utökad bemanning har vi kunnat skapa en mer meningsfull vardag med sociala, kulturella och fysiska aktiviteter. Genom ökad bemanning så har vi kunnat stärka hemtjänstinsatser på kvälls- och nattetid, detta för att öka säkerheten och tryggheten hos dem äldre då man också kan se hur andelen svårt sjuka som bor kvar i sitt eget boende ökat.

Detta är en ytterligare satsning från oss röd-gröna som visar att vi tar ansvar, ansvar för välfärden, skolan och klimatet.

Bli först att kommentera

AB bostaden

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi var mycket kritisk till hur ärendet hade hanterats och beretts. Underlag till beslut var inkommit till oss ledamöter anmärkningsvärt sent. Det fanns också många frågetecken kring hur pris och köpeskilling fastställs, vilka konsekvensanalyser som genomförda eller hur anbudsförfarande gått till för att säkerställa att bolagets egendom inte säljs till för lågt pris. Vid ett ärende av denna storlek och samhällsintresse är det extra viktigt att vi som ansvarig politiker ges god kunskap och insyn. Detta resulterade i överklagan som fick rätt och nu är vi här igen idag.

Vår ståndpunkt har inte ändrats. MP Umeå är och har varit emot en försäljning av allmännyttan. Vi anser nu som innan att AB Bostaden har den kapacitet och soliditet som behövs för att behålla och utveckla hela sitt bostads bestånd utan att behöva avyttra delar av den. Nu som innan anser vi att Umeå kommun ska fortsätta se till att en stor del av hyresgästerna i Umeå kommun fortsatt ska kunna få lägenheter till bra och reglerade hyror, samt med bra service. Nu som innan anser vi att utförsäljning av delar av sitt bestånd riskerar i längden bidra till ökad segregation. Vi vill inte ha en storstadsutveckling där plånbokens tjocklek avgör vilken bostad man får samt vi ser risker med den långsiktiga utvecklingen av social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet inom kommunen.

Bli först att kommentera