Förslag – att kötid i vissa fall kan komma att ersättas med lottning!

Av , , Bli först att kommentera 6

Den 20 april tog regeringen emot skolkommissionen. Skolkommissionen har tagit ett helhetsgrepp om den svenska skolans utveckling och har lämnat en rad viktiga förslag för att stärka svensk skola och göra den mer jämlik. Gustav Fridolin har gjort en intervju med DN som publicerades under torsdags- kvällen, intervjun handlar om hur Gustav Fridolin tar vidare Skolkommissionens förslag. I intervjun klargör Gustav att regeringen står bakom skolkommissionens helhet och dess viktiga reformering av skolsystemet i syfte att komma tillrätta med ojämlikheten i skolan.

Intervjun handlar till stor del om det av Skolkommissionen föreslagna resursfördelningssystemet, ett förslag på ett socioekonomiskt bidrag till kommuner om 6 miljarder kronor per år, som kommer att vara prioriterat för Miljöpartiet att få på plats och genomföra. För Miljöpartiet är målet en jämlik skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential oavsett vilka hemförhållanden de kommer från.

Redan innan regeringen formellt hade tagit emot utredningen började oppositionen på ett mycket onyanserat sätt kritisera ett av utredningens förslag – att kötid i vissa fall kan komma att ersättas med lottning. Detta förslag har därefter tyvärr till viss del överskuggat debatten om Skolkommissionens andra viktiga förslag och dess helhet. Gustav konstaterar i intervjun att det inte finns parlamentariskt stöd för lottning såsom det är utformat i kommissionens förslag idag och att regeringen därmed inte kommer att gå vidare med förslaget. Samtidigt tydliggör Gustav att regeringen fortsatt delar den problembild som skolkommissionen vill komma åt med förslaget: Skolsegregationen är ett problem och vi måste hitta alternativ till kötid, men det finns fler alternativ än lottning. Regeringen har skickat ut skolkommissionen på remiss och ser fram emot remissvaren och hoppas att det kommer konstruktiva svar i dem.

 

Bli först att kommentera

Fler hyresrätter i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 8

För att minska bostadsbristen i Umeå är det viktigt att antalet hyresrätter i kommunen ökar. Det är inte hållbart att en ska behöva vänta många år på en bostad vare sig om man är ungdom eller nyutexaminerad student. Vi behöver också fler studentlägenheter så att studenter inte tvingas tacka nej till sina utbildningsplatser på grund av att de inte har någonstans att bo. Vi måste även öka takten när det gäller byggandet av seniorboenden, detta för att skapa en bättre förflyttnings process. Bostadsbyggandet måste styras in mot fler hyresrätter. Detta kan ske på två sätt: dels genom att anvisa byggklar mark till AB bostaden som bygger bostäder och andra lokaler med enbart hyresrätt, dels genom att i avtal med privata byggherrar reglera upplåtelseformen. Avtalen måste vara skrivna så att byggherren inte kan vinna på att bryta dem genom att i stället bygga bostadsrätter. Vitet vid avtalsbrott måste vara betydligt högre än den möjliga vinsten av att frångå avtalet. Vi måste även utforska nya metoder och byggsätt som håller byggkostnaderna nere, ett bra exempel på detta är de ”kombohus” som Bostaden byggt på Böleäng.

Bli först att kommentera

Fördelar med en gemensam förvaltning

Av , , 2 kommentarer 8

Att vi inom kommunen står inför organisatoriska utmaningar är vi alla medvetna om och för mig är detta inget som egentligen är så konstigt då vår nya organisation är i en levande och pågående förändrings process. Jag kan hålla med om att resan tagit lite längre och varit lite brokigare än vad vi inom kommunen hade planerat och önskat.

Vi står mitt i ett förändringsarbete där vi måste lägga större vikt på processutveckling och en effektivare strategi där vi hanterar utmaningar samt effektiviserar våra resurser, detta kräver också engagemang från tjänstemanna håll samt från oss inom politiken. Vi måste effektivisera vårt arbete i nämnderna och bli mer processinriktade, vi måste även vidare utbilda oss inom detta och hur vi ska kunna arbeta effektivare och få ut mer ur våra befintliga resurser.

Jag tror stark på den väg vi valt organisatoriskt och att detta är den väg att gå inför framtiden, vi står inför stora utmaningar inom organisationen men jag är säker på att vi inte löser dem genom att gå tillbaka till att ha flera förvaltningar. Det skulle vara för resurs krävande och kostsamt och jag tror att resultatet skulle bli till det sämre. Vi som organisation skulle ta flera steg bakåt i utvecklingen.  Vi måste istället blicka framåt och stärka organisationen med det underlag vi tagit del av, vi måste stärka den centrala processen och utveckla våra arbetsätt och få en tydlighet inom vad och hur frågor.

Vi har alla förutsättningar och verktyg att stärka vår organisation mot rätt riktning mot en effektiv organisation som kan hantera framtidens utmaningar. Jag delar även den generella tro inom kommunen om att vi är på rätt väg, jag har stort förtroende för den utvärdering vi har fått ta del av som även bekräftar min uppfattning om att vi är på rätt väg och inte bör gå tillbaka till den gamla organisationen. Utifrån samma utvärdering har jag fullt förtroende för det uppdrag vi gett stadsdirektören om att fortsätta utveckla en gemensam förvaltning och jobba vidare med de utmaningar som utvärderingen identifierat.

Jag finner det dock beklagligt att Moderaterna tillsammans med Liberalerna samt Vänsterpartiet värkar vilja gå tillbaka till den gamla förvaltningen, det känns lite olustigt att trotts den utvärdering vi tagit del av PwC samt de slutsatser dem redovisat för oss så verkar denna nya bästis trio inte inse allvaret och de negativa konsekvenser med att gå tillbaka till den förra förvaltningen, detta visar bara mer på den kortsiktiga och ansvarslösa politik från M och L, detta visar också på hur vänsterpartiet saknar verklighetsuppfattning över konsekvenserna från deras politik.

2 kommentarer

Ny utsläpsstatistisk från Naturvårdsverket och SCB

Av , , 1 kommentar 7

Under fredagen kom ny utsläppsstatistik från Naturvårdsverket och SCB om klimatutsläpp. Enligt Naturvårdsverket (NV)  ligger utsläppen still och enligt SCB går de upp. Skillnaden ligger förenklat i att NV räknar inom Sveriges gränser och SCB även tar med internationell flyg- och sjöfart som tankar i Sverige. Naturvårdsverkets långsiktiga prognoser, som  inkluderar regeringens politik, visar att utsläppen kommer minska rejält. Det innebär att vi har en chans att täppa till det utsläppsgap som förra regeringen lämnade efter sig.

Naturvårdsverket ansvarar för den officiella statistiken om växthusgaser som används för uppföljningen av klimatmålen och som rapporteras till FN och EU. Utsläppen av växthusgaser uppskattas ha varit 53,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Jämfört med 2015 är utsläppen i stort sett oförändrade. Industrin och inrikes transporter står för en tredjedel av utsläppen vardera. Utsläppen från inrikes transporter har minskat något jämfört med 2015. Utsläppen inom industrin har däremot ökat något tillsammans med el och fjärrvärme. Inom industrin beror ökningen av utsläppen 2016 jämfört med 2015 till stor del på att konjunkturen svängt uppåt igen för ett antal branscher under senare år. I SCBs statistik är det utsläppen från det internationella flyget och sjöfarten som driver ökningen av utsläppen.

1 kommentar

Vilken verklighet befinner sig Moderaterna i??

Av , , Bli först att kommentera 8

Har fått denna  insändare publicerat i VK idag.

Vi ha under året fått skåda utspel från moderaterna om hur de vill begränsa människors rörelsefrihet och yttrandefrihet. Och hur man vill begränsa medias fri utrymme. Moderaterna har nu senast gjort utspel gällande publicservice där man menar att då att majoriteten av journalister bor i Stockholm så kommer dessa ej kunna beskriva verkligheten ute i hela landet, man har tidigare också velat begränsa publicservice utrymme som nyhetsmedia.

Det som gör mig lite fundersam efter dessa utspel är vilken verklighet Moderaterna vill beskriva? Eller rättare sagt vilken verklighet är det som Moderaterna inte vill ska beskrivas? Det har på senare tid blivit tydligt om hur Moderaterna försöker via sina egna media kanaler förmedla ut, en av dem fabricerad verklighet som inte stämmer med den verkliga verkligheten, utan man vill sprida osanningar och vilseledande information. Senast i detta led är när Moderaterna uppger i sin egen webbtidningen ”Nyheter i Västerbotten” att saneringen av EU-migranternas läger kommer att kosta miljonbelopp för skattebetalarna i Umeå. När verkligheten är den att så ej är fallet och att det är kyrkan som kommer stå för saneringen av marken, något som även kyrkan planerat för och som enligt dem själva kommer kosta några tusen. Moderaterna menar på att det ska blivit omfattande miljöförstöringar vilket enligt kyrkan inte heller stämmer.

Det värsta är dock att Moderaterna väljer att angripa en utsatt grupp människor genom först och främst osanningar och vilseledande information, EU-migranterna har redan en utsatt position där många ifrågasätter deras närvaro. Med sitt agerande tolkar jag det som att Moderaterna medvetet vill stärka den för vissa aggressiv ton mot EU-migranterna, man vill genom att skapa och förstärka fördomar och framtidsskräck demonisera en utsatt grupp.

Jag tycker att dubbelmoralen hos Moderaterna blir mer och mer tydlig, desperationen blir mer påtaglig och Moderaternas kortsiktiga och ansvarslösa politik blir mer och mer uppenbar. Jag tycker också att det är beklagligt att Moderaterna blivit mer och mer drivande i grundlösa populistiska frågor som saknar förankring i verkligheten eller verksamheterna. Det är beklagligt också att Moderaterna börjar lära sig mer och mer av SD och sprida vilseledande propaganda. Det Moderaterna vill begränsa är sanningen och verkligheten.

Bli först att kommentera

Jag blir tyvärr inte förvånad över den låga nivån.

Av , , Bli först att kommentera 5
Jag blir tyvärr inte förvånad över den låga nivån i Liberalernas senaste utspel, det visar bara mer och mer tydligt Liberalernas avsaknad av argument eller förmåga att diskutera och debattera. Tyvärr är detta inte första gången Liberalerna väljer att köra på denna låga nivå då man helt verkar ha förmågan att argumentera för sin. Jag blir också lite förvirrad efter att ha suttit mitt emot Liberalerna under årets budget beredning där dem hela tiden suttit tyst hela tiden och i slutändan gnällt över investeringstakten utan att presentera ett alternativ så skriver dem ändå nu att de vill satsa tex förskola och LSS…jag blir lite förvirrad. Men det kanske är så att Liberalerna är så insnörda i Moderaternas piska så de lyckats förvirra sig själva och tappat kopplingen till verkligheten.

I sin blogg skriver Liberalerna att jag ej läst handlingarna när jag kommenterade deras interpellation från förra kommunfullmäktige och att man ska gå in på kommunens hemsida och titta  på förra kommunfullmäktige då jag ska ha ”talat i natt mössan”, jag hoppas verkligen att Liberalerna själv går tillbaka och kikar på inspelningen från förra kommunfullmäktige, då kanske dem kan komma på något bättre argument än att påstå att andra inte läst handlingar och att kanske då få lite mer själv insikt gällande interpellationens innehåll vilket var det jag ifrågasatte. När Liberalerna ändå är igång och kikar på gamla kommunfullmäktige inspelningar så tycker jag att dem kan kika på några till och snappa upp lite mer i konsten om debatt och argumentera för sin sak från alla övriga partier som sitter i fullmäktige.

Bli först att kommentera

Liberalerna måste komma in i matchen.

Av , , Bli först att kommentera 4

Ibland så undrar jag om Liberalerna ens hänger med på vad som händer i vår kommun och vad vår kommun behöver? Vi i MP och Liberalerna sitter båda i budgetberedningen, där vi båda har fått ta del av analyser och fått redovisat från ekonomi enheten. De olika nämnderna har även redovisat de utmaningar och behov de står inför samt det ekonomiska läget, under processen har vi även fått ta del av olika konsekvensanalyser om olika prioriteringar i verksamheterna, två exempel på detta är redovisningen om hur många förskoleplatser fler vi behöver i kommunen samt hur många fler LSS boende vi behöver i kommunen, två utmaningar som vi varken kan ignorera eller prioritera ner. Så jag finner det lite märkligt att Liberalerna inte ser de utmaningar vi står inför och som vanligt gnäller men presenterar ingen lösningen.

Vi i MP ser dessa utmaningar som allvarliga och vi vill lösa problemen, för att lösa detta måste vi investera, vi måste investera för att kunna lösa problemen, vi måste bygga vidare vår stad och skapa förutsättningar där vi kan hantera och lösa utmaningarna våra verksamheter står inför. Vi röd-gröna tar ansvar för Umeå, vi måste idag och om vi ska växa som stad genom hela processen och genom alla stadier av vår tillväxt kunna garantera en hög standard och tillgänglighet inom skola, vård och omsorg. Vi måste skapa förutsättningar och investera så att människor vill bo och verka i Umeå, där Umeå blir en plats där organisationer och företag vill etablera sig. Vi måste även investera för framtiden, i hållbar infrastruktur så att Umeå blir mer och mer tillgängligt, ett Umeå som ej är beroende av fossila bränslen, vi måste skapa förutsättningar så att våra verksamheter och medborgare enkelt kan ställa om i klimatoffensiven. Vi i MP vill lösa problemen och problemen löser vi genom att investera och möta verksamheternas behov.

Jag tycker de som är ansvarslösa  är Liberalerna, jag tycker det är ansvarslöst att på ena sidan vilja öka Umeås invånare men samtidigt inte vilja möta de utmaningar och behov detta medför. Jag tycker det är ansvarslöst av Liberalerna att på ena sidan argumentera för investeringar som fotbollshallar och Lundabron men samtidigt kalla oss ansvarslösa när vi vill investera i behoven för tex förskolan.

Vi måste investera för att kunna hantera de akuta situationer vi står inför, vi måste investera för att kunna hantera de situationer som ligger inomen mer kortsiktig plan och vi måste investera långsiktigt. Detta är att ta ansvar för Umeå. Men att som Liberalerna bara gnälla för gnällandets skull och inte komma med förslag om hur vi ska kunna hantera de utmaningar vi står inför är för mig ansvarslöst.

Bli först att kommentera

Uppehållstillstånd för gymansiestudier

Av , , Bli först att kommentera 3

Rikdagen har precis klubbat igenom regeringens proposition som innebär att nyanlända barn och unga kommer kunna få längre uppehållstillstånd för att kunna läsa klart gymnasiet. Detta är ett mycket positivt besked som ökar tryggheten och gör det enklare för ungdomar att fokusera på sina studier. Miljöpartiet har under lång tid arbetat hårt för att åstadkomma denna lagändring.

Särskilt viktig är förändringen för de ensamkommande barn som saknar ordnat mottagande i hemlandet men riskerar att utvisas dit när de fyller 18 år. Dessa ungdomar, varav många är medborgare i Afghanistan, kommer i och med förslaget att få stanna i Sverige istället för att utvisas.

Lagändringen innebär också att ungdomar som beviljas tillfälliga uppehållstillstånd inte behöver oroa sig över vad som ska hända när deras uppehållstillstånd ska omprövas, i vissa fall redan efter 13 månader, utan kan vara trygga med att få vara kvar i Sverige och fullfölja sina gymnasiestudier. Det är ett stort steg framåt, men mer behöver göras framöver för ensamkommande barn och ungas situation. Lagen börjar gälla den 1 juni 2017.

Bli först att kommentera

ID-kontrollerna i Öresundsregionen avskaffas

Av , , Bli först att kommentera 4

Regeringen har beslutat att inte förlänga de ID-kontroller som infördes hösten 2015 vilket innebär att de kan upphöra redan på torsdag den här veckan.
Miljöpartiets ingång har, sedan ID-kontrollerna infördes, varit att de ska avskaffas så snart som möjligt och vi har arbetat hårt för att nu kunna ge ett sådant besked.

Att ID-kontrollerna inte förlängs är en viktig signal om att Sverige idag står betydligt bättre rustat för att ta emot människor på flykt efter att ha genomfört flera viktiga reformer som stärkt upp både etablering och kapaciteten i mottagningssystemet.

Avskaffandet av ID-kontrollerna  är också ett välkommet besked för hela Öresundsregionens näringsliv, arbetsmarknad och pendlare.

När ID-kontrollerna infördes bedömdes situationen vara extraordinär. Vi befinner oss nu i ett annat läge där kriterierna för att ha ID-kontroller inte längre bedöms vara uppfyllda. Regeringen visar med detta besked att de tillfälliga åtgärder som beslutades under 2015 också förblir tillfälliga.

När ID-kontrollerna nu upphör kommer regeringen att fatta beslut om att förlänga de inre gränskontrollerna och om vissa kompensatoriska åtgärder som införs. Det handlar dels om kameraövervakning av fordonstrafik vid Öresund och dels om utökad fordonsröntgen i syfte att upptäcka och motverka kriminell aktivitet.

Bli först att kommentera

En seger för allaslika värde och mångfald

Av , , Bli först att kommentera 3

En seger för allas lika värde och mångfald

En stor seger har inträffat mot de främlingsfientliga krafterna. Vi i Miljöpartiet har med stöd av Socialdemokraterna beslutat i kommunstyrelsens arbetsutskott att Umeå kommun  utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Vi stärker grunderna för solidaritet, mångfald och människors lika värde.

Vi i Miljöpartiet anser att det behövs större satsningar för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer i samhället möjlighet att prioritera frågan. Vi som kommun måste stärka samhället så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt i ett Umeå som bygger på mångfald och mångkulturell grund. Det är våra likheter och olikheter som är en stor tillgång och detta måste vi beakta, vi måste stärka den plattform där människors lika värde och respekt inför allas olikheter är naturlig.

De racistiska och främlings fientliga krafterna har blivit mer närvarande  även för oss i Umeå kommun. Vi ser en mer hur utbredda och påtagliga krafter som är mer organiserade än innan visa sin närvaro i vår kommun. Vi har främlings fientliga och anti semitiska krafter som visar sin närvaro öppet och där man trakasserar föreningar och medborgare. Ett av de senaste exempel är den hotbild och trakasseri som riktades mot Judiska föreningen, vilket har resulterat i att man lagt ner föreningen.

Vi ser och så mer och mer inom det politiska forumet hur individer med obehagliga tendenser anammar främlingsfientlighet och rasism som grund genom fördomar och framtidsskräck vill propagera för att skapa klyftor mellan grupper i samhället.

Att Moderaterna tillsammans med Liberalerna väljer att inte bifalla vår motion och bara anse den besvarad tycker jag luktar bara en massa dubbelmoral. Det är för mig dubbelmoral att man ena veckan väljer att beklaga sig över den främlingsfientliga utbredningen, men när man har en möjlighet att påverka med praktiska handlingar så väljer man att låta bli. Detta får mig att undra om Moderaterna i länet på samma sätt som på riksplanet nu har öppnat upp för kommunala moderata företrädarna fritt kommer börja ingå allianser i en mer Sverigedemokratisk riktning. Dessa typer av samarbeten riskerar att skada Umeå. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti med rötterna i vit-makt rörelsen. I kommunfullmäktige har dess företrädare gång på gång visat på fruktansvärda omdömen och en unken människosyn.

Det är allas ansvar att reagera och motverka rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Vi i Umeå kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom alla våra verksamheter ett ansvar och av att vara en god förebild där vi har en uttalad och aktiv policy mot rasism och främlingsfientlighet.

Bli först att kommentera