En bättre skola med Miljöpartiet

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är viktigt med en jämlik skola, där vi satsar på lärare och elever. Där vi lyfter läraryrket med bättre arbetsvillkor och högre löner och där vi har resurser så att alla elever ska klara skolan. En bra skolgång lägger grunden för hela livet framåt. Skolan ska se till alla elevers behov och detta bygger en stark kunskapsnation och det är viktigt att lärare får fokusera på lärande och sina elever så att ingen lämnas efter och samtidigt att ingen heller hålls tillbaka.

Miljöpartiet har genom sin position i regeringen tagit skolan framåt, vi har med vår politik visat att vi tar ansvar för dem inom skolväsendet. Vi har satsat för att och resurserna inom skolan så att eleverna får mer tid med sina lärare, lärarna får mer tid för sitt arbete och klasserna kan bli mindre.  Skolan ska ge alla elever samma chans. Oavsett var de kommer ifrån eller vilka föräldrar de har. Vi har också satsat på att stärka lärarna där vi tar till vara på den kompetens som finns och där vi får fler engagerade lärare.

I en välfungerande skola är det viktigt att elever ska få rätt stöd i rätt tid, där man som lärare har de resurser som krävs för att kunna ge extra stöd för att få med sig läsningen, skrivandet eller räknandet och där stödet enkelt och snabbt kommer på plats.

Därför presenterar nu Miljöpartiet via regeringen förslag på en garanti för tidiga stödinsatser som ska kunna säkerställa att elever för behövda insatser i tid. Det är viktigt att alla får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Skolinspektionens granskningar tyder på att stödinsatser ofta sätts in för sent, och inte alltid är anpassade efter elevens individuella behov och detta måste vi justera omgående.

Bli först att kommentera

Konsumentinformation för fler aktiva klimatsmarta val.

Av , , Bli först att kommentera 5

En viktig punk i den klimatplan som vi i MP kommer att gå till val på är att flyget ska redovisa sina utsläpp. Idag är flyget befriat från skatter där man tar ansvar för den klimatpåverkan, flyget måste som andra transportbranscher bära sina egna klimatkostnader. Men på samma sätt som nu flyget står inför utmaningen att ta sitt klimatansvar så måste också flyget kunna för sina kunder redovisa en konsumentinformation där det klart och tydligt redovisas allt som påverkar klimatet med just den flygresan. Detta är något som redan åligger bil och lastbilsbranschen så även här ska inte flyget slippa ta samma ansvar som de övrigt fossil användande branscherna.

Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att människor ska enkelt kunna göra hållbara och klimatsmarta val, för att omställningen ska lyckas så måste mycket gå smidigt och enkelt för medborgarna. Därför måste det vara högst rimligt att som andra branscher bör också flyget ha en märkning av flygresor så att konsumenter kan göra medvetna val. Jag tror också att när man enkelt kan se och jämföra så blir det mer påtagligt hur klimatpåverkan blir och man gör då fler hållbara val.

Redan nu har vi i Miljöpartiet genom regeringen fått igen två åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan. Dels den flygskatt som införs den första april, dels tillsätts inom kort en utredning om hur inblandningen av biobränsle i flygbränslet ska kunna öka och jag håller med om att redovisning av flygresor klimatpåverkan är ett ytterligare steg vi måste ta.

Under de senaste åren har vi kunnat se hur bil och lastbilsbranschen är inne i en omvandling just nu, vi ser fler och fler innovativa lösningar på fossilfria transporter, så när producenterna för vägfordon börjar satsa för att tar sitt ansvar så måste flygindustrin också ta sitt ansvar.

Men jag tycker att kravet på konsumentinformation inte ska stanna här, för att enklare kunna göra medvetna val i sin vardag så räcker det inte bara att ställa krav mot de mest självklara branscher som har en inverkan på klimatet, utan jag vill se samma konsumentinformation också när vi köper mat, handlar kläder osv. På detta sätt blir det enklare att göra smarta val i sin vardag och man får ett bättre perspektiv på sin egen klimatpåverkan vilket jag tror kommer leda till att man gör fler aktiva smarta val för klimatet.

Bli först att kommentera

Biblioteken är ett viktigt nav för hela samhället.

Av , , Bli först att kommentera 5

Biblioteket är en viktig mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas och ta del av kunskap, litteratur och kultur. En plats som står för en stor kunskap och en enorm kompetens. Bibliotek erbjuder alla en plats för samverkan och där alla kan få ta del av kultur till lika förutsättningar. Framför allt så blir också biblioteken en viktig del för landsbygden och fungerar många gånger som ett nav för evenemang, kultur, samhällesviktig information och samhällsnytta. I många orter är biblioteken samhällets samlingspunkt. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha folkbibliotek men antalet folkbibliotek och biblioteksfilialer minskat, vilket är en oroväckande trend som framförallt slår mot människor som lever på landsbygden.

Nu har vi i Miljöpartiet drivit igen att det ska satsats ytterligare i folkbiblioteken över hela landet. Med Miljöpartiet i ansvarande position för kulturen så kommer regeringen att satsa 250 miljoner per år i tre år på detta projekt. Satsningen kommer ske via statens kulturrådet som fått i uppdrag i att genomföra satsningen och fördela pengarna. Satsningen ska genomföras i samverkan med Kungliga biblioteket utifrån nationella strategiska överväganden och i dialog med andra berörda aktörer. En del av satsningen, 25 miljoner kronor per år, tillförs kultursamverkans modellen där bl.a. medel till bibliotek, läs-och litteraturfrämjande fördelas. Statens kulturråd kommer också överväga kommunernas olika förutsättningar och ta fram en strategi som bygger på att få så långvariga bestående effekter av satsningen. Det är viktigt att vi stärker bibliotekens resurser så att de kan fortsätta ge den samhällsnytta som bibliotek gör och att vi kvarhåller den viktiga roll biblioteken haft runt om i våra samhällen.

Bli först att kommentera

En samlad strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag

Av , , Bli först att kommentera 5

En positiv trend vi ser mer och mer utav är hur företag och entreprenörer börja följa modeller efter socialt företagande och med detta bidra med viktiga resurser för att möta många samhällsutmaningar. Med socialt företagande är målet att skapa social nytta för individen och samhället. Sociala företag återfinns inom många olika områden och organiseras i olika företagsformer och kan drivas av enskilda, grupper eller ideella föreningar. Vissa av de sociala företag vi ser idag jobbar för att skapa lösningar för kan vara allt från tillgång till rent vatten i Afrika till minskad arbetslöshet bland psykiskt funktionsnedsatta i Sverige eller också jobba med ungdomsarbetslöshet eller tillgång till offentlig service i inlandet.

Nu tar vår röd-gröna regering ett helhetsgrepp och lanserar en samlad strategi för att stärka utvecklingen av sociala företag. För att kickstarta strategin har regeringen även beslutat om två uppdrag till Tillväxtverket och Vinnova som får 120 miljoner kronor mellan 2018-2020 för olika satsningar på socialt företagande. Detta kommer stärka utvecklingen av sociala företag med nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets tjänster till medborgarna och att lösa utmaningarna i samhället.

Strategin delas in i fem olika områden. Här ingår bland annat att förtydliga affärsrelationer till eller samarbetet med de offentliga aktörerna samt att stärka företags- och rådgivningskompetensen hos de sociala företagen. Övriga tre områden handlar om att se över befintliga finansieringsmöjligheter, att tydliggöra och mäta effekterna av de sociala företagens verksamhet samt att dela kunskap och sprida goda exempel. Genomförandet av denna strategi är ett långsiktigt arbete och syftar bland annat till att samordna insatser från olika politikområden för att de tydligare ska bidra till att stärka varandra.

Bli först att kommentera

Humaniteten har en plats i Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 8

Vid gårdagens KSAU så beslutade vi att Umeå kommun ska bidrar med 500 000 kronor till ett vinterhärbärge i Backengården för hemlösa. Jag tycker detta är ett viktigt incitament från kommunens sida och vi måste finnas till att stödja och stärka arbetet med att ta hand om de allra fattigaste som befinner sig inom våra kommungränser.

Att argumentera att detta inte är kommunens ansvar tycker jag är ansvarslöst, vi måste finna oss i den verklighet att det finns personer i vår kommun där bland också barn som befinner sig i den absoluta livsmisären och vi som kommun måste ta vårt humana ansvar för dessa. Vi måste komma ihåg att detta är människor precis som jag och du. Det är viktigt att vi har en människosyn som ser alla individer och finns till för alla individer.

Fattigdom och tiggeri kan inte förbjudas bort. Fattigdom besegras genom stöd, genom reformer, goda värderingar, genom att bildning och skapa förutsättningar för arbete. Fattigdom besegras av att ge en hjälpande hand och inte av att vända ryggen till.

Det samarbete kommunen haft med kyrkan har fungerat bra och vi kan se hur vi tillsammans har kunnat hjälpa människor i nöd. Detta är en dag som vi kan titta tillbaka på och glädjas att humaniteten fortfarande har en plats i Umeå

Bli först att kommentera

Vi röd-gröna stärker konsumentskyddet.

Av , , Bli först att kommentera 4

Oseriösa aktörer inom telefonförsäljning har blivit ett allt mer påtagande problem. Genom oetiska tillvägagångssätt så har allt fler telefonförsäljare blivit anmälda. Vi ser ett tydligt mönster hur speciellt äldre personer och andra som är särskilt utsatta råkar illa ut vid telefonförsäljning och detta är inte acceptabelt.

Ofta handlar det om case där konsumenter felaktigt påstås ha ingått avtal eller att de ingår avtal utan att förstå vad detta inneburit. Med bakgrund till detta så är det viktigt att vi stärker konsumentskyddet och nu föreslår vår röd-gröna regering en lagrådsremiss om att införa ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, detta kommer stärka möjligheten och förutsättningarna för att fatta genomtänkta beslut när man blir uppringda av försäljare på telefon. Konsumentproblem vid telefonförsäljning har varit en följetong under en längre tid och det är hög tid att stärka konsumentskyddet på området. Det är viktigt nu att regeringen lägger fram förslag som på allvar förbättrar situationen för konsumenter vid telefonförsäljning, som vid vissa fall också leder till ohållbara situationer och skuldfällor för den enskilde.

Förslaget från oss röd-gröna innebär att det inte längre ska vara möjligt att ingå ett avtal muntligen vid telefonförsäljning eller uppsökande försäljning. Om samtalet leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska säljaren skicka en bekräftelse av sitt anbud till konsumenten. För ett giltigt avtal ska det sedan krävas att konsumenten efter att telefonsamtalet är avslutat accepterar säljarens anbud. Både bekräftelsen och accepten ska vara skriftliga och kan skickas med exempelvis mejl, sms eller post. Om näringsidkaren trots att något avtal inte ingåtts på detta sätt ändå levererar en vara eller utför en tjänst, ska konsumenten inte vara skyldig att betala för den.

Bli först att kommentera

Krafttag mot trakasserier och övergrepp.

Av , , Bli först att kommentera 6

Som jag har skrivit innan så är det viktigt att höstens #metoo rörelse lever vidare. #metoo är en av vår tids viktigaste rörelser och har get kraft till fler likasinnade rörelser att ta fart. En av rörelserna som fick fart utifrån #metoo var upproret #Tystnadtagning. Fler än 700 skådespelare vittnade om sexuella trakasserier och övergrepp. Detta var också det första samlade svenska branschupproret inom ramen för #metoo, något som sedan influerat en rad olika branscher i samhället att också göra sina röster hörda.

För att stärka dessa upprop har vi röd-gröna jobbat med att på ett systematiskt sätt motverka diskriminering på arbetsplatser, nu senast inom kultursektorn där vår röd-gröna regeringen har utvecklat de tio första kulturpolitiska stegen. Med dessa steg kan vi stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp.

Den 1 januari 2017 skärptes diskrimineringslagen. Den skärpta lagen innebär att alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett systematiskt arbete för att förebygga diskriminering på arbetsplatser. Senaste tidens uppror inom ramen för #metoo visar dock att det krävs tydligare riktlinjer till arbetsgivare om vad den skärpta lagen kräver. Med bakgrund till detta så presenter regeringen de första tio kulturpolitiska stegen som ska stärka arbetet för att förebygga och hantera sexuella trakasserier och övergrepp inom kultursektorn:

1. Krav på att nationalscenerna (Operan, Dramaten, Riksteatern) ska rapportera till regeringen om hur de synliggör sitt arbete mot sexuella trakasserier.

2. Ökat fokus på att motverka sexuella trakasserier i filmbranschen

3. Särskilt vikt vid arbete mot sexuella trakasserier för Kulturrådets stöd

4. Utdrag ur belastningsregister i anslutning till föreställningar med barn

5. Omedelbara åtgärdsplaner från ordföranden och VD för nationalscenerna

6. Internationell samling i Cannes om effekter och åtgärder av #metoo i filmbranschen

7. Uppföljande branschmöten under året

8. Helhetsgrepp för alla Kulturdepartementets myndigheter

9. Mer resurser för att motverka diskriminering

10. Effektiva sanktioner för de arbetsgivare som nonchalerar övergrepp på sin arbetsplats

Detta är ett steg i att se till att uppropen lever vidare och att vi varje dag fortsätter arbeta mot sexuella trakasserier och övergrepp. Det är viktigt att vi samlas tillsammans i det gemensamma arbete vi alla står inför. Vi måste alla ta ett ansvar, vi måste alla kräva en förändring.

Bli först att kommentera

Snabblåns institutens tid för vinster genom människors misär är över.

Av , , Bli först att kommentera 11

Det är en oroande siffra när man ser hur skulderna ökar och ökar i hushållen, för många har det varit enkelt att låna upp och för andra har man hamnat i en ohållbar skuldsituation med orimliga villkor, man har kanske hamnat under en period av ekonomisk stress och tyvärr så har inte alla samma möjlighet att ta enkla lån hos de sedvanliga bank institutionerna. Allt fler hamnar utanför bankens kriterier eller saknar något i sin ägo med betydligt värde som tex en villa eller bostadsrätt eller helt enkelt saknar de inkomster som krävs och man blir tvungen att vända sig till olika snabblånslösningar som inte kräver säkerhet men har helt orimliga villkor. Att hamna i ekonomisk stress är ingen önskad situation och ibland kan saker uppstå där man akut behöver ett tillskott av kapital. Tyvärr ser vi också hur dessa snabba låneinstitut ofta väljer att skapa en ogynnsam situation för den som är i behov och allt fler hamnar en ond cirkel av orimligt höga avgifter och räntor som gör det nästan omöjligt att ta sig ur skuldfällan där man som konsumenter inte har några andra lånemöjligheter och därför tvingas acceptera räntor på flera hundra procent.

Med bakgrund till detta så presenterar vår röd-gröna regering nu ett förlag som ska skapa förutsättningar för rimligare villkor på marknaden för snabblån och andra liknande krediter med höga kostnader där man vill införa ett räntetak och ett kostnadstak. Detta så att färre personer ska riskera att fastna i en skuldfälla. Detta är en viktig åtgärd och ger fler ett konsumentskydd och gör det svårare att profitera på människor i ekonomisk stress.

Räntan för snabblån överstiger i dag i flertalet fall 50 procent och det förekommer krediträntor på upp till 400 procent. I förslaget föreslår regeringen därför att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt får vara 40 procentenheter högre än referensräntan (för närvarande -0,5 procent). För en högkostnadskredit ska kostnaderna, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig få överstiga det lånade beloppet. Vid ett lån på 1 000 kr ska man som konsument alltså inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr.

Det är hög tid att vi inför kraftfulla åtgärder för att skapa balans i en annars nu snedvriden marknad där vi tar nu nya riktlinjer för en mer ansvarsfull lånemarknad och genom förslaget minskar risken för att snabblån och andra dyra lån leder in personer i en permanent skuldfälla som kommer leda neråt i en negativ spiral som man aldrig kommer kunna ta sig ur och som i värsta fall leder till ekonomiska sanktioner mot individen som kommer få förödande konsekvenser för dennes framtid. I förslaget vill regeringen också skärpa reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter. Reklamen ska inte få utformas så att den lockar konsumenter till snabba drastiska beslut som man måste ta i en stressad situation.

 

Bli först att kommentera

Vi röd-gröna stärker den svenska modellen

Av , , Bli först att kommentera 4

För mig är det viktigt att värna om den svenska modellen och det är viktigt att vi hela tiden ser att den stärks. En viktig del av den svenska modellen är fackrörelsen, facken ser till att stärka och skydda arbetaren och skapa ett ansvar och ordning på arbetsmarknaden.  Genom facken kan vi skydda arbetarnas rättigheter och möjlighet till bra villkor och löner. Genom den svenska modellen och facken har vi under modern tid kunnat utveckla arbetet som bidragit till höga reallöneökningar, få konflikter och trygghet för den enskilde. Det är viktigt att vi har en hög organisationsgrad, att vi tillsammans sluter oss bakom den svenska modellen.

Nu presenterar vi röd-gröna ett lagförslag om att en skattereduktion för fackföreningsavgift ska återinföras. Förslaget bygger på att fackföreningsmedlem får en skattereduktion med 25 procent av den medlemsavgift som betalats under året. Skattereduktionen gäller förutsatt att den sammanlagda avgiften uppgår till minst 400 kronor per år och gäller avgifter till svenska fackföreningar liksom till motsvarande utländska arbetstagarorganisationer. Förslaget om skattereduktion föreslås träda i kraft den 1 juli 2018 och tillämpas på medlemsavgifter som betalas från och med detta datum. Förslaget ligger också med i 2018 års budgetproposition.

Den svenska modellen bygger på att det finns starka parter inom samhälles strukturen. Det är viktigt att vi konkurrerar med kunskap och kompetens istället för låga ned dumpade löner. En förutsättning för den svenska partsmodellen är starka och ansvarsfulla fackförbund och genom att återinförda skattereduktionen för fackföreningsavgiften är att underlätta för facken att värva medlemmar eftersom den svenska modellen kräver starka parter och arbetarnas part måste alltid vara starkast.

Bli först att kommentera

Centerpartiet sviker klimatomställningen. MP är Sveriges gröna röst.

Av , , 1 kommentar 6
Det blir mer och mer tydligt hur meningslös och oansvarstagande Centerpartiets politik är för Sverige. Att kalla sig högersidans gröna parti är en meningslös ytlig fasad som jag också tror väljarna ser igenom.
Att Lööf på allvar går emot forskningen och förespråkar att man inte ska lägga några politiska förslag för att begränsa flygets negativa påverkan på klimatet visar mig att man inte tar klimatutmaningen på allvar.
Jag läste här om dagen att Lööf tycker att det handlar om individuella val, att människor själv ska välja bort flyget, för att rädda klimatet. Men samtidigt säger Lööf att hon inte dragit ner på sitt flygande, och när hon tillfrågas om hon tycker att svenskar bör flyga mindre så svarar hon tvärtom, flyg mer! Lööf menar samtidigt att om man ställer om bränslet så kan vi flyga mer. Att ställa om bränslet är en avgörande del för flygets framtid men, men det är en liten del av lösningen och vi måste minska vårt flygande. Denna omställning som Lööf yrkar på ligger ca 25år framåt, men i väntan på detta ska enligt Lööf fortsätta flyga, flyga mera ska vi också enligt Lööf. Men om vi alla skulle resonera som Annie Lööf så kommer vi aldrig att klara 2 graders målet eller klimatomställningen och då kommer om 25 år vad vi tankar flyget med vara en relativt ointressant fråga då vi istället kommer stå inför världsomfattande klimatkatastrofer.
Jag tycker att Centerpartiet visar en motsägelsefull uppfattning om klimatomställningen, Annie Lööf blunder för de utmaningar vi står inför, att man som Annie Lööf struntar forskarnas varningar och utan någon som helst grund, varken vetenskaplig eller av annan sort, menar på att vi ska flyga mer så visar det bara på att om Centerpartiet nu ska vara högerpolitikens gröna rörelse så är ett allians styrt Sverige dömt att misslyckas med klimatomställningen.
Men klimatet kan inte vänta, klimatet har inte råd att Annie Lööf ska ta klimatomställningen bakåt istället för kraftigt framåt. Vi måste lösa klimatkrisen NU, det är NU vi alla tillsammans skapar de förutsättningarna vår planet behöver för att överleva. Det är NU vi skapar förutsättningarna för framtiden, för att säkra en hållbar framtid för våra barn och  barnbarn och kommande generationer efter dem. Det är NU vi skapar en grunden för ett hållbart och klimatsmart samhälle där vi tar hand om varandra och vår natur.
Det finns en grön röst inom Svensk politik och det är Miljöpartiet och vi tar ansvar för Sverige och hela världen. Med vår gröna politik kommer vi sänka utsläppen, skydda djur och natur, öka jämställdheten och minska de sociala orättvisorna. Ta ansvar för individen och samhället. Ökad solidaritet och humanitet.
1 kommentar