Vi behöver en flygskatt

Av , , 2 kommentarer 7

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Runt om i landet investerar vi och satsar för att ta oss mot en hållbar och mer klimatsmart vardag. Vår regering satsar på en klimatoffensiv som aldrig skett innan, runt om i landet ser vi med och mer hur både offentligverksamhet och det privata näringslivet påbörjat sin omställning till en klimatsmart vardag, vi tar ansvar för miljön idag och för framtiden. Runt om i landet ser vi hur vi börjar skapa förutsättningar för medborgare, hur vi stärker klimat offensiven och gör det enklare att leva hållbart, fler och fler tar cykeln istället för bilen, fler och fler åker kollektivtrafik, vi utvecklar fossilfri infrastruktur och transporter, vi effektiviserar energiomställningen och effektiviserar våra resurser.

Det är här också politiken kommer in så att utsläppen ska minska tillräckligt snabbt. Det är oss inom politiken som ansvaret ligger på att se till att klimat omställningen för individen blir så enkel och smidig som möjligt, vi måste skapa rätt förutsättningar så att det blir billigt och lätt att göra rätt och det behöver också kosta mer att göra det som släpper ut koldioxid. Det är också vi inom politiken som måste visa rätt inställning och attityd inför framtidens stora klimatutmaningar, både lokalt och globalt. Framtidens samhälle är beroende av att vår generation fattar snabba och avgörande beslut för att minska utsläppen av växthusgaser.

Inom Umeå kommun har vi tagit ett tillväxt mål, med detta kommer många utmaningar, vi behöver fler bostäder och arbetsplatser, stärka skola och omsorg. Vi behöver effektiva transportsystem för människor och varor. Detta kan ske på olika sätt. När vi kommunpolitiker gör avvägningar måste vi alltid se till att välja lösningar som är långsiktigt hållbara, både ekonomiskt och socialt men framförallt klimatmässigt.

Där av är det självklart att flyget måste ta samma ansvar som övriga transportmedel, idag slipper flyget från sina miljöavgifter och miljöskatter, samtidigt som den som tankar sin bil med bensin eller diesel får betala koldioxidskatt för sina utsläpp, så är flyget idag helt obeskattat. Detta trots att svenskarnas flygresor totalt står för lika stora utsläpp som bilresorna. Det är varken rättvist eller hållbart. Flyget måste betala för sin miljöpåverkan, flyget måste ta sitt ansvar för framtiden. Vi kan inte inte slå oss för bröstet och tala om hållbar tillväxt när vi samtidigt låter flyget slippa sitt ansvar.

Klimatpåverkan från svenskarnas internationella flygresande har ökat med 77 procent från 1990 till 2015. Det håller inte. Vi måste hitta sätt att få ner dessa utsläpp, och det måste ske nu. När Arktis is smälter och torkan slår mot Afrikas horn finns ingen tid att förlora.

Just nu finns det starka krafter i Sveriges som gör allt för att stoppa våra försök att införa en flygskatt på 80 kronor per biljett. I en ny rapport påstår Stockholms Handelskammare att 25 000 jobb kan försvinna till följd av flygskatten, då sju regionala flygplatser läggs ner. Jag ifråga sätter denna utredning och finner det medvetet missvisande och opartisk, när man granskar rapporten så framkommer det inte på något sätt att flygplatserna hotas av nedläggning på grund av en skatt. VD:arna för både Jönköpings och Karlstads flygplats, där merparten av de ”förlorade jobben” finns, förnekar båda att flygskatten skulle få denna effekt. Där VD´n för Jönköpingsflygplats uttalat sig enligt följande  -– Rapporten är defekt och direkt felaktig. Att tro att flyget måste lägga ner, att prata om ”flygplatsdöd”, det är absolut inte relevant. Det kommer inte att hända.

Därför säger jag JA till regeringens förslag till flygskatt, samtidigt ser jag gärna att inkomsterna från samma skatt ska riktas som styrmedel till att utveckla fossilfria drivmedel, bygga ut den fossilfria infrastrukturen och till att bygga ut järnvägen, inte minst Norrbotniasbanan.

2 kommentarer

En ohållbar situation på BB på NUS

Av , , Bli först att kommentera 5
Just nu är situationen på BB på NUS rätt ohållbar, idag måste BB och gynavdelningen dela avdelningar med varandra vilken innebar att dem som just fått fått livets lycka med barn måste dela avdelning med dem som har eller haft komplikationer med sin graviditet eller det värsta av allt måste ha ofrivilligt avslutat sin graviditet. Detta är en ohållbar och ganska orätt situation både för dem som är patienter men även för medarbetarna.
Det har även framkommit mer och mer de brister på resurser som råder inom förlossningsvården där medarbetarna får betala priset med för få medarbetare och även en situation där barnmorskor inte ens kunde ta ut sin semester.
Därför känns det nu mycket bra att vi i Västerbotten nu äntligen får del av den satsning som vår röd-gröna lanserade i våras om att stärka upp förlossningsvården och kvinnors hälsa. För Västerbottens del innebär detta en ökat anslag med nästan 8 miljoner, det är glädjande att regeringen valt att prioritera förlossningsvården och kvinnors hälsa och nästa år så kommer man att satsa ytterligare inom detta område så att alla blivande föräldrar ska kunna ges en trygg vård och att man ska kunna ge rätt stöd och omsorg utifrån de olika behov och omständigheter som kan uppstå vid och under en förlossning. Man stärker också medarbetarnas situation så att dem ska kunna få vettiga förutsättningar att ge den vård patienterna behöver.
Jag hoppas att denna satsning kommer leda till en ökad kompetensförsörjning och stärkt bemanning. Och att man utvecklar av de vårdmodeller som finns idag, där man skapar mer sammanhållna vårdkedjor med fokus på mödravården och eftervården där man ger de födande kontinuerlig närvaro av barnmorska under födseln och med detta kunna förebygga risken för komplikationer.
Bli först att kommentera

FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler.

Av , , Bli först att kommentera 5
Nu har vår röd-gröna regering tagit fram ett förslag om att FN´s barnkonvention ska bli en del av Sveriges lagar och regler. Detta är en stor framgång för oss Miljöpartister som har länge drivit denna fråga. Det är viktigt att vi ska kunna säkerställa alla barn i vår omgivning, varje barn ska ha en möjlighet till ett värdigt liv och samma möjligheter oavsett socioekonomisk, religiös eller etnisk bakgrund. Nu kan vi stärka alla barns rättigheter ytterligare och vi får starkare verktyg mot att bekämpa barnfattigdom och kunna hjälpa barn i utsatta situationer och livsförhållanden.
Detta leder också till att vi kan stärka övriga verksamheter som rör barn där vi nu kan enklare jobba med de delar där det finns brister i både lagstiftning och praxis och ur ett barnperspektiv se över lagar och regler för att stärka arbetet inom exempelvis, skolan, socialtjänsten och ensamkommande flykting barn.
Redan 1990 bestämdes att Sverige ska följa FN:s barnkonvention. Att konventionen inte varit inskriven som lag har inneburit att konventionen inte har samma status som andra lagar det har vid flera tillfällen i historien avfärdats och ignorerats av både myndigheter och politiker. I stället har konventionen tolkats ur en transformeringsmetod som innebär att våra lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser, en metod som inte alltid kunnat garantera barn deras rättigheter.
Vi röd-gröna i Umeå kommun har genom vår gemensamma budget valt att stärka de nämnder som hos oss jobbar med att motverka barnfattigdom och stärka barns-livssituationer. Jag hoppas att när lagen blir verklighet att vi kommer få enklare verktyg till våra verksamheter och för oss inom politiken enklare kunna stärka dessa verksamheter.
Bli först att kommentera

Ensamkommande ungdomar i asylprocessen kan få bo kvar trots att de fyllt 18 år

Av , , Bli först att kommentera 1

Regeringen och Vänsterpartiet föreslår idag ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor i höständringsbudgeten för att säkerställa att kommunerna har möjlighet att låta de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen.

Att ensamkommande tvingas flytta från den plats där de börjat etablera sig, går i skolan, fått vänner och skapat sig ett sammanhang är olyckligt. Resultatet kan i vissa fall bli att den ensamkommande tvingas avbryta sina studier och börja om från ruta ett i en ny kommun och på en ny skola. Det leder till en försämrad etableringsprocess, vilket är negativt både för den enskilde och för samhället. Det riskerar för den enskilde också att bli mycket uppslitande och bidra till en försämrad psykisk hälsa.

Miljöpartiet har under en längre tid arbetat för att få till en lösning på problemet och möjliggöra för ensamkommande barn som fyller 18 år under tiden som asylsökande att bo kvar i samma kommun och kunna fullfölja sina studier utan avbrott. Ett sådant förslag bifölls också nyligen av kongressen.

Bli först att kommentera

Skydd av Ojnareskogen står fast

Av , , Bli först att kommentera 3

I dag meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att det skydd av Ojnareskogen som regeringen beslutade om den 31 augusti 2015 står fast. Beslutet prövades i Högsta förvaltningsdomstolen efter att två bolag som äger fastigheter inom området krävt att det skulle upphävas.
Den 31 augusti 2015 beslutade regeringen att skydda Ojnare genom att föreslå området som nytt Natura 2000-område till EU-kommissionen. Beslutet var en stor seger för Miljöpartiet. Samma höst ansökte två bolag som äger fastigheter inom berörda områden om rättsprövning hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Bolagen ansåg att beslutet skulle upphävas av domstolen. HFD har i dag meddelat dom i rättsprövningsmålet. Domen innebär att regeringens beslut ska stå fast.
Beskedet att skyddet av Ojnare står fast är glädjande. Regeringen kommer inom kort att underrätta kommissionen om att förslagen i beslutet gäller.
Det är många inom Miljöpartiet, och utanför, som har engagerat sig för att skydda Ojnareskogen. I Ojnare finns värdefulla naturtyper och arter av vilda djur och växter som behöver skyddas för att bidra till det europeiska nätverket till skydd för den biologiska mångfalden – Natura 2000. Bland annat finns det inom dessa områden förekomster av både karsthällmarker och basiska berghällar som är karaktäristiska, delar av de globalt sett mycket ovanliga alvarmarkerna.

Bli först att kommentera

NEJ till Almedalen, för demokrati och mänskliga rättigheter, för mångfald och allas likavärde.

Av , , Bli först att kommentera 5

I år väljer jag att säga nej till att fara till Almedalen, genom detta väljer jag att säga NEJ till Nordiska motståndsrörelsen.  Det är för mig helt ofattbart att en så öppet rasistisk och främlingsfientlig, nazist organisation ska få närvara i Almedalen. För mig som Miljöpartist, som en medborgare av världen så står NMR för allt jag är emot. Jag tänker inte stå för att dessa rörelser normaliseras genom att fara till Almedalen.

Många har i debatten sagt att vi har yttrandefrihet, vilket är sant men för mig är inte en nazistisk organisation som bygger på en grund av hat och terror, en organisation som genom rädsla och rasdiskriminering försöker normalisera rasistiska och nazistiska tendenserna i vårt land. För mig är det inte rätt att yttrandefrihet ska gälla när man aktivt och medvetet propagerar mot FN:s mänskliga rättigheter som slår fast att alla människor är födda lika i värde och rättigheter. För mig är detta en ny och utvecklat sätt att begå hets mot folkgrupp, vilket även är straffbart.

Att låta NMR delta på Almedalen känns för mig som att nazisternas budskap legitimeras.  Mitt svar blir nej, vi som medborgare måste säga nej, annars finns risken att Sverige förlorar hela sin legitimitet som en global bärare av demokratiska principer och mänskliga rättigheter. Vi måste tillsammans värna om mångfald och allas lika värde.

Almedalen är en plats som jag förknippar med gemenskap och där det förs samtal om demokrati och utveckling, inte en plats för hat och rasism.

Så säg NEJ till Almedalen, för demokrati och mänskliga rättigheter, för mångfald och allas likavärde.

Bli först att kommentera

En viktig seger för alla kvinnor i Umeå, i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 3

Det är nu klart att Arbetsdomstolen givit Hand i Hand för kvinnofrids ordförande Jenny Eriksson rätt mot Polismyndigheten. Detta innebär att Polismyndighetens beslut om att Jenny inte ska kunna kombinera sin roll som polis med att vara ordförande i Hand i Hand inte gäller.

Jag är så glad och tacksam för detta beslut, att man från polisens sida ens försökt att begränsa Jenny och genom det också Hand i Hands arbete mot mäns våld mot kvinnor känns helt overkligt. Men nu har det kommit en viktig seger, inte bara för Hand i Hand, utan detta är en markering och ställningstagande från arbetsdomstolen som sätter en ny norm och stärker alla som jobbar med detta.  Nu är det tid att vi som medborgare, olika myndigheter osv, enas tillsammans och stärka dem som arbetar med att stötta våldsutsatta kvinnor.

Nu måste vi tillsammans jobba för att Lex Lotta blir en verklighet, med Lex lotta kan myndigheter få de verktyg och stöd som behövs för att lagföra de män som utövar våld mot kvinnor, Lex Lotta stärker och stödjer den som är utsatt för våld, Lex Lotta visar att det finns en väg ut. Med Lex Lotta kan vi rädda liv.

Jag är också mycket glad att vi i Miljöpartiet tillsammans med Socialdemokraterna i vår gemensamma budget riktat resurser till att arbeta mot mäns våld mot kvinnor och att vi har stärkt upp de verksamheter som jobbar med detta.

Låt denna seger bli en markering mot byråkratin att vi inte tänker låta oss tystas eller begränsas. Kampen är redan igång – NU ÄR DET NOG!!!

Bli först att kommentera

Viktigt att blicka framåt än att hela tiden jobba bakåt.

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag läste här om dagen mot min förvåning att biltillverkaren Audi i sin framtidsvision tror på dieselmotorer, detta trotts utsläppsskandaler och diskussioner om dieselfria miljözoner i några av de större europeiska storstäderna. Man kan undra vart Audis ledning hållit hus under de senaste årens klimat-diskutioner, aldrig har klimat utmaningarna varit så påtagliga och i fokus som nu, man kan undra om Audis ledning satt och kolla repriser av serien Huset Fullt när Parisavtalet tog form?? Nä detta uttalande är för mig helt ofattbart.

Glädjande nog så kan vi se att resten av bil industrin har hängt med på tåget om att vi måste byta ut bilens drivmedel till fossilfria alternativ, det ska bli också riktigt intressanta att följa utvecklingen inom den övriga maskin och transport industrin, både Mercedes och Tesla jobbar på framtidens fossilfria lastbilar.

Som jag har påpekat flera gånger innan så är det viktigt att vi inom politiken skapar förutsättningar för dem som bor och verkar i våra städer att kunna enkelt ställa om till en mer hållbar och klimatsmart vardag, något också vi har börjat arbetet med här i Umeå kommun, vilket också man ser    i vår gemensamma budget som Miljöpartiet och Socialdemokraterna lagt och fått igenom nu i senaste kommunfullmäktige.

Bli först att kommentera

Skärpta regler vid vapenexport.

Av , , Bli först att kommentera 2

För mig som Miljöpartist och en medborgare av världen så är det av yttersta vikt att få stopp på vapenexporten till diktaturer och länder som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.

Regeringen genomför nu ett förslag utifrån den KEX-utredning som påbörjades 2012 vilket resulterat i att Sverige blir det första landet i världen med ett demokratikriterium för vapenexport samtidig som man skärper flera av de avgörande riktlinjer och normer gällande vapen exporten.  Det känns också riktigt positivt att det finns ett brett övergripande stöd inom alla blocken för demokratikriteriet och de övriga förslagen för vapenexporten, detta är viktigt för att politiken ska hålla över tid.

I praktiken kommer demokratikriterium innebära att mottagarlandets samlade demokratiska status ska beaktas i en helhetsbedömning. Ju sämre den demokratiska statusen är desto mindre utrymme finns att bevilja tillstånd. I fall det förekommer grava brister i den demokratiska statusen utgör det hinder för tillstånd.

Ökat politiskt ansvar. Vid avsevärda försvars- och säkerhetspolitiska skäl kan tillstånd efter en noggrann prövning ändå ges. Vi anser att det är naturligt att regeringen fattar beslut i denna typ av fall då det borde anses vara av principiell betydelse. Syftet är att hålla politiker ansvariga i eventuellt kontroversiella ärenden.

Skärpningar sätter de mänskliga rättigheterna i fokus och kommer att vara ett centralt villkor i prövningen. Man sänker tröskeln från ”grova och omfattande” till ”allvarliga och omfattande” kränkningar mot mänskliga rättigheter.

Skärpning gällande följdleveranser och efterkontroller stärks också.  Det parlamentariskt tillsatta Exportkontrollrådet får ökad befogenhet och kommer höras om situationer i mottagarlandet av vapen försämras avsevärt. Inspektionen för strategiska produkter blir den myndigheten som får ansvaret för efterkontroller och med detta fler verktyg och ett mer tydligt uttalat mandat-

Det ska även finnas en ökad öppenhet och transparens med bättre uppföljning där en redovisning av tillståndsgivningen ska ges till Utrikesnämnden vid regelbundna tillfällen. Den årliga skrivelsen till riksdagen om strategisk exportkontroll ska göras tydligare och mer övergripande.

Skärpningarna av vapenexporten är viktiga steg framåt för oss i  Miljöpartiet och alla som är emot vapenexport till diktaturer. Vi i Miljöpartiet står samtidigt fast vid målet om att helt sluta exportera vapen till diktaturer.

Bli först att kommentera

Bygg LSS-Boenden i Umeå i trä

Av , , Bli först att kommentera 11

Jag har under en tid nu följt ett mycket spännande projekt i Kallfors utanför Södertälje där man bygger ett LSS-boende i trä. Byggnaden har byggts med isolerande och bärande väggar som bara består av trä och luft, man har på detta sätt lyckats eliminera giftiga material samt täck material i plats. Projektet har av bygg branschen fått titulera sig  –Sveriges mest miljövänliga LLS-boende.

Det är riktigt spännand att följa utvecklingen inom byggsektorn och de innovativa lösningar som hela tiden utvecklas för att minska klimatpåverkan. Byggnaden i Kallfors blir dessutom också genom sin byggkonstruktion ”värmetrögt” vilket leder till att man kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 15-20% en annan bonus är också att denna process ger en kortare byggtid än ett ”vanligt bygge”.

Så genom att bygga i trä så kan vi under byggfasen minska klimatpåverkan med upp till 50%, vi använder dessutom ett levande material som har en positiv inverkan på koldioxiden i luften. Genom att bygga på detta sätt får vi även en positiv energi omställning vilket gör att vi får en hållbar drift av fastigheten. Att bygga i trä får också en positiv effekt på skogsindustrin och kommer skapa fler gröna jobb. Dessutom har det nu kommit flertalet vetenskapliga studier att trä i möbler och väggar är bra för vår hälsa och välbefinnande.

IsoTimbers foto.

 

 

Företaget som jag har följt i detta projekt heter IsoTimber och finns i Östersund. Jag hoppas att dessa innovatörer ska kunna leda branschen på en ny bana och att detta blir den nya normen. Vi står inför många utamningar och behov där vi måste bygga nytt, nya bostäder och nya lokaler för olika verksamheter, jag hoppas och kommer att aktivt jobba för att vi inom Umeå kommun sätter detta som vår nya ”byggnorm”, även om själva investeringskostnaden kan bli några procent dyrare än en traditionell betongkloss så kommer man att ta igen detta med de sänkta driftskostnaderna. Man får heller inte glömma den cirkulära effekt detta kommer ha då man skapar fler gröna jobb men också det absolut främsta, den positiva effekt detta har ur ett miljö och klimatperspektiv.

Jag hoppas att vi inom Umeåkommun kan komma överens om att vi måste bygga smartare och klimatsmart, oavsett om vi står mot höger, vänster eller i mitten, så står vi inför klimatutmaningarna gemensamt, vi har ett gemensamt ansvar, nu idag, att säkra upp framtiden för kommande generationer, att tillsammans säkra upp vår framtid och ge Umeå, Sverige och alla världens medborgare rätt förutsättningar för ett klimatsmart och hållbart levende.

Bli först att kommentera