Vattenbristen nästa stora miljöutmaning

Av , , Bli först att kommentera 1

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Samtidigt är dricksvattenförsörjningen en växande utmaning. Under kongressen presenterar Miljöpartiet fem områden för att säkra tillgången på rent dricksvatten som kräver politiska åtgärder.

Nio statliga myndigheter varnade i förra veckan för den värsta vattenbristen på 100 år i stora delar av landet. Sveriges Geologiska Undersöknings experter uppger att endast 14 av Sveriges 290 kommuner har normala grundvattennivåer.

För Miljöpartiet är detta en avgörande fråga där det arbete som påbörjats med åtgärder i dricksvattenutredningen, klimatanpassning och krisberedskap nu måste intensifieras.

Miljöpartiet har i regeringen drivit igenom flera åtgärder som är mycket viktiga för framtidens vattenförsörjning, inte minst den kraftiga höjningen av anslaget för skydd av värdefull natur. Regeringen har också aviserat en nationell strategi för klimatanpassning. Men mycket arbete återstår.

Bli först att kommentera

Regeringen utreder arbetstid och arbetsmiljö.

Av , , Bli först att kommentera 2

Regeringen tillsätter en utredning om arbetstid och arbetsmiljö. Utredningen ska bland annat titta på möjligheten att införa ett alterneringsår, att införa så kallade arbetstidsbanker där arbetstidsförkortning kan beräknas och samlas, och på möjligheten att jobba deltid för att få en bättre balans i livet.
Sedan 2010 har sjuktalen ökat med 80 procent, och två av tre sjukskrivna är kvinnor. Ökad psykisk ohälsa är den dominerande orsaken till sjukfrånvaro.

Två av tre sjukskrivna är kvinnor och i augusti 2016 var sjukfrånvaron 90 procent högre för kvinnor jämfört med män. Regeringen har lyckats stoppa ökningen, bland annat genom särskilda satsningar på rehabilitering och på kvinnors hälsa, men mer behöver göras.

Arbetstiden är ofta dåligt fördelad över arbetslivet. Många som är nya på arbetsmarknaden arbetar mindre än man vill göra, andra sliter ut sig och tvingas bort från arbetslivet i förtid. Samtidigt som kvinnor är överrepresenterade bland de sjukskrivna, så ser vi också att kvinnor i högre utsträckning har lägre faktiskt arbetad betald tid, i högre utsträckning arbetar deltid och i högre utsträckning har tidsbegränsade anställningar. Det gör att kvinnor har sämre ekonomiska förutsättningar än män och att kvinnors livsinkomst blir lägre.

Det finns idag omfattande kunskap om vad som orsakar stress i arbetslivet. Framför allt handlar det om att man inte upplever sig kunna påverka sin arbetssituation, och stress över att inte kunna leva upp till förväntningar. Vi behöver därför hitta vägar att öka flexibiliteten och ge människor större makt över sin egen tid.

Därför tillsätter regeringen nu en utredning som ska titta på:

1-Alterneringsår. För att bidra till rörlighet, utveckling och ett längre arbetsliv och minska risken för arbetslöshet och ohälsa ska vi utreda ett så kallat alterneringsår. Utredaren ska föreslå hur personer ska kunna ta ett alterneringsår för att kunna ägna sig åt tex personlig utveckling, omskolning eller andra studier, att starta ett eget företag eller att pröva ett annat arbete, samtidigt som andra får möjlighet till arbetslivserfarenhet.

2-Arbetstidsbanker. Arbetstidsbanker ger personer en möjlighet att välja om sparad arbetstid ska tas ut i form av ledighet eller lön. Med arbetstidsbanker avses konto där arbetstidsförkortning beräknas och samlas. Olika kollektivavtal har olika regler om hur mycket som kan tas ut i ledighet eller pengar. Vi vill se över hur modellen med arbetstidsbanker kan nå fler arbetstagare.

3-Heltid som norm, deltid som möjlighet. Arbetet ska organiseras så att det möjliggör arbete på heltid. Ändå kan det finnas behov för personer att frivilligt gå ner i arbetstid, under en kortare eller längre period. Det kan vara ändrade livsförutsättningar, en önskan om en bättre balans mellan arbete och fritid eller ett ökat behov av återkommande vila. Utredaren ska titta på om de befintliga möjligheterna att frivilligt gå ner i arbetstid är tillräckliga.

 


Bli först att kommentera

MP föreslår HYBER-avdrag för att snabba på övergången till cirkulär ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 5

För att underlätta i omställningen till en hållbar cirkulär ekonomi föreslår nu Miljöpartiet ett nytt skatteavdrag. Det ska riktas sig till de som väljer att hyra, köpa begagnat eller reparera sina prylar.

Miljöpartiet har alltid arbetat för att ekonomin ska bli mer cirkulär. Utgångspunkten är att vi måste minska vårt ekologiska fotavtryck och påverkan på planeten och då är det helt centralt att komma bort från den klassiska slit-och-släng-ekonomin. I regering har vi redan infört sänkt moms på reparationer och ett särskilt REP-avdrag för reparationer av vitvaror.

Ny föreslår vi ytterligare ett steg för att göra det mer ekonomiskt smart att vara miljövän. HYBER-avdraget står för hyra-begagnat-reparation och är ett avdrag likt RUT-avdraget. Syftet är att stimulera till att fler hyr varor i stället för att köpa nya och reparerar sina varor eller säljer dem vidare i stället för att slänga dem.

Utöver att bidra till den cirkulära ekonomin kommer kan HYBER-avdraget vara viktigt i integrationsarbetet. Förslaget kommer bland annat från utredningen om cirkulär ekonomi och den utredningen räknar med att förslaget skulle kunna skapa ca 10 000 nya arbetstillfällen. Av dessa skulle många gå till utrikesfödda och andra som idag står långt ifrån arbetsmarknaden.

Bli först att kommentera

Vår budget skapar balans och tar ansvar.

Av , , Bli först att kommentera 6
Idag har vi röd-gröna presenterat vår budget för 2018. En budget som genom syrar ansvar och nödvändiga prioriteringar till de behov som finns inom kommunen. En budget med fokus på jämställdhet, välfärd och miljön.

För oss i Miljöpartiet har det länge varit en viktig fråga att kunna hantera och tillgodose de behov som finns inom för och grundskolan samt att kunna tillgodose det behov som finns för utökat LSS-boenden.  Detta har varit en fråga som vi har jobbat med länge från vår sida och det känns extra härligt att vi med vår budget prioriterar vi investerar och klarar vi av att tillgodose för och grundskolans behov fram till 2021 samt att vi stärker upp extra mycket för att kunna bygga bort LSS-kön för att klara det lagstiftade ansvar vi har och undkomma viten.

Familj och individ nämndens verksamheter stärks också upp för att klara de behov inom socialtjänsten och att stärka dem i utsatta livssituationer och bekämpa barnfattigdomen.

Vi tar också stora kliv framåt och säkrar upp arbetet mot ett fossilfritt Umeå, där vi satsar på kunskap inom hållbarhet och klimatsmart inom verksamheterna.  Vi effektiviserar resurser och energi användningen för en hållbar utveckling. Vi bygger ut mer fossilfri infrastruktur.

Vår budget skapar balans och tar ansvar, ansvar för individen och samhället, vi tar ansvar för miljön idag och för framtiden.

Bli först att kommentera

”Miljötalibaner”och ”normalisera rasismen”

Av , , Bli först att kommentera 4

I förra veckan så ställde jag frågan om Alliansen vill ”normalisera rasismen” då man, trotts det som hänt i Umeå och världen på senaste tiden väljer att yrka avslag till en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter i Umeå. Idag så kan jag tyvärr se tecken att så verkar vara fallet.

Att som Moderaternas riksdagsledamot i ett utspel på facebook kalla människor för ”miljötalibaner” finner jag oroande och mycket osmakligt. Detta visar för mig att man inom moderaterna har ett stort icke engagemang. Att man som Moderaterna har sådan bristande respekt för andra människor att man kallar dem för talibarner är ytterst olämpligt. Jag ställer mig frågan om vad som gett Moderaterna rätten att demonisera andra människor på detta sätt

Detta är inte första gången som Moderaterna gör tvivelaktiga utspel, vi börjar bli vana med att dem genom snedvridningar och genom att elda på fördommar men att jämföra oskyldiga individer med en gruppering som har orsakat sån lidelse och förtryck världen över sakar jag ord för.

När vi väll är inne på frågan om policy mot rasism och främlingsfientlighet så tar jag och möter Liberalernas blogg inlägg här om dagen, där hen anklagar mig för att ”dra rasist kortet” och vilja göra billiga politiska poäng på det som har hänt med den judiska föreningen. Hen skriver också att - ” När det gäller policydokument så brukar de bli hyllvärmare” .

Det jag kan konstaterna efter att ha läst detta från Liberalerna är att det finns en brist på engagemang, att redan innan en policy är framtagen ha den negativa inställning som Liberalerna får mig att ställa frågan igen om man vill normalisera rasismen.

Sedan kan jag berätta för Liberalernas gruppledare att jag har inget behov att ta en selfie och lägga upp på facebook och lämna det vid det, utan jag möter och jobbar emot rasism och främlingsfientlighet varje dag och jag kommer kämpa mot dessa krafter varje dag. Jag har inget behov som vissa andra att försöka rättfärdiga min dubbelmoral när kameran är på. Liberalerna försöker vifta bort detta med att anklaga för att man vill kapitulera politiska poäng, det Liberalerna måste inse att för många är detta tyvärr en vardag som människor utsätts för dagligen.

Bli först att kommentera

En budget i balans satsar på skolan

Av , , Bli först att kommentera 7
Det känns riktigt bra att vi röd-gröna idag kan presentera en liten tjuvkik av det budget förslag som vi kommer att presentera på tisdag. För oss röd-gröna har politiken genom syras av ansvar, ansvar för människan, för skola och vård och för klimatet. Solidaritet och allas lika värde.
För oss i miljöpartiet har det varit en prioritet att stärka för och grundskolan med mer resurser och eleven i fokus. Vi vill stärka arbetsmiljön för elever och lärare och höja lärarnas roll, där vi kan erbjuda en jämnlik skola för alla. Vi vill utifrån ett vårdnadshavare perspektiv också skapa en trygghet och tillit. Vi i miljöpartiet har varit medvetna om de utmaningar och behov som för och grundskolan står inför, vi har med våra kollegor i Socialdemokraterna länge arbetat för att finna vägar framåt och tackla de utmaningar som finns idag.  Därför blir det en extra härlig känsla att vi röd-gröna idag kan presentera den prioritering vi vill göra i skolorna i Bullmark och Sörfors i det förslag till investeringsbudget som kommer läggas fram.
Umeå växer och med det växer behoven, vi måste ha en hållbar och ansvarsfull tillväxt. Där vi tar ansvar för skola och omsorg, där vi tar ansvar för klimatet idag och för framtiden. Umeå ska vara en plats där man vill bo och där man vill verka.
Bli först att kommentera

Vill Alliansen i Umeå normalisera rasismen?

Av , , Bli först att kommentera 10

Trotts att året är 2017 så kan vi fortfarande se hur rasism och främlingsfientliga krafter förstör vår värld. Dessa krafter får en bredare ställning och man har i många fall bytt ut de vit snörda kängorna med vitmakt tröjan mot en kostym och finskor, istället för att bara springa runt på gatorna har man hittat in i styrelse rummen och de politiska forumen.

Man ser mer och mer hur man väljer att skapa och förstärka fördomar och framtidsskräck angripa vissa grupper i samhället, det värsta är dock att vi idag ser en ”normalisering” av rasism och främlingsfientliget.

De racistiska och främlingsfientliga krafterna har även visat sin närvaro i Umeå.Vi har främlings fientliga och anti semitiska krafter som visar sin närvaro öppet och där man trakasserar och hotar föreningar och medborgare, man visar en mer organiserad front och en mycket obehaglig närvaro på våra gator. Inte sedan andra världskriget har en judisk förening valt att stänga sin verksamhet pgd av nazistiska krafter, men i Umeå 2017 blev detta en verklighet.

Vi i Miljöpartiet anser att det behövs större satsningar för att motverka rasism och främlingsfientlighet i samhället. Det är viktigt att vi som kommun arbetar långsiktigt och förebyggande, det är viktigt att vi skapar riktlinjer som ger många olika aktörer i samhället möjlighet att prioritera frågan. Vi som kommun måste stärka samhället så att ingen ska behöva känna av utanförskap på grund av rasism och främlingsfientlighet. Alla människor i vår kommun har rätt att få bli behandlade på ett likvärdigt sätt i ett Umeå som bygger på mångfald och mångkulturell grund. Det är våra likheter och olikheter som är en stor tillgång och detta måste vi beakta, vi måste stärka den plattform där människors lika värde och respekt inför allas olikheter är naturlig.

Tidigare i maj hade vi i i Miljöpartiet har med stöd av Socialdemokraterna fått igenom i kommunstyrelsens arbetsutskott att Umeå kommun ska utarbeta en policy mot rasism och främlingsfientliga krafter. Vi anser att förutom att det ska vara solklart att vi som kommun jobbar mot rasism inom alla verksamheter och genom styrdokumenten så är det viktigt att vi som kommun markerar öppet att vi ställer oss emot dessa krafter med en policy, det stärker också vårt arbete i detta.

Så för mig blir det en väldigt olustig känsla när Allians partierna i Umeå kommun under gårdagens Kommunstyrelse sammanträde yrkar avslag till vår motion om att ta fram en policy mot rasisms och främlingsfientliga krafter. Vad menar Alliansen med detta, vill Alliansen i Umeå normalisera den rasism som byggs upp i samhället, tycker Alliansen inte att vi som kommun ansvar för att reagera och motverka rasism, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Vill inte Alliansen ta aktivt ställningstagande för allas lika värde.

Det blir för mig en sådan tydlig dubbel moral när Allians ledare ena veckan syns i media när de tar ställning mot nazister men samtidigt yrkar avslag på policyn.

Att sedan Liberalerna väljer att yrka avslag för är för mig helt oförståeligt, hur kan en Liberal yrka avslag när samtidigt många av hens politiska kollegor har varit del av judiska föreningen, det är för mig helt overkligt att Liberalerna kan yrka avslag mot något som ska vara till för att motarbeta just de krafter som hotat och trakasserat judiska föreningen, dina egna partikollegor.

Det blir för mig också en dubbelmoral när Centerns partiledare Annie Lööf står och pekar med hela handen mot SD i tv om att Er kommer vi aldrig samarbeta med samtidigt som man sitter som Centerpartist i Umeå och yrkar avslag på att Umeå aktivt ska ta ställning emot främlingsfientligheten i vårt samhälle.

Vi i Umeå kommun har som arbetsgivare, myndighet och genom alla våra verksamheter ett ansvar och av att vara en god förebild där vi har en uttalad och aktiv policy mot rasism och främlingsfientlighet.

 

Bli först att kommentera

Bra villkor och en värdig lön oavsett.

Av , , 1 kommentar 7
Alliansens strategi med enkla jobb känns mer och mer som ett recept för öka samhällsklyftor, ökad segregation och utanförskap.Samtidigt som Alliansen vill skjuta ifrån sig ansvaret för vården och skolan till riskkapitalet där man låter miljarder av våra skattepengar hamna i fickan hos vissa få så vill man ha en modell där människor ska jobba med ”enkla jobb” till väldigt låga löner, för mig känns detta ganska ovärdigt för den människa som ska göra jobbet och man skapar bara en situation för fler och fler människor där man kommer att leva i någon form av fattigdom och ökad segregation. Det är bra med enkla jobb men till en värdig och rättvis lön. Vi ska inte skapa ett samhälle där vi har individer som klassas som ett ”kast” under andra, utan vi ska ge alla människor oavsett samhällsklass ett lika värde och lika villkor. 
Denna modell öppnar även upp för att missbrukas då företag kan börja systematiskt använda sig av enkla jobb modellen för att hålla ned sina kostnader bara för att maximera sin vinst, utan någon som hälls tanke över individen. Det som är extra oroande är att det med all sannolikhet  kommer bli en modell som kommer missbrukas inom redan vinst maximerande verksamheter inom skola och vård
1 kommentar

Alliansens tomma ord blir mer och mer genomskinliga

Av , , Bli först att kommentera 8

Efter gårdagens partiledardebatt så blir det mer och mer tydligt om hur oansvarlig och kortsiktig Alliansens politik är, det blir lite ohållbart att som Alliansen gör att stå och slå sig för bröstet med att man vill öka antal poliser och stärka välfärden och skolan samtidigt som man skär ner i sin budget, det går som inte ihop. Moderaterna föreslår bla 22 miljarder i jobbskatteavdrag, detta stödjer även KD som samtidigt talar om brister inom förlossningsvården, så min fråga blir till M och KD… Hur många fler barnmorskor skulle vi kunna stärka vården med dessa 22 miljarder? Hur många fler sjuksköterskor skulle kunna anställas? Hur många arbetsmiljö insatsers skulle vi kunna åtgärda och stärka vården och skolan? Det blir tydligt om hur Alliansens politik kommer på bekostnad av välfärden, klimatet och de mest utsatta i samhället. Det blir ganska genomskinligt och uppenbart att Alliansen lovar en massa som man ej har någon intention att uppfylla. Förutom dessa 22 miljarder ska man heller inte glömma de övriga tiotals miljarder Alliansen föreslår ska försvinna på intäktssidan.

Det blir enkelt för Alliansen att skjuta över ansvaret på företagen, man väller över skattebetalarnas pengar över vinstgivande intressen, man har inte vården som fokus utan att ge skattelättnader och ge bort skattepengar till riskkapitalet istället för till samhället.

Jag är stolt över vår röd-gröna politik och dess framgångar, vi röd-gröna gör en glasklar skillnad mot det bättre, vi röd-gröna investerar för framtiden, i skolan, i jobben och klimatet. Vi tar ansvar för våra barn och deras framtid. Vi lovar inte tomma löften som Alliansen utan vi levererar, vilket man nu också ser mer och mer.

Jag finner det också lite lustigt att Liberalerna i sin blogg idag väljer att angripa Miljöpartiet med att vi sålt vår själ, det skulle nog vara bra för Liberalerna att börja hänga med i matchen, vi i MP har fått igenom mer klimat politik än någonsin förr, vi har lagt grunden för en medvetenhet om klimat utmaningar världen över, till skillnad från Liberalerna tar vi ansvar för samhället. Men jag tolkar Liberalernas besatthet av oss i MP som att man inerst inne är lite avis på våra röd-gröna framgångar. Jag tycker dock att det kan vara läge för Liberalerna i Umeå att kanske börja lägga mer fokus på sin egen politik som just nu med facit i hand är ganska obefintlig. Det som också är lite lustigt är att det verkar som att Liberalerna bommat att det idag med röd-grön politik så har vi den högre sysselsättnings grad  än under Alliansens tid.

Bli först att kommentera

FN:s havskonferens –världens största möte för havet någonsin

Av , , 1 kommentar 5

Tillsammans med Fiji och små önationer har Sverige med Miljöpartiet i regering tagit initiativ till den unika FN-konferensen The Ocean Conference  i New York 5-9 juni i år. Då samlas regeringsföreträdare, företag och organisationer från hela världen för att skynda på genomförandet av FN:s hållbarhetsmål SDG 14 om friska och levande hav. Isabella Lövin kommer sitta som ordförande på Havskonferensen och leder den svenska delegationen .
Havskonferensen är det största initiativ Sverige tar inom FN sedan 70-talet och det största mötet som världen hållit för havet någonsin.

Utvecklingen för havet går nu åt fel håll. Trettio procent av de globala fiskebestånden är överfiskade och sextio procent är fullt utnyttjade. Samtidigt ökar problem med marin nedskräpning. Om inget görs för att bryta trenden riskerar vi att ha mer plast än fisk i havet år 2050. Havsförsurning och uppvärmning av havet till följd av klimatförändringarna riskerar att allvarligt skada hela ekossystem. Hela världen drabbas, men hårdast drabbas flera av världens fattigaste länder där många människor är helt beroende av fiske för sin dagliga överlevnad.

Sveriges prioriteringar inför mötet är;

Marin nedskräpning med fokus på att minska mängden plast i havet.

Hållbar blå ekonomi med fokus på att motverka överfiske.

Klimatförändringarnas påverkan på havet.

Konferensens ska mobilisera för implementering av mål 14, den ska skapa nya partnerskap och initiativ genom frivilliga åtaganden från regeringar och samhällsaktörer. Vi vill se ett starkt och brett engagemang från hela samhället. Konferensen kommer också resultera i en gemensam resolution.

 

1 kommentar