Tillgången till bostäder är viktigt för Umeås tillväxt

Idag är det kommunfullmäktige och många intressanta ärenden på dagordning. Från Folkpartiets har vi en motion som har innebörden att ett utsmyckningsprogram för Umeås rondeller snarast tas fram för att förverkligas inför 2014. Lennart Degerliden är regissören bakom denna motion.

Tillsammans med de andra Allianspartierna har vi en gemensam motion, där uppdraget är till Umeå Kommun Företag, att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Detta för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd

Tillgången till bostäder är viktigt för Umeås tillväxt och AB Bostaden är den i särklass viktigaste aktören på bostadsmarknaden i Umeå. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad behövs mera hyresrätter och då måste Bostaden öka nyproduktionen av hyresrätter.

.Här kommer motionen i sin helhet!

AB Bostaden måste öka nyproduktionen av hyresrätter i Umeå

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi emellertid hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. I dagsläget är det bostadsbrist.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god- och planberedskap. Kommunen ska också ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning. Bolaget drivs affärsmässigt med marknadsmässiga avkastningskrav samtidigt som man tar sitt samhällsansvar, etiskt, miljömässigt och socialt. Genom såväl köp, försäljningar som nyproduktion kan en större mångfald uppnås samtidigt som sambandet mellan hustyp och boendeform kan fortsätta att förändras. Genom försäljning av en tredjedel av hyresbeståndet skapas ett större utrymme för nyproduktion. Vi vill genomföra försäljningar, för att i nästa steg kunna använda AB Bostaden för att öka takten på såväl nödvändiga renoveringar som nyproduktion.

Därigenom blir AB Bostaden en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med anledning av ovanstående yrkar Allians för Umeå att kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till UKF att via ägardirektiv uppdra till AB Bostaden att försälja 1/3 av hyresfastighetsbeståndet under den kommande treårsperioden. Detta för att skapa förutsättningar för en snabbare takt på nybyggnation av hyresrätter samt bättre förutsättning för att klara renoveringsbehovet av kvarvarande bestånd.

Anders Ågren Moderaterna
Peder Westerberg Folkpartiet liberalerna
Mattias Larsson Centerpartiet
Veronica Kerr Kristdemokraterna

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.