En onödig kostnad på 40 miljoner!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag är det kommunfullmäktige och vi har redan hunnit med några interpellationer. Bland annat har vi hunnit med en interpellation, som jag hade ställt till Hans Lindberg (S), om han är beredd att tänka om när det gäller stugorna kring Nydalasjön. Hans svar i debatten var att det finns ett fullmäktigebeslut som säger att Nydala ska bli mer tillgängligt för allmänheten. Vidare sa Hans att stugorna löses in eftersom och att den stora investeringen för helheten kommer att tas då budgetutrymmet tillåter.

En viktig aspekt är kostnaden för en flytt och iståndsättning av stugorna samt rivandet av resterande stugor och iordningställande av marken. Det kommer inte att bli billigt att flytta stugorna och sen tillkommer driftskostnaderna för löpande skötsel och underhåll av stugor och ödetomter. Kostnaden kommer att bli dyr och vart ska dom pengarna tas från???

När det gäller kostnaden så tror jag till och med att kalkylen är 40 miljoner för hela projektet kring rivningen och det var en kostnadsuppfattning 2012

31 miljoner är inlösen för 7 st privata fastigheter (7st) Inlösen arrenden (9st) Rivningskostnader (38st) Flyttkostnader inkl. iståndsättning (5st) Iståndsättning av stugor som bevaras i NÖ delen (9st) Sen tillkommer det också åtgärder för iordningsställande av parkmark ca 9 Mkr, d.v.s.Och om man då summera så blir kalkylen för hela projektet ca 40 Mkr

Nu ser jag dock en öppning i frågan gällande Nydalastugornas framtid eftersom att Socialdemokraterna har skjutit bort åtgärderna runt Nydalasjön i tid, p.g.a. stora ekonomiska kostnader.

Eller har det blivit en så principiell fråga för socialdemokraterna, så att man hellre kommer att vidhålla sitt förslag till rivning. Något som kommer att kosta skattebetalarna 40 miljoner kronor. Pengar som istället kan användas till bland annat det skriande behovet av underhåll i framtiden av kommunens fastigheter. Sen kan man också ställa sig frågan hur socialdemokraterna ska finansera rivningen av Nydalastugorna 

 

 

Vad ska man säga!

Av , , 3 kommentarer 5

För kännedom så ville Folkpartiet I budgeten sätta ut driften på städning och därmed spara 20 %. Att ha det egen drift skulle vara dyrare och det var även ett tjänstemannaförslag. Jag kallar det för att effektivisera och spara skattepengar. Sen verkar (S) glömma att man styr Umeå. Det är bättre att anfalla än att komma med konkreta lösningar. Underhållet av skolor är ett typexempel, på något som man skjutit upp många år.

Sen har Andreas Lundgren blivit precis som Lennart. Man vräker ut sig all skit man kan och kallar människor för olika saker.  Deras beteende är otroligt pinsamt! Tar gärna diskussionen med er, men då får ni börja vårda erat språk.

 

Underhåll och städning av skolor måste prioriteras!

Av , , 4 kommentarer 5

Nu måste det bli skärpning när det gäller städningar av Umeås skolor. Det är alarmerande uppgifter att 43 av 46 är smutsiga på grund av otillräcklig städning. Tidigare i min blogg har jag även skrivit om underhållet av skolor, som har skjutits på. Nu måste underhållet och städningen av våra skolor prioriteras högt

Det är även en arbetsmiljöfråga för vår skolpersonal och alla skolelever. Det borde vara ganska logiskt att kommunen får mycket bättre ekonomi om underhållet av skolorna ligger på en hög nivå och inte släpar efter.

Vi slipper även en massa brandkårsutryckningar och akuta jobb som måste göras. Om vi renoverar och håller fastigheterna i bra skick behöver vi dessutom inte göra lika mycket investeringar och det sänker i sin tur hyreskostnaderna.

Här kommer en länk till min tidigare blogg om underhållet av Umeås skolor

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2013/11/12/underhallet-maste-bli-battre/

Norrland straffas igen!

Av , , 1 kommentar 9

Efter höjningen av bensinskatten, så planerar socialdemokraterna för en vägslitageavgift som innebär att tunga transporter beskattas hårt. Det är en avståndsbaserad avgift som baseras på hur långt man kör. Vänstern och miljöpartiet är också positiva till vägslitageavgiften.

Man tror att förslaget till avgift skulle gynna svenskt näringsliv och förbättra förutsättningarna för att skapa nya jobb i Sverige. Det tror inte jag, för avgiften kommer att drabba all form av åkerinäring och i slutändan även alla konsumenter i landet. En sådan avgift skulle innebära otroliga kostnader för många åkerier. Resurser som skulle kunna ha gått till nya anställningar eller ökade investeringar istället

Att transportera något idag är inte billigt och med en vägslitageavgift så höjs transportkostnaderna. I Norrland är vi beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och utan lastbilar skulle deras transporter inte fungera.

Att sen säga att avgiften skulle, ge mera jämlika villkor för den Svenska åkerinäringen gentemot utländska företag köper jag inte. 80 % av alla godstransporter sker redan idag via ett svenskt åkeri

Sen skulle Vägslitageavgiften heller inte ge något tillbaka till Norrland. De 4 miljarder som staten skulle få tillbaka i nettointäkter per år, ska investeras i järnvägar i södra Sverige

Ett svek mot Norrland!

Av , , 4 kommentarer 12

Det är väl ganska självklart att skattehöjningen på bensin och diesel inte är populärt bland inlandsbor. Men att ledande politiker i länet, inte verkar ha några problem med en skattehöjning känns konstigt. Är det något våra länspolitiker borde stå upp mot, så är det en skattehöjning av bensin och diesel. För mig är det ett svek mot Norrland och nu är det bara hoppas att väljarna minns det här till nästa val.

Sen skyller också finansminister Magdalena Andersson (S) på att det är MP, som drivit kravet på höjda drivmedelsskatter i budgetförhandlingarna. Vad hade hon egentligen förväntat sig när man gav miljöpartiet en plats i regeringen.

Magdalena Andersson

Ett stort dråpslag mot landsbygden!

Av , , 2 kommentarer 16

”Det är jättedyrt att tanka bensin som det är. Vi ser inget behov av att höja bensinskatten” så sa nuvarande finansminister Magdalena Andersson (S) före valet.

Men nu bryter hon mot sitt löfte och istället aviserar regeringen en höjning av bensinskatten och det var inget som överraskade mig. Som väntat, ska bensinskatten höjas och det innebär att bensinpriset ökar med 60 öre och dieselpriset med 66 öre per liter. Skattehöjningarna föreslås gälla från och med den 1 januari 2016. Det är bara konstatera att än en gång så sviker socialdemokraterna ett vallöfte.

http://blogg.vk.se/Pederpolitiker/2015/03/26/svikna-valloften/

Den grupp i samhället som kommer att påverkas mest av höjd bensiskatt, är de som inte har tillgång till något annat transportmedel än bil, alltså de som bor på landsbygden. I Norrland har vi av naturliga skäl, inte tillgång till ett väl utbyggt kollektivtrafiknät. För många Norrlänningar kan det få stora konsekvenser, när bensinskatten höjs. I Norrland är vi också beroende av våra basnäringar som skogs och gruvnäringen och en höjd bensiskatt innebär även en stor ökning av transportkostnaderna.

 

Äntligen klart!

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu är det äntligen klart vart västra länken ska dras! Trafikverket har idag meddelat att den kommer att dras öster om prästsjön. Det här har varit en långdragen process och nu är det bara hoppas att den står färdig år 2021!

Man kan ha åsikter vart den bästa dragningen hade varit, men det är huvudsaken att vi får västra länken så fort som möjligt

När det gäller Västra länken så är det en viktig förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och det är även en viktig förutsättning, för det växande Umeå.

 

Ökad satsning på föreningslivet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag är otroligt glad över att vi har ett så starkt föreningsliv i Umeå! Men tyvärr har många föreningar det jobbigt ekonomiskt och måste därför höja avgifter för att klara av sina kostnader. Föreningslivet har även en stor betydelse för att integrera människor från olika samhällsgrupper. Många ungdomar och barn står också utanför föreningslivet på grund av att många föräldrar inte har råd ekonomiskt och det blir inte lättare för dessa ungdomar och barn när avgifterna höjs i föreningarna.

Från Folkpartiets sida vill vi därför ha en ökad satsning på föreningslivet i Umeå. Jag tycker också att det är viktigt, att vi i politiken ser långsiktigt och inser att stödet till föreningslivet inte är en kostnad utan en investering. En höjning av det lokala aktivitetsstödet skulle vara en bra lösning.

 

Bristen på bostäder ett stort hot!

Av , , 1 kommentar 8

Idag har Jan Björklund hållit sitt sommartal i Göteborg! Jag tycker att det var bra att han sätter fokus på bostadspolitiken. Där behöver det verkligen hända något och det är bara se till hur de ser ut i Umeå.

Jag får också många synpunkter från Umeåbor, när det gäller bristen av bostäder i Umeå

Det Umeå skulle behöva är mera hyresrätter, för att alla ska få en möjlighet att få ett eget boende. När det gäller bristen på hyresbostäder i Umeå så är det också ett stort hot mot Umeås tillväxt och den sanna verkligheten är att Umeå inte når upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller befolkningstillväxten. Om vi ska förbli Norrlands huvudstad och få en befolkningstillväxt, behövs fler hyresrätter och då måste nyproduktionen av hyresrätter öka

Nu har bostadsbyggandet ökat senaste året, men det räcker ändå inte och det går heller inte bara, att låta den privata marknaden ta hela ansvaret. Kommunen måste också ta sitt ansvar. AB Bostaden skulle behöva sälja delar av sitt bestånd för att finansera nyproduktionen och därmed bli en strategisk aktör för byggandet av nya hyresrätter.

Det är bara att blicka norrut till Skellefteå, där Skebo det kommunala bolaget sålt ut delar av sitt bestånd, för att kunna finansera nyproduktion av bostäder. Man har också genom försäljningen möjliggjort etableringen, av en ny stor bostadsaktör som vill investera kapital i kommunen

Jag är inte överraskad!

Av , , 1 kommentar 8

Jag är inte överraskad att en enig valberedning föreslår omval av Jan Björklund som partiledare vid landsmötet i höst. Efter alla nomineringar från länsförbund och att det inte fanns någon som utmanade han, så var det enkelt val för valberedningen.

Nu är det bara hoppas att vi får en förnyelse inom partistyrelsen och partiledningen. Jag skulle gärna se Birgitta Ohlsson som förste vice partiledare.

Hur som helst kommer det att bli ett intressant landsmöte i höst och jag hoppas att Folkpartiet då beslutar att lämna decemberöverenskommelsen. Sen kan man också spekulera, vad händer om opinionssiffrorna fortsätter att sjunka till landsmötet