Turismen en viktig del av Umeås framtid!

Av , , 1 kommentar 7

Nu när tillväxtverket har gjort sitt årsbokslut för svensk turism, så ser man glädjande, att turismen fortsätter att öka i Sverige.

Det är även glädjande att vi har en kraftig ökning av beläggningen på hotellen i Umeå under början på 2015. När det gäller rese och turistindustrin är den viktig för Umeå och den omsätter över en miljard kronor per år och ger även upphov till ca 900 årsysselsatta

Jag tror att turistnäringen är framtiden för både Umeå och länet och vi från politiken måste skapa förutsättningar för en ökad turism. Det är viktigt att vi satsar ekonomiskt på turistnäringen för det är väl investerade pengar.

Från Folkpartiets sida så tror vi också att en gästhamn i centrala Umeå, skulle vara ett lyft för handeln och båtfolket. Båtturismen är något, vi även måste utveckla och det måste vi göra i samråd med båtfolket.

Redan 2007-08-01 lämnade Folkpartiet in en motion, av bland annat Marianne Normark om att bygga en ny gästhamn i centrala Umeå. Tyvärr fick vi inget gehör i fullmäktige på vår motion. Nu har vi åter lämnat in en motion under slutet på förra året, som tyvärr ej kommit upp till fullmäktige än. Från Folkpartiet sida kommer att fortsätta driva frågan, tills vi får en gästhamn i centrala Umeå.

Här kommer motionen i sin helhet!

Motion till

Kommunfullmäktige

Sverige är en av världens mest båttäta länder och fritidsbåtar har blivit en svensk

miljardindustri. Det går åtta vuxna svenskar på varje fritidsbåt vilket innebär att endast Norge, Finland och Nya Zeeland har fler båtar per invånare. 5000 svenskar är direkt sysselsatta inom båtbranchen och tas även underleverantörer med i bilden så uppgår siffran till det tredubbla.

Båtturismen är för många svenskar en viktig del av sommarlivet och Umeåbor är inget undantag. Västerbotten innehar dock en föga smickrande sistaplats när det gäller gästnätter i hamnar. Till en del kan detta bero på vår begränsade skärgård men detta är absolut inte den enda förklaringen. Den uteblivna satsningen på gästhamnar är även den starkt bidragande till jumboplaceringen. Undertecknade har besökt flertalet gästhamnar och kan konstatera att situationen för Umeå gällande detta område är ytterst beklaglig.

En satsning på en ny gästhamn med hög standard skulle skapa goda förutsättningar för en betydande ökning av antalet gästnätter och sålunda vara mycket positivt för såväl båtlivet i kommunen som Umeås möjligheter att utvecklas som turiststad. En utredning om vilken placering en sådan gästhamn bör ges för att vara så attraktiv som möjligt bör därför snarast

genomföras, med fördel i god dialog med kommunens båtklubbar

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

-att uppdra kommunstyrelsen att en utredning genomförs som undersöker vilken plats i älven

som lämpar sig bäst för en ny gästhamn.

-att en ny gästhamn med god standard tillskapas.

 

Miljöhuvudstad 2017

Av , , Bli först att kommentera 10

I eftermiddag kommer vi att presentera Umeå inför juryn, om vårt miljöarbete. Det var ett flertal länder som ansökte och för andra året i rad, är vi också i final i Europas miljöhuvudstad tillsammans med Essen, Nijmegen och s’Hertogenbosch. Att vi har nått final två år på raken visar att vi ligger oerhört bra till i vårt miljöarbete.

Jag ser bara fördelar att med vår ansökan och ser det som en marknadsföring och positionering av Umeå som en hållbar stad. Vi får även ett bra nätverk i vårt framtida miljöarbete.

 

 

 

Budgetfullmäktige!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det mitt tredje budgetfullmäktige som gruppledare i Folkpartiet och även mitt tredje gemensamma budgetförslag tillsammans med mina kollegor i alliansen.

När det gäller vår gemensamma budget i Alliansen, baseras den ekonomiskt ansvarstagande för Umeå kommun. När det gäller Umeå kommun så står vi inför stora ekonomiska utmaningar då det gäller kommunen och det är bara att konstatera, att det kostar att växa. Det är en självklarhet att när en stad växer behövs bostäder, förskolor, skolor och äldreomsorg.

Från Folkpartiets sida tycker vi att det är oerhört viktigt att se över hela den kommunala verksamheten, så att skattemedlen kommer kommuninnevånarna till godo: barnomsorg, skola, äldreomsorg, kultur och idrott – det är viktiga komponenter som är förutsättningarna för ett gott liv för Umeå-bon!

Att Umeå är Norrlands huvudstad och tillväxtmotor är ingen nyhet. Men vi står inför stora utmaningar i framtiden och då tänker jag först och främst på tillgången till arbeten och bostäder.

Trots en tidigare lågkonjunktur i världen har Sverige i kommunsektorn klarat sig bra. När det gäller Umeå som kommun, så får vi också ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer

Trots den höga kommunalskatten i Umeå ser vi heller ingen möjlighet från Alliansen att sänka det närmsta året. Den tuffa ekonomiska situationen gör det inte möjligt utan det är välfärden som måste vara i fokus och det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider

Det man även kan konstatera är att utvecklingen de senaste åren har försämrats för vår kommun. Vi har haft en sämre takt på bostadsbyggande och vi har även en högre sjukfrånvaro bland kommunens personal än jämförbara kommuner.  Det finns även ett stort ogillande av valfrihet inom skola och omsorg, Något som heller inte har varit bra för Umeå är att Vänsterpartiet under förra mandatperioden har tillåtits påverka den praktiska politiken och deras motstånd mot privat företagsamhet och valfrihet i skola och omsorg har tyvärr fått stort genomslag.

 

Tänk om Hans!

Av , , 2 kommentarer 14

På kommunfullmäktige på måndag, har jag ställt en interpellation till Hans Linberg (S) gällande rivningen av Nydalastugorna.

Nu ser jag en öppning i frågan gällande Nydalastugornas framtid, med tanke på att Socialdemokraterna i sitt budgetförslag har skjutit bort åtgärderna runt Nydalasjön i tid, p.g.a. stora ekonomiska kostnader. Eller är det så att det blivit en så principiell fråga för socialdemokraterna, så man hellre vidhåller sitt förslag till rivning, som kommer att kosta skattebetalarna 40 miljoner kronor. Pengar som behövs när det gäller det skriande behovet, av underhåll till kommunens fastigheter.

Jag hoppas verkligen att Hans Lindberg tänker om, när det gäller slöseriet med skattepengar

 

 

Mer som tror på spöken, än på regeringens politik!

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår var det vårens sista partiledardebatt i riksdagen och som vanligt gjorde Jan Björklund (FP) en bra insats. Hans uttalande om, att det är fler som tror på spöken i Sverige än som tror på regeringens politik, var lysande.När det gäller Stefan Löfven (S), så gjorde han som vanligt en blek insats. Han har en stor uppförsbacke och det visar även opinionssiffrorna. Men om man sviker sina vallöften, så får man räkna med att förtroendet sjunker.

Mest pinsam igår var Åsa Romson (MP), som vägrade att ta Jimmie Åkesson (SD) i handen efter deras replikskifte. En vice statsminister som inte respekterar en partiledare, för ett demokratiskt valt parti i riksdagen är pinsamt. Tidigare har hon också i en partiledardebatt, jämfört flyktingkatastroferna på Medelhavet med Auschwitz Man borde kunna begära mer av en vice statsminister.

Det har varit ett turbulent år i politiken och året är bara halvvägs. Nästa vecka röstar också riksdagen om vårbudgeten. Men där är utgången tyvärr klar, med tanke på decemberöverenskommelsen.

 

Tunnelalternativet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu har trafikverket kommit med nya underlag när det gäller Västra Länken. I det nya underlaget har kostnaderna för tunnelalternativet sjunkit och det öppnar upp för en ev tunnel.

När det gäller ett öppet schakt på Backen, så är jag oerhört skeptisk. När det gäller en tunnel, så känns det mera logiskt. Men alternativet för en dragning för Prästsjön, finns också kvar. Men det viktigaste är att Västra länken blir av, för det är en oerhört viktig förutsättning, för bättre luftmiljö i centrala Umeå och det är även en viktig förutsättning, för det växande Umeå.

 

Sälj Scharinska!

Av , , Bli först att kommentera 4

På måndag är det budgetfullmäktige och från Alliansens sida har vi ett gemensamt budgetförslag. Ett av våra förslag till uppdrag, är att försälja en del av de kommunala lokaler, som kommunen inte längre har någon verksamhet i, exempelvis Scharinska villan.

När det gäller den årliga kostnaden för kommunala fastigheter som det inte finns, någon egentlig verksamhet i, uppgår det idag till ca 20 mkr. Umeå kommun har också sedan länge, haft en policy, att lokaler som inte används eller kan utnyttjas på något sätt, ska säljas och det är bara att konstatera, att verksamheten på Scharinska inte drivs av kommunen. Sen finns det finns heller inget uppenbart behov, av lokalerna för kommunen

 

Behövs alla projekt?

Av , , 1 kommentar 15

Idag är det regionfullmäktige i Lycksele och det är inte en så lång dagordning. På dagordningen finns en bra interpellation, angående Region Västerbottens ekonomiska läge. Som läget ser ut nu, kommer det att bli ett eventuell underskott. Det jag känner mig frågande till, är alla projekt som finns i Region Västerbotten.

Med tanke på att det är mycket pengar i omlopp i projekten, så är det viktigt att vi får en uppföljning i alla projekt, i ett tidigt skede. När det gäller regions projekt, så berör det också Umeå kommun, eftersom vi är en stor finansiär av Region Västerbotten. Sen kan man också ställa sig frågande, om alla projekt behövs och ger någon utväxling

Vänsterflum!

Av , , 1 kommentar 6

Nu har vänsterpartiet presenterat sin alternativa budget för Umeå kommun. Det var inga, större överraskningar som man presenterade. När det gäller sex timmars arbetsdag, så tror jag man inte förstår konsekvenser av ett sådant förslag. Det är oerhört kostsamt och vart finns personalen för att genomgöra det.

Jag blev inte heller överraskad, över vänsterns syn på näringslivet. Än en gång hoppar man på ett företag, som betyder och har betytt mycket för Umeås utveckling. Vänsterpartiet har heller aldrig förstått, att det är, företagen som bär upp Sveriges välfärd. Om det inte fanns företag, så skulle vi varken ha råd med skolor, äldreomsorg och sjukvård.

Vi tar ekonomiskt ansvar!

Av , , 1 kommentar 5

Idag har vi i Alliansen presenterat, vårt alternativa förslag till budget för Umeå kommun år 2016. När det gäller Umeå kommun så står vi inför stora ekonomiska utmaningar då det gäller kommunen. Det är bara att konstatera, att det kostar att växa.

När det gäller Umeå som kommun, så får vi också ut mindre av våra verksamheter, än jämförbara kommuner. Genom att ta ut två kronor mer i skatt än jämförbara kommuner, så har det satsats ca 460 miljoner kr mer varje år i kommunens verksamhet utöver de extra intäkter vi får från vattenkraften. Det har inte heller gett resultat av bättre kvalité och det är ett stort bekymmer.

När det gäller vår framtida personalförsörjning i kommunen, så känner jag också en stor oro. De närmsta åren kommer det att bli brist på personal och det är även en stor omsättning bland personalen och det är oerhört kostsamt för kommunen.

När det gäller vår gemensamma budget så är det en återhållsam budget och vi ger bland annat mindre ramökningar till de stora nämnderna. När det gäller investeringarna, så håller vi tillbaka, precis som (S).

Målsättning i vår alternativa budget, är att Umeå kommuns minusresultat för 2014, måste återbetalas så fort som möjligt. Jämfört med socialdemokraterna, så tar vi ett ekonomiskt ansvar och lossar inte på handbromsen, som de har gjort i sitt budgetförslag.

11391557_10153299462508150_8214446562529171224_n